HG 742 2008 cazier fiscal

Government Decision 742/2008 - Regierungsbeschluss 742/2008

keylinks: organ fiscal competent, Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, Fișele de actualizare, FAPTELE care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, impozite sau contribuții cu reținere la sursă, ANEXA

Hotărâre nr. 742 din 09/07/2008 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 17/07/2008, Intrare in vigoare: 17/07/2008

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

  Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(4) Prin organ fiscal competent se înțelege unitățile teritoriale competente definite la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

   2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi însoțită de dovada plății taxei, prevăzută de lege."

   3. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "b) listele primite de la serviciul/biroul care se ocupă de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;".

   4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

    "(4) Fișele de actualizare se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative."

   5. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

alte referinte legale

cod procedura fiscala   

 

Ordin 40/2003 Cazier Fiscal

 

Ordonanta 75/2001 Cazier Fiscal

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 

ANEXA
 

    FAPTELE
care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor
,
potrivit legislației în vigoare

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    A. Fapte care, potrivit legii, constituie infracțiuni                                                     │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│Codul │                 Descrierea faptei                 │Actul normativ care prevede fapta│Actul normativ care prevede sancțiunea│ Sancțiunea prevăzută de  │
│faptei│                                                   │                                 │                                      │           lege           │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.01 │Fapta contribuabilului care, cu intenție, nu reface│Art. 3 din Legea nr. 241/2005    │Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru  │Amendă de la 5.000 lei la │
│      │documentele de evidență contabilă distruse, în     │pentru prevenirea și combaterea  │prevenirea și combaterea evaziunii    │30.000 lei                │
│      │termenul înscris în documentele de control, deși   │evaziunii fiscale                │fiscale                               │                          │
│      │acesta putea să o facă                             │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.02 │Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta│Art. 4 din Legea nr. 241/2005    │Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru  │Închisoare de la 6 luni   │
│      │organelor competente, după ce a fost somată de 3   │pentru prevenirea și combaterea  │prevenirea și combaterea evaziunii    │la 3 ani sau amendă       │
│      │ori, documentele legale și bunurile din patrimoniu,│evaziunii fiscale                │fiscale                               │                          │
│      │în scopul împiedicării verificărilor financiare,   │                                 │                                      │                          │
│      │fiscale sau vamale                                 │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.03 │Împiedicarea, sub orice formă, a organelor         │Art. 5 din Legea nr. 241/2005    │Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru  │Închisoare de la 6 luni   │
│      │competente de a intra, în condițiile prevăzute de  │pentru prevenirea și combaterea  │prevenirea și combaterea evaziunii    │la 3 ani sau amendă       │
│      │lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul │evaziunii fiscale                │fiscale                               │                          │
│      │efectuării verificărilor financiare, fiscale sau   │                                 │                                      │                          │
│      │vamale                                             │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.04 │Reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult  │Art. 6 din Legea nr. 241/2005    │Art. 6 din Legea nr. 241/2005         │Închisoare de la un an    │
│      │30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând  │pentru prevenirea și combaterea  │pentru prevenirea și combaterea       │la 3 ani sau amendă       │
│      │impozite sau contribuții cu reținere la sursă      │evaziunii fiscale                │evaziunii fiscale                     │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.05 │Punerea în circulație, fără drept, a timbrelor,    │Art. 7 alin. (1) din Legea nr.   │Art. 7 alin. (1) din Legea nr.        │Închisoare de la 2 ani    │
│      │banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate  │241/2005 pentru prevenirea și    │241/2005 pentru prevenirea și         │la 7 ani și interzicerea  │
│      │în domeniul fiscal, cu regim special               │combaterea evaziunii fiscale     │combaterea evaziunii fiscale          │unor drepturi             │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.06 │Tipărirea sau punerea în circulație, cu știință, de│Art. 7 alin. (2) din Legea nr.   │Art. 7 alin. (2) din Legea nr.        │Închisoare de la 3 la 12  │
│      │timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate│241/2005 pentru prevenirea și    │241/2005 pentru prevenirea și         │ani și interzicerea unor  │
│      │în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate  │combaterea evaziunii fiscale     │combaterea evaziunii fiscale          │drepturi                  │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.07 │Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a │Art. 8 alin. (1) din Legea nr.   │Art. 8 alin. (1) din Legea nr.        │Închisoare de la 3 ani la │
│      │impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca  │241/2005 pentru prevenirea și    │241/2005 pentru prevenirea și         │10 ani și interzicerea    │
│      │rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani│combaterea evaziunii fiscale     │combaterea evaziunii fiscale          │unor drepturi             │
│      │cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul│                                 │                                      │                          │
│      │general consolidat ori compensări datorate         │                                 │                                      │                          │
│      │bugetului general consolidat                       │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.08 │Asocierea în vederea săvârșirii faptei prevăzute de│Art. 8 alin. (2) din Legea nr.   │Art. 8 alin. (2) din Legea nr.        │Închisoare de la 5 ani la │
│      │art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru     │241/2005 pentru prevenirea și    │241/2005 pentru prevenirea și         │15 ani și interzicerea    │
│      │prevenirea și combaterea evaziunii fiscale         │combaterea evaziunii fiscale     │combaterea evaziunii fiscale          │unor drepturi             │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.09 │Tentativa la infracțiunile prevăzute la pct. 1.07  │Art. 8 alin. (3) din Legea nr    │Art. 8 alin. (3) din Legea nr.        │Se pedepsește conform     │
│      │și 1.08 din prezenta anexă                         │241/2005 pentru prevenirea și    │241/2005 pentru prevenirea și         │legii.                    │
│      │                                                   │combaterea evaziunii fiscale     │combaterea evaziunii fiscale          │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.10 │Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau     │Art. 9 alin. (1) lit. a) din     │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) din      │Închisoare de la 2 ani    │
│      │taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea  │Legea nr. 241/2005 pentru        │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea  │la 8 ani și interzicerea  │
│      │obligațiilor fiscale                               │prevenirea și combaterea         │și combaterea evaziunii fiscale       │unor drepturi. Dacă prin  │
│      │                                                   │evaziunii fiscale                │                                      │faptă s-a produs un       │
│      │                                                   │                                 │                                      │prejudiciu mai mare de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │100.000 euro, în          │
│      │                                                   │                                 │                                      │echivalentul monedei      │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează     │
│      │                                                   │                                 │                                      │cu 2 ani. Dacă prin faptă │
│      │                                                   │                                 │                                      │s-a produs un prejudiciu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare de 500.000       │
│      │                                                   │                                 │                                      │euro, în echivalentul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │monedei naționale, limita │
│      │                                                   │                                 │                                      │minimă a pedepsei         │
│      │                                                   │                                 │                                      │prevăzute de lege și      │
│      │                                                   │                                 │                                      │limita maximă a acesteia  │
│      │                                                   │                                 │                                      │se majorează cu 3 ani     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.11 │Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în │Art. 9 alin. (1) lit. b) din     │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) din      │Închisoare de la 2 ani    │
│      │actele contabile ori în alte documente legale, a   │Legea nr. 241/2005 pentru        │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea  │la 8 ani și interzicerea  │
│      │operațiunilor comerciale efectuate sau a           │prevenirea și combaterea         │și combaterea evaziunii fiscale       │unor drepturi. Dacă prin  │
│      │veniturilor realizate în scopul sustragerii de la  │evaziunii fiscale                │                                      │faptă s-a produs un       │
│      │îndeplinirea obligațiilor fiscale                  │                                 │                                      │prejudiciu mai mare       │
│      │                                                   │                                 │                                      │de 100.000 euro, în       │
│      │                                                   │                                 │                                      │echivalentul monedei      │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează cu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │2 ani. Dacă prin faptă    │
│      │                                                   │                                 │                                      │s-a produs un prejudiciu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare de 500.000       │
│      │                                                   │                                 │                                      │euro, în echivalentul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │monedei naționale, limita │
│      │                                                   │                                 │                                      │minimă a pedepsei         │
│      │                                                   │                                 │                                      │prevăzute de lege și      │
│      │                                                   │                                 │                                      │limita maximă a           │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează     │
│      │                                                   │                                 │                                      │cu 3 ani                  │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.12 │Evidențierea, în actele contabile sau în alte      │Art. 9 alin. (1) lit. c) din     │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) din      │Închisoare de la 2 ani    │
