lege 11 2010

Law 11/2010 - Gesetz 11/2010

keylinks: Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010, ANEXE

Lege nr. 11 din 26/01/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 27/01/2010 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale


   Art. 1. - Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii. 

   SECȚIUNEA 1
  Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2010


   Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

   (2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 66.654,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 101.678,4 milioane lei, cu un deficit de 35.024,1 milioane lei.

   (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

   (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).  Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 bis
   (5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

   Art. 3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli. 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2010

 

   Art. 4. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.000,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

   a) 2.053,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;

   b) 11.580,5 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;

   c) 551,8 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

   d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

   e) 813,5 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.

   Art. 5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanțării:

   a) sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

   b) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

   c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;

   d) cheltuielilor aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

   e) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

   f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

   g) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene.

   (2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

   (3) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, precum și mierea se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective.

   (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanțării:

   a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

   b) obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

   c) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

   d) ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

   e) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

   f) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

   g) cheltuielilor creșelor;

   h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

   (5) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, exclusiv învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

   (6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, sau a direcției de muncă și incluziune socială, după caz, în funcție de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

   (7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), cu excepția celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru plata ajutorului social, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

   (8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

   Art. 6. - Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2010 sunt prevăzute în anexa nr. 9. 

   SECȚIUNEA a 3-a
  Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010

 

   Art. 7. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

   (2) Pentru anul 2010, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

   a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   d) persoanele care nu sunt salariate dar au obligația să își asigure sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, în vederea stabilirii și achitării cotei de 5,5%;

   e) pentru lucrătorii migranți care își păstrează domiciliul sau reședința în România, contribuția lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obținute din contractele încheiate cu un angajator străin;

   f) persoanele care au obligația să se asigure, altele decât cele prevăzute la art. 257 și la art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuției plătesc contribuția lunară de asigurări sociale de sănătate calculată prin aplicarea cotei de 5,5% la salariul de bază minim brut pe țară.

   (3) Cotele prevăzute la alin. (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. 

   SECȚIUNEA a 4-a
  Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile postaderare pe anul 2010

 

   Art. 8. - (1) Pentru anul 2010, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității.

   (3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității:

   a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

   b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;

   c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

   (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze redistribuiri de fonduri între proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condițiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

   (5) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment.

   (6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune al/a programelor/ instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".

   Art. 9. - (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.

   (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

   (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

   (4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 8 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și vor fi utilizate în anul 2011 cu aceeași destinație pentru care acestea au fost inițial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.

   (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmisă de instituția beneficiară de proiect.

   Art. 10. - (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

   (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale. 

   SECȚIUNEA a 5-a
  Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri
rambursabile pe anul 2010

 

   Art. 11. - (1) Pentru anul 2010 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009.

   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

   Art. 12. - Fac excepție de la prevederile art. 11 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

   Art. 13. - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

   (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole și între proiectele/programele cu finanțare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

   Art. 14. - În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă". 

   CAPITOLUL II
  Responsabilități în aplicarea prezentei legi

 

   Art. 15. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

   Art. 16. - În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la capitolul "Învățământ", sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea și construirea de campusuri școlare și școli de arte și meserii, asigurarea utilităților de natura investițiilor, reforma educației timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului.

   Art. 17. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2010 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

   (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament în cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

   (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament și virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

   (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

   (7) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător să introducă titlul și articolul respectiv, cu avizul de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse spre finanțare.

   (8) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare.

   (9) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

   (10) Pentru asigurarea sumelor necesare finanțării schemelor de ajutor de stat conforme cu regulile comunitare, precum și a celor ce vor fi notificate și aprobate de Comisia Europeană în domeniul agricol, se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze virări de credite bugetare în cursul întregului an, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

   Art. 18. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora.

   (2) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.

   Art. 19. - Din fondurile prevăzute la alin. (4) și (5) ale art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze în anul 2010 și cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiții în derulare - construcții-montaj, achiziționarea și amenajarea unor sedii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate, în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2010.

   Art. 20. - (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor la care se face referire la art. 12.

   (2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

   Art. 21. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

   (3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

   (4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

   (5) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

   a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite interne și externe, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente creditelor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre- și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;

   b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a celor reprezentând majorările de întârziere.

   (6) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

   (7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze suplimentări de credite bugetare la poziția bugetară "Fondul Național de Preaderare", prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de preaderare.

   Art. 22. - Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări ale indicatorilor tehnico-economici în fișele de investiții aferente obiectivelor de investiții prevăzute în anexele la bugetele acestora, în condițiile încadrării în prevederile bugetare aprobate pe anul 2010.

   Art. 23. - (1) În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de credite vor aproba detalierea pe programe/proiecte cu finanțare din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, după caz, precum și sumele aprobate cu această destinație, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

   (2) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Creditele de angajament cuprinse în programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate, cu excepția celor prevăzute în programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

   (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze în structură, pe funcții, numărul maxim de posturi finanțat în anul 2010 și fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

   (4) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe bugetele instituțiilor subordonate. 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale

 

   Art. 24. - (1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educației, derulate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

   (2) Pentru proiectele derulate de către instituțiile de învățământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de către acestea în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile rambursării din surse proprii, și doar cu avizarea în prealabil a contractării de către Ministerul Finanțelor Publice.

   (3) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică și securitate națională din care provin cursanții.

   Art. 25. - (1) Ordonatorii principali de credite efectuează plata titlurilor executorii, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".

   (2) Prin hotărâre a Guvernului, în cazuri temeinic justificate, în ultima lună a fiecărui trimestru pot fi majorate sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, în mod eșalonat pe parcursul anului 2010, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale".

   Art. 26. - Pentru anul 2010, la operatorii economici cu capital sau patrimoniu majoritar/integral de stat sau local și filialele acestora care în anul 2009 au înregistrat profit, nivelul cheltuielilor cu personalul nu va depăși nivelul anului precedent, actualizat cu indicele de inflație, cu respectarea condițiilor reglementate prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, iar la cei care au înregistrat pierderi, cheltuielile cu personalul nu vor depăși nivelul anului precedent.

   Art. 27. - În anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

   Art. 28. - În anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea și plata pensiilor militare și a altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.

   Art. 29. - (1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

   (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

   Art. 30. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

    ___________

   *) Anexele nr. 1, 2, 4-8 și 10 sunt reproduse în facsimil.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

    București, 26 ianuarie 2010.

    Nr. 11.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 

 
 
 

ANEXE

   ANEXA Nr. 1 

    BUGETUL DE STAT
pe anul 2010
- SINTEZĂ -

   

