lege 12 2010

Law 12/2010 - Gesetz 12/2010

keylinks: cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează, cote ale contribuțiilor (somaj), ANEXE

Lege nr. 12 din 26/01/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 27/01/2010 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale


   Art. 1. - Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2010. 

   SECȚIUNEA 1
  Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2010

 

   Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

   (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 41.005,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 41.005,9 milioane lei.

   (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 310 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54,3 milioane lei, cu un excedent de 255,7 milioane lei.

   (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03.

   (5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 și 5/03.

   Art. 3. - (1) Numărul total al locurilor la tratament balnear și odihnă ce poate fi finanțat din bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabilesc prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 martie 2010, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație al acestei instituții.

   (2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăși 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear și odihnă la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură".

   (3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se acordă gratuit nu poate depăși 15% din numărul total al locurilor contractate.

   (4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010 se asigură și plata biletelor de tratament balnear și odihnă utilizate și rămase nedecontate în anul 2009.

   (5) Tarifele practicate de unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

   (6) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie - 31 decembrie 2010. 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj
pe anul 2010

 

   Art. 4. - (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

   (2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.566,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.943,4 milioane lei, cu un deficit de 1.376,6 milioane lei.

   (3) Deficitul sistemului de asigurări pentru șomaj ce se va înregistra la sfârșitul anului 2010 se acoperă din disponibilitățile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru șomaj în anii precedenți.

   (4) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 253 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 21,3 milioane lei, cu un excedent de 231,7 milioane lei.

   (5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

   (6) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 și 5/04.

   (7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04. 

   CAPITOLUL II
  Responsabilități în aplicarea prezentei legi


   Art. 5. - (1) Pentru anul 2010, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete.

   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare.

   (3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității:

   a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

   b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj;

   c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

   (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze, pe parcursul exercițiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în condițiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

   Art. 6. - (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

   (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete, conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autoritățile de management/gestiune al/a fondurilor/instrumentelor/facilităților sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități ori instrumente postaderare, după caz.

   (3) Beneficiarii finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților ce nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

   Art. 7. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2010.

   (3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

   (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

   Art. 8. - (1) În bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt prevăzute și sume reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională - "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă".

   (2) Ordonatorul principal de credite are obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

   (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (4) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

   Art. 9. - În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare pre- și postaderare, precum și a programelor cu finanțare rambursabilă.

   Art. 10. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

   Art. 11. - Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

   Art. 12. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

   (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

   Art. 13. - Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale" și al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

   Art. 14. - Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete. 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale


   Art. 15. - (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate și se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective.

   (2) Cheltuielile efectuate pentru informarea și consultarea populației, respectiv tipărirea și transmiterea unor informații legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

   Art. 16. - (1) Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.

   (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei.

   Art. 17. - Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

   a) asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei;

   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 918 lei.

   Art. 18. - (1) În baza prevederilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2010 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

   a) 31,3% pentru condiții normale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 20,8% datorată de angajatori;

   b) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 25,8% datorată de angajatori;

   c) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 30,8% datorată de angajatori.

   (2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

   Art. 19. - (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor:

   a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

   b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

   c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

   d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.

   (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

   (3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.

   Art. 20. - (1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

   (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

   Art. 21. - Anexele nr. 1/03 - 5/03*) și nr. 1/04 - 6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

    ___________

Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04 sunt reproduse în facsimil. 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

   

    București, 26 ianuarie 2010.