│      │documente legale, a cheltuielilor care nu au la    │Legea nr. 241/2005 pentru        │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea  │la 8 ani și interzicerea  │
│      │bază operațiuni reale ori evidențierea altor       │prevenirea și combaterea         │și combaterea evaziunii fiscale       │unor drepturi. Dacă prin  │
│      │operațiuni fictive în scopul sustragerii de la     │evaziunii fiscale                │                                      │faptă s-a produs un       │
│      │îndeplinirea obligațiilor fiscale                  │                                 │                                      │prejudiciu mai mare de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │100.000 euro, în          │
│      │                                                   │                                 │                                      │echivalentul monedei      │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează     │
│      │                                                   │                                 │                                      │cu 2 ani. Dacă prin faptă │
│      │                                                   │                                 │                                      │s-a produs un prejudiciu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare de 500.000       │
│      │                                                   │                                 │                                      │euro, în echivalentul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │monedei naționale, limita │
│      │                                                   │                                 │                                      │minimă a pedepsei         │
│      │                                                   │                                 │                                      │prevăzute de lege și      │
│      │                                                   │                                 │                                      │limita maximă a acesteia  │
│      │                                                   │                                 │                                      │se majorează cu 3 ani     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.13 │Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte      │Art. 9 alin. (1) lit. d) din     │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) din      │Închisoare de la 2 ani    │
│      │contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de  │Legea nr. 241/2005 pentru        │Legea nr. 241/2005 pentru             │la 8 ani și interzicerea  │
│      │marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de │prevenirea și combaterea         │prevenirea și combaterea evaziunii    │unor drepturi. Dacă prin  │
│      │stocare a datelor în scopul sustragerii de la      │evaziunii fiscale                │fiscale                               │faptă s-a produs un       │
│      │îndeplinirea obligațiilor fiscale                  │                                 │                                      │prejudiciu mai mare de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │100.000 euro, în          │
│      │                                                   │                                 │                                      │echivalentul monedei      │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează cu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │2 ani. Dacă prin faptă    │
│      │                                                   │                                 │                                      │s-a produs un prejudiciu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare de 500.000       │
│      │                                                   │                                 │                                      │euro, în echivalentul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │monedei naționale,        │
│      │                                                   │                                 │                                      │limita minimă a pedepsei  │
│      │                                                   │                                 │                                      │prevăzute de lege și      │
│      │                                                   │                                 │                                      │limita maximă a acesteia  │
│      │                                                   │                                 │                                      │se majorează cu 3 ani     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.14 │Executarea de evidențe contabile duble,            │Art. 9 alin. (1) lit. e) din     │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) din      │Închisoare de la 2 ani    │
│      │folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de       │Legea nr. 241/2005 pentru        │Legea nr. 241/2005 pentru             │la 8 ani și interzicerea  │
│      │stocare a datelor în scopul sustragerii de la      │prevenirea și combaterea         │prevenirea și combaterea              │unor drepturi. Dacă prin  │
│      │îndeplinirea obligațiilor fiscale                  │evaziunii fiscale                │evaziunii fiscale                     │faptă s-a produs un       │
│      │                                                   │                                 │                                      │prejudiciu mai mare de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │100.000 euro, în          │
│      │                                                   │                                 │                                      │echivalentul monedei      │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează cu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │2 ani. Dacă prin faptă    │
│      │                                                   │                                 │                                      │s-a produs un prejudiciu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare de 500.000       │
│      │                                                   │                                 │                                      │euro, în echivalentul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │monedei naționale,        │
│      │                                                   │                                 │                                      │limita minimă a pedepsei  │
│      │                                                   │                                 │                                      │prevăzute de lege și      │
│      │                                                   │                                 │                                      │limita maximă a acesteia  │
│      │                                                   │                                 │                                      │se majorează cu 3 ani     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.15 │Sustragerea de la efectuarea verificărilor         │Art. 9 alin. (1) lit. f) din     │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) din      │Închisoare de la 2 ani la │
│      │financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, │Legea nr. 241/2005 pentru        │Legea nr. 241/2005 pentru             │8 ani și interzicerea     │
│      │declararea fictivă ori declararea inexactă cu      │prevenirea și combaterea         │prevenirea și combaterea evaziunii    │unor drepturi. Dacă prin  │
│      │privire la sediile principale sau secundare ale    │evaziunii fiscale                │fiscale                               │faptă s-a produs un       │
│      │persoanelor verificate în scopul sustragerii de la │                                 │                                      │prejudiciu mai mare de    │
│      │îndeplinirea obligațiilor fiscale                  │                                 │                                      │100.000 euro, în          │
│      │                                                   │                                 │                                      │echivalentul monedei      │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează cu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │2 ani. Dacă prin faptă    │
│      │                                                   │                                 │                                      │s-a produs un prejudiciu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare de 500.000 euro, │
│      │                                                   │                                 │                                      │în echivalentul monedei   │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează cu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │3 ani.                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.16 │Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către │Art. 9 alin. (1) lit. g) din     │Art. 9 alin. (1), (2) și (3) din      │Închisoare de la 2 ani la │
│      │debitor sau de către terțe persoane a bunurilor    │Legea nr. 241/2005 pentru        │Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea  │8 ani și interzicerea     │
│      │sechestrate în conformitate cu prevederile Codului │prevenirea și combaterea         │și combaterea evaziunii fiscale       │unor drepturi. Dacă prin  │
│      │de procedură fiscală și ale Codului de procedură   │evaziunii fiscale                │                                      │faptă s-a produs un       │
│      │penală, în scopul sustragerii de la îndeplinirea   │                                 │                                      │prejudiciu mai mare de    │
│      │obligațiilor fiscale                               │                                 │                                      │100.000 euro, în          │
│      │                                                   │                                 │                                      │echivalentul monedei      │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează cu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │2 ani. Dacă prin faptă    │
│      │                                                   │                                 │                                      │s-a produs un prejudiciu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare de 500.000 euro, │
│      │                                                   │                                 │                                      │în echivalentul monedei   │
│      │                                                   │                                 │                                      │naționale, limita minimă  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a pedepsei prevăzute de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │lege și limita maximă a   │
│      │                                                   │                                 │                                      │acesteia se majorează cu  │
│      │                                                   │                                 │                                      │3 ani.                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.17 │Producerea de produse accizabile ce intră sub      │Art. 2961 alin. (1) lit. b) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea │Închisoare de la 2 ani    │
│      │incidența sistemului de antrepozitare fiscală în   │Legea nr. 571/2003 privind Codul │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │la 7 ani                  │
│      │afara unui antrepozit fiscal autorizat de către    │fiscal, cu modificările și       │modificările și completările          │                          │
│      │autoritatea fiscală competentă                     │completările ulterioare          │ulterioare                            │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.18 │Achiziționarea de alcool etilic și de distilate de │Art. 2961 alin. (1) lit. c) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. a) și alin.  │Închisoare de la 1        │
│      │la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați  │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │an la 3 ani. După         │
│      │pentru producție sau importatorii autorizați de    │fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările și      │constatarea faptei,       │
│      │astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea │completările ulterioare          │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │și completările ulterioare                         │                                 │                                      │oprirea                   │
