adeverinta pentru medic de familie

 

Denumirea angajatorului .....................................................

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ..............................

Nr. de înregistrare la registrul comerțului .................................

 

    ADEVERINȚĂ – exemplar pentru angajat

 

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ........................., CNP ........................, act de identitate ...... seria ..... nr. ........, eliberat de .................. la data de ................, cu domiciliul în ........................................., str. ................................ nr. ..., bl ..., ap ..., sectorul/județul ............................., are calitatea de salariat și i s-a reținut și virat lunar contribuția pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana mai sus menționată figurează în evidențele noastre cu următorii coasigurați (soț/soție, părinți, aflați în întreținere):

    1. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

    2. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

    3. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.


   Reprezentant legal,  ADMINISTRATOR

 

______________________________________

 

Note:

1. Contributiile la sanatate se vireaza in contul unic BASFS IBAN RO93TREZ7025502XXXXXXXXX.

2. Redactata in 2(doua) exemplare originale, egal valabile, in limba romana cu grafie latina, conform ordinului 903/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 04/12/2007 – 1(un) ex. pentru angajat, 1(un) ex. arhiva societate.


=========================================================================

 

 

Denumirea angajatorului .....................................................

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ..............................

Nr. de înregistrare la registrul comerțului .................................

 

    ADEVERINȚĂ – exemplar pentru arhiva angajator

 

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ........................., CNP ........................, act de identitate ...... seria ..... nr. ........, eliberat de .................. la data de ................, cu domiciliul în ........................................., str. ................................ nr. ..., bl ..., ap ..., sectorul/județul ............................., are calitatea de salariat și i s-a reținut și virat lunar contribuția pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana mai sus menționată figurează în evidențele noastre cu următorii coasigurați (soț/soție, părinți, aflați în întreținere):

    1. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

    2. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

    3. Nume, prenume, ........................ CNP ..............................

Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.

 

   Reprezentant legal,  ADMINISTRATOR

 

______________________________________

 

Note:

1. Contributiile la sanatate se vireaza in contul unic BASFS IBAN RO93TREZ7025502XXXXXXXXX.

2. Redactata in 2(doua) exemplare originale, egal valabile, in limba romana cu grafie latina, conform ordinului 903/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 04/12/2007 – 1(un) ex. pentru angajat, 1(un) ex. arhiva societate.