HG 684 2009

Government Decision 684/2009 - Regierungsbeschluss 684/2009

keylinks: TAXELE pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, TARIFELE pentru eliberarea off-line de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului

Hotărâre nr. 684 din 10/06/2009 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 15/07/2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. 1. - (1) Se aprobă taxele pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

   (2) Pentru operațiunile de eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă, prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 și eliberare de copii certificate, prevăzute la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplică taxe suplimentare de 50% pentru soluționarea cererii în termen de maximum 48 de ore.

 

   Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea off-line de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de informații privind date înregistrate în registrul comerțului computerizat și pentru accesarea de informații privind datele înregistrate în registrul comerțului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, prevăzute în anexa nr. 2.

   (2) Pentru cererea de eliberare de informații prevăzute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare, după cum urmează:

   a) 50% din tarife, pentru soluționarea cererii în termen de 48 de ore de la data înregistrării solicitării;

   b) 30% din tarife, pentru soluționarea cererii în termen de 5 zile de la data înregistrării.

 

   Art. 3. - (1) Informațiile prevăzute în anexa nr. 2 sunt eliberate autorităților și instituțiilor publice, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.

   (2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul Național al Registrului Comerțului eliberează cu titlu gratuit ziariștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă informații statistice din registrul comerțului, care nu pot fi reutilizate în scop comercial.

 

   Art. 4. - Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte și informații prin mijloace de comunicații - poștă, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea în limba engleză a certificatelor constatatoare/informațiilor punctuale pentru solicitanți, tehnoredactarea cererilor și declarațiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comerțului, altele decât cererile de înregistrare și autorizare a funcționării, și alte asemenea servicii se stabilesc, în mod unitar, prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, pe bază de calculație de preț.

 

   Art. 5. - Dacă se renunță la cerere înainte de soluționarea acesteia, oficiul registrului comerțului restituie integral tarifele și comisioanele pentru serviciile neprestate, iar în cazul neprestării serviciului de înregistrare în registrul comerțului, se restituie 90% din taxele de înregistrare.

 

   Art. 6. - (1) Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale colectează taxele și tarifele aferente unor activități și/sau fonduri cu destinație specială și, după caz, le virează în contul entităților beneficiare, în temeiul unor prevederi legale exprese.

   (2) Entitățile beneficiare, după caz, suportă comisioanele percepute pentru operațiunile de plăți derulate prin intermediul sistemului de decontare și plăți, aferente virării taxelor și tarifelor prevăzute la alin. (1).

   (3) Pentru operațiunile de colectare și virare în contul entităților beneficiare ale taxelor aferente activităților și/sau fondurilor cu destinație specială, Oficiul Național al Registrului Comerțului percepe un comision suportat de entitatea beneficiară, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, pe bază de fundamentare economică.

 

   Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 în 1 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 
 

   

 

ANEXA Nr. 1 

    TAXELE pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

   

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │                                          Denumirea operațiunii                                           │      Taxa      │
│crt.│                                                                                                          │    - lei -     │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │Servicii prealabile înregistrării în registrul comerțului, documente care potrivit legii se înregistrează │10/înregistrare/│
│    │sau se eliberează în/din registrul comerțului, comisioane pentru servicii oferite de oficiile registrului │  element**)/   │
│    │comerțului de pe lângă tribunale: înregistrare verificare denumire firmă și rezervare*) persoană fizică   │    document    │
│    │autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare verificare disponibilitate*) o │                │
│    │denumire firmă/emblemă persoană juridică; înregistrare verificare unicitate*) un sediu social/asociat     │                │
│    │unic/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii      │                │
│    │familiale; modificare*) a unei înregistrări (element) persoană fizică autorizată/întreprindere            │                │
│    │individuală/întreprindere familială; preschimbare a certificatului de înregistrare în mod curent, ca      │                │
│    │urmare a unor modificări*); depunere situații financiare*) anuale sau de lichidare; eliberare duplicat    │                │
│    │certificat de înregistrare/anexă; obținere cod unic de înregistrare (CUI); transmitere spre publicare în  │                │
│    │Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a, a actelor prevăzute de lege; transmitere declarații │                │
│    │pe propria răspundere privind autorizarea funcționării; obținere informații din cazierul fiscal;          │                │
│    │transmitere/obținere alte documente/informații prevăzute în mod expres de lege                            │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Înregistrare în registrul comerțului*) persoane juridice/sucursale/schimbare de sediu social în alt       │120/înregistrare│
│    │județ/schimbare formă juridică                                                                            │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Înregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum și a altor documente/date care potrivit legii│30/înregistrare/│
│    │se înregistrează sau se menționează în registrul comerțului pentru persoane juridice; rezervare*)         │  operațiune/   │
│    │denumire firmă/emblemă persoane juridice; înregistrare*) persoană fizică autorizată/întreprindere         │   element**)   │
│    │individuală/întreprindere familială; menționare*) a unui document în registrul comerțului pentru          │                │
│    │persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare declarație pe  │                │
│    │propria răspundere privind autorizarea funcționării*); eliberare extras de registru; eliberare certificat │                │
│    │constatator                                                                                               │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4. │Eliberare copii certificate de pe documentele depuse la registrul comerțului                              │  4+0,2/pagină  │
│    │                                                                                                          │  certificată   │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
 

