HG 109 2009

Government Decision 109/2009 - Regierungsbeschluss 109/2009

keylinks: Sediul principal, obiective generale, Agenția Națională de Administrare Fiscală este autorizată, Formularele și imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Economiei si Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 495/2007

Hotărâre nr. 109 din 18/02/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009, Intrare in vigoare: 02.03.2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   CAPITOLUL I
  Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 

   SECȚIUNEA 1
  Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

 

   Art. 1. - Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată din bugetul de stat și din venituri proprii.

 

   Art. 2. - În subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală funcționează Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, ca instituții publice cu personalitate juridică.

 

   Art. 3. - Sediul principal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Agenția Națională de Administrare Fiscală își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

 

   Art. 4. - (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are următoarele obiective generale:

   a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contribuții sociale și din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin îmbunătățirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor;

   b) aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale;

   c) prestarea de servicii de informare și asistență către contribuabili, în scopul înțelegerii și aplicării corecte a legislației fiscale;

   d) creșterea constantă a eficienței colectării veniturilor bugetare;

   e) formarea de resurse umane competente și motivate;

   f) garantarea încrederii contribuabilului în integritatea și imparțialitatea administrației fiscale;

   g) prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale;

   h) apărarea intereselor fiscale și financiare ale Uniunii Europene.

   (2) În realizarea obiectivelor generale prevăzute la alin. (1), Agenția Națională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuții:

   1. elaborează și aplică procedurile privind plata voluntară și stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

   2. elaborează și aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalități de stingere a obligațiilor bugetare pentru care este competentă;

   3. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează și face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale și a legislației în vigoare privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare;

   4. furnizează Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

   5. repartizează la nivel teritorial programul de încasări ale veniturilor bugetului general consolidat;

   6. analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă;

   7. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare fundamentării calculului contribuției României la bugetul Uniunii Europene;

   8. asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și celelalte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi în susținerea managementului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și îmbunătățirea relației cu contribuabilii;

   9. participă la elaborarea proiectelor de norme metodologice, a modificărilor și completărilor aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, precum și a altor legi, care conțin prevederi referioare la impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

   10. avizează proiecte de acte normative care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă;

   11. participă, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

   12. aplică, prin Autoritatea Națională a Vămilor, în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale și din reglementările vamale, precum și alte dispoziții aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;

   13. aplică, prin Autoritatea Națională a Vămilor, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României și ale altor acte normative referitoare la acesta;

   14. aplică, prin Autoritatea Națională a Vămilor, prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferențială și nepreferențială a mărfurilor și elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferențială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;

   15. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal și fiscal din acordurile, convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;

   16. urmărește, prin Autoritatea Națională a Vămilor, aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat și de evaluare în vamă a mărfurilor, precum și a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize și alte drepturi vamale;

   17. elaborează și pune la dispoziție personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislației specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;

   18. elaborează, cu avizul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, conținutul și modelele formularelor și imprimatelor tipizate, utilizate pentru administrarea veniturilor, precum și instrucțiunile de completare a acestora;

   19. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor și imprimatelor tipizate, care sunt utilizate în domeniul său de activitate;

   20. coordonează și îndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care au corespondent în cadrul tuturor unităților subordonate și al structurilor subordonate acestora, activitatea de management al resurselor umane, financiare și materiale, al celor specifice tehnologiei informației și comunicațiilor și consultanța juridică;

   21. elaborează procedura și emite actele administrative fiscale referitoare la soluția fiscală individuală anticipată, acordul de preț în avans și prețurile de transfer în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate;

   22. controlează și monitorizează aplicarea unitară și respectarea reglementărilor legale în domeniul său de activitate, inclusiv la nivelul instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;

   23. stabilește competența teritorială pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat;

   24. urmărește acquis-ul comunitar în legătură cu administrarea fiscală și elaborează propunerile de modificare a cadrului normativ național și metodologic național, conform evoluției acestuia;

   25. urmărește încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale;

   26. emite proceduri privind activitatea de asistență și informare a contribuabililor și asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unităților fiscale teritoriale;

   27. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislației fiscale și a prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul unităților fiscale teritoriale;

   28. asigură informarea contribuabililor privind drepturile și obligațiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;

   29. elaborează cadrul legal, aplică și monitorizează administrarea fiscală a contribuabililor;

