HG 510 2010

Government Decision 510/2010 - Regierungsbeschluss 510/2010

keylinks: Valorile-limită de expunere pentru radiațiile incoerente, Valorile-limită de expunere pentru radiațiile laser, ANEXE

Hotărâre nr. 510 din 02/06/2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 25/06/2010, Intrare in vigoare: 25.06.2010

 

   În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   SECȚIUNEA 1
  Obiectivul și domeniul de aplicare

 

   Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc cerințele minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiații optice artificiale la locul de muncă.

   Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică activităților în care lucrătorii sunt expuși sau este posibil să fie expuși, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiațiile optice artificiale.

   Art. 3. - Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 se aplică integral tuturor domeniilor menționate la art. 2, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

   Art. 4. - Prezenta hotărâre se referă la riscurile pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, generate de efectele nocive pentru ochi și piele ale expunerii la radiații optice artificiale.



 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Definiții

 

   Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

   a) radiații optice - toate radiațiile electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm și 1 mm;

   b) laser (amplificarea luminii printr-o emisie stimulată de radiații) - orice dispozitiv realizat pentru a produce sau amplifica radiații electromagnetice cu lungimea de undă corespunzătoare radiațiilor optice, în special prin procedeul de emisie stimulată controlată;

   c) radiații laser - radiațiile optice care provin de la un laser;

   d) radiații incoerente - toate radiațiile optice, altele decât radiațiile laser;

   e) valori-limită de expunere - limitele de expunere la radiațiile optice care sunt bazate direct pe efecte dovedite asupra sănătății și pe considerații biologice; respectarea acestor limite va asigura protecția lucrătorilor expuși la surse artificiale de radiații optice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătății lor;

   f) iluminare energetică (E) sau densitate de putere - puterea radiată incidentă pe unitate de suprafață pe o suprafață, exprimată în watt pe metru pătrat (W m-2);

   g) expunere energetică (H) - integrala iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în joule pe metru pătrat (J m-2);

   h) luminanță energetică (L) - fluxul energetic sau puterea pe unitate de unghi solid și pe unitate de suprafață, exprimat/exprimată în wați pe metru pătrat pe steradian (W m-2 sr-1);

   i) nivel - combinația de iluminare energetică, expunere energetică și luminanță energetică la care este expus lucrătorul.

   Art. 6. - Spectrul radiațiilor optice definite la art. 5 lit. a) este divizat în radiații ultraviolete, radiații vizibile și radiații infraroșii:

   a) radiații ultraviolete - radiațiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm și 400 nm; spectrul ultraviolet este divizat în radiații UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) și UVC (100-280 nm);

   b) radiații vizibile - radiațiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 380 nm și 780 nm;

   c) radiații infraroșii - radiațiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 780 nm și 1 mm; spectrul infraroșu este divizat în radiații IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) și IRC (3.000 nm - 1 mm).



 

   SECȚIUNEA a 3-a
  Valori-limită de expunere


   Art. 7. - Valorile-limită de expunere pentru radiațiile incoerente, altele decât cele emise de surse naturale de radiații optice, sunt stabilite în anexa nr. 1.

   Art. 8. - Valorile-limită de expunere pentru radiațiile laser sunt stabilite în anexa nr. 2.



 

   CAPITOLUL II
  Obligațiile angajatorilor



 

   SECȚIUNEA 1
  Determinarea expunerii și evaluarea riscurilor

 

   Art. 9. - (1) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) și la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul evaluează, în cazul lucrătorilor expuși la surse artificiale de radiații optice, și, dacă este necesar, măsoară și/sau calculează nivelurile de radiații optice la care pot fi expuși lucrătorii, în scopul de a putea defini și pune în aplicare măsurile necesare pentru a reduce expunerea la nivelurile limitelor aplicabile.

   (2) Metodologia utilizată la evaluare, măsurare și/sau calcularea nivelurilor de radiații optice este în conformitate cu următoarele standarde sau recomandări:

   a) pentru radiațiile laser, standardele Comisie Electrotehnice Internaționale (CEI);

   b) pentru radiațiile incoerente, recomandările Comisiei Internaționale de Iluminat (CIE) și ale Comitetului European de Standardizare (CEN).

   (3) În cazul în care se constată situații de expunere care nu sunt reglementate de aceste standarde și recomandări, evaluarea, măsurarea și/sau calcularea se efectuează potrivit recomandărilor stabilite științific la nivel național sau internațional.

   (4) În cele două situații de expunere, evaluarea poate lua în considerare datele furnizate de către producătorii echipamentelor, atunci când acestea din urmă fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.

   Art. 10. - (1) Evaluarea, măsurarea și/sau calcularea prevăzute la art. 9 se planifică și se efectuează de către serviciile sau persoanele competente la intervale corespunzătoare, luând în considerare, în special, dispozițiile art. 8 și 18 din Legea nr. 319/2006 privind persoanele sau serviciile competente necesare, cât și consultarea și participarea lucrătorilor.

   (2) Datele obținute din evaluarea, inclusiv măsurarea și/sau calcularea nivelului de expunere prevăzut la alin. (1) se păstrează într-o formă care să permită consultarea acestora la o dată ulterioară.

   Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să ia în considerare la evaluarea riscului următoarele elemente:

   a) nivelul, domeniul lungimilor de undă și durata expunerii la surse artificiale de radiație optică;

   b) valorile-limită de expunere prevăzute la art. 7 și 8;

   c) orice impact asupra securității și sănătății lucrătorilor care aparțin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;

   d) orice impact eventual asupra securității și sănătății lucrătorilor rezultat din interacțiuni, la locul de muncă, între radiații optice și substanțe chimice fotosensibile;

   e) orice impact indirect, precum pierderea temporară a vederii, o explozie sau un incendiu;

   f) existența unor echipamente de schimb, proiectate pentru a reduce nivelul de expunere la radiații optice artificiale;

   g) informații corespunzătoare obținute în urma supravegherii sănătății, inclusiv informații publicate, în măsura posibilităților;

   h) expunerea la mai multe surse de radiații optice artificiale;

   i) clasificarea unui laser potrivit standardului relevant al CEI și, în ceea ce privește sursele artificiale care pot provoca leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4, orice clasificare similară;

   j) informații furnizate de producătorii surselor de radiații optice și ai echipamentelor de muncă, asociate potrivit reglementărilor comunitare specifice.

   Art. 12. - (1) Evaluarea riscurilor poate să conțină justificarea angajatorului în situația în care, conform naturii și amplorii riscului legat de expunerea la radiații optice artificiale, nu mai este necesară o evaluare ulterioară detaliată a riscului.

   (2) Evaluarea riscului va fi actualizată periodic, în special dacă există modificări semnificative sau dacă rezultatele supravegherii medicale reclamă această evaluare.



 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Evitarea sau reducerea expunerii la riscuri

 

   Art. 13. - Riscurile legate de expunerea la radiații optice artificiale trebuie eliminate sau reduse la un nivel cât mai mic posibil, ținându-se cont de progresul tehnic și de disponibilitatea măsurilor de control al riscului la sursă.

   Art. 14. - Reducerea riscurilor datorate expunerii la radiații optice artificiale are la bază principiile generale de prevenire prevăzute de Legea nr. 319/2006.

   Art. 15. - (1) Atunci când evaluarea riscului, efectuată potrivit prevederilor art. 9, pentru lucrătorii expuși la surse artificiale de radiații optice, indică cea mai mică posibilitate de depășire a valorilor-limită de expunere, angajatorul trebuie să elaboreze și să aplice un plan de măsuri tehnice și/sau organizatorice destinate prevenirii expunerii peste valorile-limită.

   (2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să ia în considerare în special următoarele elemente:

   a) alte metode de lucru care reduc riscul generat de radiațiile optice;

   b) alegerea unor echipamente de muncă ce emit mai puține radiații optice, luându-se în considerare activitatea de efectuat;

   c) măsuri tehnice care urmăresc reducerea emisiei de radiații optice, inclusiv, atunci când este necesar, utilizarea unor mecanisme de închidere de ecranare sau a unor mecanisme similare de protecție a sănătății;

   d) programe corespunzătoare de întreținere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă/posturilor de lucru și a sistemelor de la locul de muncă;

   e) proiectarea și amenajarea locurilor de muncă;

   f) limitarea duratei și nivelului expunerii;

   g) punerea la dispoziție de echipamente individuale de protecție corespunzătoare;

   h) instrucțiuni furnizate de producătorul echipamentelor, atunci când acestea fac obiectul unor reglementări comunitare specifice.

   Art. 16. - În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de angajator pentru a se conforma prezentei hotărâri în ceea ce privește sursele artificiale de radiații optice, lucrătorii continuă să fie expuși la nivele de radiații optice artificiale care depășesc valorile-limită de expunere, angajatorul trebuie să adopte imediat măsuri pentru:

   a) reducerea expunerii la un nivel mai mic decât valorile-limită de expunere;

   b) identificarea cauzelor care au dus la depășirea valorilor-limită de expunere;

   c) adaptarea în consecință a măsurilor de protecție și prevenire, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), în scopul de a preveni o nouă expunere a lucrătorilor la nivele care depășesc valorile-limită de expunere.

   Art. 17. - Dacă evaluarea riscurilor, efectuată potrivit prevederilor secțiunii 1, indică faptul că în oricare dintre zonele locurilor de muncă aflate sub controlul angajatorului lucrătorii pot fi expuși la nivele ale radiațiilor optice artificiale care depășesc valorile-limită, angajatorul trebuie să asigure că acele zone sunt:

   a) identificate, iar accesul la acestea trebuie limitat, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și când există riscul depășirii valorilor-limită de expunere;

   b) delimitate prin intermediul semnalizării corespunzătoare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

   Art. 18. - Potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul adaptează măsurile prevăzute la art. 15-17 la nevoile lucrătorilor care aparțin unor grupuri sensibile la riscuri specifice.



 

   SECȚIUNEA a 3-a
  Informarea, formarea, consultarea și participarea lucrătorilor

 

   Art. 19. - Fără a aduce atingere art. 17, 18, 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, dacă rezultatul evaluării riscurilor, prevăzută la secțiunea 1, indică faptul că lucrătorii pot fi expuși riscului generat de radiații optice artificiale, angajatorul trebuie să asigure informarea și formarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora cu privire la rezultatele evaluării riscului, în special referitor la:

   a) măsurile luate în aplicarea prezentei hotărâri;

   b) valorile-limită de expunere și riscurile potențiale asociate;

   c) rezultatele evaluării, măsurării și/sau calculării nivelurilor de expunere la radiațiile optice artificiale, efectuate potrivit prevederilor secțiunii 1, însoțite de o explicație a semnificației acestora și a riscurilor potențiale;

   d) modul de depistare și semnalare a efectelor nocive ale expunerii asupra sănătății;

   e) condițiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătății;

   f) practicile profesionale sigure care reduc la minimum riscurile generate de expunere;

   g) utilizarea adecvată a echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare.

   Art. 20. - Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora se desfășoară potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 în ceea ce privește domeniile reglementate de prezenta hotărâre.