                                                                                                 - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                            │    2010     │
│tol  │capi-│ra- │pa/  │ti-│ne- │                     Denumire indicator                     │   Program   │
│     │tol  │graf│Titlu│col│at  │                                                            │             │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│               A               │                             B                              │      1      │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1001   01                      │VENITURI - TOTAL                                            │   66.654.311│
│                               │----------------                                            │             │
│0002                           │I. VENITURI CURENTE                                         │   63.321.742│
│0003                           │A. VENITURI FISCALE                                         │   54.215.972│
│0004                           │A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL       │   17.317.001│
│0005                           │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE   │   12.937.100│
│                               │LA PERSOANE JURIDICE                                        │             │
│0101                           │IMPOZIT PE PROFIT                                           │   11.561.500│
│       01                      │Impozit pe profit de la agenții economici                   │   10.289.000│
│       02                      │Impozit pe profil de la băncile comerciale                  │    1.272.500│
│0201                           │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL     │    1.375.600│
│                               │DE LA PERSOANE JURIDICE                                     │             │
│       01                      │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice      │      781.432│
│                               │nerezidente                                                 │             │
│       02                      │Impozitul pe profit obținut din activități comerciale       │          129│
│                               │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția       │             │
│                               │consumatorului                                              │             │
│       03                      │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice           │      136.568│
│       04                      │Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale       │        3.874│
│                               │societăților comerciale și organizațiilor economice străine │             │
│       05                      │Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o     │        8.968│
│                               │asociere cu o persoană juridică, care nu generează o        │             │
│                               │persoană juridică                                           │             │
│       06                      │Impozit pe venitul microîntreprinderilor                    │      444.000│
│       07                      │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de    │          131│
│                               │persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică     │             │
│                               │care nu generează o persoană juridică                       │             │
│       50                      │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de  │          498│
│                               │la persoane juridice                                        │             │
│0300   01                      │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE   │    4.377.901│
│                               │LA PERSOANE FIZICE                                          │             │
│0301                           │IMPOZIT PE VENIT                                            │   19.043.101│
│       01                      │Impozit pe venituri din activități independente             │      528.357│
│       02                      │Impozit pe venituri din salarii                             │   13.575.320│
│       03                      │Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor        │      356.336│
│       04                      │Impozit pe venituri din dividende                           │    1.513.424│
│       05                      │Impozit pe venituri din dobânzi                             │       66.000│
│       06                      │Impozit pe venituri din pensii                              │    1.200.000│
│       07                      │Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din   │       82.226│
│                               │premii și din prime în bani și/sau natură                   │             │
│       08                      │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă     │       11.000│
│                               │realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice│             │
│                               │romane rezidente fiscal în România                          │             │
│       09                      │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare    │      335.158│
│       10                      │Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de  │          250│
│                               │valută la termen, pe baza de contract, precum și orice alte │             │
│                               │operațiuni similare                                         │             │
│       11                      │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de        │       95.535│
│                               │proprietate intelectuală                                    │             │
│       12                      │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice          │       73.894│
│                               │nerezidente                                                 │             │
│       13                      │Impozit pe venituri din activități agricole                 │        4.008│
│       14                      │Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în │       70.797│
│                               │regim de consignație și din activități desfășurate pe baza  │             │
│                               │unui contract de agent, comision sau mandat comercial       │             │
│       15                      │Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză         │        5.527│
│                               │contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară              │             │
│       16                      │Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza      │      153.291│
│                               │contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului │             │
│                               │civil                                                       │             │
│       17                      │Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici        │        2.512│
│       18                      │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților       │      554.811│
│                               │imobiliare din patrimoniul personal                         │             │
│       19                      │Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit     │      -41.535│
│       50                      │Impozit pe venituri din alte surse                          │       85.898│
│       60                      │Regularizări                                                │      370.292│
│0401                           │COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)     │  -14.665.200│
│       01                      │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)             │  -14.665.200│
│0500                           │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN        │        2.000│
│                               │CAPITAL                                                     │             │
│0501                           │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE  │        2.000│
│                               │LA PERSOANE FIZICE                                          │             │
│       50                      │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capitul     │        2.000│
│0600   01                      │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                              │       10.000│
│0601                           │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                                  │       10.000│
│       01                      │Impozit pe salarii                                          │       10.000│
│0700                           │A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE                         │       80.000│
│0701                           │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE                             │       80.000│
│       03                      │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea │       80.000│
│                               │notarială și alte taxe de timbru                            │             │
│1000   01                      │A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII                  │   35.997.571│
│1001                           │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ                                   │   35.548.800│
│       01                      │Taxa pe valoarea adăugată încasată                          │   35.548.800│
│1101                           │SUME DEFALCATE DIN TVA                                      │  -17.000.229│
│       01                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru         │    2.053.407│
│                               │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul         │             │
│                               │județelor (se scad)                                         │             │
│       02                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru         │  -11.580.546│
│                               │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul         │             │
│                               │comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și           │             │
│                               │Municipiului București (se scad)                            │             │
│       05                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri │     -551.770│
│                               │(se scad)                                                   │             │
│       06                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru         │   -2.000.991│
│                               │echilibrarea bugetelor locale (se scad)                     │             │
│       07                      │Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii   │     -813.515│
│                               │și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad)           │             │
│1201                           │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII        │       16.100│
│       01                      │Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale │       16.100│
│1401                           │ACCIZE                                                      │   16.886.300│
│1601                           │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII        │      546.600│
│                               │BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI                 │             │
│       01                      │Taxe pentru jocurile de noroc                               │      316.876│
│       03                      │Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații  │      110.000│
│                               │de funcționare                                              │             │
│       04                      │Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și           │        9.065│
│                               │exploatare a resurselor minerale                            │             │
│       06                      │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc             │      110.000│
│       07                      │Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea      │          415│
│                               │autorizațiilor de transport în trafic internațional         │             │
│       50                      │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării   │          244│
│                               │bunurilor sau pe desfășurare de activități                  │             │
│1700   01                      │A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE            │      710.500│
│                               │INTERNAȚIONALE                                              │             │
│1701                           │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI       │      710.500│
│                               │UNIUNII EUROPENE                                            │             │
│       01                      │Taxe vamale                                                 │      560.800│
│       02                      │Taxe vamale legale de sectorul agricol                      │      144.600│
│       03                      │Contribuții în sectorul zahărului                           │        5.100│
│1800   01                      │A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE                           │      100.900│
│1801                           │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE                               │      100.900│
│       04                      │Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional             │      100.900│
│                               │                                                            │             │
│2000   01                      │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                                 │      471.400│
│2001                           │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                                 │      271.400│
│       05                      │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu      │      271.400│
│                               │handicap neîncadrate                                        │             │
│2101                           │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                                  │      200.000│
│       01                      │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de        │      200.000│
│                               │asigurați                                                   │             │
│2900                           │C. VENITURI NEFISCALE                                       │    8.634.370│
│3000                           │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                │    4.322.238│
│3001                           │VENITURI DIN PROPRIETATE                                    │    3.822.238│
│       01                      │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome,           │       80.000│
│                               │societăților și companiilor naționale                       │             │
│       02                      │Încasări din cota reținută, conform Codului penal           │           59│
│       05                      │Venituri din concesiuni și închirieri                       │    2.542.179│
│       08                      │Venituri din dividende                                      │    1.200.000│
│3101                           │VENITURI DIN DOBÂNZI                                        │      500.000│
│       03                      │Alte venituri din dobânzi                                   │      500.000│
│3300   01                      │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                           │    4.312.132│
│3301                           │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI        │    3.070.046│
│       01                      │Taxe de metrologie                                          │      100.000│
│       02                      │Taxe consulare                                              │      138.000│
│       03                      │Venituri din taxe pentru prestații vamale                   │          196│
│       04                      │Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de      │          300│
│                               │laboratoare                                                 │             │
│       05                      │Taxe și alte venituri în învățământ                         │          600│
│       06                      │Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară  │        4.050│
│       08                      │Venituri din prestări de servicii                           │    1.000.000│
│       09                      │Taxe și alte venituri din protecția mediului                │      100.000│
│       14                      │Contribuția elevilor și studenților pentru internate,       │      500.000│
│                               │cămine și cantine                                           │             │
│       16                      │Venituri din valorificarea produselor obținute din          │      600.000│
│                               │activitatea proprie sau anexă                               │             │
│       17                      │Venituri din organizarea de cursuri de calificare și        │       20.000│
│                               │conversie profesională, specializare și perfecționare       │             │
│       19                      │Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări     │      100.000│
│                               │culturale, artistice și sportive                            │             │
│       20                      │Venituri din cercetare                                      │      500.000│
│       23                      │Venituri din timbrul judiciar                               │        2.000│
│       25                      │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate   │        3.500│
│                               │de stat                                                     │             │
│       26                      │Venituri din despăgubiri                                    │          100│
│       29                      │Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale        │          300│
│                               │individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea   │             │
│                               │unui acord de preț în avans                                 │             │
│       50                      │Alte venituri din prestări de servicii și alte activități   │        1.000│
│3401                           │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE         │        2.552│
│       01                      │Venituri din taxe pentru eliberări de permise și            │        2.552│
│                               │certificate                                                 │             │
│3501                           │AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI                            │      417.614│
│       01                      │Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit     │      373.000│
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│       02                      │Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a │        2.014│
│                               │declarației de impozite și taxe                             │             │
│       03                      │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate │       40.000│
│                               │și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii │             │
│       04                      │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen  │          100│
│                               │                                                            │             │
│       05                      │Amenzi judiciare                                            │        2.500│
│3601                           │DIVERSE VENITURI                                            │      821.920│
│       01                      │Venituri din aplicarea prescripției extinctive              │        5.500│
│       02                      │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,         │          110│
│                               │imputații și despăgubiri                                    │             │
│       03                      │Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile     │        1.260│
│                               │necuvenite                                                  │             │
│       04                      │Venituri din producerea riscurilor asigurate                │           50│
│                               │                                                            │             │
│       14                      │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul  │        5.000│
│                               │procesului de executare silită                              │             │
│                               │                                                            │             │
│       16                      │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea      │       10.000│
│                               │laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare    │             │
│       50                      │Alte venituri                                               │      800.000│