   30. aplică legislația în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

   31. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul agenției la nivel central și la nivelul unităților subordonate prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și alte organisme specializate în acest domeniu, cu consultarea Școlii de Finanțe Publice și Vamă;

   32. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională formarea unui corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii, din cadrul agenției, la nivel central și la nivelul unităților subordonate;

   33. soluționează contestațiile împotriva actelor administrative fiscale, în condițiile legii;

   34. exercită exclusiv, nemijlocit și neîngrădit inspecția fiscală, în condițiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   35. exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal, care au ca efect evaziunea fiscală;

   36. exercită, prin Autoritatea Națională a Vămilor, activitatea de inspecție vamală, activitatea de control vamal ulterior și orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

   37. reprezintă statul în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și alte activități ale agenției, direct sau prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, în baza mandatelor transmise; renunțarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

   38. exercită controlul financiar și, după caz inspecția fiscală, privind respectarea disciplinei economico-financiare și a modului de administrare și gestionare a mijloacelor materiale și a fondurilor financiare de către instituțiile publice și operatorii economici la care statul, direct sau printr-o instituție ori autoritate publică, are calitatea de acționar;

   39. asigură extinderea și diversificarea schimbului de informații cu alte instituții din țară și din alte state;

   40. deține, administrează, analizează și evaluează informațiile fiscale și acționează pentru obținerea de informații noi, relevante pentru administrația fiscală, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potențiale riscuri fiscale, cât și a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale;

   41. asigură cooperarea administrativă și efectuarea schimbului de informații fiscale dintre administrația fiscală română și administrațiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale statelor cu care România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe și indirecte, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, după caz;

   42. acționează pentru anticiparea căilor, metodelor și mijloacelor utilizate de contribuabili în scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale;

   43. verifică bazele de impunere, legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, precum și modul în care aceștia respectă prevederile legislației fiscale și contabile, stabilește diferențe privind obligațiile de plată, precum și accesoriile aferente acestora;

   44. stabilește competența de exercitare, condițiile și modalitățile de suspendare a inspecției fiscale, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

   45. asigură asistența pentru recuperarea în România de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite prin titlu de creanțe într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum și recuperarea de către alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   46. elaborează proiecte de acte normative care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, în aplicarea legislației în vigoare.

   (3) În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională de Administrare Fiscală dezvoltă următoarele funcții privind:

   1. Gestiunea veniturilor bugetare:

   a) administrează fiscal depunerea de către plătitori a declarațiilor de impunere la impozite, taxe, contribuții sociale și alte venituri bugetare, potrivit legii, precum și evidența plăților efectuate;

   b) inițiază și desfășoară acțiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată;

   c) elaborează și aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice și persoanele fizice, conform dispozițiilor legale;

   d) elaborează și aplică procedurile referitoare la producția și circulația produselor accizabile în regim suspensiv;

   e) elaborează și aplică procedurile privind evidența contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal și a cazierului fiscal;

   f) elaborează și aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare și monitorizează recuperarea acestora;

   g) introduce și promovează metode moderne de înregistrare fiscală, declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;

   h) organizează activitatea de monitorizare a recuperării creanțelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   i) acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante, în condițiile legii;

   j) organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală -, în condițiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligații bugetare restante;

   k) organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a creanțelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;

   l) organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;

   m) aplică împreună cu unitățile sale subordonate legislația în domeniul ajutorului de stat;

   n) stabilește impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat, care se plătesc în contul unic, și metodologia de distribuire și stingere a acestora;

   o) stabilește procedura privind cesiunea creanțelor fiscale sau stingerea acestora prin alte modalități prevăzute de lege, numește comisiile respective și stabilește atribuțiile acestora;

   p) desemnează, în condițiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul și verifică activitatea acestuia, în situația în care Agenția Națională de Administrare Fiscală sau unitățile sale subordonate dețin cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor debitorilor împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenței.

   2. Elaborarea strategiilor:

   a) propune și elaborează strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, precum și soluții de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

   b) realizează un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității, stabilității și solidarității sociale;

   c) urmărește realizarea unui management eficient și coerent al administrării fiscale, având ca scop menținerea unei administrări fiscale unitare, stabile și armonizate;

   d) elaborează și implementează strategia de dezvoltare informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților sale subordonate, în colaborare cu direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

   e) elaborează, implementează, menține și dezvoltă sistemul informatic în domeniul său de activitate;

   f) elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional, în scopul asigurării principiului unității de imagine a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților sale subordonate.

