HG 1169 2011

Government Decision 1169/2011 - Regierungsbeschluss 1169/2011

keylinks: fisa de aptitudini

Hotărâre nr. 1169 din 25/11/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 12/12/2011, Intrare in vigoare: 12.12.2011

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, supraveghere specială și promovarea sănătății la locul de muncă."

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Prin supraveghere specială se înțelege examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadrează în următoarele categorii: persoane cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani împliniți, persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniți, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monoculară, persoane în evidență cu boli cronice."

4. La articolul 8, după alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Examinările medicale profilactice se efectuează în baza fișei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, completată în mod obligatoriu la toate rubricile și semnată de către angajator."

5. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"(61) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverință/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat."

7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"f) la indicația medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităților medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigații și/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1."

8. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - În vederea conștientizării nevoilor și obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicați în acest scop, medicii de medicina muncii efectuează activități specifice de promovare a sănătății la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora."

9. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - (1) Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de mediu, medicii de medicina muncii desfășoară activități de consiliere privind sănătatea și igiena ocupațională a lucrătorilor și a reprezentanților acestora din întreprindere și din comitetul de sănătate și securitate în muncă, după caz, și colaborează cu organismele din domeniul securității și sănătății în muncă.

(2) Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi și va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor, precum și recomandări medicale privind promovarea sănătății la locul de muncă."

10. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - (1) Dosarul medical și fișa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.

(2) Dosarul medical și fișa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.

(3) Dosarele medicale trebuie păstrate la structurile de medicina muncii cel puțin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii profesionale la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă."

11. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - Angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale și fișele de aptitudine."

12. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical și ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unității respective."

13. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii."

14. Anexele nr. 1 și 3-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


București, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.169.


 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 

   

ANEXE

   

 

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007) 

FIȘE
privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcție de expunerea profesională 

EXPLICAREA FIȘELOR

1. Examenul medical la angajare:

a) la acest punct este menționată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din dosarul medical examen clinic general, pentru toți lucrătorii;

b) la acest punct se includ pentru fiecare lucrător examinările clinice, de laborator sau paraclinice în funcție de agentul la care este expus, de situația specială de muncă, profesie/ocupație/funcție.

2. Examenul medical periodic:

a) la acest punct este menționat: examenul clinic general (cu atenție deosebită pe anumite aparate și sisteme);

b) la acest punct sunt menționate examenele de laborator și paraclinice de efectuat în funcție de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupația/funcția deținută;

c) examen medical periodic - anual: intervalul dintre două verificări medicale periodice nu depășește 12 luni.

3. Contraindicații:

a) contraindicațiile sunt relative; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii și factorii constitutivi ai condiției de muncă și evaluarea efectuată de către medicul de medicina muncii;

b) inaptitudinea psihologică datorată lipsei potențialului atitudinal și aptitudinal psihologic profesional reprezintă contraindicație pentru ocupația/funcția sau locul de muncă respectivă/respective;

c) contraindicațiile menționate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât și pentru examenul medical periodic.

4. Observații:

a) bolile acute, până la vindecarea lor, constituie contraindicații absolute;

b) medicul de medicina muncii poate solicita, dacă consideră necesar, pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altă specialitate, dar decizia de aptitudine în muncă îi aparține în totalitate;

c) pentru lucrătorii care nu se regăsesc în fișele din prezenta anexă, examenul medical periodic va fi reprezentat de examenul clinic general anual;

d) examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua și la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fișe, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau în alte dispoziții în acest sens, cu acordul conducerii unității și al reprezentanților lucrătorilor;

e) la angajarea în muncă, precum și cu ocazia examenului medical periodic al lucrătorilor care concură la siguranța circulației din sectorul transporturi feroviare, navale și aeriene, al conducătorilor auto, precum și al altor categorii de lucrători care desfășoară activități specifice, se vor efectua și examinările stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătății le permite să îndeplinească munca ce li se încredințează;

f) în funcție de situația epidemiologică locală, direcțiile de sănătate publică județene vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât și modificarea periodicității acestora în cadrul examenelor medicale periodice. Aceste modificări trebuie transmise în scris unităților care desfășoară activitate de medicina muncii;

g) pentru lucrătorii expuși la radiații ionizante se va respecta legislația în vigoare ce reglementează domeniul activităților nucleare;

h) pentru lucrătorii expuși la agenți chimici valorile-limită de expunere profesională prevăzute în legislația în vigoare nu constituie o linie de demarcație absolută între concentrațiile nocive și concentrațiile nenocive având în vedere susceptibilitatea individuală. Valorile-limită de expunere profesională servesc numai ca un ghid în scopuri de prevenire.

Prescurtări:

- ECG = electrocardiografie

- EEG = electroencefalografie

- EMG = electromiografie

- TGO = transaminază glutamică oxaloacetică

- TGP = transaminază glutamică piruvică

- GGT = gama glutamil transferază

- RPS = radiografie pulmonară standard

- OAD = oblic anterior drept (pentru radiografii)

- TA = tensiune arterială 

I. AGENȚI CHIMICI 

Fișa 1. Acid acrilic, acrilați (monomeri), metilmetaacrilat 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 2. Acid cianhidric și compuși cianici, cu excepția cianamidei calcice 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

- hemogramă

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- tiocianați în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- ECG - anual

- hemogramă - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli sau deformații care împiedică purtarea măștii

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- anemie

- boli ale aparatului cardiovascular

- etilism cronic

- anosmie

- afecțiuni tiroidiene 

Fișa 3. Acizi organici și derivați (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili și amide) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 4. Acrilamidă 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central și periferic 

Fișa 5. Acrilonitril și metaacrilonitril 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- tiocianați în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- spirometrie - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale aparatului cardiovascular 

Fișa 6. Alcool metilic 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual - anual

- alcool metilic în urină (la sfârșitul schimbului de lucru) anual

Contraindicații:

- boli ale nervului optic și/sau ale retinei

- boli cronice ale sistemului nervos central și periferic

- etilism cronic 

Fișa 7. Alcooli (cu excepția alcoolului metilic) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă pentru metilciclohexanol

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă (pentru metilciclohexanol) - anual

- determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) (la sfârșitul schimbului de lucru) - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- leucopenii pentru metilciclohexanol 

Fișa 8. Aldehide 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 9. Amine alifatice 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidina, alfa- și beta-naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- creatinină sanguină

- hemogramă

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- determinarea benzidinei în urină (pentru benzidina) anual

- hemogramă - anual

- examen citologic al exfoliatului vezical - la 10 ani de la angajare și apoi anual

Contraindicații:

- nefropatii cronice

- anemie 

Fișa 11. Amoniac 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 12. Anhidrida ftalică 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 13. Arsen și compușii săi (cu excepția hidrogenului arseniat) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- hemogramă

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- hemogramă - anual

- arsenurie la sfârșitul săptămânii de lucru - anual, și la nevoie, la indicația medicului de medicina muncii

- ECG - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central și periferic

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- anemie

- hipertensiune arterială severă, cardiopatii cronice, aritmii 

Fișa 14. Bariu (compuși solubili) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- cardiopatii cronice 

Fișa 15. Benzen 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- spirometrie

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- fenoli urinari totali la sfârșitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- afecțiuni hematologice

