HG 1682 2008

Government Decision 1682/2008 - Regierungsbeschluss 1682/2008

keylinks: Anexe

Hotărâre nr. 1682 din 10/12/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 23/12/2008, Intrare in vigoare: 23.12.2008

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

 

    "NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului"

 

   2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

    "(4) Începând cu luna ianuarie 2009, indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în cuantum de 600 lei sau, opțional, în cuantum de 85% din media veniturilor profesionale realizate în ultimele 12 luni din ultimul an anterior datei nașterii copilului sau, după caz, datei de la care s-a încredințat copilul în vederea adopției, s-a adoptat copilul ori s-a luat copilul în plasament sau în plasament în regim de urgență, precum și datei de la care persoana a fost numită tutore, potrivit legii."

   3. La articolul 4 alineatul (7), literele j), k) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "j) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu examen de licență sau de diplomă organizat în prima sesiune. În sensul dispozițiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe și ziua în care se sfârșește fiecare an universitar, în condițiile legii;

    k) se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licență sau de diplomă, în vederea angajării sau, după caz, a trecerii în șomaj, potrivit legii, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare absolvirii;

    ...............................................................................................................................

    o) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat ori, după caz, a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat;".

   4. La articolul 4 alineatul (7), după litera q) se introduc două noi litere, literele r) și s), cu următorul cuprins:

    "r) a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare;

    s) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire."

   5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 5. - Veniturile din salarii, din activități independente și din activități agricole prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență, denumite în continuare venituri, sunt cele definite la art. 55 alin. (1) și (2), art. 46 alin. (1)-(4) și la art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit."

   6. La articolul 6, alineatele (2), (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(2) În cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de copia legalizată a actului constatator al nașterii. Pentru copiii cetățeni străini, născuți în străinătate, cererea va fi însoțită de certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română și legalizat.

    (3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligația să depună la agenția pentru prestații sociale județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenția teritorială, copia certificatului de naștere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române competente, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare, în cazul copiilor cetățeni români născuți în străinătate.

    ...............................................................................................................................

    (5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autoritățile competente, sunt, după caz, următoarele:

    a) dovada eliberată de angajator sau alt plătitor, din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior nașterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;

    b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul și/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului, precum și copia deciziei de impunere, eliberate de autoritățile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole. În situația în care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberată, persoana îndreptățită prezintă o declarație pe propria răspundere privind realizarea acestor venituri, în condițiile prevăzute de Codul penal;

    c) dovada eliberată de autoritățile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;

    d) dovada eliberată de autoritățile competente, în cazul asociaților unici, privind veniturile realizate de aceștia;

    e) adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență;

    f) dovada eliberată de autoritățile competente, de angajatori sau, după caz, declarația pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creșterea copilului;

    g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autoritățile competente străine sau române, tradusă și legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau, după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităților salariale ori independente totalizate în baza prevederilor Regulamentului CEE 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității.

    (6) Actele doveditoare privind atestarea situațiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) și, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritățile competente, sunt următoarele:

    a) dovada eliberată de instituția care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situația prevăzută la lit. a);

    b) dovada eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, pentru situațiile prevăzute la lit. b), c), e) și f);

    c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situațiile prevăzute la lit. c)-h) și p);

    d) dovada eliberată de angajator ori, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situațiile prevăzute la lit. c)-g) și i), l)-n);

    e) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, pentru situațiile prevăzute la lit. j), k) și s);

    f) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptățită sau de structurile militare ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective, pentru situația prevăzută la lit. o)."

   7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) În cazul în care situația prevăzută la alin. (1) se produce după data de 1 ianuarie 2009, se acordă o singură indemnizație, la aceeași valoare cu indemnizația primită anterior nașterii celui din urmă copil."

   8. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisă a persoanei îndreptățite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență."

   9. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

   10. După articolul 19 se introduc două noi articole, articolele 191 și 192, cu următorul cuprins:

    "Art. 191. - (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptățită, obținute în condițiile art. 5, precum și veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7).