   3. Cooperare internațională:

   a) asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convențiile și tratatele internaționale la care România este parte, din domeniul de activitate;

   b) încheie și derulează convenții și proiecte de colaborare cu organisme și instituții internaționale în domeniul său de activitate;

   c) inițiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul său de activitate;

   d) colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, urmărind aplicarea acquis-ului comunitar în legătură cu administrarea fiscală;

   e) asigură desfășurarea în bune condiții a activității de cooperare internațională și participă la reuniunile cu organismele și instituțiile internaționale, în domeniul său de activitate;

   f) inițiază și participă la negocierile pentru elaborarea unor convenții bilaterale în materie de recuperare a creanțelor bugetare;

   g) are reprezentanți permanenți la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale - fiscale.

   4. Audit:

   a) coordonează, îndrumă și verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislației fiscale și a legislației contribuțiilor sociale de către structurile de administrare, prin efectuarea de acțiuni de monitorizare și revizie a activității desfășurate de acestea;

   b) exercită funcția de audit public intern în condițiile legii;

   c) efectuează inspecții privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul unităților subordonate, în domeniul său de activitate.

   5. Activitate internă:

   a) exercită controlul financiar de gestiune și controlul financiar preventiv propriu, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

   b) elaborează, fundamentează și avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agenției, pentru aparatul propriu, Autoritatea Națională a Vămilor, Garda Financiară și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și programul de investiții și achiziții publice, pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;

   c) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terțiar de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar.

   (4) Agenția Națională de Administrare Fiscală îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

   (5) În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice și cu alte entități.

 

   Art. 5. - (1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția Națională de Administrare Fiscală este autorizată:

   a) să exercite nemijlocit și neîngrădit inspecția fiscală, controlul financiar și controlul operativ și inopinat, conform dispozițiilor legale în vigoare;

   b) să exercite, prin Autoritatea Națională a Vămilor, controlul vamal, conform dispozițiilor legale în vigoare;

   c) să stabilească în sarcina operatorilor economici, ca urmare a controlului, măsuri de conformare pentru respectarea legii;

   d) să aplice sancțiuni potrivit prevederilor legale;

   e) să urmărească și să ia măsuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competențelor;

   f) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

   g) să încheie protocoale de schimb de informații și colaborare cu ministerele, instituțiile publice și cu alte organizații;

   h) să soluționeze plângerile prealabile, contestațiile și petițiile și să pună la dispoziție solicitanților informațiile publice, în condițiile legii;

   i) să stabilească orice alte măsuri în condițiile prevăzute de lege.

   (2) Agenția Națională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.


 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Organizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 

   Art. 6. - (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are structura organizatorică, formată din direcții generale, direcții și alte structuri, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, inclusiv în directa subordine a președintelui, se pot organiza, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, servicii, birouri, compartimente și colective temporare și se pot stabili numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii.

   (2) Personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală este compus din președinte, vicepreședinți, funcționari publici și personal contractual.

   (3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este de 1.302, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

   (4) Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor nu este inclus în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 7. - (1) În subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Autoritatea Națională a Vămilor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică.

   (2) Structura organizatorică a Autorității Naționale a Vămilor include:

   a) aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor;

   b) unitățile subordonate Autorității Naționale a Vămilor, respectiv direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale, birourile vamale de frontieră și de interior și punctele vamale.

   (3) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

   (4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Națională a Vămilor și pentru unitățile subordonate acesteia este de 4.586, inclusiv postul de demnitar și cabinetul acestuia. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central și pe unitățile subordonate Autorității Naționale a Vămilor se face prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

   (5) Structura organizatorică a direcțiilor, inclusiv serviciile, birourile și alte compartimente funcționale, organizate în directa subordine a vicepreședintelui, și numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autorității Naționale a Vămilor, precum și structura organizatorică a direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale, a direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale și a birourilor vamale, unități subordonate Autorității Naționale a Vămilor se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

   (6) Statul de funcții pentru aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor, precum și statele de funcții pentru direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale și pentru birourile vamale se aprobă de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

   (7) Atribuțiile și sarcinile structurilor funcționale din aparatul central, precum și din unitățile subordonate Autorității Naționale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

   (8) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui prin ordin, între aparatul central, direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale, birourile vamale și punctele vamale, posturile repartizate, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unități conform alin. (4).