- hepatopatii cronice

- boli ale sistemului nervos

- stomac operat

- femei gravide sau lehuze

- tineri sub 18 ani 

Fișa 16. Benzochinona și produși de oxidare ai hidrochinonei 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: ochi, tegumente)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi, tegumente)

Contraindicații: - 

Fișa 17. Beriliu și compuși 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

- dozarea beriliului în urină (la sfârșitul schimbului de lucru) anual

- hemogramă - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- afecțiuni hematologice 

Fișa 18. Brom 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 19. Cadmiu metalic (pulberi și fumuri) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar de urină (proteinurie)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- examen sumar de urină (atenție la proteinurie) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- cadmiurie (la sfârșitul schimbului de lucru) - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- nefropatii cronice

- anemii

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- emfizem pulmonar

- tulburări ale metabolismului calciului 

Fișa 20. Carbamați 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual, și în timpul campaniei de lucru - săptămânal

- colinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice sau deformații care împiedică purtarea măștii de protecție

- boli cronice ale sistemului nervos 

Fișa 21. Cetone 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: ochi, tegumente)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi, tegumente)

- acetonurie la sfârșitul schimbului de lucru (numai pentru acetonă) - anual

- metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale sistemului nervos central și periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetona (2-hexanona), metil-n-propilcetona (2-pentanona), metilisobutilcetona (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetona (3 heptanona), metil-n-amilcetona (2 heptanona) 

Fișa 22. Chinone 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: ochi)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi)

Contraindicații: - 

Fișa 23. Cianamida calcică 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Contraindicații:

- etilism cronic 

Fișa 24. Clor și compuși (în afara hidrocarburilor clorurate) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cardiace cronice 

Fișa 25. Clorcian și clorură de cianuril 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: sistemul nervos central și periferic)

- spirometrie

- ECG

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistemul nervos central și periferic)

- spirometrie - anual

- ECG - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- tiocianați în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- hemogramă - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală cardiacă ischemică, valvulopatii

- etilism cronic

- hepatopatii cronice 

Fișa 26. Clorură de vinil 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- TGO, TGP, GGT

- număr trombocite

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- număr trombocite - anual

- radiografia mâinilor - la indicația medicului de medicina muncii

- test presor la rece - anual

- fosfataza alcalină - anual

- examen sumar urină (urobilinogen) - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice

- arteriopatii

- sindrom Raynaud, boală Raynaud

- sclerodermie

- afecțiuni osoase difuze

- trombocitopenii 

Fișa 27. Cobalt (oxizi, săruri) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: aparat respirator)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: aparat respirator)

- spirometrie - anual

- cobalturie la sfârșitul săptămânii de lucru - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli alergice 

Fișa 28. Crezoli 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, GGT

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- examen sumar urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- nefropatii cronice

- hepatopatii cronice

- anemie

- hipertensiune arterială

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 29. Crom și compuși 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: căi aeriene superioare - ulcerație, perforație sept nazal pentru cromul hexavalent)

- hemogramă

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: căi aeriene superioare - ulcerație, perforație sept nazal pentru cromul hexavalent)

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- cromurie la sfârșitul săptămânii de lucru - anual

- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- hepatopatii cronice

- anemii 

Fișa 30. Cupru (fumuri și pulberi) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: aparat respirator)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 31. Decaboran, pentaboran 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: sistemul nervos, starea psihică)

- TGO, TGP, GGT

- examen sumar de urină (urobilinogen)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistemul nervos, starea psihică)

- TGO, TGP, GGT - anual

Contraindicații:

- boli organice ale sistemului nervos central

- hepatopatii cronice 

Fișa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 33. Diboran 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general - spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale aparatului cardiovascular 

Fișa 34. Difenil și derivați (-metan, -etan, -eter), decalină, tetralină, difeniloxid 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

- ECG - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- HTA formă severă 

Fișa 35. Dimetilformamidă, dimetil acetamidă 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT (și alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) - anual

- metilformamidă în urină (pentru dimetilformamidă) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- n-metilacetamidă în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) la sfârșitul săptămânii de lucru - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice 

Fișa 36. Dimetilnitrozamină 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice 

Fișa 37. Dimetilsulfat 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

- creatinină sanguină

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual

- creatinină sanguină - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice 

Fișa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- astm bronșic

- hipertiroidie 

Fișa 39. Dioxan (dietilendioxid) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- creatinină sanguină

- spirometrie

- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- creatinină sanguină - anual

- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- nefropatii cronice

- hepatopatii cronice

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

Fișa 41. Esteri organo-fosforici

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campaniei

- determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare - în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală

Contraindicații:

- boli ale sistemului nervos

- boli cronice care împiedică portul măștii și costumului de protecție 

Fișa 42. Eteri și derivați 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter) - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- afecțiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste

- anemie (pentru fenil-glicidil-eter)

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 43. Etilenclorhidrină, monoclorhidrină, diclorhidrină, epiclorhidrină 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 44. Etilenimină, propilenimină 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice 

Fișa 45. Etilenoxid 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale sistemului nervos 

Fișa 46. Fenilhidrazine 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar de urină

- creatinină sanguină

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă, reticulocite (când există anemie) - anual

- examen sumar de urină - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

- anemie

- trombocitopenii

- boli alergice

- nefropatii cronice 

Fișa 47. Fenoli, omologii săi și derivații lor halogenați 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- TGO, TGP, GGT

- creatinină sanguină

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- fenoli totali urinari la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- dozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice

- nefropatii cronice

- hepatopatii cronice 

Fișa 48. Fluor și compuși 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- determinarea fluorului în urină (la sfârșitul schimbului de lucru) - anual

- radiografia unui element al scheletului: la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 49. Fluor acetat și metilfluoracetat de sodiu 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- miocardiopatii

- hipoparatiroidii

- hipocalcemii 

Fișa 50. Fosforul și compușii săi anorganici 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, GGT

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- radiografie dentară și a mandibulei - la indicația medicului de medicina muncii

- examen sumar de urină - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- creatinină sanguină - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice

- hipertiroidie manifestă

- stomatite ulcerative

- osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei 

Fișa 51. Fosgen (oxiclorură de carbon) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: aparatul respirator)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: aparatul respirator)

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 52. Glicoli și derivați halogenați 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă completă (în special pentru metil- și butil-celosolv)

- examen sumar de urină

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină - anual

- creatinină sanguină - anual

- hemogramă (în special pentru metil și butil- celosolv) - anual

Contraindicații:

- nefropatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central

- hemopatii - numai pentru metil și butil- celosolv 

Fișa 53. Hidrazină, dimetilhidrazină 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- hidrazinurie (pentru hidrazină) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- hepatopatii cronice 

Fișa 54. Hidrocarburi alifatice și aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil și tetraclorura de carbon) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- creatinină sanguină

- TGO, TGP, GGT

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- acid tricloracetic și tricloretanol în urină la sfârșitul săptămânii de lucru - anual

- acid trifluoroacetic în sânge la sfârșitul schimbului de lucru (pentru halotan) - anual

- hexaclorbenzen în ser la sfârșitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) - anual

- p-clorfenol total în urină la sfârșitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) - anual

- clorură de metilen în sânge la sfârșitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) - anual

- brom în sânge la sfârșitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) - anual

- 2,5 diclorfenol total în urină la sfârșitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- creatinină sanguină - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice

- miocardiopatii cronice

- etilism cronic 

Fișa 55. Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalină etc. 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- spirometrie

- TGO, TGP, GGT (pentru toluen)

- examen sumar de urină (pentru toluen)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- acid hipuric și/sau orto-cresol în urină (pentru toluen) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- acid metilhipuric în urină (pentru xilen) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- spirometrie - anual

- hemogramă - anual

- TGO, TGP, GGT (pentru toluen) - anual

- sumar de urină (pentru toluen) - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central și periferic

- cataractă pentru naftalen

- femei gravide, femei care alăptează

- tinerii sub 18 ani 

Fișa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice și aliciclice (benzine, white-spirit, solvent-nafta etc.) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

- etilism cronic 

Fișa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cărbunelui, a țițeiului și a șisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 58. Hidrogenul arseniat și stibiat 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar de urină

- ECG

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă și reticulocite - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- creatinină sanguină - anual

- arsen sau stibiu în urină la sfârșitul săptămânii de lucru - anual

Contraindicații:

- anemie

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice

- boli cronice cardiace

- boli cronice ale sistemului nervos periferic 

Fișa 59. Hidrogen fosforat 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- pseudocolinesterază serică - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- hepatopatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central 

Fișa 60. Hidrogen seleniat și telurat 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- telur în urină (pentru telur și compuși) la sfârșitul schimbului de lucru - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- hepatopatii cronice 

Fișa 61. Hidrogen sulfurat 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- anosmie 

Fișa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- TGP, TGO

- ECG

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- TGP, TGO - anual

- ECG - anual

- spirometrie - anual

- DDT în sânge la sfârșitul schimbului de lucru - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- epilepsie

- dermatoze

- hepatopatii cronice

- boli cronice cardiace (aritmii, tulburări de conducere) 

Fișa 63. Izocianați 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 64. Mangan 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: sistem nervos central și periferic, stare psihică)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (cu atenție la statusul psihoemoțional, tulburări de mers, disartrie, sialoree)

- manganurie la sfârșitul schimbului de lucru - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos 

Fișa. 65. Mercaptani 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice 

Fișa 66. Mercur metalic și compuși anorganici și organici 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: sistem nervos central și periferic, stare psihică, tiroidă, cavitate bucală)

- creatinină sanguină

Examen medical periodic:

- examen clinic general (atenție la examinarea cavității bucale, statusul psihoemoțional, modificarea scrisului) - anual

- mercur în urină (la începutul schimbului următor) - anual

- mercur în sânge la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

- boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie

- nefropatii cronice 

Fișa 67. Monoxid de carbon 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

- hemogramă

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

- carboxihemoglobinemie - anual, la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli cronice ale aparatului cardiovascular

- anemie

- epilepsie 

Fișa 68. Nichel și compuși (în afara nichelului carbonil) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- nichel în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

- examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului - la 10 ani de la angajare și apoi din 2 în 2 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 69. Nichel carbonil și alți carbonili metalici 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- nichel în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- carboxihemoglobinemie la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- hemogramă - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- cardiopatii cronice

- anemie

- boli cronice ale sistemului nervos central 

Fișa 70. Nicotină 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

- boală cardiacă ischemică

- epilepsie

- arteriopatii periferice 

Fișa 71. Nitro și aminoderivați ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen și trinitrofenol) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- ECG

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- methemoglobinemie la sfârșitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anual

- paranitrofenol total urinar la sfârșitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

- anemie

- hepatopatii cronice

- cardiopatii cronice

- etilism cronic

- boli alergice

- dermatoze 

Fișa 72. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: ochi, aparat respirator)

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 74. Ozon 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boală cardiacă ischemică 

Fișa 75. Piridină, omologi și derivați (aminopiridină, cloropiridină, picoline - metil piridine, piperidină) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli neuropsihice cronice

- nefropatii cronice

- hepatopatii cronice 

Fișa 76. Platină (săruri complexe solubile) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 77. Plumb metalic, oxizi de plumb și compuși anorganici 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- creatinină sanguină

- uroporfirine urinare

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

- acid deltaaminolevulinic în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- protoporfirină liberă eritrocitară în sânge la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- plumbemie la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- hemogramă - anual

- creatinină sanguină - anual

- EMG - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică)

- boli cronice ale sistemului nervos

- afecțiuni psihice

- anemie

- porfirii

- nefropatii cronice

- femei în perioada de fertilitate

- minori (sub 18 ani) 

Fișa 78. Plumb tetraetil 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție la posibile tulburări psihice - iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)

- plumb total și/sau plumb dietil în urină la sfârșitul schimbului de lucru - semestrial sau imediat după o expunere severă accidentală

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- epilepsie

- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

- hepatopatii cronice 

Fișa 79. Propiolactonă (beta-propiolactonă) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice 

Fișa 80. Rășini epoxidice 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 81. Seleniu și compuși (în afară de hidrogen seleniat) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 82. Staniu (compuși organici) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central 

Fișa 83. Stibiu și compuși (în afară de hidrogen stibiat) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- spirometrie - anual

- stibiu în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- polinevrite 

Fișa 84. Stiren 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- acid mandelic urinar la sfârșitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfârșitul schimbului de lucru ori stiren în sânge la sfârșitul schimbului de lucru (pentru stiren) - semestrial

- hemogramă - semestrial

- TS, TC, teste de fragilitate vasculară - semestrial

Contraindicații:

- hemopatii

- boli cronice ale sistemului nervos central 

Fișa 85. Sulfură de carbon 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- testul iodazidic la sfârșitul schimbului de lucru- anual

- ECG - la indicația medicului de medicina muncii

- EMG - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos

- boli psihice (inclusiv nevrozele)

- boală cardiacă ischemică

- hipertensiune arterială formă severă

- etilism cronic

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice 

Fișa 86. Taliu și compuși 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: sistem nervos, TA)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistem nervos, căderea părului, colorarea în negru a rădăcinii firului de păr)

- spirometrie - anual

- taliu în urină - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos

- etilism cronic

- hipertensiune arterială formă severă 

Fișa 87. Telur și compuși (în afara hexafluorurii de telur - vezi fluor) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- telur în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central și periferic

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 88. Terebentină 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen sumar de urină

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- nefropatii cronice 

Fișa 89. Tetraclorură de carbon 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, GGT

- creatinină sanguină

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice

- afecțiuni cronice ale aparatului cardiovascular

- etilism cronic 

Fișa 90. Tetraoxid de osmiu 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 91. Triclorură, pentaclorură și pentasulfură de fosfor etc. 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 92. Trimetilen, trinitramină 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- epilepsie

- boli psihice cronice 

Fișa 93. Trinitrotoluen și trinitrofenol 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- ECG

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual - anual

- spirometrie - anual

- hemogramă - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT - anual

- methemoglobinemie la sfârșitul schimbului de lucru - anual

Contraindicații:

- anemie

- nefropatii cronice

- hepatopatii cronice

- boli cronice cardiovasculare

- tulburări cristaliniene

- etilism cronic

- boli alergice 

Fișa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fum 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție la examenul tegumentelor)

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general (atenție la examenul tegumentelor) - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 95. Vanadiu (pentaoxid de vanadiu și alți oxizi) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- vanadiu în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 96. Vinilcarbazol 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual

Contraindicații:

- hepatopatii cronice

- boli neuropsihice cronice

- anemie

- leucopenii 

Fișa 97. Warfarină și alte cumarinice 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- hemogramă

- timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombină

- examen sumar de urină pentru hematurie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- coagulogramă - anual

- examen sumar de urină pentru hematurie - anual

Contraindicații:

- diateze hemoragipare

- anemie 

Fișa 98. Zinc și compuși 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

II. AGENȚI FIZICI 

Fișa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

- glicemie

- hemogramă completă

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual - anual

- ECG - anual

- hemogramă - anual

- glicemie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

- boli cronice ale aparatului cardiovascular

- afecțiuni hematologice (leucemii)

- boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade

- cataractă, glaucom, atrofie optică

- diabet zaharat 

Fișa 100. Presiune atmosferică crescută 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- audiogramă

- ECG

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual - anual

- audiogramă - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

- obezitate: peste 20% din greutatea normală

- etilism cronic

- boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arterială formă severă, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă

- osteoartropatii inflamatorii sau degenerative

- boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic

- retinite, glaucom

- afecțiuni endocrine 

Fișa 101. Radiații infraroșii 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- testarea acuității vizuale

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale- anual

Contraindicații:

- keratite, cataractă, retinopatii

- dermatoze 

Fișa 102. Radiații ionizante 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general; se va insista pe: anamneza familială, personală și profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiații ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic și la eventuale tratamente cu substanțe cu acțiune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare

- hemogramă completă, număr reticulocite

- teste citogenetice (la indicație)

- examen oftalmologic (specialist), pentru activități cu surse de neutroni sau particule grele și pentru cei care lucrează în imagistică

- examen psihologic

- examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice și a reactorilor nucleari

Examen medical periodic:

1. pentru toate categoriile de personal expus la radiații ionizante

- examen clinic general - anual

- examen hematologic - la 2 ani

- examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicație)

2. examinări speciale:

- pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice și a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) și examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG - anual

- pentru lucrătorii expuși la neutroni și particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori și centrale nuclearoelectrice, centre de producție radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum și în alte activități (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) - din 2 în 2 ani

- pentru lucrătorii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, din centrele de producție radiochimică, în stațiile de tratare a deșeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman - apoi din 5 în 5 ani

- pentru lucrătorii din unitățile de producție radiochimică și din unitățile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcției tiroidiene - din 2 în 2 ani

- pentru cei care lucrează în imagistică - examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval

3. în situații de expunere excepțională sau accidentală prin expunere externă sau internă:

- examen clinic general

- examen hematologic complet

- analize citogenetice (aberații cromozomiale)

- contorizare de corp uman

- investigații de radiotoxicologie

- alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticului

Contraindicații:

A. Pentru toate categoriile de activități nucleare:

1. stări fiziologice:

- vârstă sub 18 ani

- sarcină, dacă nu se asigură de către angajator expunerea produsului de concepție sub 1 mSv în perioada restantă de sarcină

- sarcină și alăptare pentru contaminarea internă

2. boli actuale:

- boli psihice

- etilism cronic

- boli ce necesită tratament cu surse de radiații ionizante sau investigații și tratamente radiologice de lungă durată

- diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiații ionizante și pentru operatorii de reactor nuclear

- stări precanceroase, neoplazii în evoluție, leziuni cutanate capabile de malignizare

- afecțiuni hematologice

3. antecedente personale și profesionale:

- boală acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiații ionizante

B. Pentru activități cu surse de radiații ionizante specifice:

- activitate cu particule grele și neutroni: cataractă de pol anterior

- activitate în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice

- activitate cu surse de radiații ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice

- pentru operatorii de reactor nuclear: orice condiție care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsie, tulburări mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare sau pierderi de conștiență 

Fișa 103. Radiații laser 

Examen medical de angajare:

- examen clinic general

- testarea acuității vizuale

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual - anual

Contraindicații:

- conjunctivite și keratite cronice

- cataractă

- glaucom

- retinopatii 

Fișa 104. Ultrasunete și infrasunete 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: sistemul nervos central)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistemul nervos central)

Contraindicații:

- boli cronice ale sistemului nervos central 

Fișa 105. Radiații ultraviolete 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: ochi, tegumente, aparat respirator)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi, tegumente, aparat respirator)

- testarea acuității vizuale și a câmpului vizual - anual

Contraindicații:

- conjunctivite și keratite cronice

- dermatoze

- leziuni precanceroase ale pielii 

Fișa 106. Temperatură ridicată 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG (cu ECG de efort, la indicația medicului de medicina muncii)

- glicemie

- examen sumar de urină

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

- glicemie - anual

- examen sumar de urină - anual

- ionogramă - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- boli cronice ale aparatului cardiovascular

- insuficiență corticosuprarenaliană

- hipertiroidie

- hipotiroidie

- dermatoze cronice

- obezitate (IMC > 35 kg/m2)

- capacitate sudorală diminuată prin absența sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară)

- diabet zaharat, alcoolism cronic

- mucoviscidoză

- perioadă de convalescență după o afecțiune medicală acută sau o intervenție chirurgicală

- afecțiuni neuropsihice

- intoleranță idiopatică la căldură 

Fișa 107. Temperatură scăzută 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

- examen sumar de urină

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- otite, mastoidite, sinuzite cronice

- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală ischemică cronică, HTA formă severă, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă

- sindrom Raynaud

- dermatite a frigore

- nefropatii cronice

- boli imunitare cu anticorpi precipitanți la rece (crioglobulinemii)

- afecțiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate 

Fișa 108. Vibrații mecanice (trepidații) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibrațiile aplicate întregului corp - la indicația medicului de medicina muncii

- examen radiologic al membrelor superioare pentru vibrațiile aplicate sistemului mână-braț la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- arterită, arteriopatie cronică obliterantă

- artrite sau artroze ale articulațiilor supuse acțiunii vibrațiilor

- sindrom Raynaud, boală Raynaud

- polinevrite

- miozite, tenosinovite ale mușchilor și tendoanelor supuse acțiunii vibrațiilor 

Fișa 109. Zgomot 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- audiogramă

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- audiogramă - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale urechii medii și interne

- psihopatii, nevroze manifeste

- hipertensiune arterială, formă medie sau severă, asociată cu alți factori de risc 

III. AGENȚI FIZICO-CHIMICI 

Fișa 110. Aluminiu și oxid de aluminiu 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- aluminiu în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală 

Fișa 111. Azbest 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS și OAD - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

- examen citologic al sputei - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- tuberculoză pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepția complexului primar calcificat

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

- fibroze pulmonare de orice natură 

Fișa 112. Bariu 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - din 5 în 5 ani

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 114. Ciment 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- astm bronșic

- boli cronicie ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală sau malformații în sfera ORL 

Fișa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la 5 ani de la încadrare și apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepția complexului primar calcificat

- tuberculoză extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel

- fibroze pulmonare de orice natură

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală, rinite atrofice

- deformații mari ale cutiei toracice, afecțiuni ale diafragmului

- boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii

- boli cronice care diminuează rezistența generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ș.a.) 