    (2) Baza de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului stabilită potrivit alin. (1), se determină ca sumă totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterior datei nașterii copilului și împărțită la 12.

    (3) Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).

    (4) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul realizat în luna anterioară celei în care s-a născut copilul.

    (5) În situația în care cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) în care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului este de 600 lei. Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărțită la 12.

    (6) În cazul veniturilor din activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b).

    (7) În situația persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia în moneda națională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României din ziua anterioară stabilirii dreptului.

    (8) Dacă din calculul indemnizației pentru creșterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

    Art. 192. - (1) În situația persoanelor care realizează venituri din activități independente sau agricole, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de autoritățile competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plății anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b).

    (2) Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la agenția teritorială, cu respectarea termenului general de prescripție prevăzut de lege.

    (3) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizației pentru creșterea copilului față de cel stabilit inițial, diferența de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.

    (4) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizației pentru creșterea copilului față de cel stabilit inițial, diferența de cuantum se recuperează de la beneficiar, în condițiile art. 21 alin. (1) din ordonanța de urgență."

   11. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;".

   12. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 22. - Pe perioada acordării indemnizației pentru creșterea copilului, plata pensiei de invaliditate și a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă."

   13. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 25. - (1) Agențiile teritoriale solicită Agenției Naționale pentru Prestații Sociale creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.

    (2) Agenția Națională pentru Prestații Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse creditele bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii țări, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni."

   14. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 30. - (1) Sumele încasate necuvenit sau acordate în condițiile prevăzute la art. 192 alin. (3) se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripție. Decizia de recuperare constituie titlu executoriu.

    (2) Suspendarea plății/încetarea drepturilor/reluarea plății drepturilor/modificarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale și se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor sunt prevăzute în anexele nr. 3a), 3b), 3c) și 3d)."

   15. După articolul 30 se introduc patru noi articole, articolele 301, 302, 303 și 304, cu următorul cuprins:

    "Art. 301. - Dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4) se acordă începând cu luna ianuarie 2009 și persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau în una dintre următoarele situații:

    a) în plata indemnizației pentru creșterea copilului;

    b) în plata indemnizației pentru creșterea copilului în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1);

    c) în plata stimulentului lunar;

    d) în concediu de maternitate și în plata indemnizației aferente;

    e) ar fi fost îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului sau de stimulentul lunar și nu au solicitat acest drept;

    f) cererile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului nu au fost soluționate până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

    Art. 302. - (1) Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cuantum de 85% în situația prevăzută la art. 301 lit. a), b) și f), persoanele beneficiare transmit la agenția teritorială o cerere scrisă care să conțină în mod obligatoriu numele și prenumele, codul numeric personal, adresa, atât ale persoanei beneficiare, cât și ale copilului pentru care se primește indemnizația, însoțită de documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) și (6), până cel târziu la data de 30 iunie 2009.

    (2) În situația prevăzută la art. 301 lit. b), documentele doveditoare menționate la alin. (1) sunt cele dinaintea nașterii copilului/copiilor anterior/anteriori.

    (3) Până la înregistrarea documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) și calculul indemnizației pentru creșterea copilului potrivit art. 191, aceasta se acordă în cuantum de 600 lei, urmând ca diferența de cuantum să fie acordată începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2009.

    Art. 303. - Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în situația prevăzută la art. 301 lit. c), persoana care dorește să beneficieze de concediu de creștere a copilului transmite la agenția teritorială cererea prevăzută în anexa nr. 1 și documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) și (6).

    Art. 304. - Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în situațiile prevăzute la art. 301 lit. d) și e), persoana îndreptățită depune la primărie cererea prevăzută în anexa nr. 1 și documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanța de urgență."

   16. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Agențiile teritoriale transmit Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de indemnizație lunară pentru creșterea copilului."

   17. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Agenția Națională pentru Prestații Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse creditele bugetare prevăzute la alin. (2) centralizate la nivelul întregii țări până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni."

   18. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

    "Art. 361. - (1) Persoanele care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului acordată prin aceste instituții.