   (9) Directorii și directorii adjuncți din aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor, directorii executivi ai direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale și directorii executivi ai direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale și al Direcției municipiului București pentru accize și operațiuni vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor se numesc în funcție, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii, cu avizul conform al ministrului finanțelor publice.

   (10) Directorii executivi adjuncți ai direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale și directorii executivi adjuncți ai direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale și ai Direcției Municipiului București pentru Accize și Operațiuni Vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor se numesc în funcție prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, în condițiile legii, cu avizul conform al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (11) Persoanele cu funcții de conducere din aparatul central, precum și cele din structura teritorială a Autorității Naționale a Vămilor, altele decât cele prevăzute la alin. (9) și (10), se numesc în funcție de către vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, în condițiile legii, cu avizul conform al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 8. - (1) În subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică, de control, cu personalitate juridică.

   (2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare include:

   a) Comisariatul General;

   b) secțiile județene ale Gărzii Financiare și secția municipiului București.

   (3) Organizarea și funcționarea Gărzii Financiare, structura organizatorică a acesteia, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

   (4) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gărzii Financiare și, respectiv, a secțiilor județene și Secției Municipiului București se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, iar numărul posturilor de conducere se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

   (5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805. Repartizarea numărului de posturi pe secțiile județene și Secția Municipiului București ale Gărzii Financiare se face prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

   (6) Regulamentul de organizare și funcționare al Gărzii Financiare stabilește competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice, precum și ale personalului contractual și se aprobă în condițiile legii, cu avizul conform al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (7) Persoanele cu funcții de conducere din cadrul Comisariatului General, cu excepția comisarului general prim-adjunct și comisarilor generali adjuncți ai Gărzii Financiare, care se numesc în funcție prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii, cu avizul conform al ministrului finanțelor publice, sunt numiți, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (8) Persoanele cu funcții de conducere din cadrul secțiilor județene și Secției Municipiului București, cu excepția comisarilor șefi secție, care se numesc în funcție prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii, cu avizul conform al ministrului finanțelor publice, sunt numiți, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (9) Statul de funcții pentru Comisariatul General al Gărzii Financiare, precum și statele de funcții pentru secțiile județene și Secția Municipiului București se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

   (10) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui prin ordin, între Comisariatul General și secțiile județene și Secția Municipiului București, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru Garda Financiară conform alin. (5).

 

   Art. 9. - Agenția Națională de Administrare Fiscală înscrie, prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu și prin structurile din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu atribuții de administrare a veniturilor bugetare, creanțele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară și imobiliară, în condițiile legii.

 

   Art. 10. - (1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepreședinților Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale conducerii direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul conform al secretarului de stat coordonator sau al secretarului general, după caz.

   (3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (2), fișă care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.

   (4) Directorii generali, directorii generali adjuncți, directorii și directorii adjuncți, șefii de servicii și șefii de birouri, personalul de execuție din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (5) Directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București se numesc în funcție de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii, cu avizul conform al ministrului finanțelor publice.

   (6) Directorii executivi adjuncți din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și ai Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu excepția persoanelor cu funcții publice de conducere specifice de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți ai administrațiilor finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum și șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți, cu excepția șefilor de administrație adjuncți - trezorerie și contabilitate publică -, din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 11. - (1) Unitățile aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în anexa nr. 2.

   (2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 pe direcțiile generale ale finanțelor publice județene și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii.

   (3) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București posturile repartizate conform alin. (2), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unități teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.

   (4) Structura organizatorică a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, administrațiilor finanțelor publice municipale, orășenești și comunale, precum și a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și a administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Structurile organizatorice teritoriale aferente activității de trezorerie si contabilitate publică și ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Finanțelor Publice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu avizul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

   (5) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se aprobă de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (6) Statele de funcții pentru direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București se aprobă de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

 

   SECȚIUNEA a 3-a
  Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală


   Art. 12. - (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

   (2) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală răspunde în fața ministrului finanțelor publice pentru întreaga sa activitate.

