calendar fiscal 2009

CALENDARUL OBLIGATIILOR FISCALE ÎN ANUL 2009
PRIVIND  IMPOZITUL PE VENIT
ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE
- PERSOANE FIZICE, ASOCIAȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, ANGAJATORI ȘI PLĂTITORI DE VENIT -

Termen

Obligatia

Categorii de contribuabili

Baza legală cu modificările și completările ulterioare

15 ianuarie

Depunerea Declarației privind venitul estimat Formular 220 pentru anul în curs

·  Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere

L 571/03 art.46
HG 44/04 pct.232
Ordin ANAF 2333/07

26 ianuarie

 

 

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100 privind:

·  Calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

·  Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum și impozitul reținut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d), pentru trim.IV 2008

·  Persoane juridice plătitoare de impozitul pe venitul microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator

L 571/03 art. 52 alin. (1) lit. d)
OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a)
OMFP 101/08

·  Calcularea, reținerea și virarea impozitului aferent trim. IV 2008

·  Plătitorii de venituri pentru venitul obținut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microîntreprindere

L 571/03 art. 111
OG 92/03 art. 81
OMFP 101/08

·  Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum și impozitul reținut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d), pentru semestrul II 2008

·  Asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, cu excepția instituțiilor publice.

L 571/03 art. 52 alin. (1) lit. d), art. 58
OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. b)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin. (6)
OMFP 101/08

·  pentru trim. IV 2008

·  Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Codul fiscal, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator.

OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. a)
OMFP 101/08

·  pentru semestrul II 2008

·  Asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, cu excepția instituțiilor publice.

OG 92/03 art. 81, 111 alin. (7) lit. b)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224

·  pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Formular 208

·  aferente sem. II 2008

·  Notarii publici

L 571/03 art.773
OMEF/OMJ 1706/1889/2008

2 februarie

 

·  determina venitul net în sistem real, odată cu Declarația privind venitul estimat  Formular 220 sau depunerea Cererii pentru renunțarea în anul 2009 la opțiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situația în care au fost impuși în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

·  Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit

·  Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală

L 571/03 art. 51

·  Contribuabilii care desfășoară anumite activități agricole: cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, a arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor, precum și din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea

L 571/03 art.73
OMEF 2371/07

·  Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere)

L 571/03 art.62 alin. (3)

25 februarie

·  precum și depunerea  Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100 pentru luna precedentă

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit (cu excepția impozitului din salarii datorate de microîntreprinderi, asocieri fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice precum și  persoane fizice care desfășoară activități independente, acestea având obligații trimestriale)

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

·  Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102 pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin. (6)
OMFP 101/08

depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224 pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

2 martie

·  Depunerea fișelor fiscale la unitatea fiscală, precum și transmiterea unui exemplar salariaților Formular 210

·  Plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor

L 571/03 art. 59

Depunerea Declarației privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursa, pe beneficiari de venitFormular 205 pentru anul precedent

Plătitorii de venituri din:

·  drepturi de proprietate intelectuală;

·  vânzarea bunurilor în regim de consignație;

·  obținute în baza unui contract de agent;

·  obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

·  activități de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

·  activități independente desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele prevăzute la art.78 alin.(1) lit. e) din Codul fiscal;

·  activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;

·  câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile;

·  câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv;

·  venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

L 571/03 art. 93
OMEF 2371/07

·  Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți
Declarație – pentru anul precedent

·  Plătitorii veniturilor care au obligația să rețină la sursă impozitul pe venitul nerezidenților

L 571/03 art. 119 alin.(1)

·  Depunerea Declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate
Formular 400pentru plățile făcute în anul precedent.

·  Plătitorii de venituri din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate

L 571/03

16 martie

·  Depunerea  Declarației anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică  Formular 204 pentru anul precedent

·  Asociațiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat
Nota: o copie de pe declarație se transmite fiecărui asociat. Pe baza acestei copii asociații vor cuprinde în declarația de venit, venitul net sau pierderea ce le revine din activitatea asociației

L 571/03 art.86 alin. (4)

·  Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2009

·  Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare, precum și venituri din activități agricole

L 571/03 art.82 alin. (3)

25 martie

Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, precum și depunerea  Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat
Formular 100 pentru luna precedentă

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit (cu excepția impozitului din salarii datorate de microîntreprinderi, asocieri fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice precum și  persoane fizice care desfășoară activități independente, acestea având obligații trimestriale)

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale
Formular 102 pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin. (6)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România
Formular 224 pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

27 aprilie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100 privind:

·  Calcularea, reținerea și virarea impozitului

·  Plătitorii de venituri pentru venitul obținut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microîntreprindere

L 571/03 art. 111
OG 92/03 art. 81
OMFP 101/08

·  Calcularea, virarea și declararea impozitelor și contribuțiilor aferente veniturilor din salarii, precum și impozitul reținut la sursă potrivit art.52 alin.(1), lit. d) L 571/03 aferent trim. I 2009

·  Persoane juridice plătitoare de impozitul pe venitul microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator

L 571/03 art. 52 alin. (1) lit. d)
OG 92/03 art. 81, 111
OMFP 101/08

·  Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pentru luna precedentă.