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.

    (3) În situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente contractul de muncă al persoanei prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizației se asigură prin agențiile teritoriale până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    (4) În situația prevăzută la alin. (3), instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au obligația să transmită agențiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea și documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului."

   19. În cuprinsul normelor metodologice și al anexelor, direcția de muncă, solidaritate socială și familie județeană, respectiv a municipiului București se înlocuiește cu agenția județeană pentru prestații sociale, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, și Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse se înlocuiește cu Agenția Națională pentru Prestații Sociale, cu excepția art. 37.

   20. Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3a), 3b) și 3c) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   21. După anexa nr. 3c) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3d), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXE

 

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 

    CERTIFICARE PRIMAR

    L.S. 

    CERERE
și
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea
indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului și alocației
de stat pentru copii 

    Domnului director executiv

   

   I. Subsemnata(ul),
Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Cod numeric personal  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Adresa: Str. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
         Nr. ┌──┬──┬──┬──┐ Bl. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ Sc. ┌──┬──┐  Ap. ┌──┬──┬──┐ Sector┌──┐
             └──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘     └──┴──┘      └──┴──┴──┘       └──┘
         Mun./oraș ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
         com; sat  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
         Județul   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Telefon ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐   Fax ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘       └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
E-mail _________________________________________

Actul de identitate1,2) ┌──┬──┬──┐      Seria ┌──┬──┬──┐       Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                        └──┴──┴──┘            └──┴──┴──┘           └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Emis de   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
          └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Va rog să-mi aprobați acordarea*):
   - indemnizației pentru creșterea copilului [ ]
   - alocației de stat pentru copii           [ ]
   - stimulentului pentru creșterea copilului [ ]

Doresc să primesc aceste drepturi*):
   - la domiciliu prin mandat poștal [ ]
   - în cont personal [ ]  Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                               └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
     deschis la banca __________________________________________________________________________
   - în cont de card  [ ]  Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                               └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
     deschis la banca __________________________________________________________________________
Având calitatea de:
   - părinte natural
   - părinte adoptiv
   - persoană care are în încredințare copil în vederea adopției
   - tutore
   - persoană care are copilul în plasament
   - persoană care are copilul în plasament în regim de urgență
Menționez că, în conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):
   - persoana îndreptățită
   - reprezentant legal al persoanei îndreptățite
   - mandatar al persoanei îndreptățite

   II. Declar pe propria răspundere următoarele:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

2. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. Referitor la copiii pe care îi am în întreținere:                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Având calitatea de copil*):
   - Natural                          [ ]
   - Încredințat în vederea adopției  [ ]
   - Adoptat                          [ ]
   - Tutelat                          [ ]
   - Dat în plasament                 [ ]
   - Dat în plasament de urgență      [ ]

2. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Având calitatea de copil*):
   - Natural                          [ ]
   - Încredințat în vederea adopției  [ ]
   - Adoptat                          [ ]
   - Tutelat                          [ ]
   - Dat în plasament                 [ ]
   - Dat în plasament de urgență      [ ]

3. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Având calitatea de copil*):
   - Natural                          [ ]
   - Încredințat în vederea adopției  [ ]
   - Adoptat                          [ ]
   - Tutelat                          [ ]
   - Dat în plasament                 [ ]
   - Dat în plasament de urgență      [ ]

4. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Având calitatea de copil*):
   - Natural                          [ ]
   - Încredințat în vederea adopției  [ ]
   - Adoptat                          [ ]
   - Tutelat                          [ ]
   - Dat în plasament                 [ ]
   - Dat în plasament de urgență      [ ]

5. Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod numeric personal    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Act de identitate/act doveditor3) ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                   └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Având calitatea de copil*):
   - Natural                          [ ]
   - Încredințat în vederea adopției  [ ]
   - Adoptat                          [ ]
   - Tutelat                          [ ]
   - Dat în plasament                 [ ]
   - Dat în plasament de urgență      [ ]
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. Referitor la situația înainte de solicitarea drepturilor*):                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Menționez că în ultimele 12 luni în anul anterior nașterii copilului am fost în una sau mai
 multe din situațiile de mai jos, după cum urmează:
 a. salariat/ă                                                                              [ ]
 Denumire angajator   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod fiscal           ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 b. perioade asimilate:
    - și-a însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate          [ ]
    - beneficiar de indemnizație de șomaj                                                   [ ]
    - realizare perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile
      prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile
      colective                                                                             [ ]
    - concedii medicale și de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă,
      cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii                            [ ]
    - concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de
      muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau
      boli profesionale                                                                     [ ]
    - concedii medicale pentru maternitate                                                  [ ]
    - concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav                                  [ ]
    - concedii medicale de risc maternal                                                    [ ]
    - beneficiar de pensie de invaliditate                                                  [ ]
    - absolvent/ă cursurile de zi ale învățământului universitar cu examen de licența sau
      de diplomă organizat în prima sesiune de licență                                      [ ]
    - în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului
      universitar, organizat potrivit legii                                                 [ ]
    - în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical
      superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență și începerea rezidențiatului [ ]
    - concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare
      profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul,
      organizate în condițiile legii                                                        [ ]
    - contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale
      bilaterale încheiate de România cu alte state                                         [ ]
    - întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea
      raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare,
      potrivit legii                                                                        [ ]
    - militar în termen/termen redus/concentrat, mobilizat sau în prizonierat/efectuare
      serviciu militar pe bază de voluntariat                                               [ ]
    - beneficiar al indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
      respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap                                        [ ]
    - beneficiar al concediului și indemnizației pentru creșterea copilului cu handicap
      cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția
      și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
      ulterioare                                                                            [ ]
 c. am realizat venituri din activități independente                                        [ ]
 d. am realizat venituri din activități agricole                                            [ ]

D. Am beneficiat DA [ ]/NU [ ] de indemnizație de maternitate [ ]/indemnizație pentru creșterea
   copilului [ ] începând cu data de ........................................................ .

E. Declar că mă ocup de creșterea și îngrijirea copilului, că acesta locuiește împreună cu mine
   și că nu este încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat
   autorizat sau serviciu public.

F. Declar că mă oblig ca în termenul prevăzut de Ordonanța de urgență Guvernului nr. 148/2005
   privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobată cu modificări și
   completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, să comunic în scris primăriei
   orice modificare a situației mele cu privire la creșterea și îngrijirea copilului sau la
   realizarea de venituri profesionale care poate conduce la încetarea/suspendarea/modificarea
   drepturilor.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, respectiv
declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat se
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că
datele și informațiile prezentate corespund realității.

          Data                                               Semnătura solicitantului
     ________________                                      ____________________________

III. DECLARAȚIE A CELUILALT PĂRINTE (SOȚ/SOȚIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)
   I. Subsemnata(ul),
Numele și prenumele   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Cod numeric personal  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Adresa: Str. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
         Nr. ┌──┬──┬──┬──┐ Bl. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ Sc. ┌──┬──┐ Ap. ┌──┬──┬──┐ Sector ┌──┐
             └──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘     └──┴──┘     └──┴──┴──┘        └──┘
Localitatea  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Județul      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Telefon      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐    Fax ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
E-mail       __________________________________________________________________________________

Actul de identitate1) ┌──┬──┬──┐   Seria ┌──┬──┬──┐   Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┘         └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Emis de      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Declar următoarele*):

Beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului       [ ]
Nu beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului    [ ]
Beneficiez de indemnizații de maternitate                   [ ]

Nu beneficiez de indemnizație de maternitate                [ ]
Beneficiez de stimulent lunar                               [ ]
Nu beneficiez de stimulent lunar                            [ ]

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire cu falsul în declarații, respectiv
declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat se
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că
datele și informațiile prezentate corespund realității.

