HG 1060 2009

Government Decision 1060/2009 - Regierungsbeschluss 1060/2009

keylinks: Memorandum de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia

Hotărâre nr. 1060 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009.Memorandum din 27/05/2009 Memorandum de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism [Traducere. ], Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

 

    Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia, denumite în continuare autorități, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații relevante pentru investigarea și urmărirea penală a spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism și a activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism.

    În acest sens, au convenit după cum urmează:

 

   Art. 1. - Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din propria inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă motivație pentru evidențierea faptelor.

 

   Art. 2. - Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigații polițienești, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația, cu excepția informațiilor obținute din surse publice sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități.

 

   Art. 3. - Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea cadrului legal de combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism al fiecărei autorități.

 

   Art. 4. - Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității care le-a transmis.

 

   Art. 5. - Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate cel puțin de aceeași confidențialitate precum cea furnizată de legislația națională a autorității care primește, pentru informații similare din surse naționale.

 

   Art. 6. - Schimbul de informații între autorități se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

   a) prin rețeaua securizată Egmont; sau

   b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

   c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele două autorități, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.

 

   Art. 7. - Comunicarea între autorități se va efectua în limba engleză.

 

   Art. 8. - Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care cererea de informații face referire.

 

   Art. 9. - Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al ambelor autorități, prin încheierea unui act adițional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

 

   Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre autorități. Memorandumul va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

 

   Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

    Semnat la Doha la data de 27 mai 2009, în două exemplare originale, în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte asumându-și răspunderea pentru traducerea în limba proprie).

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û