decizie 950 2010 CC consumabile pentru case de marcat

keylinks: singurele condiții pe care utilizatorul aparatelor de marcat electronice fiscale și furnizorul de consumabile pentru aceste aparate trebuie să le respecte

Decizie nr. 950 din 06/07/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. h) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 25/08/2010, Intrare in vigoare: 25.08.2010

 

    Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. h) teza întâi din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Consult Management" - S.R.L. în Dosarul nr. 1.518/193/2009 al Tribunalului Botoșani - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal.

    Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 29 iunie 2010, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de 6 iulie 2010.


 

    C U R T E A,

 

    având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

    Prin Încheierea din 26 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 1.518/193/2009, Tribunalul Botoșani - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. h) teza întâi din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Consult Management" - S.R.L.

    În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (4) și art. 45 din Constituție, deoarece obligă operatorul economic să încheie contracte numai cu anumiți furnizori de consumabile. Astfel, nu se lasă operatorului economic dreptul de a-și alege partenerul de afaceri, respectiv firma de la care achiziționează consumabilele necesare utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

    Tribunalul Botoșani - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Textul de lege criticat individualizează o faptă care constituie contravenție, scopul sancționării fiind asigurarea unei discipline financiar-fiscale în condițiile economiei de piață, ceea ce nu aduce atingere libertății comerțului și nici elementelor fundamentale ale statului român.

    În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

    Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

 

    C U R T E A,

 

    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

    Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 10 lit. h) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, ordonanță aprobată prin Legea nr. 64/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 4 februarie 2002. Textul criticat a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr. 47/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007. Prin aceeași ordonanță se înlocuiește, în titlul și în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, sintagma "agenți economici" cu sintagma "operatori economici".

    Textul criticat are următorul conținut:

   - Art. 10 lit. h): "Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

    (...) h) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (6) lit. a)-d), precum și încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (8);".

    Dispozițiile art. 4 alin. (6) și (8), la care face referire textul de lege criticat, au următorul conținut: "(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați:

    a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

    b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență;

    c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;

    d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, precum și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori. [...]

    (8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenți economici producători, importatori sau comercianți, sunt obligați să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d)."

    În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) referitoare la principiul separației și echilibrului puterilor în stat și art. 45 referitoare la libertatea economică.

    Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textul criticat reglementează obligațiile utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale și cele ale furnizorilor consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, obligații de natură să prevină evaziunea sau frauda fiscală și care nu afectează deplina exercitare a drepturilor fundamentale invocate.

    În ceea ce privește critica potrivit căreia operatorul economic este obligat de textul criticat să încheie contracte numai cu anumiți furnizori de consumabile, Curtea constată că, potrivit art. 72 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.398/2004, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale pot achiziționa consumabile destinate acestor aparate de la orice agent economic producător, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu condiția respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (9) din ordonanța de urgență.
 

    Astfel, Curtea constată că singurele condiții pe care utilizatorul aparatelor de marcat electronice fiscale și furnizorul de consumabile pentru aceste aparate trebuie să le respecte fiind acelea referitoare la: 1) tipul și caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; b) menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență; c) completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații; d) încheierea de contracte ferme cu furnizorii conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, precum și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.
 

    Așa fiind, Curtea constată că este lipsită de temei critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. h) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.


    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

    În numele legii

 

    D E C I D E:


    Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. h) teza întâi din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Consult Management" - S.R.L. în Dosarul nr. 1.518/193/2009 al Tribunalului Botoșani - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal.

    Definitivă și general obligatorie.

    Pronunțată în ședința publică din data de 6 iulie 2010.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la case de marcat fiscale Û