   (3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite ordine, în condițiile legii, precum și alte dispoziții necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției.

   (4) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite și poate delega această calitate, în condițiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.

   (5) Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor și comisarul general al Gărzii Financiare sunt ordonatori terțiari de credite și pot delega această calitate în condițiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.

   (6) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Națională a Vămilor, numiți prin decizie a primului-ministru.

   (7) Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (8) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală reprezintă Agenția Națională de Administrare Fiscală în relația cu terții.

   (9) Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii. Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se vor preciza limitele și condițiile delegării.

   (10) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative, precum și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

   (11) În cazul în care președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreședinți să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor publice.

   (12) În cazul în care unul dintre vicepreședinții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu excepția vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile curente, acestea vor fi delegate către celălalt vicepreședinte prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 13. - (1) Mobilitatea funcționarilor publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților sale subordonate, inclusiv din cadrul Gărzii Financiare și al Autorității Naționale a Vămilor, se realizează în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul aceleiași categorii, prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:

   a) pentru eficientizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților sale subordonate;

   b) în interes public;

   c) în interesul funcționarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcția publică.

   (2) Mobilitatea funcționarilor publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților sale subordonate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) Mobilitatea pentru eficientizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților sale subordonate se dispune:

   a) prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru toate funcțiile publice din cadrul aparatului propriu și al unităților subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv din cadrul Autorității Naționale a Vămilor și Gărzii Financiare;

   b) prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, pentru funcțiile publice pentru care are competența de numire în funcție;

   c) prin decizie a comisarului general, pentru funcțiile publice pentru care are competența de numire în funcție;

   d) prin decizie a directorului executiv, pentru funcțiile publice pentru care are competența de numire în funcție.

 

   Art. 14. - (1) Secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării Agenției Naționale de Administrare Fiscală, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile acesteia.

   (2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) Secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori încredințate de președinte.

 

   Art. 15. - Personalului din cadrul cabinetelor președintelui și vicepreședinților Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


 

   CAPITOLUL II
  Dispoziții finale

 

   Art. 16. - (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

   (2) Mijloacele de transport din parcul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pot fi utilizate atât de persoanele care au acest drept prin lege, cât și de către persoanele care desfășoară activități specifice în cadrul agenției.

   (3) Persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului secundar sau terțiar de credite.

 

   Art. 17. - Agenția Națională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 18. - (1) Personalul din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcționar public, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   (2) Personalul din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are calitatea de personal contractual, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, și în art. 227 din Ordonanța Guverului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulteriaoare.

   (3) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate aproba, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare între unitățile subordonate, precum și între agenție și acestea.

   (4) Salarizarea personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual.

   (5) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanțelor Publice.

 

   Art. 19. - (1) În exercitarea atribuțiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autorității Naționale a Vămilor și al structurilor cu atribuții de control operativ și inopinat din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și unități subordonate - efectuează în mod permanent control operativ și inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz.

   (2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabilește, în condițiile legii, de conducătorul structurii respective, cu avizul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală coordonator sau al comisarului general, după caz.

 

   Art. 20. - (1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, continuă să își producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

   (2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 495/2007, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre.

 

   Art. 21. - Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

   Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art. 23. - Activitatea de administrare fiscală a contribuabililor mijlocii organizată la nivelul administrațiilor finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene va fi preluată la nivelul aparatului propriu al direcțiilor generale ale finanțelor publice județene pentru județele care vor fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 24. - Formularele și imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Economiei si Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2009.

 

   Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXE

  

ANEXA Nr. 1

 

 

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 

    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ

   

