decizie 42 2009 CC registre numerar

Decizie nr. 42 din 13/01/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 27/02/2009, Intrare in vigoare: 27.02.2009

 

 Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea comercială "Tenebros" - S.R.L. din Brașov în Dosarul nr. 17.044/197/2007 al Judecătoriei Brașov.

    La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

    Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca devenită inadmisibilă, argumentând prin prisma modificărilor legislative intervenite ulterior sesizării Curții Constituționale.

 

    C U R T E A,

 

    având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

    Prin Încheierea din 11 iunie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 17.044/197/2007, Judecătoria Brașov a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Societatea comercială "Tenebros" - S.R.L. din Brașov într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de contravenție încheiat de Garda Financiară Brașov.

    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 4 alin. (6) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005. Textul criticat a fost introdus prin art. V pct. 3 din secțiunea a 2-a din Ordonanța Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007. Prin aceeași ordonanță, atât în titlul, cât și în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, sintagma "agenți economici" a fost înlocuită cu cea de "operatori economici". La data ridicării excepției, textul de lege criticat avea următorul cuprins:

   - Art. 4 alin. (6) lit. e): "(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați: (...)

    e) să înregistreze banii personali deținuți de angajați și/sau de administratorul unității într-un registru special întocmit în acest sens și să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul inițial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului."

    În motivarea excepției se susține că dispozițiile de lege criticate contravin dispozițiilor art.26 alin. (1) din Constituție, întrucât reprezintă o ingerință în viața intimă, familială și privată.

    Judecătoria Brașov nu și-a exprimat opinia cu privire la constituționalitatea textului de lege ce formează obiect al excepției.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

    Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile criticate din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 sunt constituționale.

    Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.


 

    C U R T E A,


 

    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

    Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

    Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, ulterior sesizării sale, dispozițiile de lege criticate au fost abrogate expres prin art. I pct. 2 din Legea nr.264/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008.

    Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare. În aceste condiții, excepția de neconstituționalitate a devenit inadmisibilă, urmând să fie respinsă ca atare.


 

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,


 

    CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

    În numele legii

 

    D E C I D E:

 

    Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tenebros" - S.R.L. din Brașov în Dosarul nr. 17.044/197/2007 al Judecătoriei Brașov.

    Definitivă și general obligatorie.

    Pronunțată în ședința publică din data de 13 ianuarie 2009.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la case de marcat fiscale Û