    Nr. 12.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 

 
 
 

ANEXE

   ANEXA Nr. 1/03 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2010
- SINTEZA -

   

                                                                                                 - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                            │    2010     │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                     Denumire indicator                     │   Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                            │             │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│               A               │                             B                              │      1      │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│0001   03                      │VENITURI - TOTAL                                            │   41.315.919│
│0002                           │l. VENITURI CURENTE                                         │   34.259.819│
│2000                           │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                                 │   34.121.640│
│2003                           │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                                 │   23.880.271│
│       01                      │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de        │   23.603.199│
│                               │angajatori                                                  │             │
│       04                      │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │      277.072│
│                               │profesionale datorate de angajatori                         │             │
│2103                           │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                                  │   10.241.369│
│       01                      │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de        │   11.672.543│
│                               │asigurați                                                   │             │
│       04                      │Contribuția altor persoane asigurate                        │      380.415│
│       05                      │Contribuții facultative ale asiguraților                    │       11.000│
│       06                      │Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli  │            2│
│                               │profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie  │             │
│                               │asigurarea                                                  │             │
│       07                      │Contribuția la fondul de pensii, administrat privat         │   -1.822.591│
│                               │(se scade)                                                  │             │
│2900   03                      │C. VENITURI NEFISCALE                                       │      138.179│
│3000                           │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                │       33.001│
│3003                           │VENITURI DIN PROPRIETATE                                    │        1.000│
│       07                      │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și   │        1.000│
│                               │boli profesionale                                           │             │
│3103                           │VENITURI DIN DOBÂNZI                                        │       32.001│
│       06                      │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de         │       32.001│
│                               │accidente de muncă și boli profesionale                     │             │
│3300   03                      │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                           │      105.178│
│3303                           │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI        │       75.178│
│       11                      │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă            │       75.178│
│3603                           │DIVERSE VENITURI                                            │       30.000│
│       50                      │Alte venituri                                               │       30.000│
│4100   03                      │IV. SUBVENȚII                                               │    7.056.100│
│4200                           │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE      │    7.056.100│
│4203                           │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                             │    7.056.100│
│       24                      │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat   │    7.056.100│
│4903   01                      │Venituri sistem public de pensii                            │   41.005.844│
│       02                      │Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale     │      310.075│
│5003                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT                │   41.060.185│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   41.053.078│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      122.311│
│                  20           │TIT1UL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      466.476│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       50.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │        1.590│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          900│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │        5.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   40.405.916│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.107│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.107│
│6800   03                      │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                  │   41.060.185│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   41.053.078│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      122.311│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE                                 │      466.476│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       50.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │        1.590│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          900│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │        5.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   40.405.916│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.107│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.107│
│6803                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                              │   41.005.844│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   40.998.837│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      117.419│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      465.652│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       50.000│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │        5.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL XI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   40.359.881│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.007│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.007│
│6803   03                      │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe                         │   39.690.449│
│       04                      │Asistență acordată persoanelor în vârstă                    │      332.540│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                                      │      336.892│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței      │      645.963│
│                               │sociale                                                     │             │
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor             │      396.903│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │      249.060│
│6903                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI │       54.341│
│                               │BOLI PROFESIONALE                                           │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       54.241│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │        4.892│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE                                 │          824│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │        1.590│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          900│
│                  57           │TITLUL XI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │       46.035│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │          100│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │          100│
│6903   05                      │Asistență socială în caz de boli și invalidități            │       44.133│
│             01                │Asistență socială în caz de boli                            │       26.276│
│             02                │Asistență socială în caz de invaliditate                    │       17.857│
│       07                      │Asigurări pentru șomaj                                      │          738│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                                      │        2.754│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                               │          900│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale   │          900│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței      │        5.816│
│                               │sociale                                                     │             │
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │        5.816│
│9903                           │EXCEDENT/DEFICIT                                            │      255.734│
│       11                      │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli          │      255.734│
│                               │profesionale                                                │             │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
 

   ANEXA Nr. 2/03 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz
pe anul 2010

   

