HG 931 2004 perisabilitati

Government Decision 831/2004 - Regierungsbeschluss 831/2004

keylinks: Normă din 27/05/2004 privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare

Hotărâre nr. 831 din 27/05/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 10/06/2004, Intrare in vigoare: 10.06.2004

 

    În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


   Art. 1. - Se aprobă Normele privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art. 2. - Pentru instituțiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanțelor Publice.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 

   

ANEXE

   

 

 

   

Normă din 27/05/2004 privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 10/06/2004, Intrare in vigoare: 10.06.2004

  

 Art. 1. - Prin perisabilități, în sensul prezentelor norme, se înțelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării și desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, înghețare, topire, oxidare, aderare la pereții vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroșare, împrăștiere, fărâmițare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în rețeaua de distribuție (depozite cu ridicata, unități comerciale cu amănuntul și de alimentație publică).

   Art. 2. - Nu constituie perisabilități pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum și cele produse prin neglijență, sustrageri și cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forță majoră.

   Art. 3. - Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor potrivit prevederilor art. 1 sunt prevăzute la art. 13.

   Art. 4. - Perisabilitățile produse în condițiile menționate la art. 1 se aprobă de managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, după caz, la nivelul cantităților efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia recepționării mărfurilor transportate, a inventarierii sau a predării gestiunii, până la limitele prevăzute la art. 13.

   Art. 5. - Limitele maxime de perisabilitate pentru mărfurile ambalate în recipiente din sticlă se aplică și pentru ambalajele respective.

   Art. 6. - Perisabilitățile pot fi acordate numai după o verificare faptică a cantităților de produse existente în gestiune, stabilite după cântărire, numărare, măsurare și prin alte asemenea procedee și după efectuarea compensărilor conform prevederilor legale în vigoare.

   Art. 7. - Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare și desfacere se stabilesc la nivelul întregii activități a persoanei juridice plătitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de mărfuri la prețul de înregistrare al mărfurilor intrate sau la prețul de livrare pentru mărfurile vândute în perioada cuprinsă între două inventare.

   Art. 8. - Aceleași limite maxime de perisabilitate se acordă și pentru mărfurile din stoc.

   Art. 9. - Limitele maxime de perisabilitate în timpul transportului se aplică o singură dată pentru cantitățile de marfă efectiv intrate sau, după caz, livrate, în funcție de condiția de livrare stabilită între furnizor și beneficiar.

   Art. 10. - Comercianții pot stabili cote de perisabilități diferențiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea încadrării în limitele maxime de perisabilitate prevăzute pentru grupa respectivă de mărfuri.

   Art. 11. - Pierderile sau scăderile cantitative care depășesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.

   Art. 12. - Normele privind limitele admisibile de perisabilitate se aplică numai persoanelor juridice care sunt obligate, potrivit legii, la plata impozitului pe profit, în limita căruia cheltuielile cu perisabilitățile sunt deductibile din veniturile realizate.

   Art. 13. - Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor în procesul de comercializare sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentele norme, și anume:

   a) anexa nr. 1, pentru produse alimentare și nealimentare;

   b) anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;

   c) anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice și alte produse de uz veterinar.

 

Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil. 

   ANEXA Nr. 1
la norme 

    LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse alimentare și nealimentare

   