│      │                                                   │                                 │                                      │activității,              │
│      │                                                   │                                 │                                      │sigilarea                 │
│      │                                                   │                                 │                                      │instalației și            │
│      │                                                   │                                 │                                      │înaintează actul de       │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de             │
│      │                                                   │                                 │                                      │suspendare a              │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.19 │Utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de   │Art. 2961 alin. (1) lit. d) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. a) și alin.  │Închisoare de la 1 an     │
│      │sinteză și a alcoolului tehnic ca materie primă    │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │la 3 ani. După            │
│      │pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice    │fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările si      │constatarea faptei,       │
│      │fel                                                │completările ulterioare          │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │                                                   │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │                                                   │                                 │                                      │oprirea activității,      │
│      │                                                   │                                 │                                      │sigilarea instalației     │
│      │                                                   │                                 │                                      │și înaintează actul de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de             │
│      │                                                   │                                 │                                      │suspendare a              │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.20 │Achiziționarea de uleiuri minerale rezultate din   │Art. 2961 alin. (1) lit. e) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. a) și alin.  │Închisoare de la 1 an     │
│      │prelucrarea țițeiului sau a altor materii prime,   │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │la 3 ani. După            │
│      │care provin pe circuitul economic de la alți       │fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările și      │constatarea faptei,       │
│      │furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru   │completările ulterioare          │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │producție sau importatorii autorizați potrivit     │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul  │                                 │                                      │oprirea activității,      │
│      │fiscal, cu modificările si completările ulterioare │                                 │                                      │sigilarea instalației     │
│      │                                                   │                                 │                                      │și înaintează actul de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de             │
│      │                                                   │                                 │                                      │suspendare a              │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.21 │Livrarea de uleiuri minerale de către              │Art. 2961 alin. (1) lit. f) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. b) și alin.  │Închisoare de la 2        │
│      │antrepozitarii autorizați pentru producție fără    │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │ani la 7 ani. După        │
│      │prezentarea de către cumpărător, persoană juridică,│fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările și      │constatarea faptei,       │
│      │a documentului de plată care să ateste virarea la  │completările ulterioare          │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │bugetul de stat a valorii accizelor aferente       │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │cantității ce urmează a fi facturate               │                                 │                                      │oprirea                   │
│      │                                                   │                                 │                                      │activității,              │
│      │                                                   │                                 │                                      │sigilarea                 │
│      │                                                   │                                 │                                      │instalației și            │
│      │                                                   │                                 │                                      │înaintează actul de       │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de             │
│      │                                                   │                                 │                                      │suspendare a              │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.22 │Comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile,  │Art. 2961 alin. (1) lit. g) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. a) și alin.  │Închisoare de la 1 an     │
│      │rezultate din prelucrarea țițeiului sau a altor    │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │la 3 ani. După            │
│      │materii prime, care au punctul de inflamabilitate  │fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările și      │constatarea faptei,       │
│      │sub 85▫C, altfel decât direct către utilizatorii   │completările ulterioare          │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │finali care folosesc aceste produse în scop        │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │industrial                                         │                                 │                                      │oprirea activității,      │
│      │                                                   │                                 │                                      │sigilarea instalației     │
│      │                                                   │                                 │                                      │și înaintează actul de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de             │
│      │                                                   │                                 │                                      │suspendare a              │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.23 │Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile  │Art. 2961 alin. (1) lit. h) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. b) și alin.  │Închisoare de la 2 ani    │
│      │supuse marcării ori deținerea în antrepozitul      │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │la 7 ani. După            │
│      │fiscal a produselor marcate în acest fel           │fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările și      │constatarea faptei,       │
│      │                                                   │completările ulterioare          │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │                                                   │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │                                                   │                                 │                                      │oprirea activității,      │
│      │                                                   │                                 │                                      │sigilarea instalației și  │
│      │                                                   │                                 │                                      │înaintează actul de       │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de suspendare  │
│      │                                                   │                                 │                                      │a autorizației de         │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.24 │Împiedicarea sub orice formă a organului de        │Art. 2961 alin. (1) lit. i) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. a) și alin.  │Închisoare de la 1 an     │
│      │control de a efectua verificări inopinate în       │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │la 3 ani. După            │
│      │antrepozitele fiscale                              │fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările și      │constatarea faptei,       │
│      │                                                   │completările ulterioare.         │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │                                                   │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │                                                   │                                 │                                      │oprirea activității,      │
│      │                                                   │                                 │                                      │sigilarea instalației     │
│      │                                                   │                                 │                                      │și înaintează actul de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de             │
│      │                                                   │                                 │                                      │suspendare a              │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.25 │Livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către    │Art. 2961 alin. (1) lit. j) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. c) din       │Închisoare de la 6 luni   │
│      │alți clienți decât antrepozitele fiscale de        │Legea nr. 571/2003 privind Codul │Legea nr. 571/2003 privind Codul      │la 2 ani                  │
│      │producție, autorizate să le colecteze și să le     │fiscal, cu modificările și       │fiscal, cu modificările și            │                          │
│      │prelucreze, ori fără viza reprezentantului         │completările ulterioare          │completările ulterioare               │                          │
│      │organului fiscal teritorial aplicată pe documentul │                                 │                                      │                          │
│      │de livrare                                         │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.26 │Achiziționarea de către antrepozitele fiscale de   │Art. 2961 alin. (1) lit. k) din  │Art. 2961 alin. (2) lit. c) și alin.  │Închisoare de la 6        │
│      │producție a reziduurilor de uleiuri minerale de la │Legea nr. 571/2003 privind Codul │(3) din Legea nr. 571/2003 privind    │luni la 2 ani. După       │
│      │alți furnizori decât unitățile care le obțin din   │fiscal, cu modificările și       │Codul fiscal, cu modificările și      │constatarea faptei,       │
│      │exploatare ori fără viza reprezentantului          │completările ulterioare          │completările ulterioare               │organul de control        │
│      │organului fiscal teritorial aplicată pe documentul │                                 │                                      │competent dispune         │
│      │de livrare                                         │                                 │                                      │oprirea activității,      │
│      │                                                   │                                 │                                      │sigilarea instalației     │
│      │                                                   │                                 │                                      │și înaintează actul de    │
│      │                                                   │                                 │                                      │control autorității       │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscale care a emis       │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizația, cu           │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea de             │
│      │                                                   │                                 │                                      │suspendare a              │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.27 │Fapta persoanei care falsifică, sustrage sau       │Art. 143 alin. (2) lit. a) din   │Art. 143 alin. (2) din Legea nr.      │Închisoare de la 6 luni   │