                                                                                                 - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                            │    2010     │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                     Denumire indicator                     │   Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                            │             │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│               A               │                             B                              │      1      │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5000                           │TOTAL GENERAL                                               │             │
│                               │-------------                                               │   41.060.185│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   41.053.078│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      122.311│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      466.476│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       50.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │        1.590│
│                               │PUBLICE I                                                   │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          900│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │        5.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   40.405.916│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.107│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.107│
│6800                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                              │   41.005.844│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   40.998.837│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      117.419│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      465.652│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       50.000│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │        5.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   40.359.881│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.007│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.007│
│6900                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI │       54.341│
│                               │BOLI PROFESIONALE                                           │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       54.241│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │        4.892│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │          824│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │        1.590│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          900│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │       46.035│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │          100│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │          100│
│5003                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT                │   41.060.185│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   41.053.078│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      122.311│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │       95.930│
│                            01 │Salarii de bază                                             │       71.571│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │        2.514│
│                            04 │Spor de vechime                                             │        9.053│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │        3.115│
│                            06 │Alte sporuri                                                │          140│
│                            07 │Ore suplimentare                                            │          115│
│                            08 │Fond de premii                                              │        4.380│
│                            09 │Prima de vacanță                                            │        4.144│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │          470│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │          202│
│                            30 │Alte drepturi salariale în n bani                           │          226│
│                       03      │Contribuții                                                 │       26.381│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │       19.954│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │          479│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │        5.016│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │          144│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │          788│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      466.476│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │       28.789│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │        3.150│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │          204│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │        4.366│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │          847│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │        1.370│
│                            06 │Piese de schimb                                             │          306│
│                            07 │Transport                                                   │           55│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │        6.975│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │          250│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │       11.266│
│                       02      │Reparații curente                                           │        3.500│
│                       03      │Hrană                                                       │          232│
│                            01 │Hrană pentru oameni d                                       │          232│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │          545│
│                            01 │Medicamente                                                 │          320│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │          225│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │        1.514│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                                │          103│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │        1.411│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │        1.712│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │        1.505│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │          207│
│                       11      │Cărți, publicării și materiale documentare                  │          127│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │           43│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │        1.045│
│                       14      │Protecția muncii                                            │           20│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │      428.949│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │           22│
│                            04 │Chirii                                                      │        2.613│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor           │      396.903│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare                     │           10│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │       29.401│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       50.000│
│                       03      │Alte dobânzi                                                │       50.000│
│                            02 │Dobândă datorată trezoreriei statului                       │       50.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │        1.590│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri a curente                                       │        1.590│
│                            21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări      │        1.590│
│                               │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către       │             │
│                               │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de      │             │
│                               │sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de  │             │
│                               │sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză  │             │
│                               │de accident de muncă sau boală profesională                 │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          900│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │          900│
│                            17 │Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a      │          900│
│                               │accidentelor de muncă și a bolilor profesionale             │             │
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │        5.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │        5.885│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   40.405.916│
│                       01      │Asigurări sociale                                           │   39.690.449│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │      715.467│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │      369.407│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │      346.060│
│                  70           │CHELTUIELI DE C CAPITAL                                     │        7.107│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.107│
│                       01      │Active fixe                                                 │        5.200│
│                            01 │Construcții                                                 │        2.600│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │          600│
│                            30 │Alte active fise                                            │        2.000│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        1.907│
│6803                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                              │   41.005.844│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │   40.998.837│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │      117.419│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │       92.093│
│                            01 │Salarii de bază                                             │       68.884│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │        2.500│
│                            04 │Spor de vechime                                             │        8.810│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │        3.000│
│                            06 │Alte sporuri                                                │          140│
│                            07 │Ore suplimentare                                            │          115│
│                            08 │Fond de premii                                              │        4.000│
│                            09 │Primă de vacanță                                            │        3.974│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │          470│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │          200│
