HG 37 2010

Government Decision 37/2010 - Regierungsbeschluss 37/2010

keylinks: se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză, Angajatorii au obligația de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară

Hotărâre nr. 37 din 15/01/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20/01/2010

 

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(4) Nu au obligația de a înființa registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentanțele, consulatele generale și consulatele oficiale."

   2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

    "(21) La angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză.

    (22) Elementele prevăzute la alin. (2) lit. e) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă."

   3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 4. - (1) Angajatorii au obligația de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către primul salariat".

   4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    "(5) În cazurile menționate la art. 3 alin. (21) și (22), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariat, respectiv la data încetării contractului individual de muncă al acestuia."

   5. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

    "d) neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru anterior începerii activității;

    e) completarea registrului cu date eronate."

   6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

    a) cele prevăzute la lit. a)-c), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

    b) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de muncă neînregistrat, fără ca valoarea cumulată a amenzii, determinată de numărul efectiv de astfel de contracte, să depășească cuantumul de 20.000 lei;

    c) cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei."

   7. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.

 

   Art. II. - Dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri.

 

   Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û