│      │distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte│Legea nr. 85/2006 privind        │85/2006 privind procedura insolvenței,│la 5 ani                  │
│      │din activul averii acestuia                        │procedura insolvenței, cu        │cu modificările și completările       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.28 │Fapta persoanei care înfățișează datorii           │Art. 143 alin. (2) lit. b) din   │Art. 143 alin. (2) din Legea nr.      │Închisoare de la 6 luni   │
│      │inexistente sau prezintă în registrele             │Legea nr. 85/2006 privind        │85/2006 privind procedura insolvenței,│la 5 ani                  │
│      │debitorului, în alt act sau în situația financiară │procedura insolvenței, cu        │cu modificările și completările       │                          │
│      │sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │săvârșite în frauda creditorilor                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.29 │Fapta persoanei care înstrăinează, în frauda       │Art. 143 alin. (2) lit. c) din   │Art. 143 alin. (2) din Legea nr.      │Închisoare de la 6 luni   │
│      │creditorilor, în caz de insolvență a debitorului, o│Legea nr. 85/2006 privind        │85/2006 privind procedura             │la 5 ani                  │
│      │parte din active                                   │procedura insolvenței, cu        │insolvenței, cu modificările și       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │completările ulterioare               │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.30 │Fapta persoanei care, cu rea-credință, a făcut     │Art. 48 alin. (1) din Legea      │Art. 48 alin. (1) din Legea nr.       │Închisoare de la 3        │
│      │declarații inexacte, în baza cărora s-a operat o   │nr. 26/1990 privind registrul    │26/1990 privind registrul             │luni la 2 ani sau         │
│      │înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în registrul│comerțului, republicată, cu      │comerțului, republicată, cu           │amendă de la 100 lei      │
│      │comerțului                                         │modificările și completările     │modificările și completările          │la 500 lei, dacă,         │
│      │                                                   │ulterioare                       │ulterioare                            │potrivit legii,           │
│      │                                                   │                                 │                                      │fapta nu constituie       │
│      │                                                   │                                 │                                      │infracțiune mai           │
│      │                                                   │                                 │                                      │gravă                     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.31 │Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice │Art. 270 din Legea nr. 86/2006   │Art. 270 din Legea nr. 86/2006        │Închisoare de la 2 ani la │
│      │mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte    │privind Codul vamal al României  │privind Codul vamal al României       │7 ani și interzicerea     │
│      │locuri decât cele stabilite pentru control vamal   │                                 │                                      │unor drepturi             │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.32 │Introducerea în sau scoaterea din țară, fără       │Art. 271 din Legea nr. 86/2006   │Art. 271 din Legea nr. 86/2006        │Închisoare de la 3        │
│      │drept, de arme, muniții, materiale explozibile,    │privind Codul vamal al României  │privind Codul vamal al României       │ani la 12 ani și          │
│      │droguri, precursori, materiale nucleare sau alte   │                                 │                                      │interzicerea unor         │
│      │substanțe radioactive, substanțe toxice,           │                                 │                                      │drepturi, dacă            │
│      │deșeuri, reziduuri ori materiale chimice           │                                 │                                      │legea penală nu           │
│      │periculoase                                        │                                 │                                      │prevede o pedeapsă        │
│      │                                                   │                                 │                                      │mai mare                  │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.33 │Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor   │Art. 272 din Legea nr. 86/2006   │Art. 272 din Legea nr. 86/2006        │Închisoare de la 2 ani    │
│      │vamale de transport sau comerciale care se referă  │privind Codul vamal al României  │privind Codul vamal al României       │la 7 ani și interzicerea  │
│      │la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de│                                 │                                      │unor drepturi             │
│      │mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă   │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.34 │Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor   │Art. 273 din Legea nr. 86/2006   │Art. 273 din Legea nr. 86/2006        │Închisoare de la 3 ani la │
│      │vamale de transport sau comerciale falsificate     │privind Codul vamal al României  │privind Codul vamal al României       │10 ani și interzicerea    │
│      │                                                   │                                 │                                      │unor drepturi             │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.35 │Faptele prevăzute la art. 270-273 din Legea nr.    │Art. 274 din Legea nr. 86/2006   │Art. 274 din Legea nr. 86/2006        │Închisoare de la 5 ani    │
│      │86/2006 privind Codul vamal al României, săvârșite │privind Codul vamal al României  │privind Codul vamal al României       │la 15 ani și              │
│      │de una sau mai multe persoane înarmate ori de două │                                 │                                      │interzicerea unor         │
│      │sau mai multe persoane împreună                    │                                 │                                      │drepturi                  │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.36 │Tentativa la infracțiunile prevăzute la art.       │Art. 275 din Legea nr. 86/2006   │Art. 275 din Legea nr. 86/2006        │Se pedepsește conform     │
│      │270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal  │privind Codul vamal al României  │privind Codul vamal al României       │legii.                    │
│      │al României                                        │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.37 │Dacă faptele prevăzute la art. 270-274 din Legea   │Art. 276 din Legea nr. 86/2006   │Art. 276 din Legea nr. 86/2006        │Se poate aplica și        │
│      │nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sunt   │privind Codul vamal al României  │privind Codul vamal al României       │interzicerea unor         │
│      │săvârșite de angajați sau reprezentanți ai unor    │                                 │                                      │drepturi, potrivit        │
│      │persoane juridice care au ca obiect de activitate  │                                 │                                      │art. 64 lit. c) din       │
│      │operațiuni de import-export ori în folosul acestor │                                 │                                      │Codul penal.              │
│      │persoane juridice                                  │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.38 │Efectuarea cu știință de înregistrări inexacte,    │Art. 43 din Legea contabilității │Art. 43 din Legea contabilității nr.  │Se pedepsește conform     │
│      │precum și omisiunea cu știință a înregistrărilor   │nr. 82/1991, republicată, cu     │82/1991, republicată, cu modificările │legii.                    │
│      │în contabilitate, având drept consecință           │modificările și completările     │și completările ulterioare            │                          │
│      │denaturarea veniturilor, cheltuielilor,            │ulterioare                       │                                      │                          │
│      │rezultatelor financiare, precum și a elementelor   │                                 │                                      │                          │
│      │de activ și de pasiv ce se reflectă în bilanț      │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.39 │Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că  │Art. 23 alin. (1) lit. a) din    │Art. 23 alin. (1) din Legea nr.       │Închisoare de la 3 ani la │
│      │provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul    │Legea nr. 656/2002 pentru        │656/2002 pentru prevenirea și         │12 ani                    │
│      │ascunderii sau al disimulării originii ilicite a   │prevenirea și sancționarea       │sancționarea spălării banilor,        │                          │
│      │acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana   │spălării banilor, precum și      │precum și pentru instituirea unor     │                          │
│      │care a săvârșit infracțiunea din care provin       │pentru instituirea unor măsuri de│măsuri de prevenire și combatere a    │                          │
│      │bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată   │prevenire și combatere a         │finanțării actelor de terorism, cu    │                          │
│      │sau executarea pedepsei                            │finanțării actelor de terorism,  │modificările și completările          │                          │
│      │                                                   │cu modificările și completările  │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.40 │Ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a     │Art. 23 alin. (1) lit. b) din    │Art. 23 alin. (1) din Legea nr.       │Închisoare de la 3 ani    │
│      │provenienței, a situării, a dispoziției, a         │Legea nr. 656/2002 pentru        │656/2002 pentru prevenirea și         │la 12 ani                 │
│      │circulației sau a proprietății bunurilor ori a     │prevenirea și sancționarea       │sancționarea spălării banilor,        │                          │
│      │drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile │spălării banilor, precum și      │precum și pentru instituirea unor     │                          │
│      │provin din săvârșirea de infracțiuni               │pentru instituirea unor măsuri de│măsuri de prevenire și combatere a    │                          │
│      │                                                   │prevenire și combatere a         │finanțării actelor de terorism, cu    │                          │
│      │                                                   │finanțării actelor de terorism,  │modificările și completările          │                          │
│      │                                                   │cu modificările și completările  │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.41 │Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri,     │Art. 23 alin. (1) lit. c) din    │Art. 23 alin. (1) din Legea nr.       │Închisoare de la 3 ani    │
│      │cunoscând că acestea provin din săvârșirea de      │Legea nr. 656/2002 pentru        │656/2002 pentru prevenirea și         │la 12 ani                 │
│      │infracțiuni                                        │prevenirea și sancționarea       │sancționarea spălării banilor,        │                          │
│      │                                                   │spălării banilor, precum și      │precum și pentru instituirea          │                          │
│      │                                                   │pentru instituirea unor măsuri   │unor măsuri de prevenire și           │                          │
│      │                                                   │de prevenire și combatere a      │combatere a finanțării actelor        │                          │
│      │                                                   │finanțării actelor de terorism,  │de terorism, cu modificările și       │                          │
│      │                                                   │cu modificările și completările  │completările ulterioare               │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.42 │Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 23    │Art. 23 alin. (3) din Legea      │Art. 23 alin. (3) din Legea nr.       │Se pedepsește conform     │