                                                                                                     Număr de posturi = 1.302, inclusiv președintele,
                                                                                             2 vicepreședinți și posturile aferente cabinetelor demnitarilor,
                                                                                                          exclusiv posturile ANV și posturile GF
                                                                                                  ┌────────────────────────────────┐
                                                                                                  │  MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE  │
                                                     ┌──────────────────────────┐                 └───────────────┬────────────────┘
                         ┌──────────────────────┐    │                          ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
                         │  CABINET PREȘEDINTE  ├────┤        PREȘEDINTE        ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                         └──────────────────────┘    │                          │                                                                    │
                                                     └────────────┬─────────────┘                                                                    │
                                                                  │              ┌───────────────────────────────────────────┐                       │
         ┌────────────────────────────────────────┐               ├──────────────┤  DIRECȚIA GENERALĂ DE INFORMAȚII FISCALE  │                       │
         │          CORPUL DE CONTROL*)           ├───────────────┤              └───────────────────────────────────────────┘                       │
         └────────────────────────────────────────┘               │              ┌───────────────────────────────────────────┐                       │
         ┌────────────────────────────────────────┐               ├──────────────┤        DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ         │                       │
         │DIRECȚIA GENERALĂ DE AUDIT PUBLIC INTERN├───────────────┤              └───────────────────────────────────────────┘                       │
         └────────────────────────────────────────┘               │              ┌───────────────────────────────────────────┐                       │
         ┌────────────────────────────────────────┐               ├──────────────┤DIRECȚIA GENERALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI│                       │
         │       INFORMAȚII CLASIFICATE**)        ├───────────────┤              └───────────────────────────────────────────┘                       │
         └────────────────────────────────────────┘               │              ┌───────────────────────────────────────────┐                       │
         ┌────────────────────────────────────────┐               ├──────────────┤    DIRECȚIA GENERALĂ DE SOLUȚIONARE A     │                       │
         │DIRECȚIA DE COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ├───────────────┤              │              CONTESTAȚIILOR               │                       │
         │             ȘI MASS-MEDIA              │               │              └───────────────────────────────────────────┘                       │
         └────────────────────────────────────────┘               │                                                                                  │
         ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────┴───────┬───────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐           │
┌────────┴─────────┐           ┌────────┴─────────┐                       │      ┌────────┴─────────┐          ┌──────┴───────┐   ┌──────┴───────┐   │
│  VICEPREȘEDINTE  ├ ─ ─ ─ ─ ─ ┤  VICEPREȘEDINTE  ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─┤  VICEPREȘEDINTE  ├ ─ ─ ─ ─ ─┤   SECRETAR   ├ ─ ┤   COMISAR    │   │
└─────┬─┬──────────┘           └───────┬─┬─┬──────┘                       │      └───────┬──┬─┬─────┘          │   GENERAL    │   │   GENERAL    │   │
      │ │ ┌──────────────────┐         │ │ |   ┌──────────────────────────┴──────────┐   |  │ │                └──────┬───────┘   └──────┬───────┘   │
      │ └─┤     CABINET      │         │ │ └ ─ ┤  DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE  ├ ─ ┘  │ │ ┌──────────────────┐  │                  │           │
      │   │  VICEPREȘEDINTE  │         │ │     │       A MARILOR CONTRIBUABILI       │      │ └─┤     CABINET      │  │           ┌──────┴───────┐   │
      │   └──────────────────┘         │ │     └─────────────────────────────────────┘      │   │  VICEPREȘEDINTE  │  │           │    GARDA     │   │