┌────┬──────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┐
│    │                          │             │Limita maximă de perisabilitate │
│    │                          │             │              (%)               │
│    │                          │             ├─────────┬──────────┬───────────┤
│Nr. │    Denumirea grupei,     │    Felul    │         │          │ Desfacere │
│crt.│ subgrupei sau produsului │ ambalajului │         │          │    cu     │
│    │                          │             │Transport│Depozitare│ amănuntul │
│    │                          │             │         │          │  sau în   │
│    │                          │             │         │          │alimentația│
│    │                          │             │         │          │  publică  │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 0  │            1             │      2      │    3    │    4     │     5     │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │Carne, slănină, organe și │ vrac, tăvi, │         │          │           │
│    │subproduse comestibile (de│navete, saci │         │          │           │
│    │ovine, porcine, bovine,   │             │         │          │           │
│    │păsări, vânat) - proaspete│             │  0,15   │  0,25    │   0,45    │
│    │și refrigerate (exclusiv  │             │         │          │           │
│    │cele preambalate în gramaj│             │         │          │           │
│    │fix și carnea de miel)    │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │Carne de miel - proaspătă │tăvi, navete,│    -    │  0,25    │   0,45    │
│    │și refrigerată            │    saci     │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │Carne congelată           │ vrac, tăvi, │    -    │  0,25    │   1,20    │
│    │                          │   navete    │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │Preparate din carne (cu   │navete, tăvi,│         │          │           │
│    │excepția celor crude,     │    saci     │  0,20   │  0,30    │   0,75    │
│    │uscate și a celor         │             │         │          │           │
│    │preambalate în gramaj fix)│             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 5. │Preparate din carne crude,│navete, tăvi,│         │          │           │
│    │uscate (cu excepția celor │    saci     │  0,10   │  0,27    │   0,75    │
│    │preambalate în gramaj fix)│             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 6. │Brânzeturi și produse     │   navete,   │         │          │           │
│    │lactate proaspete         │   putini,   │         │          │           │
│    │                          │  butoaie,   │         │          │           │
│    │                          │  bidoane,   │         │          │           │
│    │                          │ lăzi, cutii │         │          │           │
│    │a) Fermentate sau         │             │         │          │           │
│    │frământate                │             │         │          │           │
│    │- parafinate sau acoperite│ lăzi, cutii │  0,24   │  0,50    │   1,25    │
│    │cu folie                  │             │         │          │           │
│    │- neparafinate sau        │ lăzi, cutii │  0,40   │  0,50    │   1,25    │
│    │neacoperite cu folie      │             │         │          │           │
│    │b) Topite și afumate      │navete, lăzi,│  0,40   │  0,15    │   1,25    │
│    │                          │    cutii    │         │          │           │
│    │c) Brânzeturi proaspete   │navete, lăzi,│         │          │           │
│    │                          │putini, cutii│         │          │           │
│    │- caș de oaie proaspăt;   │             │  1,00   │  1,50    │   1,25    │
│    │- unt de masă bloc;       │             │    -    │  0,05    │   0,60    │
│    │- urdă;                   │             │  1,00   │  1,50    │   1,25    │
│    │- brânză de vaci;         │             │  1,00   │  0,25    │   1,25    │
│    │d) Brânzeturi în saramură │  butoaie,   │  1,50   │  0,35    │   1,25    │
│    │(telemea, Fetta, etc.) -  │  bidoane,   │         │          │           │
│    │păstrate în frigider      │   putini    │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 7. │Lapte de consum           │ butelii din │         │          │           │
│    │                          │sticlă și din│         │          │           │
│    │                          │  plastic,   │         │          │           │
│    │                          │  pungi din  │  0,10   │  0,20    │   0,45    │
│    │                          │  plastic,   │         │          │           │
│    │                          │   cutii,    │         │          │           │
│    │                          │   bidoane   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 8. │Pește:                    │  cisterne,  │         │          │           │
│    │                          │    lăzi,    │         │          │           │
│    │                          │  butoaie,   │         │          │           │
│    │                          │    cutii    │         │          │           │
│    │- viu                     │             │  0,80   │  0,30    │   0,55    │
│    │- proaspăt și refrigerat  │             │  0,80   │  0,30    │   0,55    │
│    │- congelat                │             │  0,30   │  0,30    │   0,55    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 9. │Pește afumat, sărat,      │lăzi, cutii, │         │          │           │
│    │subproduse precum și      │  butoaie,   │         │          │           │
│    │preparate și semipreparate│   borcane   │  0,10   │  0,20    │   0,30    │
│    │din pește, inclusiv icre  │             │         │          │           │
│    │(exclusiv porționat în    │             │         │          │           │
│    │gramaj fix)               │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│10. │Ouă                       │lăzi, cofraje│  0,50   │  0,30    │   1,50    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│11. │Ulei comestibil           │  butoaie,   │  0,20   │  0,07    │   0,10    │