│      │alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea │nr. 656/2002 pentru prevenirea   │656/2002 pentru prevenirea și         │legii.                    │
│      │și sancționarea spălării banilor, precum și pentru │și sancționarea spălării         │sancționarea spălării banilor, precum │                          │
│      │instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a│banilor, precum și pentru        │și pentru instituirea unor măsuri de  │                          │
│      │finanțării actelor de terorism, cu modificările și │instituirea unor măsuri de       │prevenire și combatere a finanțării   │                          │
│      │completările ulterioare                            │prevenire și combatere a         │actelor de terorism, cu modificările  │                          │
│      │                                                   │finanțării actelor de            │și completările ulterioare            │                          │
│      │                                                   │terorism, cu modificările și     │                                      │                          │
│      │                                                   │completările ulterioare          │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.43 │Desfășurarea fără licență a oricăreia dintre       │Art. 9 alin. (1) din Ordonanța   │Art. 9 alin. (1) și (2) din           │Închisoare de la 6        │
│      │activitățile din domeniul jocurilor de noroc       │de urgență a Guvernului          │Ordonanța de urgență a                │luni la 4 ani sau         │
│      │                                                   │nr. 69/1998 privind              │Guvernului nr. 69/1998 privind        │amendă. Bunurile și       │
│      │                                                   │regimul de autorizare a          │regimul de autorizare a               │valorile care au          │
│      │                                                   │activităților din domeniul       │activităților din domeniul            │servit la săvârșirea      │
│      │                                                   │jocurilor de noroc,              │jocurilor de noroc, aprobată          │sau care rezultă din      │
│      │                                                   │aprobată cu modificări           │cu modificări prin Legea nr.          │exercitarea               │
│      │                                                   │prin Legea nr. 166/1999,         │166/1999, cu modificările și          │activităților ilicite     │
│      │                                                   │cu modificările și               │completările ulterioare               │prevăzute la acest        │
│      │                                                   │completările ulterioare          │                                      │punct se confiscă.        │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.44 │Reținerea de către angajator de la salariați a     │Art. 112 din Legea nr. 76/2002   │Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind│Se pedepsește cu          │
│      │contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor     │privind sistemul asigurărilor    │sistemul asigurărilor pentru șomaj și │închisoare de la 3        │
│      │pentru șomaj și nevirarea acestora în termen de 15 │pentru șomaj și stimularea       │stimularea ocupării forței de muncă,  │luni la 6 luni sau cu     │
│      │zile în conturile stabilite potrivit               │ocupării forței de muncă, cu     │cu modificările și completările       │amendă.                   │
│      │reglementărilor în vigoare                         │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.45 │Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte    │Art. 303 din Legea nr. 95/2006   │Codul penal                           │Se pedepsește conform     │
│      │scopuri sau nevirarea la fond a contribuției       │privind reforma în domeniul      │                                      │legii.                    │
│      │reținute de la asigurați                           │sănătății, cu modificările și    │                                      │                          │
│      │                                                   │completările ulterioare          │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.46 │Completarea declarației prevăzute la art. 215      │Art. 304 din Legea nr. 95/2006   │Codul penal                           │Se pedepsește conform     │
│      │alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma    │privind reforma în domeniul      │                                      │legii.                    │
│      │în domeniul sănătății, cu modificările și          │sănătății, cu modificările și    │                                      │                          │
│      │completările ulterioare, cu date nereale, având    │completările ulterioare          │                                      │                          │
│      │ca efect denaturarea evidențelor privind           │                                 │                                      │                          │
│      │asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile  │                                 │                                      │                          │
│      │față de fond                                       │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.47 │Fapta persoanei care utilizează sumele destinate   │Art. 122 din Legea nr. 346/2002  │Art. 122 din Legea nr.                │Închisoare de la 6 luni   │
│      │asigurării pentru accidente de muncă și boli       │privind asigurarea pentru        │346/2002 privind                      │la 2 ani sau amendă       │
│      │profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute  │accidente de muncă și boli       │asigurarea pentru                     │                          │
│      │de lege                                            │profesionale, cu modificările și │accidente de muncă și boli            │                          │
│      │                                                   │completările ulterioare          │profesionale, cu                      │                          │
│      │                                                   │                                 │modificările și                       │                          │
│      │                                                   │                                 │completările ulterioare               │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1.48 │Alte fapte săvârșite în domeniul financiar, vamal  │                                 │                                      │Se pedepsesc conform      │
│      │și care privesc disciplina financiară, sancționate │                                 │                                      │normelor în vigoare.      │
│      │potrivit legislației penale                        │                                 │                                      │                          │
├──────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│                                                    B. Fapte care, potrivit legii, constituie contravenții                                                    │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 2.01 │Nerespectarea de către bănci a obligațiilor        │Art. 219 alin. (1) lit. j) din   │Art. 219 alin. (2) lit. d) din        │Amendă de la 500 lei      │
│      │privind furnizarea informațiilor și a              │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │la 1.000 lei, pentru      │
│      │obligațiilor de decontare prevăzute de Ordonanța   │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │persoanele fizice, și     │
│      │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură  │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │amendă de la 1.000 lei    │
│      │fiscală, republicată, cu modificările și           │modificările și completările     │completările ulterioare               │la 5.000 lei, pentru      │
│      │completările ulterioare                            │ulterioare                       │                                      │persoanele juridice       │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.02 │Nerespectarea obligațiilor ce-i revin terțului     │Art. 219 alin. (1) lit. k) din   │Art. 219 alin. (2) lit. d) din        │Amendă de la 500 lei      │
│      │poprit, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │la 1.000 lei, pentru      │
│      │privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu│privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │persoanele fizice, și     │
│      │modificările și completările ulterioare            │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │amendă de la 1.000 lei    │
│      │                                                   │modificările și completările     │completările ulterioare               │la 5.000 lei, pentru      │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │persoanele juridice       │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.03 │Refuzul debitorului supus executării silite de a   │Art. 219 alin. (1) lit. m) din   │Art. 219 alin. (2) lit. d) din        │Amendă de la 500 lei      │
│      │preda bunurile organului de executare spre a fi    │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │la 1.000 lei, pentru      │
│      │sechestrate sau de a le pune la dispoziție acestuia│privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │persoanele fizice,        │
│      │pentru a fi identificate și evaluate               │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │și amendă de la           │
│      │                                                   │modificările și completările     │completările ulterioare               │1.000 lei la 5.000        │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │lei, pentru               │
│      │                                                   │                                 │                                      │persoanele juridice       │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.04 │Deținerea de produse accizabile în afara regimului │Art. 220 alin. (1) lit. a) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) din        │Amendă de la 20.000       │
│      │suspensiv, care nu au fost introduse în sistemul de│Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │lei la 100.000 lei,       │
│      │accizare conform titlului VII din Codul fiscal     │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și confiscarea     │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │produselor, iar în        │
│      │                                                   │modificările și completările     │completările ulterioare               │situația în care          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │acestea au fost           │
│      │                                                   │                                 │                                      │vândute, confiscarea      │
│      │                                                   │                                 │                                      │sumelor rezultate din     │
│      │                                                   │                                 │                                      │această vânzare           │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.05 │Neanunțarea autorității fiscale competente, în     │Art. 220 alin. (1) lit. b) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │termenul legal, despre modificările aduse datelor  │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │inițiale avute în vedere la eliberarea autorizației│privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată, cu │                          │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │modificările și completările          │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare.                      │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.06 │Deținerea în afara antrepozitului fiscal sau       │Art. 220 alin. (1) lit. c) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) și c) din  │Amendă de la 20.000       │
│      │comercializarea pe teritoriul României a           │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │lei la 100.000 lei,       │
│      │produselor accizabile supuse marcării, potrivit    │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și:                │
│      │titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate   │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │- confiscarea produselor, │
│      │sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false   │modificările și completările     │completările ulterioare               │iar în situația în care   │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │acestea au fost vândute,  │