      │           ┌──────────────────┐ │ │                                                  │   └──────────────────┘  │           │FINANCIARĂ***)│   │
      │           │     CABINET      ├─┘ │                                                  │                         │           │  COMISARIAT  │   │
      │           │  VICEPREȘEDINTE  │   │                                                  │                         │           │   GENERAL    │   │
      │           └──────────────────┘   │                                                  │                         │           └──────┬───────┘   │
      │                            ┌─────┴─────┐              ┌──────────────┬──────────────┼──────────────┐          │                  |           │
      │                       ┌────┴─────┐┌────┴─────┐  ┌─────┴───────┐┌─────┴──────┐┌──────┴──────┐┌──────┴───────┐  │            ┌─────┴──────┐    │
      │                       │          ││          │  │             ││            ││  DIRECȚIA   ││   DIRECȚIA   │  │            │            │    │
      │                       │          ││ DIRECȚIA │  │  DIRECȚIA   ││  DIRECȚIA  ││ GENERALĂ DE ││ GENERALĂ DE  │  │            │   SECȚII   │    │
      │                       │ DIRECȚIA ││ GENERALĂ │  │  GENERALĂ   ││GENERALĂ DE ││ PLANIFICARE ││ METODOLOGII  │  │            │JUDEȚENE ȘI │    │
      │                       │ GENERALĂ ││COORDONARE│  │  PROCEDURI  ││REGLEMENTARE││STRATEGICĂ ȘI││   FISCALE,   │  │            │   SECȚIA   │    │
      │                       │DE CONTROL││INSPECȚIE │  │   PENTRU    ││A COLECTĂRII││MONITORIZAREA││ ÎNDRUMARE ȘI │  │            │MUNICIPIULUI│    │
      │                       │FINANCIAR ││ FISCALĂ  │  │ADMINISTRAREA││ CREANȚELOR ││ REALIZĂRII  ││ ASISTENȚĂ A  │  │            │ BUCUREȘTI  │    │
      │                       │          ││          │  │ VENITURILOR ││  BUGETARE  ││ CREANȚELOR  ││ CONTRIBUABI- │  │            │            │    │
      │                       │          ││          │  │             ││            ││  BUGETARE   ││    LILOR     │  │            │            │    │
      │                       └──────────┘└──────────┘  └─────────────┘└────────────┘└─────────────┘└──────────────┘  │            └────────────┘    │
┌─────┴─────┐                                                                         ┌─────────────┬─────────────────┴─┐                            │
│           ├─ ─ ─ ─ ┐                                                         ┌──────┴───────┐┌────┴─────┐┌────────────┴─────────────┐     ┌ ─ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─┐
│AUTORITATEA│ ┌ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─┐                                                  │              ││          ││    DIRECȚIA GENERALĂ     │   ┌ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐|
│NAȚIONALĂ A│ |  DIRECȚII   |                                                  │              ││ DIRECȚIA ││        ECONOMICĂ         │ ┌ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐||
│  VĂMILOR  │ |  REGIONALE  |                                                  │ DIRECȚIA DE  ││ GENERALĂ │└─────────────┬────────────┘ |Direcții generale|||
│   ***)    │ |PENTRU ACCIZE|                                                  │  COOPERARE   ││    DE    │      ┌───────┴──────┐       | ale finanțelor  |||
└───────────┘ |ȘI OPERAȚIUNI|                                                  │INTERNAȚIONALĂ││ORGANIZARE│┌─────┴───────┐┌─────┴─────┐ |publice județene |||
              |   VAMALE    |                                                  │              ││ȘI RESURSE││             ││DIRECȚIA DE│ |și a municipiului|||
          ┌ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴┐                                                 │              ││  UMANE   ││  DIRECȚIA   ││INVESTIȚII,│ |  București și   |||
        ┌ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐|                                                 │              ││          ││ DE BUGET ȘI ││ ACHIZIȚII │ |    unitățile    |||
      ┌ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐||                                                 └──────────────┘└──────────┘│CONTABILITATE││PUBLICE ȘI │ |   subordonate   ||┘
      | Direcții județene  |||                                                                             │   INTERNĂ   ││ SERVICII  │ |    acestora     |┘
      |   pt. accize și    ||┘                                                                             │             ││  INTERNE  │ |          /─ ─ ─ ┘
      | operațiuni vamale  |┘                                                                              └─────────────┘└───────────┘ └ ─ ─ ─ /
      |          /─ ─ ─ ─ ─┘
      └ ─ ─ ─ /
 