│    │                          │  cisterne   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│12. │Făină, griș și produse    │    saci,    │         │          │           │
│    │decorticate               │  pachete,   │  0,06   │  0,025   │   0,08    │
│    │                          │  boxpalete  │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│13. │Orez                      │    saci,    │         │          │           │
│    │                          │  pachete,   │  0,06   │  0,30    │   0,07    │
│    │                          │  boxpalete  │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│14. │Arpacaș, făină de porumb  │saci, pachete│  0,06   │  0,025   │   0,08    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│15. │Produse de panificație    │lăzi, navete,│         │          │           │
│    │(paste făinoase, biscuiți,│saci, pungi, │  0,10   │  0,02    │   0,08    │
│    │pesmet)                   │    cutii    │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│16. │Cozonac, pateuri, plăcinte│lăzi, navete │  0,10   │  0,02    │   0,28    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│17. │Zahăr                     │ saci, lăzi, │         │          │           │
│    │                          │   cutii,    │  0,08   │  0,08    │   0,10    │
│    │                          │  boxpalete  │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│18. │Dulciuri, produse de      │cutii, lăzi, │         │          │           │
│    │bombonerie (bomboane,     │  boxpalete  │         │          │           │
│    │jeleuri, rahat, halviță) -│             │  0,10   │  0,02    │   0,10    │
│    │exclusiv preambalate în   │             │         │          │           │
│    │gramaj fix                │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│19. │Halva                     │cutii, lăzi, │  0,10   │  0,50    │   0,10    │
│    │                          │   navete    │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│20. │Prăjituri (inclusiv       │tăvi, cutii, │         │          │           │
│    │napolitane, fursecuri     │lăzi, navete │  0,10   │    -     │   0,25    │
│    │turtă dulce) - exclusiv   │             │         │          │           │
│    │preambalate în gramaj fix │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│21. │Înghețată                 │  bidoane,   │  0,10   │    -     │   0,55    │
│    │                          │    cutii    │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│22. │Apă minerală              │ boxpalete,  │         │          │           │
│    │                          │   navete,   │         │          │           │
│    │                          │ butelii din │  1,00   │  0,50    │   0,30    │
│    │                          │   sticlă,   │         │          │           │
│    │                          │ butelii din │  0,05   │  0,005   │   0,02    │
│    │                          │   plastic   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│23. │Băuturi răcoritoare       │ boxpalete,  │         │          │           │
│    │                          │   navete    │         │          │           │
│    │                          │ butelii din │  1,00   │  0,50    │   0,30    │
│    │                          │   sticlă,   │         │          │           │
│    │                          │ butelii din │  0,05   │  0,005   │   0,02    │
│    │                          │   plastic   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│24. │Vin, țuică, rachiuri și   │navete, cutii│         │          │           │
│    │alte băuturi alcoolice -  │             │    -    │    -     │   0,10*)  │
│    │îmbuteliate în recipiente │             │         │          │           │
│    │din sticlă                │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│25. │Vin, țuică, rachiuri      │  butoaie,   │         │          │           │
│    │- vărsate                 │  cisterne   │  0,075  │  0,005   │   0,05    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│26. │Bere                      │   navete,   │         │          │           │
│    │                          │ butelii din │  0,25   │  0,04    │   0,50    │
│    │                          │   sticlă,   │         │          │           │
│    │                          │   navete,   │  0,05   │  0,005   │   0,02    │
│    │                          │ butelii din │         │          │           │
│    │                          │   plastic   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│27. │Conserve de legume și     │   navete,   │         │          │           │
│    │fructe                    │ boxpalete,  │  0,10   │  0,10    │   0,10    │
│    │                          │   lădițe,   │         │          │           │
│    │                          │   cutii,    │         │          │           │
│    │                          │   borcane   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│28. │Marmeladă, magiun         │   lădițe,   │  0,10   │  0,50    │   0,10    │
│    │                          │   borcane   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│29. │Legume - proaspete        │lăzi, lădițe,│         │          │           │
│    │                          │   navete,   │  0,50   │  0,70    │   1,3     │
│    │                          │cutii, plase,│         │          │           │
│    │                          │  casolete   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│30. │Fructe - proaspete        │lăzi, lădițe,│         │          │           │
│    │                          │   navete,   │  0,50   │  0,40    │   1,3     │
│    │                          │cutii, plase,│         │          │           │
│    │                          │  casolete   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│31. │Legume și fructe - uscate,│lăzi, navete,│  0,05   │  0,10    │   0,30    │
│    │deshidratate              │  casolete   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│32. │Legume și fructe -        │   butoaie   │         │          │           │