│                       03      │Contribuții                                                 │       25.326│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │       19.157│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │          460│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │        4.816│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │          138│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │          755│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │      465.652│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │       28.112│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │        3.100│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │          200│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │        4.300│
│                            04 │Apa, canal și salubritate                                   │          839│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │        1.200│
│                            06 │Piese de schimb                                             │          300│
│                            07 │Transport                                                   │           50│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet                │        6.873│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │          250│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │       11.000│
│                       02      │Reparații curente                                           │        3.500│
│                       03      │Hrană                                                       │          232│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                         │          232│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                           │          545│
│                            01 │Medicamente                                                 │          320│
│                            02 │Materiale sanitare                                          │          225│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │        1.505│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                                │          103│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │        1.402│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │        1.700│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │        1.500│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │          200│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │          122│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │           43│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │        1.000│
│                       14      │Protecția muncii                                            │           20│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │      428.873│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │           20│
│                            04 │Chirii                                                      │        2.613│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor           │      396.903│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare                     │           10│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │       29.327│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       50.000│
│                       03      │Alte dobânzi                                                │       50.000│
│                            02 │Dobânda datorată trezoreriei statului                       │       50.000│
│                  56           │TITLUL VIII O PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE     │        5.885│
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │             │
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │        5.885│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │   40.359.881│
│                       01      │Asigurări sociale                                           │   39.690.449│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │      669.432│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │      336.892│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │      332.540│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.007│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.007│
│                       01      │Active fixe                                                 │        5.100│
│                            01 │Construcții                                                 │        2.600│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │          500│
│                            30 │Alte active fixe                                            │        2.000│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        1.907│
│6803   03                      │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe                         │   39.690.449│
│       04                      │Asistență acordată persoanelor în vârstă                    │      332.540│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                                      │      336.892│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței      │      645.963│
│                               │sociale                                                     │             │
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor             │      396.903│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │      249.060│
│6903                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI │       54.341│
│                               │BOLI PROFESIONALE                                           │             │
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       54.241│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │        4.892│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │        3.837│
│                            01 │Salarii de bază                                             │        2.687│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │           14│
│                            04 │Spor de vechime                                             │          243│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                            │          115│
│                            08 │Fond de premii                                              │          380│
│                            09 │Primă de vacanță                                            │          170│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │            2│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │          226│
│                       03      │Contribuții                                                 │        1.055│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │          797│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │           19│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │          200│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │            6│
│                               │profesionale                                                │             │
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │           33│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │          824│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │          677│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │           50│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │            4│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │           66│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │            8│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │          170│
│                            06 │Piese de schimb                                             │            6│
│                            07 │Transport                                                   │            5│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet                 │          102│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │          266│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │            9│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │            9│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │           12│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │            5│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │            7│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │            5│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │           45│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │           76│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │            2│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │           74│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │        1.590│
│                               │PUBLICE                                                     │             │
│                       01      │Transferuri curente                                         │        1.590│
│                            21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări      │        1.590│
│                               │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către       │             │
│                               │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de      │             │
│                               │sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de  │             │
│                               │sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză  │             │
│                               │de accident de muncă sau boală profesională                 │             │
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │          900│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │          900│
│                            17 │Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a      │          900│
│                               │accidentelor de muncă și a bolilor profesionale             │             │
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │       46.035│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │       46.035│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │       32.515│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │       13.520│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │          100│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │          100│
│                       01      │Active fixe                                                 │          100│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       │          100│
│6903   05                      │Asistență socială în caz de boli și invalidități            │       44.133│
│             01                │Asistență socială în caz de boli                            │       26.276│
│             02                │Asistență socială în caz de invaliditate                    │       17.857│
│       07                      │Asigurări pentru șomaj                                      │          738│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                                      │        2.754│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                               │          900│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale   │          900│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței      │        5.816│
│                               │sociale                                                     │             │
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │        5.816│
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
 