│3900   01                      │II. VENITURI DIN CAPITAL                                    │       50.069│
│3901                           │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI                      │       50.069│
│       01                      │Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor    │       20.147│
│                               │publice                                                     │             │
│       02                      │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și │        1.712│
│                               │de mobilizare                                               │             │
│       03                      │Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile  │       20.140│
│                               │statului                                                    │             │
│       06                      │Venituri obținute în procesul de stingere al creanțelor     │        6.056│
│                               │bugetare                                                    │             │
│       07                      │Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului     │        2.014│
│                               │privat al statului sau a unităților                         │             │
│                               │administrativ-teritoriale                                   │             │
│4000   01                      │III. OPERAȚIUNI FINANCIARE                                  │        2.500│
│4001                           │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA                                    │             │
│                               │ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE                                     │        2.500│
│       04                      │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de       │          300│
│                               │redresare financiară                                        │             │
│       07                      │Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane     │        1.400│
│                               │fizice și juridice                                          │             │
│       08                      │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru     │          800│
│                               │acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ                │             │
│4501                           │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR      │    3.280.000│
│                               │EFECTUATE ȘI                                                │             │
│5001                           │CHELTUIELI - BUGET DE STAT                                  │  101.678.400│
│                               │--------------------------                                  │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   95.702.108│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │   16.899.800│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │    3.727.945│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │    7.971.659│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │    4.244.900│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                                 │      200.750│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │   18.809.797│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │   14.485.495│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │    5.850.944│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   18.120.486│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │    1.440.952│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │    3.949.380│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │    2.896.916│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │    2.522.766│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                               │      369.200│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE                    │        4.950│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │    3.079.376│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │        5.639│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │    3.073.737│
│5100   01                      │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                        │   32.639.623│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   29.628.740│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    3.270.453│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      729.640│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │    7.758.202│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                                 │      200.750│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    7.508.580│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    8.785.928│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │    1.038.957│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      336.230│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      476.469│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      102.319│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                               │      369.200│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE                    │        4.950│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │    2.534.414│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │    2.534.414│
│                       01      │Rambursări de credite externe                               │      553.188│
│                            06 │Diferențe de curs aferente datoriei publice externe         │      553.188│
│                       03      │Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de  │    1.981.226│
│                               │MEF în baza OUG nr. 64/2007                                 │             │
│5101                           │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE                       │   10.607.276│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   10.150.125│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    2.311.626│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      577.077│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │       16.625│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    6.258.471│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      976.291│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       10.035│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      457.151│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       87.951│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                               │      369.200│
│5101   01                      │Autorități executive și legislative                         │    4.432.666│
│             01                │Administrația prezidențială                                 │       35.515│
│             02                │Autorități legislative                                      │      334.333│
│             03                │Autorități executive                                        │    3.760.311│
│             04                │Alte organe ale autorităților publice                       │      302.507│
│       03                      │Contribuția la bugetul UE                                   │    5.970.000│
│       04                      │Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană     │      204.610│
│5301                           │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE              │    1.396.104│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    1.381.780│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      156.753│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       18.831│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │       38.669│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    1.084.794│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       62.666│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.067│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       14.324│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       14.324│
│5301   01                      │Cercetare fundamentală (de bază)                            │      162.247│
│       02                      │Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale    │    1.233.857│
│5401                           │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                              │    2.825.744│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.820.750│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      802.074│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       69.135│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                                 │      200.750│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    1.442.663│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      306.128│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        4.994│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │           44│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE                    │        4.950│
│5401   01                      │Programe de informare și prezentare a imaginii României     │          750│
│       02                      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului           │      184.750│
│       03                      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului                │       16.000│
│       04                      │Fondul Național de Preaderare                               │    1.424.177│
│       11                      │Asistență națională externă pentru dezvoltare               │       16.300│
│       12                      │Fondul Național de Dezvoltare                               │        4.950│
│       14                      │Plata valorii de executare a garanției în cadrul            │           50│
│                               │programului Prima casă                                      │             │
│       50                      │Alte servicii publice generale                              │    1.178.767│
│5501                           │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI           │   10.754.399│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    8.219.985│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       64.597│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │    7.758.202│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      397.186│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │    2.534.414│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │    2.534.414│
│5601                           │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE   │    7.056.100│
│                               │ADMINISTRAȚIEI                                              │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    7.056.100│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                         │    7.056.100│
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                                  │             │
│5601   02                      │Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor  │    7.056.100│
│                               │sociale de stat                                             │             │
│6000   01                      │Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ          │   15.756.360│
│                               │NAȚIONALĂ                                                   │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   14.635.237│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │   11.698.933│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │    1.521.513│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       14.661│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      880.226│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      182.368│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      205.984│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │          154│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       18.258│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      113.140│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │    1.121.077│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │    1.121.077│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │           46│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │           46│
│                       01      │Rambursări de credite externe                               │           46│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de │           46│
│                               │credite                                                     │             │
│6001                           │APĂRARE                                                     │    4.111.731│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    3.509.201│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    2.705.725│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      554.302│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │       90.971│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      157.857│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │          104│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │          242│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      602.530│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      602.530│
│6001   01                      │Administrație centrală                                      │      272.578│
│       02                      │Apărare națională                                           │    3.544.760│
│       03                      │Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara     │      262.205│
│                               │teritoriului statului român                                 │             │
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru apărare                      │       23.252│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul apărării                        │        8.936│
│6101                           │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ                       │   11.644.629│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   11.126.036│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    8.993.208│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      967.211│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       14.661│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      789.255│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │       24.511│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      205.984│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │           50│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       18.016│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      113.140│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      518.547│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      518.547│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │           46│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │           46│
│6101   01                      │Administrația centrală                                      │    1.052.569│
│       03                      │Ordine publică                                              │    4.189.248│
│             01                │Poliție                                                     │    2.420.462│
│             02                │Jandarmerie                                                 │      951.195│
│             03                │Paza și supravegherea frontierei                            │      817.591│
│       04                      │Siguranță națională                                         │    1.639.560│
│       05                      │Protecție civilă și protecția contra incendiilor            │      980.267│
│       06                      │Autorități judecătorești                                    │    2.276.908│
│       07                      │Penitenciare                                                │      741.187│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță  │        1.500│
│                               │națională                                                   │             │
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței   │      763.390│
│                               │naționale                                                   │             │
│6500   01                      │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE                  │   30.579.238│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   29.867.579│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    1.134.986│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      958.065│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    7.301.599│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │       58.255│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      750.605│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   18.120.332│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      985.067│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      711.205│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      711.205│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │          454│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │          454│
│6501                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                                  │    4.914.502│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    4.355.666│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      621.150│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      179.987│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    2.384.722│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        5.220│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      294.072│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │      280.704│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      434.021│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      155.790│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      558.836│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      558.836│
│6501   01                      │Administrație centrală                                      │       66.253│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                            │    1.185.590│
│       03                      │Învățământ preșcolar și primar                              │        3.273│
│             01                │Învățământ preșcolar                                        │        3.273│
│       04                      │Învățământ secundar                                         │      449.507│
│             01                │Învățământ secundar inferior                                │      210.821│
│             02                │Învățământ secundar superior                                │      203.561│
│             03                │Învățământ profesional                                      │       35.125│
│       05                      │Învățământ postliceal                                       │       55.040│
│       06                      │Învățământ superior                                         │    2.499.833│
│             01                │Învățământ universitar                                      │    2.447.058│
│             02                │învățământ postuniversitar                                  │       52.775│
│       07                      │învățământ nedefinibil prin nivel                           │       51.210│
│             02                │Biblioteci centrale, universitare și pedagogice             │       51.210│
│       11                      │Servicii auxiliare pentru educație                          │      507.807│
│             04                │Cămine și cantine pentru studenți                           │      312.081│
│             30                │Alte servicii auxiliare                                     │      195.726│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru învățământ                   │           39│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul învățământului                  │       95.950│
│6601                           │SĂNĂTATE                                                    │    2.353.343│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.292.665│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      249.266│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      159.368│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    1.573.537│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        1.781│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       99.453│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      209.260│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       60.678│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       60.678│
│6601   01                      │Administrația centrală                                      │       14.400│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                            │      176.649│
│       04                      │Servicii medicale în ambulator                              │        8.419│
│             05                │Asistență medicală în centre medicale multifuncționale      │        8.419│
│       06                      │Servicii medicale în unități sanitare cu paturi             │       52.511│
│             01                │Spitale generale                                            │       52.511│
│       08                      │Servicii de sănătate publică                                │       50.462│
│       09                      │Hematologie  și securitate transfuzională                   │       57.190│
│       10                      │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în         │        6.654│