Fișa 116. Fier (oxizi de fier) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală 

Fișa 117. Pulberi cu conținut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlă, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respirația nazală 

Fișa 118. Pulberi organice de natură vegetală și animală, cu acțiune sensibilizantă și/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) 

Fișa 119. Silicați simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, willemită, orto- și metasilicați de sodiu și dubli: mică, topaz, jad, feldspaturi și piatră ponce (cu excepția azbestului) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respirația nazală 

Fișa 120. Staniu 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- spirometrie

- RPS

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale căilor respiratorii superioare care împiedică respirația nazală 

IV. AGENȚI BIOLOGICI 

Fișa 121. Agenți biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziți (Riscul de boală profesională se datorează contactului cu agenții biologici în cursul și în scopul exercitării activității profesionale) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examene serologice specifice și/sau investigații pentru depistarea agentului patogen profesional - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- afecțiunile sau stările imunosupresive 

Fișa 122. Substanțe cu acțiune hormonală 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

Contraindicații:

- boli endocrine 

V. CONDIȚII DE MUNCĂ PARTICULARE 

Fișa 123. Muncă la înălțime 

Prin lucru la înălțime se înțelege activitatea desfășurată la minimum 2 m măsurați de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referința naturală (solul) sau orice altă bază de referință artificială, bază față de care nu există pericolul căderii în gol.

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii

- testarea acuității vizuale, câmpul vizual

- audiogramă

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

- ECG

- glicemie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale, câmpul vizual - anual

- ECG - anual

- glicemie - anual

- audiogramă - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii - anual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- epilepsie

- boli psihice manifeste

- boli cronice ale sistemului nervos

- surditate și hipoacuzie severă bilaterală

- tulburări de echilibru

- dizartrie

- afecțiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul

- hipertensiune arterială, formă medie sau severă

- boală cardiacă ischemică

- insuficiență cardiacă

- disfuncție ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare

- forme severe de tulburări endocrine

- obezitate grad II

- diabet zaharat decompensat

- scăderea acuității vizuale sub 0,3 la un ochi și sub 0,7 la celălalt ochi fără corecție sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecție optică suficientă (diferență de corecție optică >3D între ochi) - miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depășească 2D cyl

- glaucom cu unghi închis neoperat

- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)

- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)

- afachie

- îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20 grade, în cel puțin 3 cadrane la AO

- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)

- nistagmus

- orice afecțiune oculară acută și evolutivă până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală

- vârstă sub 18 ani 

Fișa 124. Muncă în rețelele de foarte înaltă, înaltă, medie și joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: acuitate vizuală și simț cromatic, probe vestibulare de echilibru)

- testarea acuității vizuale, simț cromatic, câmp vizual

- probe vestibulare, probe de echilibru

- audiogramă

- glicemie

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

- ECG

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru - anual

- audiogramă - anual

- glicemie - anual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

- ECG - anual

Contraindicații:

A. Pentru rețelele electrice de înaltă tensiune:

- afecțiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul

- boală cardiacă ischemică

- insuficiență cardiacă

- hipertensiune arterială - formă medie sau severă

- boli cronice ale sistemului nervos

- boli psihice

- surditate, hipoacuzie severă bilaterală

- dizartrie

- tulburări de echilibru

- epilepsie

- afachie

- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)

- discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate

- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)

- glaucom cu unghi închis neoperat

- îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puțin 3 cadrane la AO

- miopie peste -3D cu astigmatism care depășește 2D cyl

- nistagmus

- scăderea acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție sau sub 0,7 la AO cu corecție optică eficientă (diferență de corecție optică >3D între ochi)

- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)

- strabism și pareze sau paralizii ale mușchilor oculomotori

- orice afecțiune oculară acută până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală

B. Pentru rețelele electrice de medie și joasă tensiune:

- boli psihice

- discromatopsie la cei care efectuează lucrări ce necesită percepția corectă a culorilor

- scăderea acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție

- orice afecțiune oculară acută și evolutivă până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală 

Fișa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul părților moi și al osului sau la nivelul formațiunilor nervoase 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

- radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- miozite, tendinite, tenosinovite, bursite

- artroze sau artrite la nivelul mușchilor și articulațiilor antrenate în procesul de muncă 

Fișa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- testarea acuității vizuale

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- testarea acuității vizuale - anual

Contraindicații:

- scăderea acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecție optică eficientă (diferență de corecție optică >3D între ochi)

- glaucom cu unghi închis neoperat

- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)

- disfuncții severe ale echilibrului oculomotor

- tulburări ale simțului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cazul neperceperii culorilor

- retinopatie pigmentară

- orice afecțiune oculară acută până la vindecare 

Fișa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

- malformații congenitale și dobândite ale aparatului locomotor, în funcție de solicitările specifice profesiei

- afecțiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursite 

VI. PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECȚIOASE DIRECT SAU INDIRECT(PRIN ALIMENTE, APĂ ETC.) 

Fișa 128. Sectorul alimentar 

1. Personalul care manipulează carnea crudă din unitățile de industrializate a cărnii

2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităților de alimentație publică și colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de înghețată și de băuturi răcoritoare

3. Personalul din unitățile de colectare și industrializare a laptelui

4. Personalul din industria semiconservelor de pește și ouă

5. Restul personalului din unitățile de alimentație publică și colectivă

6. Restul personalului din fabricile și secțiile de preparate de carne

7. Personalul din unitățile de îmbuteliere a apelor minerale și din fabricile de băuturi răcoritoare

8. Personalul din unitățile și punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate

9. Personalul din fabricile de produse zaharoase

10. Personalul din fabricile și secțiile de conserve sterilizate

11. Personalul din industria de panificație, a pastelor făinoase, băuturilor alcoolice

Observație: Conținutul și prevederile acestei fișe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate.

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor, inclusiv al cavității bucale)

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor, inclusiv al cavității bucale)

- examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III

- examen coproparazitologic - anual

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)

- boli infectocontagioase în evoluție

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive 

Fișa 129. Sectorul zootehnic - personalul care lucrează la îngrijirea animalelor din unitățile zootehnice cu producție de lapte 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor)

- spirometrie

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție: examenul tegumentelor)

- spirometrie - anual

- examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III

- examen coproparazitologic - anual

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite)

- boli infectocontagioase în evoluție

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare 

Fișa 130. Industria farmaceutică 

1. Personalul care lucrează nemijlocit cu materia primă și produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare

2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri și derivate de sânge

3. Personalul care lucrează cu materia primă și produsul finit ce suferă un proces de sterilizare

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

- spirometrie

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicația medicului de medicina muncii

- Ac anti HCV - la indicația medicului de medicina muncii

- Ac anti HIV 1,2 - la indicația medicului de medicina muncii

- examen coproparazitologic - la indicația medicului de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

- spirometrie - anual

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- Ac anti HCV - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- Ac anti HIV 1,2 - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- examen coproparazitologic - la indicația medicului de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

- afecțiuni alergice 

Fișa 131. Instalații centrale de aprovizionare cu apă potabilă și alte unități de interes public - personalul care participă la următoarele activități: amenajarea paturilor filtrante, curățarea filtrelor și rezervoarelor, repararea și întreținerea puțurilor de captare, a drenurilor, a captărilor de izolare 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor, inclusiv al cavității bucale)

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor, inclusiv al cavității bucale)

- examen coprobacteriologic - trimestrul II sau III

- examen coproparazitologic - anual

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile acute

- boli infectocontagioase în evoluție

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive 

Fișa 132. Personal din unitățile de coafură, frizerie, masaj, cosmetică (manichiură și pedichiură) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor, inclusiv al cavității bucale)