          Data                                               Semnătura solicitantului
     ________________                                      ____________________________
 

    ___________

   1) În cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

 - B.I. - buletin de identitate

 - C.I. - carte de identitate

 - C.I.P. - carte de identitate provizorie

   2) Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

 - C.I. - carte de identitate

 - L.S.T. - legitimație de ședere temporară

 - D.I. - document de identitate.

   3) Se vor specifica datele înscrise în certificatele de naștere ale copiilor.

   *) Se va marca cu "X" căsuța corespunzătoare 

ANEXA Nr. 2
[Anexa nr. 2a)
la normele metodologice] 

    AGENȚIA PENTRU PRESTAȚII SOCIALE A JUDEȚULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

    DECIZIE
nr. ......... din .........
privind aprobarea acordării indemnizației pentru creșterea copilului/a
stimulentului lunar și a alocației de stat pentru copii 

    Directorul executiv al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ............./Municipiului București ..........................., numit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale nr. ........,

    având în vedere:

   - art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale;

   - art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   - art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   - art. 19 alin. (2), art. 191 și art. 192 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   - cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ....................;

   - Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ............./Municipiului București

    și în temeiul competențelor conferite de lege, 

    D E C I D E: 

   Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul ..................................., în calitate de titular, următoarele drepturi:

   a) indemnizație pentru creșterea copilului, în cuantum ................. lei;

   b) stimulent, în cuantum de ....................... lei;

   c) alocație de stat pentru copii, în cuantum de ........................ lei.

   Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de .......................................................... .

   (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada .......................................... a fiecărei luni prin mandat poștal/cont personal/cont de card.

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la Agenția pentru Prestații Sociale a Județului ............./Municipiului București.

    În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

    Director executiv,
........................ 

ANEXA Nr. 3
[Anexa nr. 2b)
la normele metodologice] 

    AGENȚIA PENTRU PRESTAȚII SOCIALE A JUDEȚULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

    DECIZIE
nr. ......... din .........
privind respingerea acordării indemnizației pentru creșterea copilului/a
stimulentului lunar și a alocației de stat pentru copii 

    Directorul executiv al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului .................../Municipiului București .........................., numit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale nr. ........,

    având în vedere:

   - art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale;

   - art. 1, art. 7 și art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   - art. 19 alin. (2)-(4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   - cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ....................;

   - Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ........../Municipiului București

    și în temeiul competențelor conferite de lege, 

    D E C I D E: 

   Art. 1. - Se respinge pentru doamna/domnul .................................. acordarea drepturilor de:

   a) indemnizație pentru creșterea copilului;

   b) stimulent;

   c) alocație de stat pentru copii.

   Art. 2. - Respingerea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

   a) solicitantul nu locuiește împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și nu se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;

   b) solicitantul nu a realizat în ultimul an anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nici nu se încadrează în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   c) alte motive ............................................................ .

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenția pentru Prestații Sociale a Județului ............/Municipiului București.

    În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

    Director executiv,
........................ 

ANEXA Nr. 4
[Anexa nr. 3a)
la normele metodologice] 

    AGENȚIA PENTRU PRESTAȚII SOCIALE A JUDEȚULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

    DECIZIE
nr. ......... din .........
privind suspendarea plății indemnizației pentru creșterea copilului/a
stimulentului lunar și a alocației de stat pentru copii 

    Directorul executiv al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ............../Municipiului București..........................., numit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale nr. ........,

    având în vedere:

   - art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale;

   - art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   - art. 27 alin. (1), art. 28 și art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   - cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ....................;

   - Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ........./Municipiului București

    și în temeiul competențelor conferite de lege, 

    D E C I D E: 

   Art. 1. - Se suspendă pentru doamna/domnul ................................., în calitate de titular, plata următoarelor drepturi:

   a) indemnizație pentru creșterea copilului, în cuantum de .............. lei;

   b) stimulent, în cuantum de ....................... lei;

   c) alocație de stat pentru copii, în cuantum de ........................ lei.

   Art. 2. - Suspendarea plății drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ............................................. .