 

   SECȚIUNEA a 4-a
  Supravegherea sănătății

 

   Art. 21. - În scopul de a preveni și depista în timp util oricare efect dăunător sănătății, precum și de a preveni orice risc pentru sănătate pe termen lung și orice risc de boală cronică, generate de expunerea la radiații optice, angajatorul trebuie să asigure supravegherea corespunzătoare a sănătății lucrătorilor, potrivit prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 319/2006.

   Art. 22. - (1) Supravegherea sănătății lucrătorilor prevăzută la art. 21 trebuie efectuată de medicii de medicina muncii, în condițiile legii.

   (2) Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca medicul de medicina muncii să aibă acces la rezultatele evaluării riscului prevăzute la secțiunea 1, în situația în care aceste rezultate pot fi utile supravegherii sănătății.

   Art. 23. - (1) Angajatorul trebuie să asigure pentru fiecare lucrător care face obiectul supravegherii, potrivit prevederilor art. 21, întocmirea și actualizarea dosarului medical individual și a fișei de aptitudine, precum și păstrarea într-o formă care să permită consultarea ulterioară, cu respectarea dreptului la confidențialitatea informațiilor.

   (2) Dosarul medical prevăzut la alin. (1) conține un rezumat al rezultatelor supravegherii sănătății efectuate, iar fișa de aptitudine confirmă sau infirmă la perioade de timp stabilite aptitudinea în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă respectiv.

   (3) Angajatorul are obligația de a lua măsurile corespunzătoare astfel încât, după o cerere prealabilă:

   a) să permită fiecărui lucrător accesul la propriul dosar medical și la fișa de aptitudine;

   b) să pună la dispoziția autorității competente pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor o copie a dosarului medical și a fișei de aptitudine respective, cu respectarea dreptului la confidențialitatea informațiilor.

   Art. 24. - Angajatorul trebuie să asigure examenul medical al lucrătorilor, potrivit reglementărilor naționale, dar și atunci când:

   a) evaluarea riscurilor indică faptul că lucrătorul a fost expus la nivele de radiații optice artificiale care depășesc valorile-limită de expunere;

   b) se constată, în urma supravegherii sănătății, că un lucrător suferă de o boală identificabilă sau prezintă efecte dăunătoare sănătății acestuia, iar medicul de medicina muncii consideră că această boală sau aceste efecte sunt cauzate de expunerea la radiații optice artificiale la locul de muncă.

   Art. 25. - În urma examinărilor prevăzute la art. 24, angajatorul are următoarele obligații:

   a) să se asigure că medicul de medicina muncii îl informează pe lucrător cu privire la rezultatele proprii ale supravegherii sănătății și îi furnizează informații și sfaturi privind orice măsură de supraveghere a sănătății căreia ar trebui să i se supună la sfârșitul expunerii;

   b) să se asigure că este informat cu privire la elementele semnificative care rezultă din supravegherea sănătății lucrătorilor, cu respectarea confidențialității;

   c) să revizuiască evaluarea riscurilor realizată în temeiul secțiunii 1;

   d) să revizuiască măsurile pe care le adoptă în temeiul secțiunii a 2-a pentru a elimina sau reduce riscurile;

   e) să ia în considerare avizul medicului de medicina muncii sau al autorității competente cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, atunci când pune în aplicare orice măsură necesară pentru a elimina sau reduce riscul potrivit prevederilor secțiunii a 2-a;

   f) să organizeze supravegherea medicală continuă și să asigure reexaminarea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a suferit o expunere asemănătoare; în asemenea cazuri, medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.



 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții tranzitorii și finale

 

   Art. 26. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 13, 15, 16, 18, 23, art. 24 lit. b) și art. 25 constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

   (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Muncii.

   (3) Prevederilor alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

   Art. 27. - Autoritatea competentă pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este Ministerul Sănătății.

   Art. 28. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 706/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 noiembrie 2006, se abrogă.

   Art. 30. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    *

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) [A nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 114 din 27 aprilie 2006.

 


 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 

   

ANEXE

   

 

ANEXA Nr. 1

 

    Radiații incoerente



 

    Valorile de expunere la radiațiile incoerente care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în funcție de spectrul de radiații emis de sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelul 1.1. Pentru o sursă anumită de radiații optice, poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.

    Literele a)-o) trimit la rândurile corespunzătoare din tabelul 1.1.
 

    În sensul prezentei anexe, formulele menționate anterior se pot înlocui cu următoarele expresii și cu utilizarea valorilor discrete, potrivit tabelelor de mai jos:


   

 



 

    Tabelul 1.1*)



 

   

Valori-limită de expunere pentru radiațiile incoerente

 



 

    NOTA 1:

    Domeniul cuprins între 300 și 700 nm acoperă o parte din UVB, tot UVA și cea mai mare parte din radiațiile vizibile. Cu toate acestea, pericolele asociate sunt numite în mod curent pericole legate de lumina albastră. Lumina albastră propriu-zisă nu acoperă, cu aproximație, decât domeniul cuprins între 400 și 490 nm.

    NOTA 2:

    Pentru focalizarea stabilă pe sursele foarte mici cu un unghi subîntins mai mic de 11 mrad, LB poate fi convertit în EB. În mod normal, aceasta nu se aplică decât instrumentelor oftalmologice sau ochiului stabilizat sub anestezie. Durata maximă în care se poate focaliza o sursă se determină prin aplicarea următoarei formule: t(max) = 100/EB, EB exprimându-se în W m-2. Datorită mișcărilor oculare în timpul sarcinilor normale vizuale, această durată nu depășește 100 s.