│                               │sănătate                                                    │             │
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul sănătății                       │    1.987.058│
│             50                │Alte instituții și acțiuni sanitare                         │    1.987.058│
│6701                           │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE                                │    1.946.761│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    1.913.339│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       42.972│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      377.280│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      733.043│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │       47.608│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       14.435│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      531.001│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      167.000│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       33.422│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       33.422│
│6701   01                      │Administrație centrală                                      │       49.154│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                            │       20.565│
│       03                      │Servicii culturale                                          │      418.199│
│             01                │Biblioteci publice naționale                                │       12.764│
│             03                │Muzee                                                       │      121.386│
│             04                │Instituții publice de spectacole și concerte                │      212.000│
│             11                │Edituri                                                     │        2.549│
│             12                │Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice           │       60.000│
│             14                │Centre culturale                                            │        7.500│
│             16                │Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații     │        2.000│
│                               │culturale                                                   │             │
│       05                      │Servicii recreative și sportive                             │      320.484│
│             01                │Sport                                                       │      312.684│
│             02                │Tineret                                                     │        7.800│
│       50                      │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei  │    1.138.359│
│6801                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                              │   21.364.632│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   21.305.909│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      221.598│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      241.430│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │    2.610.297│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        3.646│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      342.645│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   17.839.628│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.045│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │       26.620│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       58.269│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       58.269│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │          454│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │          454│
│6801   01                      │Administrație centrală                                      │      377.499│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                            │      283.642│
│       03                      │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe                         │   11.546.269│
│       05                      │Asistență socială în caz de boli și invalidități            │    1.900.468│
│             02                │Asistență socială în caz de invaliditate                    │    1.900.468│
│       06                      │Asistență socială pentru familie și copii                   │    5.542.545│
│       08                      │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare   │      260.621│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                                      │          785│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                               │    1.039.633│
│             01                │Ajutor social                                               │      942.000│
│             03                │Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a     │        1.476│
│                               │statutului de refugiat                                      │             │
│             04                │Servicii sociale                                            │       22.711│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale   │       73.446│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și         │        3.568│
│                               │asistenței sociale                                          │             │
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței      │      409.602│
│                               │sociale                                                     │             │
│7000   01                      │Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE,     │    2.707.090│
│                               │MEDIU ȘI APE                                                │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.334.312│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      126.384│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       42.725│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       19.074│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │       12.800│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      903.672│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      380.273│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      116.264│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │           50│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      733.070│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      372.778│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINȚE, SERVICII ȘI        │      372.778│
│7001                           │DEZVOLTARE PUBLICĂ                                          │    2.107.354│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    1.774.326│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │        8.670│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │       12.800│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      673.222│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      327.025│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       19.539│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      733.070│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      333.028│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      333.028│
│7001   03                      │Locuințe                                                    │      848.928│
│             01                │Dezvoltarea sistemului de locuințe                          │      848.928│
│       05                      │Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice                 │      791.376│
│             02                │Amenajări hidrotehnice                                      │      791.376│
│       50                      │Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și      │      467.050│
│                               │dezvoltării comunale                                        │             │
│7401                           │PROTECȚIA MEDIULUI                                          │      599.736│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      559.986│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      126.384│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       34.055│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       19.074│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      230.450│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │       53.248│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       96.725│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │           50│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       39.750│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       39.750│
│7401   01                      │Administrație centrală                                      │       56.607│
│       03                      │Reducerea și controlul poluării                             │      519.294│
│       04                      │Protecția biosferei și a mediului natural                   │        5.486│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului                │        5.349│
│       50                      │Alte servicii în domeniul protecției mediului               │       13.000│
│8000   01                      │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE                              │   19.996.089│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   19.236.240│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      669.044│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      476.002│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │      179.722│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │    4.232.100│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    2.215.720│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    5.078.671│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │    3.739.134│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      101.347│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │    2.544.500│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      215.387│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      215.387│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │      544.462│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │        5.185│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │      539.277│
│                       01      │Rambursări de credite externe                               │      539.277│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de │      539.277│
│                               │credite                                                     │             │
│8001                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ          │    2.228.176│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.197.658│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      154.735│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      140.237│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │      230.263│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      103.235│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    1.015.453│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      487.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │           10│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │       65.840│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       25.333│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       25.333│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │        5.185│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │        5.185│
│8001   01                      │Acțiuni generale economice și comerciale                    │    2.228.176│
│             01                │Administrație centrală                                      │      146.864│
│             03                │Meteorologie                                                │       48.910│
│             05                │Sistemul național antigrindină                              │       12.000│
│             06                │Prevenire și combatere inundații și ghețuri                 │       10.400│
│             07                │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a           │      230.263│
│                               │tranzacțiilor internaționale                                │             │
│             10                │Programe de dezvoltare regională și socială                 │      508.625│
│             11                │Rezerve de stat și de mobilizare                            │       18.820│
│             12                │Ajutoare de stat                                            │    1.000.843│
│             30                │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și        │      251.451│
│                               │comerciale                                                  │             │
│8101                           │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE                                     │      884.327│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      884.327│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │      256.022│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      354.300│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      274.005│
│8101   02                      │Cărbune și alți combustibili minerali solizi                │      256.022│
│       05                      │Energie electrică                                           │      246.505│
│       06                      │Energie termică                                             │      354.300│
│       50                      │Alte cheltuieli privind combustibili și energia             │       27.500│
│8201                           │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII          │      391.928│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      326.271│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │           21│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       11.093│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │      196.025│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │       11.762│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      107.370│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │       65.657│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │       65.657│
│8201   01                      │Industria extractivă a resurselor minerale altele decât     │       81.393│
│                               │combustibilii minerali                                      │             │
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul industriei                      │      310.535│
│8301                           │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE        │    6.045.155│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    5.889.465│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      470.055│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      188.353│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │          700│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │    2.016.458│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      811.745│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      203.785│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │    1.979.332│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       93.247│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      125.790│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      152.710│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      152.710│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │        2.980│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │        2.980│
│8301   01                      │Administrația centrală                                      │      121.794│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                            │      928.102│
│       03                      │Agricultură                                                 │    2.824.379│
│             01                │Amendare soluri acide și alcaline                           │        9.700│
│             02                │Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea     │      586.855│
│                               │eroziunii solului                                           │             │
│             03                │Protecția plantelor și carantină fitosanitară               │       44.915│
│             04                │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli         │    1.840.739│
│             05                │Reproducția și selecția animalelor                          │       23.600│
│             30                │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii                    │      318.570│
│       04                      │Silvicultură                                                │      165.884│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii,    │    2.004.996│
│                               │pisciculturii și vânătorii                                  │             │
│8401                           │TRANSPORTURI                                                │    9.720.240│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    9.233.826│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       31.035│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       13.866│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │      167.925│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │    1.533.332│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      634.149│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    3.373.120│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │    1.149.729│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │        6.390│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │    2.324.280│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       15.774│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       15.774│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │      470.640│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │      470.640│
│8401   01                      │Administrație centrală                                      │      129.526│
│       03                      │Transport rutier                                            │    5.931.328│
│             01                │Drumuri și poduri                                           │    5.931.328│
│       04                      │Transport feroviar                                          │    3.174.099│
│             01                │Transport pe cale ferată                                    │    2.534.995│
│             02                │Transport cu metroul                                        │      639.104│
│       05                      │Transport pe apă                                            │      323.529│
│       06                      │Transport aerian                                            │      146.683│
│             02                │Aviația civilă                                              │      132.644│
│             03                │Zboruri speciale                                            │       14.039│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                 │       15.075│
│8501                           │COMUNICAȚII                                                 │      267.883│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      246.313│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       13.219│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      103.525│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │            4│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          700│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      106.715│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │        1.700│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │       20.450│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       21.570│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       21.570│
│8501   01                      │Comunicații                                                 │      267.883│
│8601                           │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC                │      234.238│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      234.238│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      130.000│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      104.238│
│8601   02                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii,           │      145.000│
│                               │silviculturii, pisciculturii și vânătorii                   │             │
│       03                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și      │       57.677│
│                               │energiei                                                    │             │
│       04                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive,  │       31.561│
│                               │prelucrătoare și construcțiilor                             │             │
│8701                           │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE                                      │      224.142│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      224.142│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       30.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      170.529│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       15.473│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │        8.140│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│8701   01                      │Fondul Român de Dezvoltare Socială                          │      224.142│
│9901                           │DEFICIT                                                     │  -35.024.089│
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
 