   *) La taxele percepute pentru operațiunile în cauză se aplică fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

   **) Elemente și alte documente sau date care, potrivit legii, se înregistrează sau se menționează în registrul comerțului pentru persoane juridice și persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale:

   a) elemente care se înregistrează în registrul comerțului: denumire; emblemă; sediu social, inclusiv schimbarea datorată modificării administrative a denumirii arterei de circulație/numărului poștal; obiect de activitate; durata de funcționare; suspendare/reluare activitate; asociați; participare la profit și pierderi; administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanți legali, lichidatori etc.); înscriere structură acționariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice și reprezentanți cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere înmatriculare/mențiune/altă operațiune; erori materiale generate de solicitant; alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; punct de lucru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; modificare participare la beneficii și pierderi întreprindere familială; modificare membri/reprezentant întreprindere familială; patrimoniu de afectațiune;

   b) documente supuse menționării în registrul comerțului: hotărârile adunării generale a acționarilor/asociaților; hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești; recursurile și/sau opozițiile formulate, alte cereri sau acțiuni; prospectul de emisiune de acțiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acționar; registrele societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni; registrul independent al acționarilor; prelungirea valabilității sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnătură; certificatele de garanție legală pentru administratori și cenzori; dovada vărsământului de capital social; plângerile împotriva rezoluției directorului oficiului registrului comerțului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; oricare alt act prevăzut de lege.

 

 


 

   ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE pentru eliberarea off-line de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de informații privind datele înregistrate în registrul comerțului computerizat și pentru accesarea de informații privind datele înregistrate în registrul comerțului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului Național al Registrului Comerțului

   

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │                                       Categorii de informații                                        │      Tariful       │
│crt.│                                                                                                      │      - lei -       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │Eliberare off-line de informații privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică,        │       3/date       │
│    │cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comerțului, sediu social)                      │  de identificare   │
│    │                                                                                                      │       firmă        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │Eliberare off-line de alte informații înregistrate în registrul comerțului: durată de funcționare,    │  0,85/informație   │
│    │activitate principală, activități secundare, capital social, activități autorizate; informații cu     │     distinctă      │
│    │număr variabil de apariții referitoare la: asociați/acționari, administratori/cenzori/reprezentanți,  │   sau indicator    │
│    │sucursale/subunități/ sedii secundare; informații din situațiile financiare anuale, alte categorii    │     financiar      │
│    │de informații.                                                                                        │                    │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. │Eliberare off-line de informații (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe criterii*) │     7 + 3/date     │
│    │(arie geografică; localitate/sector/stradă; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifră de    │  de identificare   │
│    │afaceri; persoană fizică sau juridică asociat/acționar/administrator/reprezentant/cenzor/auditor în   │       firmă        │
│    │firmele înregistrate în registrul comerțului; alte criterii)                                          │                    │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │Eliberare de raport istoric despre o firmă (evoluția firmei de la înmatriculare până la data          │   20 + 3/fiecare   │
│    │solicitării raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informații înregistrate)              │  depunere de act   │
│    │                                                                                                      │    sau mențiune    │
│    │                                                                                                      │    înregistrată    │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5. │Eliberare de date statistice (fișa sintetică a investiției străine pentru o țară și o perioadă        │      20/fișă       │
│    │definită; statistică în funcție de un criteriu)                                                       │sintetică/statistică│
│    │                                                                                                      │   unicriterială    │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6. │Eliberare on-line de informații privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică, cod unic│      1,6/date      │
│    │de înregistrare, număr de ordine în registrul comerțului, sediu social); și de alte informații        │  de identificare   │
│    │înregistrate în registrul comerțului (durată de funcționare, activitate principală, activități        │      firmă +       │
│    │secundare, capital social; informații cu număr variabil de apariții referitoare la asociați/acționari,│   0,5/informație   │
│    │administratori/cenzori/ reprezentanți, sucursale/subunități/alte sedii secundare; informații din      │   distinctă sau    │
│    │situațiile financiare anuale; informații privind cererile depuse la registrul comerțului - tip/număr  │indicator financiar │
│    │și dată înregistrare cerere; alte categorii de informații)                                            │                    │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
 

   *) Tarifele se reduc în funcție de numărul de firme despre care se solicită informații:

   - între 101-500 firme: reducere 10%;

   - între 501-1.000 firme: reducere 20%;

   - între 1.001-10.000 firme: reducere 30%;

   - peste 10.000 firme: reducere 50%.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û