│    │semiindustrializate       │             │         │          │           │
│    │(lacto-fermentate în      │             │  0,10   │  0,30    │   1,3     │
│    │saramură, oțet, pulpe,    │             │         │          │           │
│    │marcuri, sucuri           │             │         │          │           │
│    │concentrate)              │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│33. │Cafea (boabe crudă,       │    saci     │         │          │           │
│    │prăjită, măcinată) -      │             │  0,01   │  0,03    │   0,10    │
│    │exclusiv preambalată în   │             │         │          │           │
│    │gramaj fix                │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│34. │Ceai (exclusiv preambalat │ saci, cutii │  0,10   │  0,03    │   0,10    │
│    │în gramaj fix)            │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│35. │Piper                     │ saci, lăzi  │         │          │           │
│    │- alb;                    │             │  0,10   │  0,40    │   0,10    │
│    │- negru                   │             │  0,10   │  0,03    │   0,10    │
│    │(exclusiv preambalat în   │             │         │          │           │
│    │gramaj fix)               │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│36. │Susan, ienibahar,         │ saci, lăzi  │  0,10   │  0,03    │   0,08    │
│    │scorțișoară, cuișoare,    │             │         │          │           │
│    │nucșoară, cacao, vanilie  │             │         │          │           │
│    │și alte condimente și     │             │         │          │           │
│    │mirodenii (exclusiv       │             │         │          │           │
│    │preambalate în gramaj fix)│             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│37. │Foi de dafin (exclusiv    │ saci, lăzi  │  0,10   │  0,20    │   0,10    │
│    │preambalat în gramaj fix) │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│38. │Măsline (exclusiv         │  butoaie,   │  0,05   │  0,20    │   0,45    │
│    │preambalate în gramaj fix)│   bidoane   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│39. │Curmale, smochine,        │ lăzi, saci  │         │          │           │
│    │roșcove, alune turcești   │             │  0,10   │  0,20    │   0,08    │
│    │(exclusiv preambalate în  │             │         │          │           │
│    │gramaj fix)               │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│40. │Stafide (exclusiv         │   lădițe    │  0,10   │  0,10    │   0,10    │
│    │preambalate în gramaj fix)│             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│41. │Miez de nucă și semințe de│    saci     │         │          │           │
│    │dovleac (exclusiv         │             │    -    │    -     │   1,00    │
│    │preambalate în gramaj fix)│             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│42. │Arahide (cu coajă și      │    saci     │         │          │           │
│    │decorticate) - exclusiv   │             │  0,10   │  0,45    │   0,09    │
│    │preambalate în gramaj fix │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│43. │Năut (crud) - exclusiv    │    saci     │  0,002  │  0,14    │   0,09    │
│    │preambalate în gramaj fix │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│44. │Migdale (exclusiv         │    saci     │  0,10   │  0,50    │   0,08    │
│    │preambalate în gramaj fix)│             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│45. │Preparate culinare și     │tăvi, navete,│         │          │           │
│    │semipreparate             │   cutii,    │    -    │    -     │   0,45    │
│    │                          │  casolete   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│46. │Alte produse alimentare:  │             │         │          │           │
│    │- sare (bulgări și        │    saci     │  0,20   │  0,30    │   0,05    │
│    │măcinată);                │             │         │          │           │
│    │- oțet - vrac;            │   butoaie   │  0,10   │  0,006   │   0,05    │
│    │- miere și produse        │  bidoane,   │         │          │           │
│    │apicole;                  │  borcane,   │  0,02   │  0,05    │   0,30    │
│    │(exclusiv preambalate în  │    lăzi     │         │          │           │
│    │gramaj fix)               │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│47. │Produse de uz casnic,     │             │         │          │           │
│    │menaj, decorative din     │             │         │          │           │
│    │sticlă, cristal, sticlă   │             │         │          │           │
│    │termorezistentă:          │             │         │          │           │
│    │- produse pentru menaj și │    cutii    │  0,15   │  0,05    │   0,10    │
│    │decorative;               │             │         │          │           │
│    │- borcane, baloane, sticle│palete, vrac │  1,50   │  1,00    │   1,00    │
│    │pentru uz casnic;         │             │         │          │           │
│    │- geamuri;                │vrac, palete,│  2,50   │  0,50    │   1,00    │
│    │                          │   stelaje   │         │          │           │
│    │- oglinzi;                │  pachete,   │  0,80   │  0,15    │   0,50    │
│    │                          │   cutii,    │         │          │           │
│    │                          │   stelaje   │         │          │           │
│    │- globuri și abajururi;   │cutii, vrac, │  0,50   │  0,15    │   1,00    │
│    │                          │   pachete   │         │          │           │
│    │- globuri și ornamente    │    cutii    │  0,50   │  0,50    │   1,80    │
│    │pentru pom;               │             │         │          │           │
│    │- becuri electrice și     │    cutii    │  0,10   │  0,05    │   1,00    │
│    │tuburi fluorescente       │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│48. │Produse din porțelan,     │             │         │          │           │