 

    Tabelul 1.2*)



 

    S(lambda) [adimensional], 180 nm - 400 nm

  

   

┌────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│lambda în nm│S(lambda)│lambda în nm│S(lambda)│lambda în nm│S(lambda)│lambda în nm│S(lambda)│lambda în nm│S(lambda)│
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    180     │ 0,0120  │    228     │ 0,1737  │    276     │  0,9434 │    324     │0,000520 │    372     │0,000086 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    181     │ 0,0126  │    229     │ 0,1819  │    277     │  0,9272 │    325     │0,000500 │    373     │0,000083 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    182     │ 0,0132  │    230     │ 0,1900  │    278     │  0,9112 │    326     │0,000479 │    374     │0,000080 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    183     │ 0,0138  │    231     │ 0,1995  │    279     │  0,8954 │    327     │0,000459 │    375     │0,000077 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    184     │ 0,0144  │    232     │ 0,2089  │    280     │  0,8800 │    328     │0,000440 │    376     │0,000074 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    185     │ 0,0151  │    233     │ 0,2188  │    281     │  0,8568 │    329     │0,000425 │    377     │0,000072 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    186     │ 0,0158  │    234     │ 0,2292  │    282     │  0,8342 │    330     │0,000410 │    378     │0,000069 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    187     │ 0,0166  │    235     │ 0,2400  │    283     │  0,8122 │    331     │0,000396 │    379     │0,000066 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    188     │ 0,0173  │    236     │ 0,2510  │    284     │  0,7908 │    332     │0,000383 │    380     │0,000064 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    189     │ 0,0181  │    237     │ 0,2624  │    285     │  0,7700 │    333     │0,000370 │    381     │0,000062 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    190     │ 0,0190  │    238     │ 0,2744  │    286     │  0,7420 │    334     │0,000355 │    382     │0,000059 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    191     │ 0,0199  │    239     │ 0,2869  │    287     │  0,7151 │    335     │0,000340 │    383     │0,000057 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    192     │ 0,0208  │    240     │ 0,3000  │    288     │  0,6891 │    336     │0,000327 │    384     │0,000055 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    193     │ 0,0218  │    241     │ 0,3111  │    289     │  0,6641 │    337     │0,000315 │    385     │0,000053 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    194     │ 0,0228  │    242     │ 0,3227  │    290     │  0,6400 │    338     │0,000303 │    386     │0,000051 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    195     │ 0,0239  │    243     │ 0,3347  │    291     │  0,6186 │    339     │0,000291 │    387     │0,000049 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    196     │ 0,0250  │    244     │ 0,3471  │    292     │  0,5980 │    340     │0,000280 │    388     │0,000047 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    197     │ 0,0262  │    245     │ 0,3600  │    293     │  0,5780 │    341     │0,000271 │    389     │0,000046 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    198     │ 0,0274  │    246     │ 0,3730  │    294     │  0,5587 │    342     │0,000263 │    390     │0,000044 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    199     │ 0,0287  │    247     │ 0,3865  │    295     │  0,5400 │    343     │0,000255 │    391     │0,000042 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    200     │ 0,0300  │    248     │ 0,4005  │    296     │  0,4984 │    344     │0,000248 │    392     │0,000041 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    201     │ 0,0334  │    249     │ 0,4150  │    297     │  0,4600 │    345     │0,000240 │    393     │0,000039 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    202     │ 0,0371  │    250     │ 0,4300  │    298     │  0,3989 │    346     │0,000231 │    394     │0,000037 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    203     │ 0,0412  │    251     │ 0,4465  │    299     │  0,3459 │    347     │0,000223 │    395     │0,000036 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    204     │ 0,0459  │    252     │ 0,4637  │    300     │  0,3000 │    348     │0,000215 │    396     │0,000035 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    205     │ 0,0510  │    253     │ 0,4815  │    301     │  0,2210 │    349     │0,000207 │    397     │0,000033 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    206     │ 0,0551  │    254     │ 0,5000  │    302     │  0,1629 │    350     │0,000200 │    398     │0,000032 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    207     │ 0,0595  │    255     │ 0,5200  │    303     │  0,1200 │    351     │0,000191 │    399     │0,000031 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    208     │ 0,0643  │    256     │ 0,5437  │    304     │  0,0849 │    352     │0,000183 │    400     │0,000030 │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    209     │ 0,0694  │    257     │ 0,5685  │    305     │  0,0600 │    353     │0,000175 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    210     │ 0,0750  │    258     │ 0,5945  │    306     │  0,0454 │    354     │0,000167 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    211     │ 0,0786  │    259     │ 0,6216  │    307     │  0,0344 │    355     │0,000160 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    212     │ 0,0824  │    260     │ 0,6500  │    308     │  0,0260 │    356     │0,000153 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    213     │ 0,0864  │    261     │ 0,6792  │    309     │  0,0197 │    357     │0,000147 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    214     │ 0,0906  │    262     │ 0,7098  │    310     │  0,0150 │    358     │0,000141 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    215     │ 0,0950  │    263     │ 0,7417  │    311     │  0,0111 │    359     │0,000136 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    216     │ 0,0995  │    264     │ 0,7751  │    312     │  0,0081 │    360     │0,000130 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    217     │ 0,1043  │    265     │ 0,8100  │    313     │  0,0060 │    361     │0,000126 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    218     │ 0,1093  │    266     │ 0,8449  │    314     │  0,0042 │    362     │0,000122 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    219     │ 0,1145  │    267     │ 0,8812  │    315     │  0,0030 │    363     │0,000118 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    220     │ 0,1200  │    268     │ 0,9192  │    316     │  0,0024 │    364     │0,000114 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    221     │ 0,1257  │    269     │ 0,9587  │    317     │  0,0020 │    365     │0,000110 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    222     │ 0,1316  │    270     │ 1,0000  │    318     │  0,0016 │    366     │0,000106 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    223     │ 0,1378  │    271     │ 0,9919  │    319     │  0,0012 │    367     │0,000103 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    224     │ 0,1444  │    272     │ 0,9838  │    320     │  0,0010 │    368     │0,000099 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    225     │ 0,1500  │    273     │ 0,9758  │    321     │0,000819 │    369     │0,000096 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    226     │ 0,1583  │    274     │ 0,9679  │    322     │0,000670 │    370     │0,000093 │            │         │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    227     │ 0,1658  │    275     │ 0,9600  │    323     │0,000540 │    371     │0,000090 │            │         │
└────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘
 

