HG 192 2009

Government Decision 192/2009 - Regierungsbeschluss 192/2009

keylinks: Eliberarea autorizației de utilizator final, au obligația de a depune dovada constituirii garanției, stabilită potrivit prezentei hotărâri, la autoritatea fiscală teritorială competentă

Hotărâre nr. 192 din 25/02/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 09/03/2009, Intrare in vigoare: 09.03.2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   - Titlul VII "Accize și alte taxe speciale"

   1. La punctul 51.3, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(10) Eliberarea autorizației de utilizator final este condiționată de prezentarea de către operatorul economic solicitant a dovezii privind constituirea unei garanții, al cărei cuantum se va stabili după cum urmează:

    a) pentru produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) și, respectiv, în anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal, garanția va reprezenta o sumă echivalentă cu 50% din valoarea accizelor aferente cantității de produse aprobate;

    b) pentru produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (2), altele decât cele de la alin. (3) al aceluiași articol, din Codul fiscal, garanția va reprezenta o sumă echivalentă cu 50% din valoarea calculată pe baza accizei aferente motorinei, aplicată asupra cantității de produse aprobate."

   2. La punctul 51.3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

    "(101) Garanția stabilită în conformitate cu prevederile alin. (10) se reduce după cum urmează:

    a) cu 50%, în cazul în care operatorul economic își desfășoară activitatea cu produse energetice accizabile în ultimii 2 ani consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarea legislației fiscale aplicabile acestora, și a respectat, în ultimii 2 ani, destinația utilizării produselor energetice în scopurile înscrise în autorizațiile de utilizator final anterioare;

    b) cu 75%, în cazul în care operatorul economic își desfășoară activitatea cu produse energetice accizabile în ultimii 3 ani consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarea legislației fiscale aplicabile acestora, și a respectat, în ultimii 3 ani, destinația utilizării produselor energetice în scopurile înscrise în autorizațiile de utilizator final anterioare;

    c) cu 100%, în cazul marilor contribuabili care își desfășoară activitatea cu produse energetice accizabile în ultimul an, în calitate de utilizator final, fără încălcarea legislației fiscale aplicabile acestora, și au respectat, în ultimul an, destinația utilizării produselor energetice în scopurile înscrise în autorizația de utilizator final anterioară."

 

   Art. II. - (1) În vederea constituirii garanțiilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, autoritățile fiscale teritoriale competente, la cererea operatorilor economici utilizatori finali prevăzuți la pct. 51.3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita instituțiilor financiare sau Trezoreriei Statului eliberarea garanțiilor care au fost constituite după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

   (2) Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final valabile, acordate potrivit prevederilor pct. 51.3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, care nu s-au încadrat în prevederile pct. 69 de la titlul VII din aceleași norme metodologice, au obligația de a depune dovada constituirii garanției, stabilită potrivit prezentei hotărâri, la autoritatea fiscală teritorială competentă, până la data de 30 aprilie 2009 inclusiv. Neîndeplinirea în termen a obligației de a depune dovada constituirii garanției se sancționează cu revocarea autorizației de utilizator final.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û