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs

- Ac anti HCV

- Ac anti HIV 1,2

- spirometrie - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor, inclusiv al cavității bucale)

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicația medicului de medicina muncii

- Ac anti HCV - la indicația medicului de medicina muncii

- Ac anti HIV 1,2 - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- boli infectocontagioase în evoluție

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

- afecțiuni alergice 

Fișa 133. Personal care asigură întreținerea curățeniei în unitățile de cazare publică și colectivă 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor)

- spirometrie

- examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor)

- examen coproparazitologic - anual

- spirometrie - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- boli infectocontagioase în evoluție

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

- afecțiuni alergice 

Fișa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice și piscine 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor, inclusiv al cavității bucale)

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

- spirometrie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor)

- examen coprobacteriologic - trimestrul II sau III

- examen coproparazitologic - anual

- spirometrie - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- boli infectocontagioase în evoluție

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive 

Fișa 135. Personalul din sectorul de salubritate și ecarisaj 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor)

- examen coproparazitologic

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor)

- examen coproparazitologic - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- boli infectocontagioase în evoluție

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Observații la fișele 128-135

1. Contraindicații relative:

- afecțiuni dermatologice transmisibile acute - lucrătorii cu aceste boli sunt eliminați temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii;

- boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare;

Examenul coprobacteriologic urmărește depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric.

Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific și își pot relua vechiul loc de muncă numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recoltează la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2, până la 72 de ore. În cazul în care după două serii de tratament persoana continuă să fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri de muncă fără risc de producere de epidemii.

Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute.

2. În sectorul alimentar, șefii de unități trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome și afecțiuni:

- febră

- diaree

- vărsături

- icter

- amigdalită

- furuncule

- panariții

- plăgi ale mâinilor

- infecții ale pielii

- supurații

și să îi trimită la medic la apariția acestora și a oricărei alte stări de boală.

Reprimirea lucrătorului la locul de muncă se face de către șefii de unități pe baza avizului scris al medicului specialist la care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului de medicina muncii.

3. Medicii de medicina muncii care acordă asistență medicală în unitățile cu profil alimentar au următoarele obligații:

- să examineze lucrătorii trimiși de șefii de unitate și să precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit și măsurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitivă a locului de muncă, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare;

- să se deplaseze, dacă este cazul, la locul de muncă al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;

- să informeze, după caz, direcția de sănătate publică teritorială;

- să solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea "stării de purtător", în situații epidemiologice deosebite și pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infecțioase.

4. Personalul medico-sanitar din cadrul direcțiilor de sănătate publică cu rol de control în domeniul alimentar are următoarele obligații:

- în cadrul controlului condițiilor ingienico-sanitare să verifice și existența fișelor de aptitudine ale lucrătorilor; fișele de aptitudine semestriale vor cuprinde mențiunea "apt lucru în sector alimentar" și vor înlocui carnetele de sănătate utilizate în sectorul alimentar;

- în situații epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infecțioase, să dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea "stării de purtător".

Prevederile pct. 2, 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și personalului de la stații de aprovizionare cu apă potabilă, ferme și unități producătoare de lapte, unități ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri și derivate de sânge. Lucrătorii din această categorie expuși profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramină, insecto-fungicide organo-fosforice, radiații infraroșii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare și examenul medical periodic conform fișelor factorilor nocivi respectivi. 

Fișa 136. Personalul sanitar elementar, personalul de îngrijire, personalul care îngrijește persoana cu handicap și asistentul maternal 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor)

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs

- Ac anti HCV

- Ac anti HIV 1,2

- examen coproparazitologic

- examen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele

- examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijește persoana cu handicap și pentru asistentul maternal - la indicația medicului de medicina muncii

- examen psihologic

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (semestrial doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele; atenție: examenul tegumentelor)

- examen coprobacteriologic - în trimestrul II sau III - doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele

- examen coproparazitologic - anual

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicația medicului specialist de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- Ac anti HCV - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- Ac anti HIV 1,2 - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijește persoana cu handicap și pentru asistentul maternal - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic - anual

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

- boli infectocontagioase în evoluție

- psihoze 

Fișa 137. Personal sanitar superior și mediu 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: examenul tegumentelor)

- examene paraclinice în funcție de specialitatea medicală și caracteristicile postului/locului de muncă

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

- Ag HBs sau după caz Ac anti HBs

- Ac anti HCV

- Ac anti HIV 1,2 - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

- Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- Ac anti HCV - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

- Ac anti HIV 1,2 - la indicația medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

Contraindicații:

- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

- boli infectocontagioase în evoluție

- psihoze 

Fișa 138. Personal didactic din instituții de învățământ 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

- examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori)

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

- examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori) - anual

Contraindicații:

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

- tulburări psihice de orice natură

- balbism, disartrie

- tulburări de comportament

- boli infectocontagioase în evoluție

- alcoolism cronic 

Fișa 139. Personal cu funcție de decizie (funcționar public aflat temporar într-o funcție din viața politică sau socială, cu atribuții de interpretare și aplicare a legilor în vigoare în domeniul său de activitate) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen psihologic (coeficient de inteligență, teste de comportament, teste de personalitate)

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - din 2 în 2 ani

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- psihoze 

Fișa 140. Personal care în cadrul activității profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal și/sau mașina instituției 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenție: acuitate vizuală și auditivă, probe neurologice, etilism cronic)

- examen psihologic

- testarea acuității vizuale, câmp vizual, vedere cromatică

- probe vestibulare, probe de echilibru

- audiogramă

- ECG

- glicemie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: acuitate vizuală și auditivă, probe neurologice, etilism cronic)

- examen psihologic

- testarea acuității vizuale, câmp vizual, vedere cromatică anual

- probe vestibulare, probe de echilibru - anual

- audiogramă - anual

- ECG - anual

- glicemie - anual

Contraindicații:

- tulburări psihice de orice natură

- scăderea acuității vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fără corecție

- hemeralopie

- surditate bilaterală

- epilepsie

- diabet zaharat decompensat

- etilism cronic

- tulburări neurologice severe

- afecțiuni cardiovasculare (aritmie severă, HTA formă malignă, angină de repaus, insuficiență cardiacă, bloc complet de ramură stângă) 

Fișa 141. Personal care lucrează în condiții de izolare 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- ECG

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

- glicemie

- investigații specifice, în funcție de tipul de expunere profesională

Examen medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

- ECG - anual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

- glicemie - anual

Contraindicații:

- etilism cronic

- boli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)

- diabet zaharat decompensat

- boală cardiacă ischemică

- hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)

- altele, în funcție de tipul expunerii profesionale 

Fișa 142. Personal din străinătate care va lucra în România
(cu excepția celor din țările UE) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- investigații specifice, în funcție de tipul de expunere profesională

- serologie sau investigații specifice pentru afecțiuni infecțioase endemice în țara/regiunea de proveniență

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- investigații corespunzătoare expunerii profesionale

Contraindicații:

- cele specifice expunerii profesionale 

Fișa 143. Personal care lucrează în tura de noapte
(în intervalul orar 22.00-6.00) 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- glicemie

- ECG

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- glicemie - anual

- ECG - anual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- diabet zaharat decompensat