   ANEXA Nr. 3/03/20/116 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și
de Pescuit, precum și altor facilități și Instrumente postaderare

   

                                                                                                                                    mii lei
┌──────────────────────────────┬──┬─────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│      Denumirea și codul      │  │     │Valoarea totală a│ Realizări │  Execuție   │ Propuneri │ Estimări │ Estimări │ Estimări │Estimări│
│proiectului/surse de finanțare│  │ Cod │   proiectului   │    2008   │ preliminată │   2010    │   2011   │   2012   │   2013   │  anii  │
│                              │  │     │                 │           │    2009     │           │          │          │          │următori│
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│              0               │  │     │   1=2+3+...+8   │     2     │      3      │     4     │    5     │    6     │    7     │   8    │
└──────────────────────────────┴──┴─────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
 TOTAL CHELTUIELI                  50.03
    I. Credite de angajament                        30.157                                 5.885     24.140        132
   II. Credite bugetare                             30.157                                 5.885     24.140        132
 din care:
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regională (FEDR)    56.01
    I. Credite de angajament                        30.157                                 5.885     24.140        132
   II. Credite bugetare                             30.157                                 5.885     24.140        132
 din acesta:
 2. Programul Operațional
 Sectorial Creșterea
 Competitivității Economice
 (POS CCE)
   I. Credite de angajament                         25.874                                 5.149     20.725
  II. Credite bugetare                              25.874                                 5.149     20.725
 4. Program Operațional
 Dezvoltarea Capacității
 Administrative (PO DCA)
   I. Credite de angajament                          4.283                                   736      3.415        132
  II. Credite bugetare                               4.283                                   736      3.415        132
 

   ANEXA Nr. 3/03/20/116/01 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și de Pescuit și a
altor facilități și instrumente postaderare

   

                                                                                                                                    mii lei
┌──────────────────────────────┬──┬─────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ Denumirea proiectului și/sau │  │     │Valoarea totală a│ Realizări │  Execuție   │ Propuneri │ Estimări │ Estimări │ Estimări │Estimări│
│  Nr. data contract/decizie/  │  │ Cod │   proiectului   │    2008   │ preliminată │   2010    │   2011   │   2012   │   2013   │  anii  │
│      ordin de finanțare      │  │     │                 │           │    2009     │           │          │          │          │următori│
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│              0               │  │     │   1=2+3+...+8   │     2     │      3      │     4     │    5     │    6     │    7     │   8    │
└──────────────────────────────┴──┴─────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
 Proiectul: 1 Servicii publice electronice destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din
 sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale.
 TOTAL CHELTUIELI
                                 I                  25.874                                 5.149     20.725
                                II                  25.874                                 5.149     20.725
   FEN postaderare               I                  17.548                                 3.432     14.116
                                II                  17.548                                 3.432     14.116
   Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   CHELTUIELI CURENTE            I 50.03            25.874                                 5.149     20.725
                                II                  25.874                                 5.149     Z0.725
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                     I 56               25.874                                 5.149     20.725
                                II                  25.874                                 5.149     20.725
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regională (FEDR)  I 56.01            25.874                                 5.149     20.725
                                II                  25.874                                 5.149     20.725
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanțelor activității caselor județene de pensii
 TOTAL CHELTUIELI
                                 I                   2.912                                   479      2.433
                                II                   2.912                                   479      2.433
   FEN postaderare               I                   2.122                                   342      1.780
                                II                   2.122                                   342      1.780
   Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   CHELTUIELI CURENTE            I 50.03             2.912                                   479      2.433
                                II                   2.912                                   479      2.433
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                     I 56                2.912                                   479      2.433
                                II                   2.912                                   479      2.433
 Programe din Fundul European de Dezvoltare
 Regională (FEDR)                I 56. 01            2.912                                   479      2.433
                                II                   2.912                                   479      2.433
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 3 Dezvoltarea competențelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor teritoriale de pensii
 TOTAL CHELTUIELI
                                 I                   1.371                                   257        982        132
                                II                   1.371                                   257        982        132
   FEN postaderare               I                   1.007                                   184        723        100
                                II                   1.007                                   184        723        100
   Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   CHELTUIELI CURENTE            I 50.03             1.371                                   257        982
                                II                   1.371                                   257        982        132
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                     I 56                1.371                                   257        982        132
                                II                   1.371                                   257        982        132
 Programe din Fondul European de Dezvoltare
 Regională (FEDR)                I 56.01             1.371                                   257        982        132
                                II                   1.371                                   257        982        132
 

   ANEXA Nr. 4/03 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    NUMĂR MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anii 2009-2010
(Sume alocate prin bugetul asigurărilor sociale de stat)

   