   *) Funcționează la nivel de direcție.

   **) Funcționează la nivel de serviciu.

   ***) Se organizează și funcționează pe bază de hotărâre a Guvernului. 

   ANEXA Nr. 2 

    UNITĂȚILE
aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

   

                                                                Numărul maxim de posturi
1. Garda Financiară                                                       1.805
2. Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv vicepreședintele             4.586
   Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce
   Autoritatea Națională a Vămilor și cabinetul acestuia
3. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene în                26.334
   subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor
   pentru contribuabili mijlocii, administrațiile finanțelor
   publice municipale, administrațiile finanțelor publice
   orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale;
   Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului
   București, în subordinea căreia funcționează administrațiile
   finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București
 

   ANEXA Nr. 3 

    MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI
pentru activități specifice Agenției Naționale de Administrare Fiscală

   

┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│    │                              │                       │                                      │ Consumul maxim de │
│Nr. │           Unitatea           │   Tipul mijlocului    │    Numărul maxim aprobat (bucăți)    │carburant pentru un│
│crt.│                              │     de transport      │                                      │    autovehicul    │
│    │                              │                       │                                      │   (litri/lună)    │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 0  │               1              │           2           │                  3                   │         4         │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │Aparatul propriu*)            │                       │                                      │                   │
│    │1.1. parc auto demnitari și   │- autoturism           │                   4                  │        300        │
│    │asimilați                     │                       │                                      │                   │
│    │1.2. parc comun ANAF          │- autoturism           │                   7                  │        300        │
│    │                              │- autoturism**)        │                  30                  │        500        │
│    │                              │- autovehicul pentru   │                   1                  │        450        │
│    │                              │  transport de marfă și│                                      │                   │
│    │                              │  de persoane***)      │                                      │                   │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │Direcțiile generale ale       │- autoturism           │- câte 10 pentru fiecare DGFP         │        500        │
│    │finanțelor publice județene   │                       │  județeană, DGFP a Municipiului      │                   │
│    │Direcția Generală a Finanțelor│                       │  București****)                      │                   │
│    │Publice a Municipiului        │- autoturism           │- câte 5 pentru fiecare DGFP          │        450        │
│    │București                     │- autoturism           │- câte unul pentru fiecare DGFP       │        450        │
│    │                              │                       │  județeană și două pentru DGFP a     │                   │
│    │                              │                       │  Municipiului București              │                   │
│    │                              │- autovehicul pentru   │- câte unul pentru fiecare DGFP       │        600        │
│    │                              │  transport de valori  │  județeană și două pentru DGFP a     │                   │
│    │                              │  la trezorerie        │  Municipiului București              │                   │
│    │                              │- autovehicul pentru   │- câte două pentru fiecare DGFP Arad, │        450        │
│    │                              │  transport de marfă   │  Bihor, Constanța, Timiș, respectiv a│                   │
│    │                              │                       │  Municipiului București și câte unul │                   │
│    │                              │                       │  pentru celelalte DGFP               │                   │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Administrațiile finanțelor    │- autoturism           │- câte două pentru fiecare unitate    │        300        │
│    │publice municipale și         │- autoturism           │- câte unul pentru fiecare            │        450        │
│    │orășenești din municipiile și │                       │  administrație a finanțelor publice  │                   │
│    │orașele cu peste 50.000 de    │                       │  de sector                           │                   │
│    │locuitori și din sectoarele   │- autovehicul pentru   │- câte unul pentru fiecare unitate    │        600        │
│    │municipiului București        │  transport de valori  │  care are în structură activitate de │                   │
│    │                              │  la trezorerie        │  trezorerie                          │                   │
│    │                              │- autovehicul pentru   │- câte unul pentru fiecare unitate    │        400        │
│    │                              │  transport de marfă   │                                      │                   │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │Administrațiile finanțelor    │- autoturism           │- câte două pentru fiecare unitate    │        400        │
│    │publice pentru contribuabili  │                       │                                      │                   │
│    │mijlocii                      │                       │                                      │                   │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5. │Administrațiile finanțelor    │- autoturism           │- câte unul pentru fiecare unitate    │        450        │
│    │publice municipale și         │                       │  care are în structură activitate de │                   │
│    │orășenești din municipii și   │                       │  trezorerie                          │                   │
│    │orașe, altele decât cele      │- autovehicul pentru   │- câte unul pentru fiecare unitate    │        600        │
│    │prevăzute la pct. 3           │  transport de valori  │  care are în structură activitate de │                   │
│    │                              │  la trezorerie        │  trezorerie                          │                   │
├────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6. │Garda Financiară și           │                       │                                      │                   │
│    │Autoritatea Națională a       │                       │                                      │                   │
│    │Vămilor*****)                 │                       │                                      │                   │
└────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────┘
 

   *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administratiei publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare (8 autoturisme).

   **) Cele 30 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Corpului de control, Direcției generale de coordonare a inspecției fiscale, Direcției generale de administrare a marilor contribuabili - activitatea de inspecție fiscală și Direcția generală control financiar și vor fi conduse de inspectorii nominalizați prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   ***) Pentru celelalte activități de la nivelul centralei Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   ****) Cele câte 10 autoturisme sunt destinate activității de inspecție fiscală la nivelul fiecărei direcții generale și vor fi conduse de inspectorii nominalizați prin decizie a directorului executiv.

   *****) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea și funcționarea acestor instituții. 

    NOTĂ:

    Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Tulcea are în dotare o șalupă pentru control și activitate curentă.

    Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse și de demnitari și de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizați prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    DGFP - Direcția generală a finanțelor publice.