│      │                                                   │                                 │                                      │confiscarea sumelor       │
│      │                                                   │                                 │                                      │rezultate din această     │
│      │                                                   │                                 │                                      │vânzare;                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │- oprirea activității de  │
│      │                                                   │                                 │                                      │comercializare a          │
│      │                                                   │                                 │                                      │produselor accizabile     │
│      │                                                   │                                 │                                      │pe o perioadă de 1-3      │
│      │                                                   │                                 │                                      │luni, în cazul            │
│      │                                                   │                                 │                                      │comercianților în sistem  │
│      │                                                   │                                 │                                      │angro sau cu amănuntul.   │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.07 │Nerespectarea programului de lucru al              │Art. 220 alin. (1) lit. d) din   │Art. 220 alin. (2) lit. d) și alin.   │Amendă de la 20.000       │
│      │antrepozitului fiscal, așa cum a fost aprobat de   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │(3) din Ordonanța Guvernului nr.      │lei la 100.000 lei,       │
│      │autoritatea fiscală competentă                     │privind Codul de procedură       │92/2003 privind Codul de procedură    │precum și:                │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │fiscală, republicată, cu              │- oprirea activității     │
│      │                                                   │modificările și completările     │modificările și completările          │de producție a            │
│      │                                                   │ulterioare                       │ulterioare                            │produselor accizabile     │
│      │                                                   │                                 │                                      │prin sigilarea            │
│      │                                                   │                                 │                                      │instalației, în cazul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │producătorilor;           │
│      │                                                   │                                 │                                      │- suspendarea autorizației│
│      │                                                   │                                 │                                      │de antrepozit fiscal de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │către autoritatea         │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscală competentă, la    │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea organului      │
│      │                                                   │                                 │                                      │de control.               │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.08 │Practicarea, de către producători sau de către     │Art. 220 alin. (1) lit. e) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │importatori, de prețuri de vânzare mai mici decât  │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │costurile ocazionate de producerea sau importul    │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată,    │                          │
│      │produselor accizabile vândute, la care se adaugă   │fiscală, republicată, cu         │cu modificările și completările       │                          │
│      │acciza și taxa pe valoarea adăugată                │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.09 │Neînscrierea distinctă în facturi a valorii        │Art. 220 alin. (1) lit. f) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │accizelor sau a impozitului la țițeiul și gazele   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │naturale din producția internă, în cazurile        │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată,    │                          │
│      │prevăzute la titlul VII din Codul fiscal           │fiscală, republicată, cu         │cu modificările și completările       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.10 │Neutilizarea documentelor fiscale prevăzute de     │Art. 220 alin. (1) lit. g) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │titlul VII din Codul fiscal                        │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │                                                   │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată,    │                          │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │cu modificările și completările       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.11 │Neefectuarea, prin unități bancare, a decontărilor │Art. 220 alin. (1) lit. h) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │între furnizori și cumpărători, ca persoane        │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind        │la 100.000 lei            │
│      │juridice, de produse accizabile                    │privind Codul de procedură       │Codul de procedură fiscală,           │                          │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │completările ulterioare               │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.12 │Amplasarea mijloacelor de măsurare a producției și │Art. 220 alin. (1) lit. i) din   │Art. 220 alin. (2) lit. d) și alin.   │Amendă de la 20.000       │
│      │a concentrației de alcool și distilate în alte     │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │(3) din Ordonanța Guvernului nr.      │lei la 100.000 lei,       │
│      │locuri decât cele prevăzute expres în titlul VIII  │privind Codul de procedură       │92/2003 privind Codul de procedură    │precum și:                │
│      │din Codul fiscal sau deteriorarea sigiliilor       │fiscală, republicată, cu         │fiscală, republicată, cu modificările │- oprirea activității     │
│      │aplicate de către supraveghetorul fiscal și        │modificările și completările     │și completările ulterioare            │de producție a            │
│      │nesesizarea organului fiscal în cazul deteriorării │ulterioare.                      │                                      │produselor accizabile     │
│      │lor                                                │                                 │                                      │prin sigilarea            │
│      │                                                   │                                 │                                      │instalației, în cazul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │producătorilor;           │
│      │                                                   │                                 │                                      │- suspendarea             │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal         │
│      │                                                   │                                 │                                      │de către autoritatea      │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscală competentă,       │
│      │                                                   │                                 │                                      │la propunerea             │
│      │                                                   │                                 │                                      │organului de control.     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.13 │Nesolicitarea desemnării supraveghetorului fiscal  │Art. 220 alin. (1) lit. j) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │în vederea desigilării cisternelor sau             │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │recipientelor în care se transportă alcoolul și    │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată, cu │                          │
│      │distilatele în vrac                                │fiscală, republicată, cu         │modificările și completările          │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.14 │Transportul de produse accizabile care nu sunt     │Art. 220 alin. (1) lit. k) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) și b) din  │Amendă de la 20.000       │
│      │însoțite de documentul administrativ de însoțire a │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │lei la 100.000 lei,       │
│      │mărfii - DAI - prevăzut la titlul VII din Codul    │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și:                │
│      │fiscal sau pentru care documentul este completat cu│fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │- confiscarea produselor, │
│      │date incorecte ori incomplete referitoare la       │modificările și completările     │completările ulterioare               │iar în situația în care   │
│      │cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum│ulterioare                       │                                      │acestea au fost vândute,  │
│      │și transportul de produse accizabile efectuat prin │                                 │                                      │confiscarea sumelor       │
│      │cisterne ori recipiente care nu poartă sigiliile   │                                 │                                      │rezultate din această     │
│      │supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate│                                 │                                      │vânzare;                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │- confiscarea cisternelor,│
│      │                                                   │                                 │                                      │recipientelor și a        │
│      │                                                   │                                 │                                      │mijloacelor de transport  │
│      │                                                   │                                 │                                      │utilizate în transportul  │
│      │                                                   │                                 │                                      │produselor accizabile.    │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.15 │Fabricarea de alcool sanitar de către alte         │Art. 220 alin. (1) lit. l) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) și d) din  │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │persoane decât antrepozitarii autorizați pentru    │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │la 100.000 lei,           │
│      │producție de alcool etilic                         │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și:                │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │- confiscarea produselor, │
│      │                                                   │modificările și completările     │completările ulterioare               │iar în situația în care   │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │acestea au fost vândute,  │
│      │                                                   │                                 │                                      │confiscarea sumelor       │
│      │                                                   │                                 │                                      │rezultate din această     │
│      │                                                   │                                 │                                      │vânzare;                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │- oprirea activității de  │
│      │                                                   │                                 │                                      │producție a produselor    │
│      │                                                   │                                 │                                      │accizabile prin sigilarea │