 

    Tabelul 1.3*)



 

    B(lambda), R(lambda) [adimensional], 380 nm - 1400 nm

 

 

   

┌─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│    lambda în nm     │        B(lambda)         │            R(lambda)            │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 300 <= lambda < 380 │           0,01           │                -                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         380         │           0,01           │               0,1               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         385         │          0,013           │              0,13               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         390         │          0,025           │              0,25               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         395         │           0,05           │               0,5               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         400         │           0,1            │                1                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         405         │           0,2            │                2                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         410         │           0,4            │                4                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         415         │           0,8            │                8                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         420         │           0,9            │                9                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         425         │           0,95           │               9,5               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         430         │           0,98           │               9,8               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         435         │            1             │               10                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         440         │            1             │               10                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         445         │           0,97           │               9,7               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         450         │           0,94           │               9,4               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         455         │           0,9            │                9                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         460         │           0,8            │                8                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         465         │           0,7            │                7                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         470         │           0,62           │               6,2               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         475         │           0,55           │               5,5               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         480         │           0,45           │               4,5               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         485         │           0,32           │               3,2               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         490         │           0,22           │               2,2               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         495         │           0,16           │               1,6               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│         500         │           0,1            │                1                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 500 < lambda <= 600 │10^(0,02 x (450 - lambda))│                1                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 600 < lambda <= 700 │          0,001           │                1                │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│700 < lambda <= 1050 │            -             │   10^[0,002 x (700 - lambda)]   │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1050 < lambda <= 1150│            -             │               0,2               │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1150 < lambda <= 1200│            -             │0,2 x 10^[0,02 x (1150 - lambda)]│
├─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1200 < lambda <= 1400│            -             │              0,02               │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
 

   

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2



 

    Radiații laser



 

    Valorile de expunere la radiațiile laser care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în funcție de lungimea de undă și de durata de emisie a radiației de către sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelele 2.2, 2.3 și 2.4. Pentru o anumită sursă de radiații optice laser poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.

    Riscurile asociate radiațiilor sunt prezentate în tabelul 2.1.

    Coeficienții care se folosesc ca instrumente de calcul în tabelele 2.2, 2.3 și 2.4 sunt indicați în tabelul 2.5; corecțiile care se aplică expunerilor repetate figurează în tabelul 2.6.



 

   

 



 

    Tabelul 2.1



 

    Riscuri asociate radiațiilor

   

┌────────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐
│Lungimea de undă│                │             │                   │Tabel în care figurează│
│      [nm]      │Domeniu spectral│Organ afectat│       Risc        │  valorile-limită de   │
│     Lamdba     │                │             │                   │       expunere        │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│    180-400     │       UV       │    ochi     │Leziune fotochimică│       2.2, 2.3        │
│                │                │             │și leziune termică │                       │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│    180-400     │       UV       │    piele    │Eritem             │          2.4          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│    400-700     │    vizibil     │    ochi     │Leziunea retinei   │          2.2          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│    400-600     │    vizibil     │    ochi     │Leziune fotochimică│          2.3          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│    400-700     │    vizibil     │    piele    │Leziune termică    │          2.4          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│   700-1.400    │      IRA       │    ochi     │Leziune termică    │       2.2, 2.3        │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│   700-1.400    │      IRA       │    piele    │Leziune termică    │          2.4          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│  1.400-2.600   │      IRB       │    ochi     │Leziune termică    │          2.2          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│   2.600-106    │      IRC       │    ochi     │Leziune termică    │          2.2          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│   1.400-106    │    IRB, IRC    │    ochi     │Leziune termică    │          2.3          │
├────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────┤
│   1.400-106    │    IRB, IRC    │    piele    │Leziune termică    │          2.4          │
└────────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘
 

   

 

Tabelul 2.2*)



 

    Valori-limită de expunere a ochiului la laser - Expunerea de scurtă
durată < 10 s

 

 

   

