decizie 361 2008 CC imposibilitate tehnica

Decizie nr. 361 din 20/03/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 10/06/2008, Intrare in vigoare: 10.06.2008

 

 Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea Comercială Pescarul Restaurant & Import-Export - S.R.L. din București în Dosarul nr. 7.636/299/2007 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.

    La apelul nominal se prezintă apărătorul autorului excepției, cu delegație la dosar, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    Președintele constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

    Apărătorul autorului excepției solicită admiterea acesteia, pentru aceleași concluzii puse în fața instanței care a sesizat Curtea.

    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudenței Curții în materie.

    C U R T E A,

     având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

    Prin Încheierea din 19 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 7.636/299/2007, Tribunalul București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

    Excepția a fost ridicată într-o cauză având ca obiect o cerere de recurs.

    În motivarea excepției se consideră că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece sancționează neintroducerea pe bonul fiscal a unor prestări de servicii specifice restaurantelor, ceea ce se datorează însă unei imposibilități tehnice de înregistrare.

    Tribunalul București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece comercianții au obligația de a desfășura activitatea în condiții de transparență față de clienți.

    Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

    Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituțional, reprezentând o normă coercitivă și instituind sancțiuni contravenționale pentru operatorii economici care nu respectă dispozițiile legale în materie.

    Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

    C U R T E A,

 

    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile apărătorului autorului excepției, concluziile procurorului și dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

    Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 10 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, care au următorul cuprins: "Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni: [..] c) emiterea bonului fiscal conținând date eronate sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1)."

    Excepția este raportată la prevederile constituționale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată și ale art. 135 alin. (2) lit. a) potrivit căruia statul trebuie să asigure libertatea comerțului.

    Examinând excepția, Curtea observă că asupra dispozițiilor de lege criticate s-a mai pronunțat, de exemplu, prin Decizia nr. 161 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2007. Cu acel prilej, Curtea a reținut, în esență, că textul de lege criticat este constituțional, deoarece stabilirea unei contravenții și sancționarea acesteia cu amendă reprezintă o opțiune legitimă a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comerțului, protecția concurenței loiale și crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție.

    Totodată, așa cum s-a statuat în mod constant în jurisprudența Curții, aplicarea și executarea unor sancțiuni pecuniare, cu toate că determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui sancționat, nu încalcă dispozițiile constituționale privind ocrotirea proprietății private, întrucât sunt consecința unor încălcări ale legii. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 56 din 13 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999.

    În final, Curtea constată că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței acesteia.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

    În numele legii

 

    D E C I D E:

 

    Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea Comercială Pescarul Restaurant & Import-Export - S.R.L. din București în Dosarul nr. 7.636/299/2007 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.

    Definitivă și general obligatorie.

    Pronunțată în ședința publică din data de 20 martie 2008.

 

 sus ñ

 

 inapoi la case de marcat fiscale Û