│      │                                                   │                                 │                                      │instalației, în cazul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │producătorilor.           │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.16 │Comercializarea în vrac, pe piața internă, a       │Art. 220 alin. (1) lit. m) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) și c) și   │Amendă de la 20.000       │
│      │alcoolului sanitar                                 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │alin. (3) din Ordonanța Guvernului    │lei la 100.000 lei,       │
│      │                                                   │privind Codul de procedură       │nr. 92/2003 privind Codul de          │precum și:                │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │procedură fiscală, republicată, cu    │- confiscarea             │
│      │                                                   │modificările și completările     │modificările și completările          │produselor, iar în        │
│      │                                                   │ulterioare                       │ulterioare                            │situația în care          │
│      │                                                   │                                 │                                      │acestea au fost           │
│      │                                                   │                                 │                                      │vândute, confiscarea      │
│      │                                                   │                                 │                                      │sumelor rezultate         │
│      │                                                   │                                 │                                      │din această vânzare;      │
│      │                                                   │                                 │                                      │- oprirea activității     │
│      │                                                   │                                 │                                      │de comercializare a       │
│      │                                                   │                                 │                                      │produselor accizabile     │
│      │                                                   │                                 │                                      │pe o perioadă de 1-3      │
│      │                                                   │                                 │                                      │luni, în cazul            │
│      │                                                   │                                 │                                      │comercianților în         │
│      │                                                   │                                 │                                      │sistem angro sau          │
│      │                                                   │                                 │                                      │cu amănuntul;             │
│      │                                                   │                                 │                                      │- suspendarea             │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal         │
│      │                                                   │                                 │                                      │de către autoritatea      │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscală competentă,       │
│      │                                                   │                                 │                                      │la propunerea             │
│      │                                                   │                                 │                                      │organului de control.     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.17 │Circulația și comercializarea în vrac a alcoolului │Art. 220 alin. (1) lit. n) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) și d) și   │Amendă de la 20.000       │
│      │etilic rafinat și a distilatelor în alte scopuri   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │alin. (3) din Ordonanța Guvernului    │lei la 100.000 lei,       │
│      │decât cele expres prevăzute în titlul VIII din     │privind Codul de procedură       │nr. 92/2003 privind Codul de          │precum și:                │
│      │Codul fiscal                                       │fiscală, republicată, cu         │procedură fiscală, republicată, cu    │- confiscarea produselor, │
│      │                                                   │modificările și completările     │modificările și completările          │iar în situația în care   │
│      │                                                   │ulterioare                       │ulterioare                            │acestea au fost vândute,  │
│      │                                                   │                                 │                                      │confiscarea sumelor       │
│      │                                                   │                                 │                                      │rezultate din această     │
│      │                                                   │                                 │                                      │vânzare;                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │- oprirea activității     │
│      │                                                   │                                 │                                      │de producție a            │
│      │                                                   │                                 │                                      │produselor accizabile     │
│      │                                                   │                                 │                                      │prin sigilarea            │
│      │                                                   │                                 │                                      │instalației în cazul      │
│      │                                                   │                                 │                                      │producătorilor;           │
│      │                                                   │                                 │                                      │- suspendarea             │
│      │                                                   │                                 │                                      │autorizației de           │
│      │                                                   │                                 │                                      │antrepozit fiscal         │
│      │                                                   │                                 │                                      │de către autoritatea      │
│      │                                                   │                                 │                                      │fiscală competentă,       │
│      │                                                   │                                 │                                      │la propunerea             │
│      │                                                   │                                 │                                      │organului de control.     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.18 │Neevidențierea corectă în registrul special a      │Art. 220 alin. (1) lit. o) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000       │
│      │cantităților de alcool și distilate importate în   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind        │lei la 100.000 lei        │
│      │vrac                                               │privind Codul de procedură       │Codul de procedură fiscală,           │                          │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │completările ulterioare               │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.19 │Neevidențierea la organele fiscale teritoriale a   │Art. 220 alin. (1) lit. p) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │situațiilor privind modul de valorificare a        │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │alcoolului și distilatelor                         │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată,    │                          │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │cu modificările și completările       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.20 │Nesolicitarea organului fiscal teritorial în       │Art. 220 alin. (1) lit. q) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │vederea desigilării instalațiilor de fabricație,   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │precum și neevidențierea în registrul destinat     │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată, cu │                          │
│      │acestui scop a informațiilor privind capacitățile  │fiscală, republicată, cu         │modificările și completările          │                          │
│      │reale de distilare, data și ora sigilării și       │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │desigilării cazanelor sau a celorlalte instalații  │ulterioare                       │                                      │                          │
│      │de fabricație a țuicii și a rachiurilor de fructe  │                                 │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.21 │Comercializarea, la prețuri mai mari decât         │Art. 220 alin. (1) lit. r) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate,│Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │a produselor pentru care s-au stabilit astfel de   │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată,    │                          │
│      │prețuri                                            │fiscală, republicată, cu         │cu modificările și completările       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.22 │Comercializarea produselor ce nu se regăsesc în    │Art. 220 alin. (1) lit. s) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │listele cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu  │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │amănuntul declarate de către operatorii economici  │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată, cu │                          │
│      │producători și importatori                         │fiscală, republicată, cu         │modificările și completările          │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.23 │Refuzul operatorilor economici producători de      │Art. 220 alin. (1) lit. ș) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │țigarete de a prelua și de a distruge, în          │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │condițiile prevăzute de lege, cantitățile de       │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată, cu │                          │
│      │produse de tutun confiscate                        │fiscală, republicată, cu         │modificările și completările          │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.24 │Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor       │Art. 220 alin. (1) lit. t) din   │Art. 220 alin. (2) și (3) din         │Amendă de la 20.000       │
│      │elastice sau a altor conducte de acest fel,        │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │lei la 100.000 lei,       │
│      │utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum și    │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și                 │
│      │amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau  │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │suspendarea               │
│      │robinete prin care se pot extrage cantități de     │modificările și completările     │completările ulterioare               │autorizației de           │
│      │alcool sau distilate necontorizate                 │ulterioare                       │                                      │antrepozit fiscal         │
│      │                                                   │                                 │                                      │de către                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │autoritatea fiscală       │
│      │                                                   │                                 │                                      │competentă, la            │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea                │
│      │                                                   │                                 │                                      │organului de              │
│      │                                                   │                                 │                                      │control                   │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.25 │Comercializarea în vrac și utilizarea ca materie   │Art. 220 alin. (1) lit. ț) din   │Art. 220 alin. (2) din Ordonanța      │Amendă de la 20.000 lei   │