┌─────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Lungimea de     │Diafragmă│                                                       Durată [e]                                                        │
│     undă^a [nm]     │ limită  ├───────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┤
│                     │         │10-13 - 10-11  │10-11 - 10-9 │10-9 - 10-7 │10-7 - 1,8 ▪ 10-5│1,8 ▪ 10-5 - 5 ▪ 10-5│5 ▪ 10-5 - 10-3│      10-3 - 101      │
├───────┬─────────────┼─────────┼───────────────┴─────────────┼────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┤
│  UVC  │  180 - 280  │         │                             │                                                                                           │
├───────┼─────────────┤         │                             │                                      H = 30 [J m-2]                                       │
│       │  280 - 302  │         │                             │                                                                                           │
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     303     │         │                             │H = 40 [J m-2]         dacă t < 2,6 ▪ 10-9 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     304     │         │                             │H = 60 [J m-2]         dacă t < 1,3 ▪ 10-8 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     305     │         │                             │H = 100 [J m-2]        dacă t < 1,0 ▪ 10-7 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     306     │         │                             │H = 160 [J m-2]        dacă t < 6,7 ▪ 10-7 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤  1 mm   │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     307     │ pentru  │                             │H = 250 [J m-2]        dacă t < 4,0 ▪ 10-6 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤ t < 0,3 │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  UVB  │     308     │s; 1,5 ▪ │    E = 3 ▪ 1010 [W m-2]     │H = 400 [J m-2]        dacă t < 2,6 ▪ 10-5 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤ t0,375  │        vezi nota ^c         ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     309     │ pentru  │                             │H = 630 [J m-2]        dacă t < 1,6 ▪ 10-4 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤ 0,3 < t │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     310     │ < 10 s  │                             │H = 103 [J m-2]        dacă t < 1,0 ▪ 10-3 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     311     │         │                             │H = 1,6 ▪ 103 [J m-2]  dacă t < 6,7 ▪ 10-3 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     312     │         │                             │H = 2,5 ▪ 103 [J m-2]  dacă t < 4,0 ▪ 10-2 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     313     │         │                             │H = 4,0 ▪ 103 [J m-2]  dacă t < 2,6 ▪ 10-1 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d│
│       ├─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │     314     │         │                             │H = 6,3 ▪ 103 [J m-2]  dacă t < 1,6 ▪ 100 atunci H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2], vezi nota ^d │
├───────┼─────────────┤         │                             ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  UVA  │  315 - 400  │         │                             │                                H = 5,6 ▪ 103 t0,25 [J m-2]                                │
├───────┼─────────────┼─────────┼───────────────┬─────────────┼──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       │             │         │H = 1,5 ▪ 10-4 │H = 2,7 ▪ 104│                              │                                                            │
│       │  400 - 700  │         │C(E) [J m-2]   │t0,75 C(E)   │  H = 5 ▪ 10-3 C(E) [J m-2]   │                H = 18 ▪ t0,75 C(E) [J m-2]                 │
│       │             │         │               │[J m-2]      │                              │                                                            │
│       ├─────────────┤         ├───────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Vizibil│             │         │H = 1,5 ▪      │H = 2,7 ▪ 104│                              │                                                            │
│și IRA │ 700 - 1 050 │  7 mm   │10-4 C(A)      │t0,75 C(A)   │H = 5 ▪ 10-3 C(A) C(E) [J m-2]│              H = 18 ▪ t0,75 C(A) C(E) [J m-2]              │
│       │             │         │C(E) [J m-2]   │C(E) [J m-2] │                              │                                                            │
│       ├─────────────┤         ├───────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┴─────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│       │             │         │H = 1,5 ▪      │H = 2,7 ▪ 105│                                                    │                                      │
│       │1 050 - 1 400│         │10-3 C(C)      │t0,75 C(C)   │           H = 5 ▪ 10-2 C(C) C(E) [J m-2]           │   H = 90 ▪ t0,75 C(C) C(E) [J m-2]   │
│       │             │         │C(E) [J m-2]   │C(E) [J m-2] │                                                    │                                      │
├───────┼─────────────┼─────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┬──────────────────────┤
│       │1 400 - 1 500│         │E = 1012 [W m-2] Vezi nota ^c│                          H = 103 [J m-2]                           │    H = 5,6 ▪ 103 ▪   │
│       │             │         │                             │                                                                    │   ▪ t0,25 [J m-2]    │
│       ├─────────────┤         ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│IRB și │1 500 - 1 800│         │E = 1013 [W m-2] Vezi nota ^c│                                      H = 104 [J m-2]                                      │
│  IRC  ├─────────────┤  Vezi   ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│       │1 800 - 2 600│ nota ^b │E = 1012 [W m-2] Vezi nota ^c│                          H = 103 [J m-2]                           │    H = 5,6 ▪ 103 ▪   │
│       │             │         │                             │                                                                    │   ▪ t0,25 [J m-2]    │
│       ├─────────────┤         ├─────────────────────────────┼────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│       │ 2 600 - 106 │         │E = 1011 [W m-2] Vezi nota ^c│  H = 100   │                        H = 5,6 ▪ 103 ▪ t0,25 [J m-2]                         │
│       │             │         │                             │  [J m-2]   │                                                                              │
└───────┴─────────────┴─────────┴─────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    ^a - În cazul în care lungimea de undă a laserului corespunde cu două limite, se aplică limita mai restrictivă.

    ^b - Dacă 1 400 <= gamma < 105 nm: diametrul diafragmei de limitare = 1 mm pentru t <= 0,3 s și 1,5 t0,375 mm pentru 0,3 s < t < 10 s; dacă 105 <= gamma < 106 nm: diametrul diafragmei de limitare = 11 mm.

    ^c - În lipsa datelor pentru aceste durate de impuls, Comisia Internațională pentru Protecția Împotriva Radiaților Neionizante (ICNIRP) recomandă utilizarea limitelor de luminanță energetică pentru 1 ns.

    ^d - Tabelul indică valori corespunzătoare unui singur impuls laser. Dacă există mai multe impulsuri laser, trebuie făcută suma duratelor pentru impulsurile emise în cursul unui interval T(min) (care figurează în tabelul 2.6) și să i se dea lui t valoarea care rezultă de aici în formula: 5,6 ▪ 103 ▪ t0,25.