- epilepsie

- psihoze manifeste

- boală cardiacă ischemică

- hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)

- ulcer gastric/duodenal forme active

- tineri sub 18 ani

- gravide 

Fișa 144. Agent de pază 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- probe vestibulare, probe de echilibru

- glicemie

- ECG

- audiogramă

- testarea acuității vizuale, câmp vizual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru - anual

- glicemie - anual

- ECG - anual

- audiogramă - anual

- testarea acuității vizuale, câmp vizual - anual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- diabet zaharat decompensat

- epilepsie

- etilism cronic

- boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)

- boală cardiacă ischemică

- hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)

- tineri sub 18 ani 

Fișa 145. Personal care lucrează ca pompier salvator intrauzinal, salvamar, salvamontist, alte categorii de salvatori 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- probe vestibulare, probe de echilibru

- glicemie

- ECG

- audiogramă

- spirometrie

- testarea acuității vizuale, câmp vizual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru - anual

- glicemie - anual

- ECG - anual

- audiogramă - anual

- spirometrie - anual

- testarea acuității vizuale, câmp vizual - anual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- diabet zaharat decompensat

- obezitate (IMC>35 kg/m2)

- epilepsie

- boli psihice

- boli cronice ale sistemului nervos

- surditate și hipoacuzie severă bilaterală

- tulburări de echilibru

- dizartrie

- afecțiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul

- hipertensiune arterială, formă medie sau severă

- boală cardiacă ischemică

- insuficiență cardiacă

- disfuncție ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare

- boli endocrine manifeste

- scăderea acuității vizuale sub 0,3 la un ochi și sub 0,7 la celălalt ochi fără corecție sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecție optică suficientă (diferență de corecție optică >3D între ochi)

- miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depășească 2D cyl

- glaucom cu unghi închis neoperat

- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)

- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)

- afachie

- îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20s, în cel puțin 3 cadrane la AO

- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)

- orice afecțiune oculară acută și evolutivă până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală

- vârstă sub 18 ani 

Fișa 146. Personal care lucrează cu substanțe toxice nominalizate în Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare), inclusiv medicamente SEPARANDA 

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen psihologic - la indicația medicului de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

- epilepsie

- etilism cronic

- boli psihice, psihoze manifeste (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate) 

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007) 

Unitatea .........................................., adresa ...........................................

Telefon ............................................ 

NUMELE ȘI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: .......................................

CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

FIȘA
de identificare a factorilor de risc profesional 

Denumirea postului și a locului de muncă ..........................................................................

Secția /Departamentul: ...................................................................................

NAVETĂ: da [ ] câte ore/zi? [ ] nu [ ]

Descrierea activității: > În echipă: da [ ], nu [ ]

Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ] Pauze organizate da [ ] sau nu [ ] Bandă rulantă [ ]

Risc de: infectare [ ]/electrocutare [ ]/înaltă tensiune [ ]/joasă, medie tensiune [ ]/înecare [ ]/asfixiere [ ]/blocare [ ]/microtraumatisme repetate [ ]/lovire [ ]/mușcătură [ ]/zgâriere [ ]/strivire[ ]/tăiere [ ]/înțepare [ ]/împușcare [ ]/ardere [ ]/opărire [ ]/degerare [ ]/mișcări repetitive [ ]

Alte riscuri: ..........................................................................................................................

Conduce mașina instituției: da [ ]; nu [ ], dacă da, ce categorie: .............................................

Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal [ ]

Loc de muncă: în condiții deosebite [ ]/în condiții speciale [ ] sector alimentar [ ] port-armă [ ]

Operațiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Descrierea spațiului de lucru:

Dimensiuni încăpere: L ............, l .............., H ............... m

Suprafața de lucru: verticală [ ]; orizontală [ ]; oblică [ ]

Muncă: în condiții de izolare [ ]/la înălțime [ ] la altitudine [ ]/în mișcare [ ]/pe sol [ ]/în aer [ ]/pe apă [ ]/sub apă [ ]/nișă [ ]/cabină etanșă [ ]/aer liber [ ]/altele: .................................................................................................................................................

Deplasări pe teren în interesul serviciului: da [ ]; nu [ ], dacă da, descriere: ......................................................................

Efort fizic: mic [ ]; mediu [ ]; mare [ ]; foarte mare [ ]

Poziție preponderent: ortostatică/în picioare [ ]; așezat [ ]; aplecată [ ]; mixtă [ ]/poziții forțate, nefiziologice: da [ ]; nu [ ], dacă da, ce tip: ..............................................................

............................................................................................................................................

Gesturi profesionale: .......................................................................................................

Suprasolicitări: vizuale [ ]; auditive [ ]; suprasolicitări neuropsihosenzoriale [ ], dacă da: mentale [ ]; emoționale [ ]; altele [ ]

Suprasolicitări osteomusculoarticulare: mișcări forțate: da [ ]; nu [ ]/repetitive: da [ ]; nu [ ], dacă da, specificați zona: coloană vertebrală (cervicală: da [ ]; nu [ ]; toracală: da [ ]; nu [ ], lombară: da [ ]; nu [ ]), membre superioare (umăr: da [ ]; nu [ ], cot: da [ ]; nu [ ], pumn: da [ ]; nu [ ]), membre inferioare (șold: da [ ]; nu [ ], genunchi: da [ ]; nu [ ], gleznă: da [ ]; nu [ ]).

Manipulare manuală a maselor: Dacă da, precizați caracteristicile maselor manipulate: ................................................................................... ridicare [ ]; coborâre [ ]; împingere [ ]; tragere [ ]; purtare; [ ]; deplasare [ ]

Greutate maximă manipulată manual ..........................................................................

Agenți chimici: da [ ]; nu [ ], dacă da, precizați: 

             
 

Tipul agentului chimic

< V.L.E.

> V.L.E

Fp

C

P

             
             
             

Legendă: V.L.E. = valoarea-limită de expunere profesională/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = pătrunde prin piele (Puteți atașa fișei un tabel separat.) 

Agenți biologici: ................................................................................................ Grupa .............

Agenți cancerigeni: .........................................................................................................

Pulberi profesionale: da [ ]; nu [ ], dacă da, precizați: 

       
 

Tipul pulberilor

< V.L.E.

> V.L.E.

       
       

Legendă: V.L.E.= valoarea-limită de expunere profesională 

Zgomot profesional: < V.L.E. [ ]/>V.L.E. [ ]/zgomote impulsive da [ ]/nu [ ]

Vibrații mecanice: < V.L.E. [ ]/> V.L.E. [ ], dacă da, specificați zona: coloană vertebrală [ ] membre superioare [ ] acțiune asupra întregului organism [ ]

Microclimat:

Temperatură aer: ........................, variații repetate de temperatură: da [ ] nu [ ]

Presiune aer:.....................................................

Umiditate relativă:........................................................................

Radiații: da [ ]; nu [ ], dacă da:

Radiații ionizante: dacă da, se va completa partea specială.

PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAȚII IONIZANTE:

Data intrării în mediul cu expunere profesională la radiații ionizante: Z Z L L A A A A I_I_I_I_I_I_I_I_I

Clasificare actuală în grupa A [ ] sau B [ ] și condiții de expunere:

Aparatură folosită .................................................................................................................................................................

Proces tehnologic: .................................................................................................................................................................