│      │primă, pentru fabricarea băuturilor alcoolice, a   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 100.000 lei            │
│      │alcoolului etilic și a distilatelor cu concentrația│privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată,    │                          │
│      │alcoolică sub 96,0% în volum                       │fiscală, republicată, cu         │cu modificările și completările       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.26 │Desfășurarea activităților de distribuire și       │Art. 220 alin. (1) lit. u) din   │Art. 220 alin. (2) lit. c) din        │Amendă de la 20.000       │
│      │comercializare angro a băuturilor alcoolice și a   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │lei la 100.000 lei,       │
│      │produselor din tutun fără îndeplinirea condițiilor │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și oprirea         │
│      │prevăzute de art. 2441 alin. (1) din Legea nr.     │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │activității de            │
│      │571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și  │modificările și completările     │completările ulterioare               │comercializare a          │
│      │completările ulterioare                            │ulterioare                       │                                      │produselor                │
│      │                                                   │                                 │                                      │accizabile pe o           │
│      │                                                   │                                 │                                      │perioadă de 1-3           │
│      │                                                   │                                 │                                      │luni, în cazul            │
│      │                                                   │                                 │                                      │comercianților în         │
│      │                                                   │                                 │                                      │sistem angro sau cu       │
│      │                                                   │                                 │                                      │amănuntul                 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.27 │Comercializarea, prin pompele stațiilor de         │Art. 220 alin. (1) lit. v) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) și c) din  │Amendă de la 20.000       │
│      │distribuție, a altor uleiuri minerale decât cele   │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │lei la 100.000 lei,       │
│      │din categoria gazelor petroliere lichefiate,       │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și:                │
│      │benzinelor și motorinelor auto, precum și a        │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │- confiscarea             │
│      │petrolului lampant, care corespund standardelor    │modificările și completările     │completările ulterioare               │produselor, iar în        │
│      │naționale de calitate                              │ulterioare                       │                                      │situația în care          │
│      │                                                   │                                 │                                      │acestea au fost vândute,  │
│      │                                                   │                                 │                                      │confiscarea sumelor       │
│      │                                                   │                                 │                                      │rezultate din această     │
│      │                                                   │                                 │                                      │vânzare;                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │- oprirea activității     │
│      │                                                   │                                 │                                      │de comercializare a       │
│      │                                                   │                                 │                                      │produselor accizabile     │
│      │                                                   │                                 │                                      │pe o perioadă de          │
│      │                                                   │                                 │                                      │1-3 luni, în cazul        │
│      │                                                   │                                 │                                      │comercianților în sistem  │
│      │                                                   │                                 │                                      │angro sau cu amănuntul.   │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.28 │Funcționarea instalațiilor de producere alcool     │Art. 220 alin. (1) lit. x) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) și d) și   │Amendă de la 20.000       │
│      │etilic și de distilate, fără program aprobat       │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │alin. (3) din Ordonanța Guvernului    │lei la 100.000 lei,       │
│      │                                                   │privind Codul de procedură       │nr. 92/2003 privind Codul de          │precum și:                │
│      │                                                   │fiscală, republicată, cu         │procedură fiscală, republicată, cu    │- confiscarea             │
│      │                                                   │modificările și completările     │modificările și completările          │produselor, iar în        │
│      │                                                   │ulterioare                       │ulterioare                            │situația în care          │
│      │                                                   │                                 │                                      │acestea au fost vândute,  │
│      │                                                   │                                 │                                      │confiscarea sumelor       │
│      │                                                   │                                 │                                      │rezultate din această     │
│      │                                                   │                                 │                                      │vânzare;                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │- oprirea activității     │
│      │                                                   │                                 │                                      │de producție a produselor │
│      │                                                   │                                 │                                      │accizabile prin sigilarea │
│      │                                                   │                                 │                                      │instalației, în cazul     │
│      │                                                   │                                 │                                      │producătorilor;           │
│      │                                                   │                                 │                                      │- suspendarea autorizației│
│      │                                                   │                                 │                                      │de antrepozit fiscal de   │
│      │                                                   │                                 │                                      │către autoritatea fiscală │
│      │                                                   │                                 │                                      │competentă, la            │
│      │                                                   │                                 │                                      │propunerea organului      │
│      │                                                   │                                 │                                      │de control.               │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.29 │Comercializarea produselor accizabile într-un      │Art. 220 alin. (1) lit. y) din   │Art. 220 alin. (2) lit. a) din        │Amendă de la 20.000       │
│      │antrepozit fiscal în perioada în care autorizația  │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │lei la 100.000 lei,       │
│      │a fost suspendată, revocată sau anulată, fără      │privind Codul de procedură       │privind Codul de procedură fiscală,   │precum și                 │
│      │acordul autorității fiscale competente pentru      │fiscală, republicată, cu         │republicată, cu modificările și       │confiscarea               │
│      │valorificarea stocurilor de produse, acordat în    │modificările și completările     │completările ulterioare               │produselor, iar în        │
│      │condițiile prevăzute de lege, precum și            │ulterioare                       │                                      │situația în care          │
│      │nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din  │                                 │                                      │acestea au fost           │
│      │Codul fiscal                                       │                                 │                                      │vândute,                  │
│      │                                                   │                                 │                                      │confiscarea sumelor       │
│      │                                                   │                                 │                                      │rezultate din             │
│      │                                                   │                                 │                                      │această vânzare           │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.30 │Netransmiterea în termenul legal a documentului    │Art. 220 alin. (21) lit. a) din  │Art. 220 alin. (21) din Ordonanța     │Amendă de la 1.000 lei    │
│      │administrativ de însoțire a mărfii către           │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003      │la 5.000 lei              │
│      │autoritatea fiscală competentă, la momentul        │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată, cu │                          │
│      │expedierii produselor accizabile în regim          │fiscală, republicată, cu         │modificările și completările          │                          │
│      │suspensiv                                          │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.31 │Primirea produselor accizabile fără prezentarea    │Art. 220 alin. (21) lit. b) din  │Art. 220 alin. (21) din Ordonanța     │Amendă de la 1.000 lei    │
│      │documentului administrativ de însoțire a mărfii la │Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 │Guvernului nr. 92/2003 privind Codul  │la 5.000 lei              │
│      │destinație, cu excepția cazului în care prin lege  │privind Codul de procedură       │de procedură fiscală, republicată,    │                          │
│      │se prevede altfel                                  │fiscală, republicată, cu         │cu modificările și completările       │                          │
│      │                                                   │modificările și completările     │ulterioare                            │                          │
│      │                                                   │ulterioare                       │                                      │                          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2.32 │Deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale,    │Art. 41 pct. 1 din Legea         │Art. 42 alin. (1) din Legea           │Amendă de la 1.000 lei    │
│      │titluri de valoare, numerar și alte drepturi și    │contabilității nr. 82/1991,      │contabilității nr. 82/1991,           │la 10.000 lei             │
│      │obligații, precum și efectuarea de operațiuni      │republicată, cu modificările și  │republicată, cu modificările și       │                          │
│      │economice, fără să fie înregistrate în             │completările ulterioare          │completările ulterioare               │                          │
│      │contabilitate                                      │                                 │                                      │                          │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û