   ANEXA Nr. 2 

    SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz pe anul 2010


 

                                                                                                 - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                            │    2010     │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                     Denumire indicator                     │   Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                            │             │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│               A               │                             B                              │      1      │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5000                           │TOTAL GENERAL                                               │             │
│                               │-------------                                               │  120.287.306│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │  113.116.374│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │   18.795.382│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │    9.795.487│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │    8.015.759│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │    4.244.900│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                                 │      200.750│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │   20.396.934│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │   16.084.425│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │   12.006.406│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   18.131.456│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │    1.495.495│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │    3.949.380│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │    4.091.556│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │    3.717.406│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                               │      369.200│
│                  75           │TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE                  │        4.950│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │    3.079.376│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │        5.639│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │    3.073.737│
│5001                           │CHELTUIELI - BUGET DE STAT                                  │             │
│                               │--------------------------                                  │  101.678.400│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   95.702.108│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │   16.899.800│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │   11.649.032│
│                            01 │Salarii de bază                                             │    5.711.960│
│                            02 │Salarii de merit                                            │      135.415│
│                            03 │Indemnizațiile de conducere                                 │      152.004│
│                            04 │Spor de vechime                                             │      618.618│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │    1.035.045│
│                            06 │Alte sporuri                                                │    1.065.784│
│                            08 │Fond de premii                                              │      520.930│
│                            09 │Primă de vacanță                                            │      303.150│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul                      │        6.609│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                                  │       32.011│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │       16.288│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │      285.415│
│                            14 │Indemnizații de detașare                                    │        3.358│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă      │        3.367│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                                    │       19.436│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │    1.739.642│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │    2.427.355│
│                            01 │Tichete de masă                                             │           66│
│                            02 │Norme de hrană                                              │    1.934.445│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                          │      295.700│
│                            04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa     │          429│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă                      │       15.669│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                           │      181.046│
│                       03      │Contribuții                                                 │    2.022.797│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │    1.260.177│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │       35.763│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │      649.786│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │       12.207│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru        │        6.941│
│                               │angajați                                                    │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │       57.923│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │    3.727.945│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │    1.841.071│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │       48.219│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │       10.686│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │      378.719│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │       57.676│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │      149.407│
│                            06 │Piese de schimb                                             │       43.970│
│                            07 │Transport                                                   │       22.866│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │      172.874│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │      764.208│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │      192.446│
│                       02      │Reparații curente                                           │       84.683│
│                       03      │Hrană                                                       │      106.496│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                         │      102.448│
│                            02 │Hrană pentru animale                                        │        4.048│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │       44.432│
│                            01 │Medicamente                                                 │       10.096│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │       19.238│
│                            03 │Reactivi                                                    │        6.726│
│                            04 │Dezinfectanți                                               │        8.372│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │      122.934│
│                            01 │Uniforme și echipament                                      │       55.842│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                                │        1.807│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │       65.285│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │      182.976│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │       96.988│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │       85.988│
│                       09      │Materiale de laborator                                      │        3.060│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                        │        3.198│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │       16.547│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │       13.603│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │       16.986│
│                       14      │Protecția muncii                                            │        5.557│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe     │       12.149│
│                               │pentru armată                                               │             │
│                       16      │Studii și cercetări                                         │          134│
│                       18      │Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor │        7.264│
│                       21      │Meteorologie                                                │       48.000│
│                       22      │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor                   │        8.350│
│                       23      │Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor       │        9.900│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor          │       71.161│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe  │       48.563│
│                            02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne  │       15.151│
│                            03 │Stabilirea riscului de țară                                 │          980│
│                            04 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor          │        6.467│
│                               │preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007             │             │
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │       64.186│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       28      │Ajutor public judiciar                                      │       23.714│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │      843.663│
│                            01 │Reclamă și publicitate                                      │        3.184│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │       20.847│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                                │       37.304│
│                            04 │Chirii                                                      │      208.180│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor           │      158.813│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției      │        2.088│
│                               │publice                                                     │             │
│                            08 │Fondul Primului ministru                                    │          500│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare                     │        9.923│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │      402.824│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │    7.971.659│
│                       01      │Dobânzi aferente datoriei publice interne                   │    4.666.014│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe           │    4.666.014│
│                       02      │Dobânzi aferente datoriei publice externe                   │    1.947.247│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe           │    1.748.452│
│                            02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de          │      198.795│
│                               │ordonatorii de credite                                      │             │
│                       03      │Alte dobânzi                                                │       14.662│
│                            05 │Dobânzi la operațiunile de leasing                          │       14.662│
│                       04      │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP │    1.343.736│
│                               │în baza OUG 64/2007                                         │             │
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │    4.244.900│
│                       01      │Subvenții pe produse                                        │      275.163│
│                       02      │Subvenții pe activități                                     │       21.039│
│                       03      │Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif   │      215.700│
│                       04      │Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de│    1.100.000│
│                               │călători                                                    │             │
│                       05      │Subvenții pentru transportul de călători cu metroul         │      349.293│
│                       06      │Acțiuni de ecologizare                                      │       34.611│
│                       13      │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a           │      230.263│
│                               │tranzacțiilor internaționale                                │             │
│                       14      │Susținerea infrastructurii de transport                     │       51.915│
│                       15      │Sprijinirea producătorilor agricoli                         │    1.781.458│
│                       16      │Programe de conservare sau de închidere a minelor           │      148.371│
│                       18      │Protecție socială în sectorul minier                        │       13.202│
│                       30      │Alte subvenții                                              │       23.885│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                                 │      200.750│
│                       01      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului           │      184.750│
│                       02      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului                │       16.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │   18.809.797│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │   17.229.722│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │    2.982.188│
│                            02 │Finanțarea de bază a învățământului superior                │    1.947.615│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                         │      976.440│
│                            04 │Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap     │    1.843.201│
│                            07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor  │    7.056.100│
│                               │sociale de stat                                             │             │
│                            10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane │          900│
│                               │care execută pedepse private de libertate sau arest         │             │
│                               │preventiv                                                   │             │
│                            11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului      │      294.333│
│                               │național unic de asigurări sociale de sănătate              │             │
│                            13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar          │       12.450│
│                            25 │Programe pentru sănătate                                    │      106.721│
│                            26 │Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de     │      101.558│
│                               │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru        │             │
│                               │creșterea copilului                                         │             │
│                            28 │Întreținerea infrastructurii rutiere                        │      435.149│
│                            32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit                 │      150.000│
│                            34 │Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevizionate   │      354.300│
│                               │ale prețurilor la combustibili                              │             │
│                            36 │Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea        │       84.000│
│                               │familiei                                                    │             │
│                            37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea   │      532.000│
│                               │locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri        │             │
│                            38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru│       24.667│
│                               │finanțarea unităților de asistență medico-socială           │             │
│                            40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți   │       28.500│
│                            43 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru│       26.177│
│                               │finanțarea programelor de electrificare                     │             │
│                            45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru│      233.528│
│                               │finanțarea sănătății                                        │             │
│                            48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru│       39.895│
│                               │finanțarea camerelor agricole                               │             │
│                       02      │Transferuri de capital                                      │    1.580.075│
│                            03 │Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea │      320.300│
│                               │și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate       │             │
│                            04 │Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport   │       78.000│
│                            05 │Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor        │        5.600│
│                               │urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism │             │
│                            06 │Retehnologizarea centralelor termice și electrice de        │       55.235│
│                               │termoficare                                                 │             │
│                            08 │Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență │        7.102│
│                            09 │Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al │        8.172│
│                               │construcțiilor existente cu destinație de locuință          │             │
│                            10 │Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate  │      397.186│
│                            11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale            │        4.000│
│                            12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale      │       32.301│
│                            13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere                         │      170.000│
│                            14 │Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor       │      230.450│
│                            17 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale     │        1.000│
│                               │pentru finanțarea investițiilor în sănătate                 │             │
│                            20 │Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor           │      100.000│
│                            21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale     │      170.529│
│                               │pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism      │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │   14.485.495│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │    8.009.640│
│                            01 │Restructurarea industriei de apărare                        │       35.000│
│                            02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și │       20.414│
│                               │Sportiv Român                                               │             │
│                            03 │Programe cu finanțare rambursabilă                          │      184.370│
│                            05 │Programul de realizare a sistemului național antigrindină   │       12.000│
│                            06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri                        │        3.000│
│                            07 │Programe comunitare                                         │        1.139│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare rambursabilă   │       54.761│
│                            09 │Programe ISPA                                               │       15.462│
│                            12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat       │    3.929.322│
│                            13 │Programe de dezvoltare                                      │      272.782│
│                            14 │Fond Național de Preaderare                                 │    1.424.177│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                            │       33.286│
│                            26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuințe,           │        5.000│
│                               │reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor        │             │
│                               │existente                                                   │             │
│                            28 │Cheltuieli neeligibile ISPA                                 │      120.000│
│                            29 │Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice│       50.000│
│                            46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de      │             │
│                               │ajutor de stat                                              │    1.000.843│
│                            47 │Plata valorii de executare a garanției în contul            │           50│
│                               │finanțatorilor în cadrul programului Prima casă             │             │
│                            48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare   │      792.689│
│                            49 │Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul        │       55.345│
│                               │economic                                                    │             │
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │      480.455│
│                               │internaționale)                                             │             │
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │      458.351│
│                            03 │Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate          │       17.686│
│                            04 │Alte transferuri curente în străinătate                     │        4.418│
│                       03      │Contribuția României la bugetul U.E.                        │    5.970.000│
│                            01 │Contribuții din taxe vamale                                 │      638.800│
│                            03 │Contribuții din sectorul zahărului                          │        4.192│
│                            04 │Contribuții din resursa TVA                                 │      623.081│
│                            05 │Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii  │      295.756│
│                            06 │Contribuții din resursa VBN                                 │    4.275.478│
│                            07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute                     │       95.220│
│                            10 │Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de jos și │       37.473│
│                               │Suediei                                                     │             │
│                       04      │Alte plăți către UE                                         │       25.400│
│                            02 │Contribuția României la fondul de Cercetare pentru Cărbune  │             │
│                               │și Oțel                                                     │       25.400│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │    5.850.944│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │    1.079.020│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │      552.103│
│                       03      │Programe din Fondul de Coeziune (FC)                        │      497.810│
│                       04      │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală   │    1.200.000│
│                               │(FEADR)                                                     │             │
│                       05      │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)           │       28.700│
│                       06      │Programe din fondul European de Garantare Agricolă (FESA)   │      731.271│
│                       08      │Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat │        1.470│
│                               │(ENP)                                                       │             │
│                       09      │Sume aferente Fondului European pentru Refugiați            │        2.327│
│                       10      │Sume aferente Fondului European de Returnare                │        2.990│
│                       11      │Sume aferente Fondului European de Integrare a              │        3.192│
│                               │Resortisanților Țărilor Terțe                               │             │
│                       13      │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen           │      198.062│
│                       14      │Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție             │       14.128│
│                       15      │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    │        8.314│
│                       16      │Alte facilități și instrumente postaderare                  │       36.116│
│                       17      │Mecanismul financiar SSE                                    │       36.409│
│                       18      │Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare │       18.343│
│                               │Durabilă                                                    │             │
│                       19      │Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional         │       83.868│
│                               │Asistență Tehnică                                           │             │
│                       20      │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele│      182.462│
│                               │decât Programul Operațional Asistență Tehnică               │             │
│                       21      │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele   │      402.235│
│                               │locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate  │             │
│                               │din FEN postaderare                                         │             │
│                       22      │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți    │      563.014│
│                               │comerciale, instituții publice finanțate parțial sau        │             │
│                               │integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept  │             │
│                               │public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor │             │
│                               │finanțate din FEN postaderare                               │             │
│                       23      │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu  │        4.500│
│                               │finanțare din FEN                                           │             │
│                       24      │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile           │      204.610│
│                               │postaderare de la Comunitatea Europeană                     │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   18.120.486│
│                       01      │Asigurări sociale                                           │   11.449.391│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │    6.671.095│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │    6.111.245│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │      557.990│