│    │faianță, ceramică, vitrus,│             │         │          │           │
│    │ceroterm, majolică,       │             │         │          │           │
│    │alabastru și șamotă:      │             │         │          │           │
│    │- produse pentru menaj și │ cutii, vrac │  0,40   │  0,10    │   0,40    │
│    │decorative;               │             │         │          │           │
│    │- produse sanitare;       │ vrac, cutii │  0,15   │  0,05    │   0,10    │
│    │- plăci de faianță,       │    cutii    │  0,10   │  0,05    │   0,15    │
│    │gresie, ceramică          │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│49. │Produse de menaj și       │vrac, cutii, │         │          │           │
│    │decorative din argilă     │   pachete   │  0,55   │    -     │   0,50    │
│    │glazurată                 │             │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│50. │Produse decorative din    │vrac, cutii, │  1,45   │    -     │   0,50    │
│    │argilă neglazurată        │   pachete   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│51. │Țigle, coame, olane       │vrac, paleți │  0,30   │  0,05    │   0,10    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│52. │Cărămizi și materiale de  │vrac, cutii, │  0,20   │    _     │   0,10    │
│    │zidărie asimilabile       │   paleți    │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│53. │Ciment, ipsos, var        │ vrac, saci  │  0,03   │  0,02    │   0,10    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│54. │Humă                      │ vrac, saci  │  0,05   │  0,45    │   1,20    │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│55. │Produse chimice           │             │         │          │           │
│    │- lichide;                │flacoane din │  0,50   │  0,10    │   0,10    │
│    │                          │   sticlă,   │         │          │           │
│    │                          │   plastic   │         │          │           │
│    │- praf, bulgări;          │ vrac, saci, │    -    │  0,05    │     -     │
│    │                          │    cutii    │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│56. │Detergenți uz casnic      │    pungi    │         │          │           │
│    │                          │  plastic,   │  0,80   │  0,10    │   0,20    │
│    │                          │   hârtie,   │         │          │           │
│    │                          │ cutii, saci │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│57. │Produse de toaletă        │flacoane din │         │          │           │
│    │(exclusiv cele din casete │   sticlă,   │  0,20   │  0,10    │   0,30    │
│    │și seturi)                │   plastic   │         │          │           │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┴───────────┤
│58. │Lemn de foc               │    vrac     │  0,40   │    depozitare și     │
│    │                          │             │         │      desfacere       │
│    │                          │             │         ├──────────────────────┤
│    │                          │             │         │  7,0 - la o durată   │
│    │                          │             │         │medie de depozitare de│
│    │                          │             │         │  90 de zile; limita  │
│    │                          │             │         │      maximă de       │
│    │                          │             │         │perisabilitate de 7,0 │
│    │                          │             │         │se aplică proporțional│
│    │                          │             │         │cu durata efectivă de │
│    │                          │             │         │ depozitare raportată │
│    │                          │             │         │la o perioadă de 90 de│
│    │                          │             │         │         zile         │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│59. │Cărbuni: lignit, cărbune  │    vrac     │  0,30   │    depozitare și     │
│    │brun, huilă, brichete     │             │         │      desfacere       │
│    │(exclusiv subgranulat)    │             │         ├──────────────────────┤
│    │                          │             │         │  1,5 - la o durată   │
│    │                          │             │         │medie de depozitare de│
│    │                          │             │         │  90 de zile; limita  │
│    │                          │             │         │      maximă de       │
│    │                          │             │         │perisabilitate de 1,5 │
│    │                          │             │         │se aplică proporțional│
│    │                          │             │         │cu durata efectivă de │
│    │                          │             │         │ depozitare raportată │
│    │                          │             │         │la o perioadă de 90 de│
│    │                          │             │         │         zile         │
├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│60. │Cărbune mărunt            │    vrac     │  0,50   │    depozitare și     │
│    │(subgranulat)             │             │         │      desfacere       │
│    │                          │             │         ├──────────────────────┤
│    │                          │             │         │  5,0 - la o durată   │
│    │                          │             │         │medie de depozitare de│
│    │                          │             │         │  90 de zile; limita  │
│    │                          │             │         │      maximă de       │
│    │                          │             │         │perisabilitate de 5,0 │
│    │                          │             │         │se aplică proporțional│
│    │                          │             │         │cu durata efectivă de │
│    │                          │             │         │ depozitare raportată │
│    │                          │             │         │la o perioadă de 90 de│
│    │                          │             │         │         zile         │
└────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────────────┘
 