 

    Tabelul 2.3*)



 

    Valorile-limită de expunere a ochiului la laser - Expunere
de lungă durată >= 10 s

   

┌─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 │Diafragmă│                                 Durata (e)                                  │
│     Lungime de undă^a [nm]      │ limită  ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│                                 │         │        101 - 102        │        102 - 104        │      104 - 3 ▪ 104      │
├───────────┬─────────────────────┼─────────┼─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤
│    UVC    │      180 - 280      │         │                                                                             │
├───────────┼─────────────────────┤         │                               H = 30 [J m-2]                                │
│           │      280 - 302      │         │                                                                             │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         303         │         │                               H = 40 [J m-2]                                │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         304         │         │                               H = 60 [J m-2]                                │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         305         │         │                               H = 100 [J m-2]                               │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         306         │         │                               H = 160 [J m-2]                               │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         307         │         │                               H = 250 [J m-2]                               │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    UVB    │         308         │ 3,5 mm  │                               H = 400 [J m-2]                               │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         309         │         │                               H = 630 [J m-2]                               │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         310         │         │                            H = 1,0 ▪ 103 [J m-2]                            │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         311         │         │                            H = 1,6 ▪ 103 [J m-2]                            │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         312         │         │                            H = 2,5 ▪ 103 [J m-2]                            │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         313         │         │                            H = 4,0 ▪ 103 [J m-2]                            │
│           ├─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │         314         │         │                            H = 6,3 ▪ 103 [J m-2]                            │
├───────────┼─────────────────────┤         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    UVA    │      315 - 400      │         │                               H = 104 [J m-2]                               │
├───────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│           │      400 - 600      │         │  H = 100 C(B) [J m-2]   │   E = 1 C(B) [W m-2];   │   E = 1 C(B) [W m-2]    │
│           │Leziune fotochimică^b│         │   (gamma = 11 mrad)^d   │(gamma = 1,1 t0,5 mrad)^d│  (gamma = 110 mrad)^d   │
│  Vizibil  │      a retinei      │         │                         │                         │                         │
│ 400 - 700 ├─────────────────────┤  7 mm   ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤
│           │      400 - 700      │         │dacă alfa < 1,5 mrad             atunci E = 10 [W m-2]                       │
│           │  Leziune termică^b  │         │dacă alfa > 1,5 mrad și t <= T2  atunci H = 18 C(E) t0,75 [J m-2]            │
│           │      a retinei      │         │dacă alfa > 1,5 mrad y t > T2    atunci E = 18 C(E) T2-0,25 [W m-2]          │
├───────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           │                     │         │dacă alfa < 1,5 mrad             atunci E = 10 C(A) C(C) [W m-2]             │
│    IRA    │     700 - 1 400     │  7 mm   │dacă alfa > 1,5 mrad y t <= T2   atunci H = 18 C(A) C(C) C(E) t0,75 [J m-2]  │
│           │                     │         │dacă alfa > 1,5 mrad y t > T2    atunci E = 18 C(A) C(C) C(E) T2-0,25 [W m-2]│
│           │                     │         │                                 (nu trebuie să fie mai mare de 1 000 W m-2) │
├───────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│IRB și IRC │     1 400 - 106     │   ^c    │                              E = 1 000 [W m-2]                              │
└───────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    ^a - În cazul în care lungimea de undă sau un alt parametru al laserului corespunde cu două limite, se aplică limita cea mai restrictivă.

    ^b - Pentru sursele mici care subîntind un unghi de 1,5 mrad sau mai puțin, limitele duble de expunere E cuprinse între 400 nm și 600 nm, în spectrul vizibil, se reduc la limitele termice, pentru 10 s <= t < T1, și la limitele fotochimice, pentru duratele mai mari. Pentru T1 și T2, a se vedea tabelul 2.5. Limita pentru riscul retinian legat de un efect fotochimic se poate exprima, de asemenea, sub forma unei luminanțe energetice integrate în raport cu timpul G = 106 C(B) [J m2 sr-1] pentru t > 10 s până la t = 10.000 s și L = 100 C(B) [W m-2 sr-1] pentru t > 10 000 s. Pentru măsurarea G și L, trebuie utilizat gamma(m) drept câmp pentru calcularea mediei. În mod oficial, limita dintre domeniul vizibil și domeniul infraroșu se situează la 780 nm, potrivit definiției CIE. Coloana în care sunt indicate numele domeniilor lungimilor de undă este utilizată numai pentru a oferi o privire de ansamblu utilizatorului. (Simbolul G este folosit de CEN; simbolul L(t) este folosit de CIE; simbolul L(P) este folosit de CEI și CENELEC - Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică).

    ^c - Pentru lungimile de undă între 1400 și 105 nm: diametrul diafragmei de limitare = 3,5 mm; pentru lungimile de undă între 105 și 106 nm: diametrul diafragmei de limitare = 11 mm.

    ^d - Pentru măsurarea valorii de expunere, luarea în considerare a gamma se definește astfel: dacă alfa (unghiul aparent al sursei) > gamma (unghiul de con de limitare, indicat între paranteze drepte în coloana corespunzătoare), atunci câmpul vizual de măsurare gamma(m) ar trebui să fie valoarea indicată pentru gamma. (Dacă s-ar utiliza un câmp mai mare de măsurare, s-ar supraestima riscul).

    Dacă alfa < gamma, atunci câmpul de măsurare gamma(m) trebuie să fie suficient de mare pentru a include în întregime sursa, dar el nu este limitat și poate fi mai mare decât gamma.