│                            03 │Tichete de creșă                                            │        1.860│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │    1.440.952│
│                       01      │Burse                                                       │      436.299│
│                       03      │Finanțarea partidelor politice                              │        7.299│
│                       04      │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând           │       70.000│
│                               │minorităților naționale altele decât cele care primesc      │             │
│                               │subvenții de la bugetul de stat                             │             │
│                       05      │Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și         │        3.880│
│                               │combatere a intoleranței                                    │             │
│                       07      │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a      │        7.500│
│                               │organizațiilor reprezentative ale acestora                  │             │
│                       08      │Programe pentru tineret                                     │        7.800│
│                       09      │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de      │        5.047│
│                               │calamități naturale în agricultură                          │             │
│                       11      │Asociații și fundații                                       │       24.710│
│                       12      │Susținerea cultelor                                         │       40.000│
│                       13      │Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe │       11.088│
│                               │Române din afara granițelor                                 │             │
│                       14      │Contribuția statului la salarizarea personalului de cult    │      278.124│
│                       15      │Contribuții la salarizarea personalului neclerical          │        2.208│
│                       16      │Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea     │        5.209│
│                               │imaginii și intereselor românești peste hotare              │             │
│                       17      │Despăgubiri civile                                          │      320.774│
│                       18      │Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii│        5.000│
│                               │și combaterii epizootiilor                                  │             │
│                       19      │Indemnizația de merit                                       │       34.647│
│                       20      │Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de │       80.190│
│                               │structurile sportive de drept privat                        │             │
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural           │        6.453│
│                       23      │Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului │        1.287│
│                               │și al Rezistenței Sighet                                    │             │
│                       24      │Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie    │          749│
│                               │1989 din Municipiul Timișoara                               │             │
│                       26      │Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor   │        7.958│
│                       27      │Renta viageră agricolă                                      │       83.000│
│                       28      │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos  │        1.050│
│                       30      │Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea       │          680│
│                               │discriminării                                               │             │
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │    3.949.380│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă   │    3.949.380│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │    2.896.916│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │    2.522.766│
│                       01      │Active fixe                                                 │    2.296.064│
│                            01 │Construcții                                                 │    1.292.163│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │      315.569│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │       74.120│
│                            30 │Alte active fixe                                            │      614.212│
│                       02      │Stocuri                                                     │        2.739│
│                            01 │Rezerve de stat și de mobilizare                            │        2.739│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │       58.471│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                               │      369.200│
│                       01      │Active financiare                                           │      369.200│
│                            01 │Participare la capitalul social al societăților comerciale  │      369.200│
│                  75           │TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE                  │        4.950│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │    3.079.376│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │        5.639│
│                       01      │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin         │        5.185│
│                               │convenții bilaterale și interguvernamentale                 │             │
│                       02      │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat           │          454│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │    3.073.737│
│                       01      │Rambursări de credite externe                               │    1.092.511│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de │      539.323│
│                               │credite                                                     │             │
│                            06 │Diferențe de curs aferente datoriei publice externe         │      553.188│
│                       03      │Rambursări de credite în contul împrumuturilor              │    1.981.226│
│                               │preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007             │             │
│5101                           │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE                       │   10.607.276│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   10.150.125│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    2.311.626│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │    1.841.487│
│                            01 │Salarii de bază                                             │    1.192.406│
│                            02 │Salarii de merit                                            │        6.021│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │       37.326│
│                            04 │Spor de vechime                                             │      166.729│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │       42.890│
│                            06 │Alte sporuri                                                │       85.222│
│                            08 │Fond de premii                                              │       86.817│
│                            09 │Prima de vacanță                                            │       59.263│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul                      │        1.003│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                                  │          500│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │        9.906│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │       79.683│
│                            14 │Indemnizații de detașare                                    │        1.071│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă      │          273│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                                    │        2.020│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │       70.357│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │       21.671│
│                            02 │Norme de hrană                                              │       21.495│
│                            04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa     │           24│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                           │          152│
│                       03      │Contribuții                                                 │      448.468│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │      327.597│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │        9.732│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │       92.054│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │        4.752│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru        │            2│
│                               │angajați                                                    │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │       14.331│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      577.077│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │      254.106│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │       10.391│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │        2.437│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │       50.425│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │        8.050│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │       17.478│
│                            06 │Piese de schimb                                             │        3.070│
│                            07 │Transport                                                   │        1.115│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │       39.541│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │       68.198│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │       53.401│
│                       02      │Reparații curente                                           │       21.730│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │          496│
│                            01 │Medicamente                                                 │          484│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │            2│
│                            03 │Reactivi                                                    │           10│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │       12.668│
│                            01 │Uniforme și echipament                                      │        1.099│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                                │           61│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │       11.508│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │       97.865│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │       51.887│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │       45.978│
│                       09      │Materiale de laborator                                      │           60│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                        │           40│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │        5.105│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │        1.279│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │        4.683│
│                       14      │Protecția muncii                                            │          983│
│                       16      │Studii și cercetări                                         │           39│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │          119│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │      177.904│
│                            01 │Reclamă și publicitate                                      │          608│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │       16.121│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                                │        4.461│
│                            04 │Chirii                                                      │       89.424│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției      │        1.610│
│                               │publice                                                     │             │
│                            08 │Fondul Primului-ministru                                    │          500│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare                     │          103│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │       65.077│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │       16.625│
│                       01      │Transferuri curente                                         │       16.625│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │       16.575│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                         │           50│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    6.258.471│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │       35.172│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă │       11.012│
│                            12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat       │       22.484│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                            │        1.480│
│                            48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare   │          196│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │      253.299│
│                               │internaționale)                                             │             │
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │      248.881│
│                            04 │Alte transferuri curente în străinătate                     │        4.418│
│                       03      │Contribuția României la bugetul U.E.                        │    5.970.000│
│                            01 │Contribuții din taxe vamale                                 │      638.800│
│                            03 │Contribuții din sectorul zahărului                          │        4.192│
│                            04 │Contribuții din resursa TVA                                 │      623.081│
│                            05 │Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii  │      295.756│
│                            06 │Contribuții din resursa VBN                                 │    4.275.478│
│                            07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute                     │       95.220│
│                            10 │Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de jos și │       37.473│
│                               │Suediei                                                     │             │
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      976.291│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │       16.980│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │      154.042│
│                       13      │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen           │       68.532│
│                       14      │Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție             │        9.349│
│                       16      │Alte facilități și instrumente postaderare                  │        8.783│
│                       17      │Mecanismul financiar SSE                                    │        3.326│
│                       18      │Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare │          891│
│                               │Durabilă                                                    │             │
│                       19      │Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional         │       83.868│
│                               │Asistență Tehnică                                           │             │
│                       20      │Asistență tehnică în cadrul Programelor operaționale, altele│       64.690│
│                               │decât Programul Operațional Asistență Tehnică               │             │
│                       21      │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele   │       40.008│
│                               │locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate  │             │
│                               │din FEN postaderare                                         │             │
│                       22      │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți    │      316.712│
│                               │comerciale, instituții publice finanțate parțial sau        │             │
│                               │integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept  │             │
│                               │public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor │             │
│                               │finanțate din FEN postaderare                               │             │
│                       23      │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu  │        4.500│
│                               │finanțare din FEN                                           │             │
│                       24      │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile           │      204.610│
│                               │postaderare de la Comunitatea Europeană                     │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       10.035│
│                       01      │Burse                                                       │        1.800│
│                       11      │Asociații și fundații                                       │          464│
│                       17      │Despăgubiri civile                                          │        5.674│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural           │        1.417│
│                       30      │Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea       │          680│
│                               │discriminării                                               │             │
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      457.151│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       87.951│
│                       01      │Active fixe                                                 │       85.014│
│                            01 │Construcții                                                 │       45.819│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │       17.870│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │       12.326│
│                            30 │Alte active fixe                                            │        8.999│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        2.937│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                               │      369.200│
│                       01      │Active financiare                                           │      369.200│
│                            01 │Participare la capitalul social al societăților comerciale  │      369.200│
│5101   01                      │Autorități executive și legislative                         │    4.432.666│
│             01                │Administrația prezidențială                                 │       35.515│
│             02                │Autorități legislative                                      │      334.333│
│             03                │Autorități executive                                        │    3.760.311│
│             04                │Alte organe ale autorităților publice                       │      302.507│
│       03                      │Contribuția la bugetul UE                                   │    5.970.000│
│       04                      │Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană     │      204.610│
│5301                           │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE                        │    1.396.104│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    1.381.780│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      156.753│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │      123.016│
│                            01 │Salarii de bază                                             │       82.481│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │        3.291│
│                            04 │Spor de vechime                                             │       14.395│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │        3.692│
│                            06 │Alte sporuri                                                │       11.642│
│                            08 │Fond de premii                                              │        6.917│
│                            09 │Prima de vacanță                                            │           69│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul                      │           22│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                                  │          110│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │            3│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │           62│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                                    │            2│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │          330│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │           52│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa     │           52│
│                       03      │Contribuții                                                 │       33.685│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │       25.400│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │          668│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │        6.164│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │          317│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │        1.136│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       18.831│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │        8.673│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │           95│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │           52│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │        4.433│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │          250│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │          191│
│                            06 │Piese de schimb                                             │           10│
│                            07 │Transport                                                   │          119│
│                            08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet                 │          710│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │          850│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │        1.963│
│                       02      │Reparații curente                                           │          445│
│                       03      │Hrana                                                       │            3│
│                            02 │Hrana pentru animale                                        │            3│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │           10│
│                            01 │Medicamente                                                 │            3│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │            7│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │          139│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │          139│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │          518│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │          260│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │          258│
│                       09      │Materiale de laborator                                      │           20│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │          107│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │          400│
│                       14      │Protecția muncii                                            │           50│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │        8.466│
│                            01 │Reclamă și publicitate                                      │           50│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │          500│
│                            04 │Chirii                                                      │           33│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției      │           10│
│                               │publice                                                     │             │
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │        7.873│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │       38.669│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │       38.669│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │       38.669│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    1.084.794│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │    1.051.870│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă │          588│
│                            12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat       │       20.500│
│                            13 │Programe de dezvoltare                                      │      271.782│
│                            48 │Finanțarea proiectelor de cercetare dezvoltare și inovare   │      759.000│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │       32.924│
│                               │internaționale)                                             │             │
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │       32.924│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       62.666│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │       35.636│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │       10.398│
│                       15      │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    │          102│
│                       17      │Mecanismul financiar SSE                                    │        1.994│
│                       20      │Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale,       │       14.536│
│                               │altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică        │             │
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.067│
│                       01      │Burse                                                       │        6.309│
│                       11      │Asociații și fundații                                       │            4│
│                       19      │Indemnizația de merit                                       │        5.640│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural           │          156│
│                       26      │Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor   │        7.958│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       14.324│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       14.324│
│                       01      │Active fixe                                                 │       12.748│
│                            01 │Construcții                                                 │       12.014│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │          600│
│                            30 │Alte active fixe                                            │          134│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        1.576│
│5301   01                      │Cercetare fundamentală (de bază)                            │      162.247│
│       02                      │Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale    │    1.233.857│
│5401                           │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                              │    2.825.744│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.820.750│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      802.074│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │      629.000│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │      629.000│