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale semestrial

OG 92/03 art. 111 alin. (6)
OMFP 101/08

·  pentru trim. I 2009

·  Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Codul fiscal, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator.

OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224

·  pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

15 mai

Depunerea declarațiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie și sursă de venit
Formular 200
Formular 201

·  pentru anul precedent - 2008

·  Contribuabilii persoane fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole determinate în sistem real.

Declarația se completează și pentru câștigul net anual/pierderea netă anuală, generată de:

a) tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise;

b) operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen.

Formular 200  

L 571/03 art.83
OMEF 2371/07
OPANAF 1815/2008

·  Contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activități comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiții, pensii, precum și alte venituri aflate în străinătate. Declarația se depune și de către persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de rezidență prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c) din Codul fiscal, timp de 3 ani consecutivi. Formular 201

L 571/03 art.90 și art.7 alin.(1) pct.23 lit.b) sau lit.c).7
OMEF 2371/07

Depunerea Cererii privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Formular 230

·  Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din salarii, și care: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, și solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizațiilor nonprofit; c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ

L 571/03 art.57 alin. (4)
OMEF 2371/07

Depunerea Declarației privind activitățile agricole impuse pe bază de norme de venit Formular 221

·  pentru anul în curs

·  Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole

L 571/03 art.74

Depunerea Declarației privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice Formular 223

·  pentru anul în curs

·  Declarația se completează de către asociatul desemnat să răspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, in cazul asocierilor care în anul anterior au realizat pierderi și cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

·  Declarația se depune odată cu declarația anuală de venit.

L 571/03 art.81
OMEF 2371/07

25 mai

Depunerea Cererii pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real odată cu Declarația privind venitul estimat Formular 220
sau
Depunerea Cererii pentru renunțarea în anul 2009 la opțiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situația în care au fost impuși în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

·  Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit

L 571/03 art. 51

·  Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală

L 571/03 art.51

·  Contribuabilii care desfășoară anumite activități agricole: cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, a arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor, precum și din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea

L 571/03 art.73
OMEF 2371/07

·  Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere)

L 571/03 art.62 alin. (3)

15 iunie

Efectuarea plăților anticipate aferente trim. II 2009

·  Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția impozitului pe veniturile din arendare, precum si venituri din activități agricole

L 571/03 art.82 alin. (3)

25 iunie

Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, precum și
Depunerea  Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100

·  pentru luna precedentă

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit (cu excepția impozitului din salarii datorate de microîntreprinderi, asocieri fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice precum și  persoane fizice care desfășoară activități independente, acestea având obligații trimestriale)

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin. (6)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224

·  pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF

30 iunie

Depunerea Declarației privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit
Formular 205

·  pentru anul precedent

Plătitorii de venituri din:

·  venituri din dividende;

·  venituri din dobânzi;

·  câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală;

·  venituri din lichidare/dizolvare;

·  venituri din premii și din jocuri de noroc;

·  venituri din pensii;

·  alte venituri.

L 571/03 art. 93
OMEF 2371/07

27 iulie

Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, Formular 208

·  aferente sem. I 2009

·  Notarii publici

L 571/03 art.773
OMEF/OMJ 1706/1889/2008

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100 privind:

·  Calcularea și virarea impozitului aferent trim. II 2009

·  Plătitorii de venituri pentru venitul obținut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microîntreprindere

L 571/03 art. 111
OG 92/03 art. 81
OMFP 101/08

·  Calcularea, virarea și declararea impozitelor și contribuțiilor aferente veniturilor din salarii, precum și impozitul reținut la sursă potrivit art. 52 alin. (1), lit. d) L 571/03, aferent sem. I 2009

·  Asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, cu excepția instituțiilor publice.