Se aplică pentru vin, țuică, rachiu, băuturi alcoolice îmbuteliate și vândute la pahar. 

   ANEXA Nr. 2
la norme 

    LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman

   

┌────┬──────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┐
│    │                      │                │        Limita maximă de         │
│Nr. │  Denumirea grupei,   │     Felul      │       perisabilitate (%)        │
│crt.│    subgrupei sau     │  ambalajului   ├─────────┬──────────┬────────────┤
│    │      produsului      │                │         │          │ Desfacere  │
│    │                      │                │Transport│Depozitare│în farmacii │
│    │                      │                │         │          │și drogherii│
├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 0  │          1           │       2        │    3    │    4     │     5      │
├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 1. │Substanțe farmaceutice│                │         │          │            │
│    │lichide:              │                │         │          │            │
├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│    │a) apoase             │ flacon sticlă/ │  0,30   │   0,50   │    2,00    │
│    │                      │  canistră PVC  │         │          │            │
│    │b) alcoolice          │ flacon sticlă/ │  0,30   │   0,50   │    1,00    │
│    │                      │  canistră PVC  │         │          │            │
│    │c) volatile           │ flacon sticlă/ │  0,30   │   0,50   │    2,50    │
│    │                      │  canistră PVC  │         │          │            │
│    │d) foarte volatile    │ flacon sticlă  │  0,30   │   1,00   │    3,00    │
│    │e) acizi și substanțe │ flacon sticlă  │  0,30   │   1,00   │    2,00    │
│    │uleioase              │                │         │          │            │
├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 2. │Substanțe farmaceutice│ borcan sticlă/ │  0,25   │   1,00   │    2,50    │
│    │de consistență moale  │   cutii PVC    │         │          │            │
├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 3. │Substanțe farmaceutice│pungi PVC/pungi │         │          │            │
│    │de consistență solidă │     hârtie     │  0,20   │   0,50   │    2,00    │
│    │(pulberi)             │                │         │          │            │
├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 4. │Produse vegetale      │     pungă      │  0,20   │   0,50   │    1,00    │
│    │(ceaiuri medicinale)  │ hârtie/carton  │         │          │            │
├────┼──────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 5. │Medicamente           │fiole, flacoane,│         │          │            │
│    │specialități în       │  cutii carton  │         │          │            │
│    │ambalaj comercial     │                │  0,40   │    -     │    0,20    │
│    │(fiole, flacoane,     │                │         │          │            │
│    │cutii, etc.)          │                │         │          │            │
└────┴──────────────────────┴────────────────┴─────────┴──────────┴────────────┘
 

   ANEXA Nr. 3
la norme 

    LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse farmaceutice și alte
produse de uz veterinar

   

┌────┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┐
│    │   Denumirea grupei,   │                  │       Limita maximă de       │
│Nr. │     subgrupei sau     │      Felul       │      perisabilitate (%)      │
│crt.│      produsului       │   ambalajului    ├─────────┬──────────┬─────────┤
│    │                       │                  │Transport│Depozitare│Desfacere│
├────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 0  │           1           │        2         │    3    │    4     │    5    │
├────┼───────────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ 1. │Produse farmaceutice de uz veterinar                                     │
├────┼───────────────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│    │Injectabile:           │                  │         │          │         │
│    │a) soluții apoase      │ flacoane sticlă, │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │                       │     plastic      │         │          │         │
│    │b) soluții uleioase    │ flacoane sticlă, │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │                       │     plastic      │         │          │         │
│    │c) suspensii apoase    │ flacoane sticlă, │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │                       │     plastic      │         │          │         │
│    │Pulberi                │pungi, saci, cutii│   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │Bujiuri, ovule,        │  cutii plastic   │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │supozitoare            │                  │         │          │         │
│    │Antiparazitare:        │                  │         │          │         │
│    │a) externe sub formă   │ bidoane plastic  │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │de emulsie apoasă      │                  │         │          │         │
│    │b) externe sub formă   │ bidoane plastic  │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │de emulsie uleioasă    │                  │         │          │         │
│    │c) interne (per os)    │  cutii plastic   │   0,3   │   0,5    │   1,0   │
│    │d) injectabile         │ flacoane sticlă, │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │                       │     plastic      │         │          │         │
├────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. │Dezinfectante          │ bidoane/butoaie  │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
│    │                       │     plastic      │         │          │         │
├────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. │Antiseptice            │ bidoane plastic  │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
├────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. │Raticide               │  cutii plastic   │   0,3   │   0,5    │   2,0   │
└────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
 

 

 

 

sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û