│                       03      │Contribuții                                                 │      173.074│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │      130.800│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │        3.000│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │       34.274│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │        5.000│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       69.135│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │            7│
│                            08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet                 │            4│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │            3│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │          166│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │       56.362│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │       12.600│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare                     │        9.500│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │        3.100│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                                 │      200.750│
│                       01      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului           │      184.750│
│                       02      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului                │       16.000│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │    1.442.663│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │    1.424.977│
│                           14  │Fond Național de Preaderare                                 │    1.424.177│
│                           18  │Alte transferuri curente interne                            │          750│
│                           47  │Plata valorii de executare a garanției în contul            │           50│
│                               │finanțatorilor în cadrul programului Prima casă             │             │
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                       │       17.686│
│                               │(către organizații internaționale)                          │             │
│                            03 │Asistența pentru dezvoltare alocată în străinătate          │       17.686│
│                  54           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      306.128│
│                       03      │Finanțarea partidelor politice                              │        7.299│
│                       17      │Despăgubiri civile                                          │      298.829│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        4.994│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │           44│
│                       01      │Active fixe                                                 │           44│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │           12│
│                            30 │Alte active fixe                                            │           32│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE                    │        4.950│
│5401   01                      │Programe de informare și prezentare a imaginii României     │          750│
│       02                      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului           │      184.750│
│       03                      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului                │       16.000│
│       04                      │Fondul Național de Preaderare                               │    1.424.177│
│       11                      │Asistență națională externă pentru dezvoltare               │       16.300│
│       12                      │Fondul Național de Dezvoltare                               │        4.950│
│       14                      │Plata valorii de executare a garanției în cadrul            │           50│
│                               │programului Prima casă                                      │             │
│       50                      │Alte servicii publice generale                              │    1.178.767│
│5501                           │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI           │   10.754.399│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    8.219.985│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       64.597│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor          │       64.597│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe  │       42.000│
│                            02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne  │       15.150│
│                            03 │Stabilirea riscului de țară                                 │          980│
│                            04 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor          │             │
│                               │preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007             │        6.467│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │    7.758.202│
│                       01      │Dobânzi aferente datoriei publice interne                   │    4.666.014│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe           │    4.666.014│
│                       02      │Dobânzi aferente datoriei publice externe                   │    1.748.452│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe           │    1.748.452│
│                       04      │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contractate de     │    1.343.736│
│                               │MFP în baza OUG 64/2007                                     │             │
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      397.186│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       02      │Transferuri de capital                                      │      397.186│
│                            10 │Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate  │      397.186│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │    2.534.414│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │    2.534.414│
│                       01      │Rambursări de credite externe                               │      553.188│
│                            06 │Diferențe de curs aferente datoriei publice externe         │      533.188│
│                       03      │Rambursări de credite în contul împrumuturilor              │    1.981.226│
│                               │preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007             │             │
│5601                           │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE         │    7.056.100│
│                               │ADMINISTRAȚIEI                                              │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    7.056.100│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    7.056.100│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri  curente                                        │    7.056.100│
│                            07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor  │    7.056.100│
│                               │sociale de stat                                             │             │
│5601   02                      │Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor  │    7.056.100│
│                               │sociale de stat                                             │             │
│6001                           │APĂRARE                                                     │    4.111.731│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    3.509.201│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    2.705.725│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │    1.723.171│
│                            01 │Salarii de bază                                             │      655.000│
│                            02 │Salarii de merit                                            │       32.735│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │       27.448│
│                            04 │Spor de vechime                                             │      140.000│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │      152.603│
│                            06 │Alte sporuri                                                │      108.449│
│                            08 │Fond de premii                                              │       83.000│
│                            09 │Prima de vacanță                                            │          790│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul                      │           50│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                                  │          420│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │            6│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │      173.928│
│                            14 │Indemnizații de deplasare                                   │          835│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │      347.907│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │      753.976│
│                            02 │Norme de hrană                                              │      534.000│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                          │       73.747│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă                      │       11.886│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                           │      134.343│
│                       03      │Contribuții                                                 │      228.578│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │      126.965│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │        4.193│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │       84.156│
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru        │        6.559│
│                               │angajați                                                    │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │        6.705│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      554.302│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │      372.011│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │        3.600│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │        1.681│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │      154.124│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │       22.867│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │       37.394│
│                            06 │Piese de schimb                                             │       17.661│
│                            07 │Transport                                                   │        9.496│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet                 │       22.233│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │       98.948│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │        4.007│
│                       02      │Reparații curente                                           │       14.222│
│                       03      │Hrană                                                       │       57.127│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                         │       56.026│
│                            02 │Hrană pentru animale                                        │        1.101│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │        2.068│
│                            01 │Medicamente                                                 │        1.899│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │           75│
│                            03 │Reactivi                                                    │           80│
│                            04 │Dezinfectanți                                               │           14│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │       41.707│
│                            01 │Uniforme și echipament                                      │       37.169│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                                │          737│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │        3.801│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │       18.196│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │        8.319│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │        9.877│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                        │        1.357│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │          630│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │            1│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │          371│
│                       14      │Protecția muncii                                            │        1.133│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe     │        6.139│
│                               │pentru armată                                               │             │
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │            2│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │       39.338│
│                            01 │Reclamă și publicitate                                      │           65│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │        1.230│
│                            03 │Prime de asigurări non-viață                                │        6.646│
│                            04 │Chirii                                                      │        2.425│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │       28.972│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │       90.971│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │       90.971│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                         │       90.971│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │      157.857│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │      157.857│
│                               │internaționale)                                             │             │
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │      157.857│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │          104│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │          104│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │          104│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │          242│
│                       11      │Asociații și fundații                                       │          242│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      602.530│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      602.530│
│                       01      │Active fixe                                                 │      599.495│
│                            01 │Construcții                                                 │       35.472│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │        3.839│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │        6.332│
│                            10 │Alte active fixe                                            │      553.852│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        3.035│
│6001   01                      │Administrație centrală                                      │      272.578│
│       02                      │Apărare națională                                           │    3.544.760│
│       03                      │Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara     │      262.205│
│                               │teritoriului statului român                                 │             │
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru apărare                      │       23.252│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul apărării                        │        8.936│
│6101                           │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ                       │   11.644.629│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   11.126.036│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │    8.993.208│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │    5.851.320│
│                            01 │Salarii de bază                                             │    2.814.412│
│                            02 │Salarii de merit                                            │       81.733│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │       50.389│
│                            04 │Spor de vechime                                             │      183.148│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncii                           │      798.331│
│                            06 │Alte sporuri                                                │      811.026│
│                            08 │Fond de premii                                              │      260.737│
│                            09 │Primă de vacanță                                            │      187.189│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul                      │          118│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                                  │          537│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │          163│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │       25.248│
│                            14 │Indemnizații de detașare                                    │        1.014│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă      │        3.000│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                                    │       16.970│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │      617.305│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │    1.590.485│
│                            02 │Norme de hrană                                              │    1.327.209│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                          │      216.513│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa     │           99│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă                      │        3.558│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                           │       43.106│
│                       03      │Contribuții                                                 │      766.833│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │      373.795│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │       11.265│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │      359.329│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │        3.861│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru        │          379│
│                               │angajați                                                    │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │       18.204│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      967.211│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │      423.273│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │        7.763│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │        2.192│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                         │      105.128│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │       16.551│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │       71.969│
│                            06 │Piese de schimb                                             │       19.011│
│                            07 │Transport                                                   │       11.412│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │       69.902│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │       96.607│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │       22.738│
│                       02      │Reparații curente                                           │       32.970│
│                       03      │Hrană                                                       │        9.186│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                         │        6.439│
│                            02 │Hrană pentru animale                                        │        2.747│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │        2.750│
│                            01 │Medicamente                                                 │        2.207│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │          254│
│                            03 │Reactivi                                                    │          209│
│                            04 │Dezinfectanți                                               │           80│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │       21.771│
│                            01 │Uniforme și echipament                                      │        9.840│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pal                                │          360│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │       11.571│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │       35.437│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │       16.366│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │       19.071│
│                       09      │Materiale de laborator                                      │          423│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                        │          425│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │        1.970│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │        9.941│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │        1.992│
│                       14      │Protecția muncii                                            │        1.735│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe     │        5.810│
│                               │pentru armată                                               │             │
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor          │        3.842│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe  │        3.841│
│                            02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne  │            1│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │        7.186│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       28      │Ajutor public judiciar                                      │       23.714│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │      190.166│
│                            01 │Reclamă și publicitate                                      │          838│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │        1.654│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                                │       22.660│
│                            04 │Chirii                                                      │       85.243│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției      │          385│
│                               │publice                                                     │             │
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │       79.386│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       14.661│
│                       02      │Dobânzi aferente datoriei publice externe                   │            3│
│                            02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de          │            3│
│                               │ordonatorii de credite                                      │             │
│                       03      │Alte dobânzi                                                │       14.658│
│                            05 │Dobânzi la operațiunile de leasing                          │       14.658│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      789.255│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │      780.750│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │      712.021│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                         │       67.829│
│                            10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane │          900│
│                               │care execută pedepse private de libertate sau arest         │             │
│                               │preventiv                                                   │             │
│                       02      │Transferuri de capital                                      │        8.505│
│                            08 │Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență │          722│
│                            12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale      │        7.783│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │       24.511│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │       20.827│
│                            03 │Programe cu finanțare rambursabilă                          │        2.493│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă │       15.386│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                            │        2.948│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │        3.684│
│                               │internaționale)                                             │             │
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │        3.684│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      205.984│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │       41.232│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │       17.427│
│                       09      │Sume aferente Fondului European pentru Refugiați            │        2.327│
│                       10      │Sume aferente Fondului European de Returnare                │        2.990│
│                       11      │Sume aferente Fondului European de Integrare a              │        3.192│
│                               │Resortisanților Țărilor Terțe                               │             │
│                       13      │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen           │      129.530│
│                       14      │Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție             │        3.259│
│                       15      │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    │        2.471│
│                       16      │Alte facilități și instrumente postaderare                  │        2.995│
│                       17      │Mecanismul financiar SSE                                    │          561│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ                                 │           50│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │           50│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │           40│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │           10│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       18.016│
│                       11      │Asociații și fundații                                       │        4.000│
│                       17      │Despăgubiri civile                                          │       14.016│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      113.140│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă   │      113.140│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      518.547│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      518.547│
│                       01      │Active fixe                                                 │      336.887│
│                            01 │Construcții                                                 │       85.080│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │      222.509│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │        6.328│
│                            30 │Alte active fixe                                            │       22.970│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │       17.098│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │           46│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                            │           46│
│                       01      │Rambursări de credite externe                               │           46│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de │           46│
│                               │credite                                                     │             │
│6101   01                      │Administrația centrală                                      │    1.052.569│
│       03                      │Ordine publică                                              │    4.189.248│
│             01                │Poliție                                                     │    2.420.462│
│             02                │Jandarmerie                                                 │      951.195│
│             03                │Paza și supravegherea frontierei                            │      817.591│
│       04                      │Siguranța națională                                         │    1.639.560│
│       05                      │Protecție civilă și proiecția contra incendiilor            │      980.267│