   Art. 3. - Suspendarea plății drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

   a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;

   b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

   c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;

   d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;

   e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

   f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;

   g) beneficiarul a decedat;

   h) 3 luni consecutiv s-au înregistrat mandate poștale returate;

   i) alte situații prevăzute de lege.

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenția pentru Prestații Sociale a Județului ............/Municipiului București.

    În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

    Director executiv,
........................ 

ANEXA Nr. 5
[Anexa nr. 3b)
la normele metodologice] 

    AGENȚIA PENTRU PRESTAȚII SOCIALE A JUDEȚULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

    DECIZIE
nr. ......... din .........
privind încetarea plății indemnizației pentru creșterea copilului/a
stimulentului lunar și a alocației de stat pentru copii 

    Directorul executiv al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ........./Municipiului București ..........................., numit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale nr. ........,

    având în vedere:

   - art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale;

   - art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   - art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   - cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ....................;

   - Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ........../Municipiului București

    și în temeiul competențelor conferite de lege, 

    D E C I D E: 

   Art. 1. - Încetează pentru doamna/domnul ................................, în calitate de titular, plata următoarelor drepturi:

   a) indemnizație pentru creșterea copilului, în cuantum de .............................. lei;

   b) stimulent, în cuantum de ....................... lei;

   c) alocație de stat pentru copii, în cuantum de ........................ lei.

   Art. 2. - Încetarea plății drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ............................................. .

   Art. 3. - Încetarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

   a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

   b) a avut loc decesul copilului.

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenția pentru Prestații Sociale a Județului ............/Municipiului București.

    În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

    Director executiv,
........................ 

ANEXA Nr. 6
[Anexa nr. 3c)
la normele metodologice] 

    AGENȚIA PENTRU PRESTAȚII SOCIALE A JUDEȚULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

    DECIZIE
nr. ......... din .........
privind reluarea plății indemnizației pentru creșterea copilului/a
stimulentului lunar și a alocației de stat pentru copii 

    Directorul executiv al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ............./Municipiului București ..........................., numit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale nr. ........,

    având în vedere:

   - art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale;

   - art. 12 alin. (5) și (6) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   - art. 27 alin. (2) și art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   - cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. .......................;

   - Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ........../Municipiului București

    și în temeiul competențelor conferite de lege, 

    D E C I D E: 

   Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul ................................, în calitate de titular, reluarea plății următoarelor drepturi:

   a) indemnizație pentru creșterea copilului, în cuantum de .............................. lei;

   b) stimulent, în cuantum de ....................... lei;

   c) alocație de stat pentru copii, în cuantum de ........................ lei.

   Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de .......................................................... .

   (2) Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează în perioada .......................................... a fiecărei luni prin mandat poștal/cont personal/cont de card.

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenția pentru Prestații Sociale a Județului ............/Municipiului București.

    În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

    Director executiv,
........................ 

ANEXA Nr. 7
[Anexa nr. 3d)
la normele metodologice] 

    AGENȚIA PENTRU PRESTAȚII SOCIALE A JUDEȚULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

    DECIZIE
nr. ......... din .........
privind modificarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului 

    Directorul executiv al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului ........./Municipiului București ..........................., numit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale nr. ........,

    având în vedere:

   - art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale;

   - art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

   - art. 191, art. 192 și art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   - cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ...................;

   - Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Prestații Sociale a Județului .........../Municipiului București

    și în temeiul competențelor conferite de lege, 

    D E C I D E: 

   Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul ..................................., în calitate de titular, modificarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului de la .................................... lei la ................................... lei.

   Art. 2. - (1) Dreptul prevăzut la art. 1 se acordă începând cu data de ......................................................... .

   (2) Plata dreptului prevăzut la art. 1 se efectuează în perioada .......................................... a fiecărei luni prin mandat poștal/cont personal/cont de card.

   Art. 3. - Față de drepturile achitate până la data modificării cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului, aveți de primit/restituit suma de .................................... lei, reprezentând diferențe de cuantum rezultate din recalcularea dreptului.

    Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenția pentru Prestații Sociale a Județului ............/Municipiului București.

    În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

    Director executiv,
........................

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û