HG 1016 2008 taxe licentiere autorizare pescuit acvacultura

Government Decision 1016/2008 - Regierungsbeschluss 1016/2008

keylinks: specii protejate, Cuantumul taxelor de autorizare, Taxele de autorizare sunt achitate de către, Cuantumul taxelor de licențiere, Taxele de licențiere sunt achitate de către, se virează în contul corespunzător codului de cont nr. 20160103

Hotărâre nr. 1016 din 03/09/2008 privind cuantumul taxelor de licențiere și autorizare în pescuit și acvacultură, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 08/09/2008, Intrare in vigoare: 08.09.2008

  

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. 1. - Prezenta hotărâre stabilește cuantumul taxelor percepute de statul român pentru autorizarea activității de pescuit și acvacultură, prin emiterea permiselor, licențelor și autorizațiilor de pescuit de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

 

   Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 

   CAPITOLUL I
  Cuantumul taxelor de licențiere și autorizare. Condiții generale

 

   SECȚIUNEA 1
  Taxe de autorizare


   Art. 3. - Se plătesc taxe de autorizare în următoarele cazuri:

   a) pentru emiterea autorizației de pescuit comercial, cu caracter temporar;

   b) pentru emiterea autorizației speciale de pescuit în scop științific;

   c) pentru emiterea autorizației de pescuit a speciilor protejate - reproducători de sturioni:

   1. morun femelă;

   2. morun mascul;

   3. nisetru femelă;

   4. nisetru mascul;

   5. păstrugă femelă;

   6. păstrugă mascul;

   7. cegă femelă;

   8. cegă mascul;

   d) pentru autorizarea pescuitului prin eliberarea permiselor de pescuit.

 

   Art. 4. - (1) Cuantumul taxelor de autorizare este de:

   a) 200 lei pentru o cantitate de pește de până la 10 tone, la emiterea autorizației de pescuit comercial, cu caracter temporar;

   b) 300 lei pentru o cantitate de pește cuprinsă între 10 și 50 tone, la emiterea autorizației de pescuit comercial, cu caracter temporar;

   c) 500 lei pentru o cantitate de pește de peste 50 tone, la emiterea autorizației de pescuit comercial, cu caracter temporar;

   d) 150 lei pentru emiterea autorizației speciale de pescuit în scop științific;

   e) pentru emiterea autorizației de pescuit a speciilor protejate - reproducători de sturioni:

   1. morun femelă - 500 lei/kg icre extrase din femela de morun în stare vie, destinată producerii de puiet de morun;

   2. morun mascul - 400 lei/kg lapți extrași din masculul de morun în stare vie, destinați producerii de puiet de morun;

   3. nisetru femelă - 400 lei/kg icre extrase din femela de nisetru în stare vie, destinate producerii de puiet de nisetru;

   4. nisetru mascul - 300 lei/kg lapți extrași din masculul de nisetru în stare vie, destinați producerii de puiet de nisetru;

   5. păstrugă femelă - 450 lei/kg icre extrase din femela de păstrugă în stare vie, destinate producerii de puiet de păstrugă;

   6. păstrugă mascul - 350 lei/kg lapți extrași din masculul de păstrugă în stare vie, destinați producerii de puiet de păstrugă;

   7. cegă femelă - 300 lei/kg icre extrase din femela de cegă în stare vie, destinate producerii de puiet de cegă;

   8. cegă mascul - 200 lei/kg lapți extrași din masculul de cegă în stare vie, destinați producerii de puiet de cegă;

   f) 50 lei pentru eliberarea permisului de pescuit comercial;

   g) 30 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv, începând cu data de 1 ianuarie 2009;

   h) 10 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi și studenți, începând cu data de 1 ianuarie 2009;

   i) 10 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru persoanele cu handicap ușor și mediu și gratuit pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

   (2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru pensionari și veterani de război este gratuită.

 

   Art. 5. - Taxele de autorizare sunt achitate de către:

   a) pescarul profesionist, persoană fizică/juridică, pentru emiterea autorizației de pescuit comercial, cu caracter temporar;

   b) reprezentantul autorizat al instituției de cercetare, pentru emiterea autorizației speciale de pescuit în scop științific;

   c) administratorul sau reprezentantul autorizat al persoanei juridice, pentru emiterea autorizației speciale de pescuit a speciilor protejate - reproducători de sturioni;

   d) pescarul profesionist, persoană fizică/juridică, pentru eliberarea permisului de pescuit comercial;

   e) pescarul sportiv sau prin asociațiile de pescari sportivi, pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv.

 

   Art. 6. - La eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi, studenți, persoane cu handicap, pensionari și veterani de război se vor prezenta actele doveditoare ale situației acestora. 

   SECTIUNEA a 2-a
  Taxe de licențiere

 

   Art. 7. - Se plătesc taxe pentru licențiere în următoarele cazuri:

   a) pentru emiterea licenței de acvacultură;

   b) pentru emiterea licenței de fabricație;

   c) pentru emiterea licenței de pescuit.

 

   Art. 8. - Cuantumul taxelor de licențiere este de:

   a) 150 lei pentru emiterea licenței de acvacultură;

   b) 150 lei pentru emiterea licenței de fabricație;

   c) pentru emiterea licenței de pescuit:

   1. 1.000 lei pentru ambarcațiuni mai mari de 15 m;

   2. 100 lei pentru ambarcațiuni de 15 m sau mai mici.

 

   Art. 9. - Taxele de licențiere sunt achitate de către:

   a) administratorul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licenței de acvacultură;

   b) administratorul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licenței de fabricație;

   c) proprietarul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licenței de pescuit. 

   CAPITOLUL II
  Condiții speciale


   Art. 10. - (1) Taxele prevăzute de prezenta hotărâre constituie venit la bugetul de stat și se virează în contul corespunzător codului de cont nr. 20160103 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", deschis la unitățile Trezoreriei Statului.

   (2) Virarea sumelor datorate se realizează înaintea eliberării permisului, licenței sau autorizației de pescuit.

   (3) Dovada achitării taxelor prevăzute de prezenta hotărâre se anexează la cererea de eliberare a permisului, licenței sau autorizației de pescuit, după caz.

   (4) Neplata taxelor prevăzute în prezenta hotărâre conduce la neacordarea permiselor, licențelor sau autorizațiilor de pescuit, după caz.

   (5) În cazul neîndeplinirii condițiilor de licențiere sau autorizare, taxele percepute se restituie solicitanților.

 

   Art. 11. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û