│       06                      │Autorități judecătorești                                    │    2.276.908│
│       07                      │Penitenciare                                                │      741.187│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță  │        1.500│
│                               │națională                                                   │             │
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței   │      763.390│
│                               │naționale                                                   │             │
│6501                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                                  │    4.914.502│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    4.355.666│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      621.150│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │      458.071│
│                            01 │Salarii de bază                                             │      240.831│
│                            02 │Salarii de merit                                            │        3.222│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │       15.402│
│                            04 │Spor de vechime                                             │       44.934│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │       19.011│
│                            06 │Alte sporuri                                                │       25.418│
│                            08 │Fond de premii                                              │       16.174│
│                            09 │Primă de vacanță                                            │        5.577│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul                      │        5.036│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                                  │       30.414│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │        1.829│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │        2.070│
│                            14 │Indemnizații de detașare                                    │          366│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă      │           94│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                                    │          424│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │       47.269│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │       42.725│
│                            02 │Norme de hrană                                              │       33.630│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                          │        5.323│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa     │          155│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă                      │          215│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                           │        3.402│
│                       03      │Contribuții                                                 │      104.308│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │       75.414│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │        1.902│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │       23.255│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │          530│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru        │            1│
│                               │angajați                                                    │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │        3.206│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      179.987│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │       88.414│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │        3.552│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │        1.691│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                         │       29.609│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │        5.271│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │        3.421│
│                            06 │Piese de schimb                                             │        1.072│
│                            07 │Transport                                                   │          257│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │        5.376│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │        6.476│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │       31.689│
│                       02      │Reparații curente                                           │        6.567│
│                       03      │Hrană                                                       │       24.467│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                         │       24.462│
│                            02 │Hrană pentru animale                                        │            5│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │          216│
│                            01 │Medicamente                                                 │          150│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │           46│
│                            03 │Reactivi                                                    │           15│
│                            04 │Dezinfectanți                                               │            5│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │       30.186│
│                            01 │Uniforme și echipament                                      │        7.192│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                                │          596│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │       22.398│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │        6.290│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │        4.882│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │        1.408│
│                       09      │Materiale de laborator                                      │           36│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                        │          172│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │        6.584│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │          601│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │        3.953│
│                       14      │Protecția muncii                                            │          270│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe     │          200│
│                               │pentru armată                                               │             │
│                       16      │Studii și cercetări                                         │            8│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │           45│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │        8.717│
│                            01 │Reclamă și publicitate                                      │          100│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │          285│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                                │          636│
│                            04 │Chirii                                                      │        2.389│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției      │           28│
│                               │publice                                                     │             │
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │        5.279│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    2.384.722│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │    2.384.722│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │      437.042│
│                            02 │Finanțarea de bază a învățământului superior                │    1.947.615│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                         │           65│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        5.220│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │        4.848│
│                            03 │Programe cu finanțare rambursabilă                          │        3.656│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare rambursabilă   │          202│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                            │          990│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │          372│
│                               │internaționale)                                             │             │
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │          372│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │      294.073│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │      156.310│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │      137.711│
│                       15      │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    │           51│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ                                 │      280.704│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │      280.704│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │      279.054│
│                            03 │Tichete de creșă                                            │        1.650│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │      434.021│
│                       01      │Burse                                                       │      421.800│
│                       15      │Contribuții la salarizarea personalului neclerical          │        2.208│
│                       17      │Despăgubiri civile                                          │          250│
│                       19      │Indemnizația de merit                                       │        8.883│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific social cultural              │          880│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      155.790│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă   │      155.790│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │      558.836│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │      558.836│
│                       01      │Active fixe                                                 │      540.342│
│                            01 │Constituții                                                 │      526.831│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │       10.615│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │        2.571│
│                            30 │Alte active fixe                                            │          325│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │       18.194│
│6501   01                      │Administrație centrală                                      │       66.253│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                            │    1.185.590│
│       03                      │Învățământul preșcolar și primar                            │        3.273│
│             01                │Învățământ preșcolar                                        │        3.273│
│       04                      │Învățământ secundar                                         │      449.507│
│             01                │Învățământ secundar inferior                                │      210.821│
│             02                │Învățământ secundar superior                                │      203.561│
│             03                │Învățământ profesional                                      │       35.125│
│       05                      │Învățământ postliceal                                       │       55.040│
│       06                      │Învățământ superior                                         │    2.499.833│
│             01                │Învățământ universitar                                      │    2.447.058│
│             02                │Învățământ preuniversitar                                   │       52.775│
│       07                      │Învățământ nedefinibil prin nivel                           │       51.210│
│             02                │Biblioteci culturale, universitare și pedagogice            │       51.210│
│       11                      │Servicii auxiliare pentru educație                          │      507.807│
│             04                │Cămine și cantine pentru studenți                           │      312.081│
│             30                │Alte servicii auxiliare                                     │      195.726│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru învățământ                   │           39│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul învățământului                  │       95.950│
│6601                           │SĂNĂTATE                                                    │    2.353.343│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.292.665│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      249.266│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │      194.165│
│                            01 │Salarii de bază                                             │      140.008│
│                            02 │Salarii de merit                                            │          155│
│                            03 │Indemnizații de conducere                                   │          547│
│                            04 │Spor de vechime                                             │        3.000│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │        3.570│
│                            06 │Alte sporuri                                                │        1.273│
│                            08 │Fond de premii                                              │       16.915│
│                            09 │Primă de vacanță                                            │       14.820│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul                      │          330│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │        3.960│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │          650│
│                            14 │Indemnizații de detașare                                    │           12│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │        8.925│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │        1.441│
│                            01 │Tichete de masă                                             │           66│
│                            02 │Norme de hrană                                              │        1.220│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                          │          117│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                           │           38│
│                       03      │Contribuții                                                 │       53.660│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │       40.374│
│                            02 │Contribuții de asigurări sociale de șomaj                   │          972│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │       10.185│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │          477│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │        1.652│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      159.368│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │       53.620│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │        3.286│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │          970│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                         │        9.956│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │        1.477│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │        3.249│
│                            06 │Piese de schimb                                             │          842│
│                            07 │Transport                                                   │           35│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │        4.788│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │        9.521│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │       19.496│
│                       02      │Reparații curente                                           │        1.208│
│                       03      │Hrană                                                       │       15.567│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                         │       15.400│
│                            02 │Hrană pentru animale                                        │          167│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │       38.642│
│                            01 │Medicamente                                                 │        5.289│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │       18.786│
│                            03 │Reactivi                                                    │        6.319│
│                            04 │Dezinfectanți                                               │        8.248│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │        2.075│
│                            01 │Uniforme și echipament                                      │           26│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                                │           12│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │        2.037│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │        3.254│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │        2.246│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │        1.008│
│                       09      │Materiale de laborator                                      │        2.466│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                        │            4│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │          437│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │          539│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │        1.087│
│                       14      │Proiecția muncii                                            │          366│
│                       16      │Studii și cercetări                                         │            2│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │            5│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │       40.096│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │            6│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                                │           12│
│                            04 │Chirii                                                      │          457│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │       39.621│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │    1.573.537│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │    1.537.639│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │       60.865│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                         │      817.525│
│                            11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului      │      294.333│
│                               │național unic de asigurări sociale de sănătate              │             │
│                            25 │Programe pentru sănătate                                    │      106.721│
│                            38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru│       24.667│
│                               │finanțarea unităților de asistență medico-sociale           │             │
│                            45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru│      233.528│
│                               │finanțarea sănătății                                        │             │
│                       02      │Transferuri de capital                                      │       35.898│
│                            08 │Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență │        6.380│
│                            11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale            │        4.000│
│                            12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale      │       24.518│
│                            17 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale     │        1.000│
│                               │pentru finanțarea investițiilor în sănătate                 │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        1.781│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │        1.781│
│                               │internaționale)                                             │             │
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │        1.781│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │       99.453│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │       64.393│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │       19.798│
│                       08      │Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat │        1.260│
│                               │(ENP)                                                       │             │
│                       14      │Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție             │        1.520│
│                       18      │Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare │       12.482│
│                               │Durabilă                                                    │             │
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE      │      209.260│
│                               │RAMBURSABILĂ                                                │             │
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă   │      209.260│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │       60.678│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │       60.678│
│                       01      │Active fixe                                                 │       59.998│
│                            01 │Construcții                                                 │       55.197│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │        4.491│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │           43│
│                            30 │Alte active fixe                                            │          267│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │           50│
│6601   01                      │Administrația centrală                                      │       14.400│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                            │      176.649│
│       04                      │Servicii medicale în ambulator                              │        8.419│
│             05                │Asistență medicală în centre medicale multifuncționale      │        8.419│
│       06                      │Servicii medicale în unități sanitare cu paturi             │       52.511│
│             01                │Spitale generale                                            │       52.511│
│       08                      │Servicii de sănătate publică                                │       50.462│
│       09                      │Hematologie și securitate transfuzională                    │       57.190│
│       10                      │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate│        6.654│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul sănătății                       │    1.987.058│
│             50                │Alte instituții și acțiuni sanitare                         │    1.987.058│
│6701                           │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE                                │    1.946.761│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    1.913.339│
│                  10           │TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       42.972│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │       34.300│
│                            01 │Salarii de bază                                             │       25.020│
│                            02 │Salarii de merit                                            │          181│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │          836│
│                            04 │Spor de vechime                                             │        2.944│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │          232│
│                            06 │Alte sporuri                                                │          862│
│                            08 │Fond de premii                                              │        1.519│
│                            09 │Primă de vacanță                                            │        1.203│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │           50│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │          212│
│                            14 │Indemnizații de detașare                                    │            2│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │        1.234│
│                       03      │Contribuții                                                 │        8.672│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │        6.357│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │          167│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │        1.736│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │           74│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │          338│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      377.280│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │      348.228│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │          934│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │          204│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                         │        2.348│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │          363│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │          646│
│                            06 │Piese de schimb                                             │           90│
│                            07 │Transport                                                   │            9│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │        7.504│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │      337.902│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │        4.228│
│                       02      │Reparații curente                                           │          507│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │            4│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │            4│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │          627│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │          627│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │        1.871│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │          445│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │        1.426│
│                       09      │Materiale de laborator                                      │            2│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │          243│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │           54│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │          476│
│                       14      │Protecția muncii                                            │           21│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni │          207│
│                               │în reprezentarea intereselor statului, potrivit             │             │
│                               │dispozițiilor legale                                        │             │
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │       25.040│
│                            01 │Reclamă și publicitate                                      │            1│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │          593│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                                │          457│
│                            04 │Chirii                                                      │        5.048│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │       18.941│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │      733.043│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │      733.043│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │      733.043│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │       47.608│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │       47.262│
│                            02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și │       20.414│
│                               │Sportiv Român                                               │             │
│                            18 │Alte transferuri curente interne                            │       26.848│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │    &