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│                                                                         │         │Salariul │Modificarea│         │            │
│                                                                         │Număr de │mediu de │ numărului │Număr de │Fond aferent│
│                                                                         │ posturi │bază din │de posturi │ posturi │ salariilor │
│                                                                         │finanțate│  luna   │  în anul  │finanțate│ de bază pe │
│                                                                         │ în anul │decembrie│2010 (+/-) │ în anul │ anul 2010  │
│                                                                         │  2009   │  2009   │  față de  │  2010   │- mii lei - │
│                                                                         │         │ - lei - │ anul 2009 │         │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│                                    0                                    │    1    │    2    │     3     │  4=1+3  │  5=2x4x12  │
│                                                                         │         │         │           │         │ luni/1000  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┤
│5003 TOTAL BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                               4.575                   -64     4.511       71.571│
│6803 TOTAL ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                     4.420                   -51     4.369       68.884│
│  I. Funcții de demnitate publică                                                 1                               1           80│
│ II. Funcții asimilate celor de demnitate publică                                 1                               1           80│
│Președinte                                                                        1     6.691                     1           80│
│III. Cabinetul demnitarului                                                       5                    -1         4          108│
│Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent                     1     1.523          -1                       │
│(secretar personal)                                                                                                             │
│Director de cabinet                                                               1     2.769                     1           33│
│Consilier (consilier personal)                                                    1     2.769                     1           33│
│Expert                                                                                  2.522           1         1           30│
│Consultant (asistent de cabinet)                                                  1     1.701          -1                       │
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal, șofer)                   1       933                     1           11│
│IV. Funcții publice                                                           3.481                  -169     3.312       52.543│
│    A. Funcții publice generale                                               3.479                  -169     3.310       52.481│
│       1. Înalți funcționari publici                                              2                    -1         1           53│
│Secretar general                                                                  1     4.421                     1           53│
│Secretar general adjunct                                                          1     3.893          -1                       │
│       2. Funcții publice de conducere                                          429                  -133       296        6.880│
│Director general                                                                        2.051           1         1           25│
│Director                                                                         10     2.051                    10          246│
│Director adjunct                                                                  2     2.051                     2           49│
│Șef serviciu                                                                     24     2.051           1        25          615│
│Șef birou                                                                         2     2.051          -2                       │
│Director executiv                                                                42     1.920         -42                       │
│Director executiv adjunct                                                        91     1.920         -91                       │
│Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș                         216     1.920                   216        4.977│
│Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună                           82     1.920                    42          968│
│       3. Funcții publice de execuție                                         3.048                   -35     3.013       45.549│
│          a) Clasa 1 - studii superioare                                      1.707                   164     1.871       32.024│
│Consilier superior treapta 1                                                     52     2.051         -13        39          984│
│Consilier superior treapta 2                                                      6     1.794           2         8          172│
│Consilier superior treapta 3                                                     18     1.625         -12         6          117│
│Expert superior treapta 1                                                         3     2.051           1         4           98│
│Expert superior treapta 2                                                         1     1.794                     1           22│
│Expert superior treapta 3                                                        12     1.625          -9         3           59│
│Inspector superior treapta 3                                                      5     1.625          -5                       │
│Consilier juridic superior treapta 1                                              1     2.051           1         2           49│
│Consilier juridic superior treapta 3                                              3     1.625          -3                       │
│Consilier principal treapta 1                                                           1.456           7         7          122│
│Consilier principal treapta Z                                                           1.309           3         3           47│
│Consilier principal treapta 3                                                    27     1.212         -19         8          116│
│Expert principal treapta 1                                                              1.456           5         5           87│
│Expert principal treapta 2                                                              1.309           1         1           16│
│Expert principal treapta 3                                                        7     1.212          -5         2           29│
│Inspector principal treapta 1                                                           1.456           3         3           52│
│Inspector principal treapta 2                                                           1.309           2         2           31│
│Inspector principal treapta 3                                                    12     1.212          -9         3           44│
