lege 116 2004

Law 116/2004 - Gesetz 116/2004

keylinks: Agenții economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale

Lege nr. 116 din 19/04/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 22/04/200, Intrare in vigoare: 25.04.2004

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 29 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări și completări:

   1. Articolul I va avea următorul cuprins:

    "Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

    «Art. 1. - (1) Agenții economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

    (2) Agenții economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le predea clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factura fiscală.»

    2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

    3. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

    «(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut avizul, precum și obligația să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât și prin alți agenți economici, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare și/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligați ca în momentul constatării defecțiunii să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.»

    4. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduc literele j)-t) cu următorul cuprins:

    «j) vânzarea bunurilor de folosință îndelungată, definite potrivit legii;

    k) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;

    l) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

    m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;

    n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;

    o) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;

    p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;

    r) vânzările de bunuri și prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar și/sau substitute de numerar;

    s) vânzările de bunuri și prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului;

    t) alte livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii către populație pentru a căror desfășurare se prevede, prin acte normative, obligația emiterii de facturi fiscale.»

    5. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

    6. La articolul 4, alineatele (3), (4) și (6) vor avea următorul cuprins:

    «(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conține: denumirea și codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

    (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.

............................................................................................

   

 

 

    (6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați să folosească numai consumabile furnizate de:

    a) distribuitorul autorizat care a furnizat aparatul și/sau unitățile de distribuție și service acreditate ale acestuia;

    b) alți agenți economici agreați conform alin. (61).»

    7. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc alineatele (61) și (62) cu următorul cuprins:

    «(61) Comercializarea direct către utilizatori a consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de către alți agenți economici decât distribuitorul autorizat și unitățile acreditate ale acestuia este permisă numai dacă acești agenți economici sunt agreați prin acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele, denumiți în continuare unități agreate.

    (62) Unitățile de distribuție și service acreditate se pot aproviziona cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la distribuitorii autorizați, precum și de la unitățile agreate, dar numai cu acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele.»

    8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

    «(7) Consumabilele furnizate de distribuitorii autorizați și unitățile agreate trebuie să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.»

    9. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc alineatele (71) și (72) cu următorul cuprins:

    «(71) Consumabilele furnizate utilizatorilor vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificării:

    a) distribuitorului autorizat care a furnizat aparatul;

    b) tipului consumabilelor;

    c) producătorului consumabilelor;

    d) producătorului hârtiei, în cazul rolelor de hârtie;

    e) unității agreate, dacă este cazul.

    (72) Consumabilele existente în stoc pot fi utilizate până la data de 1 iunie 2004.»

    10. La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

    «(8) Agenții economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.»

    11. La articolul 4, alineatul (9) se abrogă.

    12. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    «Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor, acreditării unităților de distribuție și/sau service și înregistrării unităților agreate, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.»

    13. La articolul 10, litera b) va avea următorul cuprins:

    «b) neîndeplinirea obligației agenților economici de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepția prevăzută la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum și nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative;»

    14. La articolul 10, după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

    «e1) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispozițiilor art. 4 alin. (8);»

    15. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:

    «g) folosirea de către agenții economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decât cele prevăzute la art. 4 alin. (6), precum și folosirea de consumabile personalizate cu datele de identificare a altui distribuitor autorizat decât cel care a furnizat aparatul;»

    16. La articolul 10, după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:

    «g1) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (61) și (62), precum și nerespectarea de către distribuitorii autorizați și de către unitățile agreate a prevederilor art. 4 alin. (7) și (71) referitoare la calitatea și modul de personalizare a consumabilelor;»

    17. La articolul 11, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

    «Art. 11. - (1) Amenzile pentru contravențiile prevăzute la art. 10 se aplică agenților economici, cu excepția celor prevăzute la lit. d), astfel:

    a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), e1), f) și m) se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei;

    b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), g), h), j) și k) se sancționează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;

    c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g1), i) și l) se sancționează cu amendă de la 400 milioane lei la 1.600 milioane lei.

    (2) Contravențiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancționează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei.»

    18. La articolul 12, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

    «Art. 12. - (1) Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice și din unitățile sale teritoriale, precum și de către comisarii Gărzii Financiare.

    (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) și soluționarea contestațiilor, cu excepția celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuție și utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislației privind regimul juridic al contravențiilor.»

    19. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    «(2) Încălcarea dispozițiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage și confiscarea încasărilor obținute de agentul economic din această activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat.»

    20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

    «Art. 14. - (1) Neîndeplinirea obligației agenților economici prevăzuți la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage și suspendarea activității unității până la momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.

    (2) Nerespectarea de către agenții economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale și nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative, atrage și suspendarea activității unității pe o perioadă de 3 luni.»"

   2. La articolul III, punctul 1 va avea următorul cuprins:

    "1. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

    «(4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse plății drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare.

    (5) Cărțile, ziarele și publicațiile periodice, cu excepția celor care lezează moralitatea publică, potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor de import.»"

   3. La articolul III, după punctul 2 se introduce punctul 21 cu următorul cuprins:

    "21. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

    «(3) Cărțile, ziarele și publicațiile periodice necesare uzului personal sunt scutite de la plata drepturilor de import.»"

   4. La articolul IV, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

    "(8) Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (6) personalului din aparatul de lucru de la nivelul central și teritorial al acestora și din instituțiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuțiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului respectiv."

   5. La articolul VIII, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

    "(21) După compensarea obligațiilor bugetare prevăzute la alin. (2), sumele din accize, rămase necompensate, se sting cu sumele reprezentând obligații către bugetul de stat și cele reprezentând contribuții sociale, datorate de către societățile comerciale care desfășoară activități de transport naval, constituite după data de 1 ianuarie 2004 de aceste societăți comerciale. Sumele aferente accizelor vor fi determinate în condițiile prevăzute la alin. (2)."

   6. La articolul VIII, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

    "(3) Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) și (21), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."

   7. Articolul X va avea următorul cuprins:

    "Art. X. - (1) Debitorii care au încheiat convenții, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care fac dovada că până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligațiile bugetare curente cu termene de plată până la această dată beneficiază de menținerea valabilității înlesnirilor la plată acordate, cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

    (2) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și care fac dovada că până la data de 31 martie 2004 inclusiv au constituit în favoarea creditorilor bugetari garanțiile necesare derulării înlesnirilor acordate beneficiază de menținerea valabilității înlesnirilor la plată, cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare."

   8. După articolul XIII se introduce articolul XIII1 cu următorul cuprins:

    "Art. XIII1. - Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, se modifică după cum urmează:

    1. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

    «Art. 43. - Băncile repartizează 20% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10%, până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net.

    Băncile repartizează din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.

    Prevederile alin. 1 și 2 sunt aplicabile până la încheierea exercițiului financiar al anului 2003 inclusiv.

    Începând cu exercițiul financiar al anului 2004, băncile constituie fondul de rezervă potrivit dispozițiilor legislației privind societățile comerciale și, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activității bancare, așa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.

    La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au în vedere și sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit alin. 2, existentă în sold.

    Fondul de rezervă și rezerva generală pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 și 2, nu vor fi diminuate în funcție de limitele și cotele prevăzute la alin. 4 și vor fi utilizate potrivit destinațiilor prevăzute de reglementările legale.

    Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabilește prin reglementări ale Băncii Naționale a României.»

    2. Alineatul 2 al articolului 621 va avea următorul cuprins:

    «În cazurile în care instituțiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 43, dispozițiile acestui articol se aplică în mod corespunzător și acestor sucursale.»" 

    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.


      

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û