L 571/03 art. 52 alin. (1) lit. d)
OG 92/03 art. 81, 111
OMFP 101/08

·  Calcularea, virarea și declararea impozitelor și contribuțiilor aferente veniturilor din salarii, precum și impozitul reținut la sursă potrivit art.52 alin.(1), lit.d) L 571/03 aferent trim. II 2009

·  Persoane juridice plătitoare de impozitul pe venitul microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator

L 571/03 art. 52 alin. (1) lit. d)
OG 92/03 art. 81, 111
OMFP 101/08

·  Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pentru luna precedentă

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

·  Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale

OG 92/03 art. 111 alin. (6)
OMFP 101/08

·  pentru trim. II 2009

·  Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Codul fiscal, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator.

OMFP 101/08

·  pentru semestrul II 2009

·  Asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, cu excepția instituțiilor publice.

OG 92/03 art.81, 111 alin.(7) lit.b)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224 pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

1 septembrie

Efectuarea plății anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (prima rată)

·  Contribuabilii care desfășoară anumite activități agricole: cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, a arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor, precum și din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea

L 571/03 art.82

15 septembrie

Efectuarea plăților anticipate aferente trim. III 2009

·  Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția impozitului pe veniturile din arendare și a veniturilor din activități agricole

L 571/03 art.82 alin. (3)

25 septembrie

 

 

Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, precum și depunerea  Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100

·  pentru luna precedentă

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit (cu excepția impozitului din salarii datorate de microîntreprinderi, asocieri fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice precum și  persoane fizice care desfășoară activități independente, acestea având obligații trimestriale)

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

·  Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin.(6)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224

·  pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

26 octombrie

 

 

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100 privind:

·  Calcularea, reținerea și virarea impozitului

·  Plătitorii de venituri pentru venitul obținut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microîntreprindere

L 571/03 art. 111
OG 92/03 art. 81
OMFP 101/08

·  Calcularea,virarea si declararea impozitelor si contribuțiilor aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1), lit.d) L 571/03 aferent trim. III 2009

·  Persoane juridice plătitoare de impozitul pe venitul microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator

L 571/03 art. 52 alin. (1) lit. d)
OG 92/03 art. 81, 111
OMFP 101/08

·  Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pentru luna precedentă

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit (cu excepția impozitului din salarii datorate de microîntreprinderi, asocieri fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice precum și  persoane fizice care desfășoară activități independente, acestea având obligații trimestriale)

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin.(6)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin.(6)
OMFP 101/08

·  pentru trim. III 2009

·  Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Codul fiscal, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către persoanele fizice care au calitatea de angajator.

OMFP 101/08

·  Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224 pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

 

16 noiembrie

 

Efectuarea plății diferenței de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (a doua rată)

·  Contribuabilii care desfășoară anumite activități agricole: cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, a arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor, precum și din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea

L 571/03 art.82

25 noiembrie

 

Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, precum și depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100

·  pentru luna precedentă

 

 

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit (cu excepția impozitului din salarii datorate de microîntreprinderi, asocieri fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice precum și  persoane fizice care desfășoară activități independente, acestea având obligații trimestriale)

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

 L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

 

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

 

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin.(6)
OMFP 101/08

 

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în RomâniaFormular 224

·  pentru luna precedentă

·  Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

15 decembrie

 

Efectuarea plăților anticipate aferente trim. IV 2009

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția impozitului pe veniturile din arendare și a veniturilor din activități agricole 

L 571/03 art.82 alin.(3)

 

25 decembrie

Calculul, reținerea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice, precum și depunerea  Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100

·  pentru luna precedentă

 

·  Contribuabilii persoane juridice sau fizice care rețin la sursă impozitul pe venit (cu excepția impozitului din salarii datorate de microîntreprinderi, asocieri fără personalitate juridică constituite intre persoane fizice precum și  persoane fizice care desfășoară activități independente, acestea având obligații trimestriale)

·  Se declară și impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

 

L 571/03 art.52 alin. (3), art. 58 și 116
OG 92/03 art.81
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale Formular 102

·  pentru luna precedentă

 

·  Plătitorii de contribuții cărora le revin obligații de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cu excepția celor care au obligații fiscale trimestrial sau semestrial

OG 92/03 art. 111 alin.(6)
OMFP 101/08

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoane fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România Formular 224

·  pentru luna precedentă

 

·  Persoanele fizice care desfășoară activitate în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

L 571/03 art.60
OMEF 2371/07

Calcularea, reținerea și virarea impozitului pe veniturile sub formă de dividende
Depunerea  Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100

·  Plătitorii de venituri din dividende, în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale  

L 571/03 art. 67
OG 92/2003 art. 111 alin.41
OMFP 101/08