Tabelul 2.4
*)



 

    Valorile-limită de expunere a pielii la laser

   

┌──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          │Diafragmă│                                      Durată [e]                                       │
│ Lungimea de undă^a [nm]  │ limită  ├─────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────────┤
│                          │         │         < 10-9          │10-9 - 10-7 │10-7 - 10-3│ 10-3 - 101 │101 - 103│103 - 3 ▪ 104
├────────────┬─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────────┤
│UV (A, B, C)│  180 - 400  │ 3,5 mm  │  E = 3 ▪ 1010 [W m-2]   │        A se vedea limitele de expunere ale ochiului         │
├────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┤
│ Vizibil și │  400 - 700  │         │  E = 2 ▪ 1011 [W m-2]   │H = 200 C(A)│H = 1,1 ▪ 104 C(A) t0,25│   E = 2 ▪ 103 C(A)    │
│    IRA     ├─────────────┤         ├─────────────────────────┤  [J m-2]   │        [J m-2]         │        [W m-2]        │
│            │700 - 1 400  │         │E = 2 ▪ 1011 C(A) [W m-2]│            │                        │                       │
├────────────┼─────────────┤         ├─────────────────────────┼────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤
│            │1 400 - 1 500│         │    E = 1012 [W m-2]     │                                                             │
│            ├─────────────┤ 3,5 mm  ├─────────────────────────┤                                                             │
│            │1 500 - 1 800│         │    E = 1013 [W m-2]     │                                                             │
│ IRB și IRC ├─────────────┤         ├─────────────────────────┤        A se vedea limitele de expunere ale ochiului         │
│            │1 800 - 2 600│         │    E = 1012 [W m-2]     │                                                             │
│            ├─────────────┤         ├─────────────────────────┤                                                             │
│            │2 600 - 106  │         │    E = 1011 [W m-2]     │                                                             │
└────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    ^a - În cazul în care lungimea de undă a laserului corespunde cu două limite, se aplică limita cea mai restrictivă.

   

 

Tabelul 2.5


 

    Factorii de corecție aplicați și alți parametri de calcul

   

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Parametru utilizat de ICNIRP│   Domeniul spectral valabil (nm)    │                 Valoare                 │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│C(A)                        │            lambda < 700             │C(A) = 1,0                               │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │              700-1.050              │C(A) = 10^[0,002(lambda - 700)]          │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │             1.050-1.400             │C(A) = 5.0                               │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│C(B)                        │               400-450               │C(B) = 1,0                               │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │               450-700               │C(B) = 10^[0,02(lambda - 450)]           │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│C(C)                        │              700-1.150              │C(C) = 1.0                               │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │             1.150-1.200             │C(C) = 10^[0,018(lambda - 1.150)]        │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │             1.200-1.400             │C(C) = 8,0                               │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│T1                          │            lambda < 450             │T1 = 10 s                                │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │               450-500               │T1 = 10 ▪ [10^[0,02 (lambda - 450)]] s   │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │            lambda > 500             │T1 = 100 s                               │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Parametru utilizat de ICNIRP│  Valabil pentru efectele biologice  │                 Valoare                 │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│alfa(min)                   │       Toate efectele termice        │alfa(min) = 1,5 mrad                     │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Parametru utilizat de ICNIRP│     Domeniul unghiular valabil      │                 Valoare                 │
│                            │               (mrad)                │                                         │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│C(E)                        │          alfa < alfa(min)           │C(E) = 1.0                               │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │       alfa(min) < alfa < 100        │C(E) = alfa/alfa(min)                    │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │             alfa > 100              │C(E) = alfa2/[alfa(min) ▪ alfa(max)] mrad│
│                            │                                     │cu alfa(max) = 100 mrad                  │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│T2                          │             alfa < 1,5              │T2 = 10 s                                │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │          1,5 < alfa < 100           │T2 = 10 ▪ [10^[(alfa - 1,5)/98,5]] s     │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │             alfa > 100              │T2 = 100 s                               │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Parametru utilizat de ICNIRP│Interval temporal valabil de expunere│                 Valoare                 │
│                            │                 (s)                 │                                         │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Gamma                       │              t <= 100               │Gamma = 11 [mrad]                        │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │            100 < t < 104            │Gamma = 1,1 t^0,5 [mrad]                 │
│                            ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                            │               t > 104               │Gamma = 110 [mrad]                       │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
 

   

 

Tabelul 2.6



 

   

    Corecția pentru expunerea repetitivă



 

    Fiecare dintre următoarele 3 reguli generale ar trebui aplicate pentru toate expunerile repetitive generate de sistemele laser pulsat repetitiv sau de sistemele de scanare laser:

   1. expunerea care rezultă dintr-un singur puls într-un tren de pulsuri nu trebuie să depășească valoarea-limită de expunere pentru un puls unic cu această durată de puls;

   2. expunerea care rezultă dintr-un tren de pulsuri (sau subgrup de pulsuri dintr-un tren) eliberate într-un timp t nu trebuie să depășească valoarea-limită de expunere pentru timpul t;

   3. expunerea care rezultă dintr-un puls unic într-un tren de pulsuri nu trebuie să depășească valoarea-limită de expunere pentru un puls unic, multiplicată cu un factor de corecție termică cumulată C(p) = N-0,25, în care N este numărul de pulsuri. Prezenta regulă nu se aplică decât la limitele de expunere destinate protejării împotriva unei leziuni termice, atunci când toate pulsurile eliberate în mai puțin de T(min) sunt considerate ca un puls unic.

   

┌─────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│    Parametru    │Domeniu spectral valabil (nm)│           Valoare            │
├─────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│     T(min)      │     315 < lambda <= 400     │T(min) = 10-9 s (= 1 ns)      │
│                 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                 │    400 < lambda <= 1.050    │T(min) = 18 ▪ 10-6 s (= 18 ”s)│
│                 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                 │   1.050 < lambda <= 1.400   │T(min) = 50 ▪ 10-6 s (= 50 ”s)│
│                 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                 │   1.400 < lambda <= 1.500   │T(min) = 10-3 s (= 1 ms)      │
│                 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                 │   1.500 < lambda <= 1.800   │T(min) = 10 s                 │
│                 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                 │   1.800 < lambda <= 2.600   │T(min) = 10-3 s (= 1 ms)      │
│                 ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                 │    2.600 < lambda <= 106    │T(min) = 10-7 s (= 100 ns)    │
└─────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û