Operațiuni îndeplinite: ..........................................................................................................................................................

Surse folosite: închise [ ]; deschise [ ]

Tip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă și internă [ ].

Măsuri de protecție individuală: ..............................................................................................................................................

Expunere anterioară:

Perioadă: ............................... nr. ani: [ ][ ]

Doză cumulată prin expunere externă (mSv): |_|_|_|_|

Doză cumulată prin expunere internă: |_|_|_|_|

Doză totală: |_|_|_|_|

Supraexpuneri anterioare:

- excepționale

- Tip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă și internă [ ];

- data: .............................

- doză (mSv): .................

- concluzii: ......................

- accidentale

- Tip de expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă și internă [ ];

- data: .............................

- doză (mSv): .................

- concluzii: ......................

Radiații neionizante:

Tipul: .........................................................................................................................

Iluminat: suficient [ ]; insuficient [ ]/natural [ ]; artificial [ ]; mixt [ ]

Mijloace de protecție colectivă: .................................................................................

Mijloace de protecție individuală: ..............................................................................

Echipament de lucru: ................................................................................................

Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ]; chiuvetă [ ]; WC [ ]; duș [ ]; sală de mese [ ]; spațiu de recreere [ ]

Altele: .....................................................................................................................................................................................

Observații:

Data completării: .............. 

Angajator,
.........................................
(semnătura și ștampila unității)

Lucrător desemnat

Serviciul intern de prevenire și protecție

Semnătura

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007) 

     
 

Unitatea medicală:

Adresa:
Tel.:

DOSAR MEDICAL Nr. ....................... 

Numele: .................................................................., prenumele: .........................................................

Sex: M [ ] F [ ]; vârsta ....................., data nașterii: ............................................................................

CNP ............................................................................................................

Adresa: ........................................................................................................

Ocupația/Funcția: .........................................................................................

Formarea profesională: .................................................................................

Ruta profesională

         
 

Postul și locul de muncă

Perioada

Ocupația/Funcția

Noxe

         
         
         
         
         
 

Activități îndeplinite la actualul loc de muncă:

Boli profesionale da [ ]; nu [ ]

Accidente de muncă da [ ]; nu [ ]

Medic de familie: .........................................................., tel.: ................................. 

   
 

Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidență cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice
și nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: ....................................................................

ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE ..............................................................................................

ANTECEDENTE PERSONALE FIZIOLOGICE ȘI PATOLOGICE/vaccinări/droguri

UM: ...................................., nașteri .....................................

Fumat: 0 [ ]/de la .......... ani, în medie ............ țigări/zi

Alcool: 0 [ ]/ocazional [ ] 

Examen medical la angajare: 

T .................. cm G ............ kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad 

       
 

EXAMEN CLINIC:

 

1. tegumente și mucoase ...........................................................................

   
 

2. țesut celular subcutanat .........................................................................

   
 

3. sistem ganglionar .................................................................................

   
 

4. aparat locomotor ..................................................................................

   
 

5. aparat respirator ..................................................................................

   
 

6. aparat CV: ..........................................................................................

   
 

TA .............. mmHg, AV ........../min, pedioase ............, varice .......................

   
 

7. aparat digestiv ...............................

   
 

8. aparat urogenital ..................................

   
 

9. SNC, analizatori: ..................................

   
 

a) acuitate vizuală

vedere cromatică

vedere în relief fără corecție optică [ ] cu corecție optică:

 

OD ..................... OS .......................

   
 

b) voce tare

voce șoptită

 
 

10. sistem endocrin ...............................

   
 

Concluzii examen clinic:

   
 

[ ] sănătos clinic în momentul examinării

   
 

[ ] diagnostic: ............................................................................................................

 

Semnătura și parafa medicului
......................................

 

   
 

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 

         
 

Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):

   

[ ] sănătos clinic în momentul examinării

   

[ ] diagnostic: .....................................................................................................................................................................

 

AVIZ MEDICAL:

 

pentru exercitarea ocupației/funcției ............................................................................................................................

   

Recomandări:

 

Apt

[ ] ..........................................................................................................................................

 

Apt condiționat

[ ] ..........................................................................................................................................

 

Inapt temporar

[ ] ..........................................................................................................................................

 

Inapt

[ ] ..........................................................................................................................................

   

Medic de medicina muncii, ................................................................. (semnătura și parafa)

 

Data:

 
 

Data următorului examen medical:

 

Examen medical periodic: 

Simptome actuale .................................................................................................................................................................

Reactualizarea anamnezei profesionale ..............................................................................................................................

Simptome la locul de muncă ..................................................................................................................................................

Reactualizarea anamnezei neprofesionale ...........................................................................................................................

T ............ cm G ............ kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad 

       
 

EXAMEN CLINIC:

 

1. tegumente și mucoase ..............................................................................................................................................................

 

2. țesut celular subcutanat ......................................................................................................................................................

 

3. sistem ganglionar .................................................................................................................................................................

 

4. aparat locomotor .................................................................................................................................................................

 

5. aparat respirator ...................................................................................................................................................................

 

6. aparat CV: .............................................................................................................................................................................

 

TA .................... mmHg, AV ............./min, pedioase ..................., varice .......................

 

7. aparat digestiv ...............................

 

8. aparat urogenital ..................................

 

9. SNC, analizatori: ..................................

 

a) acuitate vizuală

vedere cromatică

vedere în relief fără corecție optică [ ] cu corecție optică:

 

OD ..................... OS .......................

 

b) voce tare

voce șoptită

 
 

10. sistem endocrin ...............................

 

Concluzii examen clinic:

 

[ ] sănătos clinic în momentul examinării

 

[ ] diagnostic: ............................................................................................

 

Semnătura și parafa medicului ......................................

 

   
 

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

 

         
 

Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):

   

[ ] sănătos clinic în momentul examinării

   

[ ] diagnostic: .....................................................................................................................................................................

 

AVIZ MEDICAL:

 

pentru exercitarea ocupației/funcției .........................................................................................................................................

   

Recomandări:

 

Apt

[ ] ..........................................................................................................................................

 

Apt condiționat

[ ] ..........................................................................................................................................

 

Inapt temporar

[ ] ..........................................................................................................................................

 

Inapt

[ ] ..........................................................................................................................................

   

Medic de medicina muncii, .................................................................
(semnătura și parafa)

 

Data:

 

Data următorului examen medical:

 

 

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007) 

     
 

Unitatea medicală:
Cabinet de medicina muncii

Adresa:
Tel.:

Angajare [ ] Examen medical periodic [ ] Adaptare [ ] Reluarea muncii [ ] Supraveghere specială [ ] Alte [ ] 

MEDICINA MUNCII - FIȘA DE APTITUDINE Nr. ............../.................
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului.)

 

Societatea: ........................................................................................................

Adresa: .........................................................................................., tel.: ..............., fax: ................

Numele: .............................................., prenumele: ............................................................................

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ocupația/Funcția ...................................................................

Post și locul de muncă .......................................................................................


 

AVIZ MEDICAL:

Recomandări:

Apt

[ ] ...............................................................................................................................

Apt condiționat

[ ] ................................................................................................................................

Inapt temporar

[ ] ...............................................................................................................................

Inapt

[ ] ...............................................................................................................................

 

Medic de medicina muncii,
.................................................................
(semnătura și parafa)

Data:

Data următorului examen medical: ...................................................

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û