│Consilier juridic principal treapta 1                                                   1.456           1         1           17│
│Consilier juridic principal treapta 2                                                   1.309           1         1           16│
│Consilier juridic principal treapta 3                                             6     1.212          -6                       │
│Consilier asistent treapta 1                                                      2     1.092          15        17          223│
│Consilier asistent treapta 2                                                      2     1.017           6         8           98│
│Consilier asistent treapta 3                                                      4       945          13        17          193│
│Expert asistent treapta 1                                                         1     1.092                     1           13│
│Expert asistent treapta 2                                                               1.017           4         4           49│
│Expert asistent treapta 3                                                                 945           4         4           45│
│Inspector asistent treapta 1                                                      1     1.092           6         7           92│
│Inspector asistent treapta 2                                                      1     1.017                     1           12│
│Inspector asistent treapta 3                                                              945           7         7           79│
│Consilier juridic asistent treapta 1                                                    1.092           2         2           26│
│Consilier juridic asistent treapta 2                                                    1.017           4         4           49│
│Consilier juridic asistent treapta 3                                              3       945          -1         2           23│
│Consilier debutant                                                                1       699          -1                       │
│Expert debutant                                                                   1       699          -1                       │
│Inspector debutant                                                                3       699          -3                       │
│Auditor superior treapta 1                                                        2     2.868                     2           69│
│Auditor superior treapta 3                                                        1     1.857          -1                       │
│Auditor principal treapta 2                                                             1.311           1         1           16│
│Consilier superior treapta 1                                                    316     1.920          50       366        8.433│
│Consilier superior treapta 2                                                     21     1.721           7        28          578│
│Consilier superior treapta 3                                                     10     1.560          10        20          374│
│Expert superior treapta 1                                                         2     1.920                     2           46│
│Expert superior treapta 2                                                         2     1.721                     2           41│
│Expert superior treapta 3                                                               1.560           9         9          168│
│Inspector superior treapta 1                                                     12     1.920           6        18          415│
│Inspector superior treapta 2                                                      5     1.721                     5          103│
│Inspector superior treapta 3                                                      2     1.560          99       101        1.891│
│Consilier juridic superior treapta 1                                             36     1.920          -2        34          783│
│Consilier juridic superior treapta 2                                              1     1.721           5         6          124│
│Consilier juridic superior treapta 3                                              3     1.560          13        16          300│
│Consilier principal treapta 1                                                    52     1.397         -11        41          687│
│Consilier principal treapta 2                                                    11     1.256          40        51          769│
│Consilier principal treapta 3                                                     9     1.163          -2         7           98│
│Expert principal treapta 1                                                       19     1.397          -7        12          201│
│Expert principal treapta 2                                                        4     1.256           5         9          136│
│Expert principal treapta 3                                                        2     1.163           5         7           98│
│Inspector principal treapta 1                                                   167     1.397          32       199        3.336│
│Inspector principal treapta 2                                                    70     1.256          91       161        2.427│
│Inspector principal treapta 3                                                    44     1.163         101       145        2.024│
│Consilier juridic principal treapta 1                                            28     1.397         -19         9          151│
│Consilier juridic principal treapta 2                                             5     1.256           2         7          106│
│Consilier juridic principal treapta 3                                             4     1.163          14        18          251│
│Consilier asistent treapta 1                                                     25     1.047                    25          314│
│Consilier asistent treapta 2                                                     20       978           8        28          329│
│Consilier asistent treapta 3                                                      7       908                     7           76│
│Expert asistent treapta 1                                                         8     1.047          -6         2           25│
│Expert asistent treapta 2                                                         4       978           2         6           70│
│Expert asistent treapta 3                                                         4       908           1         5           54│
│Inspector asistent treapta 1                                                    179     1.047         -72       107        1.344│
│Inspector asistent treapta 2                                                    126       978         -26       100        1.174│
│Inspector asistent treapta 3                                                    158       908        -129        29          316│
│Consilier juridic asistent treapta 1                                             51     1.047         -14        37          465│
│Consilier juridic asistent treapta 2                                             20       978           1        21          246│
│Consilier juridic asistent treapta 3                                             17       908           1        18          196│
│Expert debutant                                                                   1       699          -1                       │
│Consilier debutant                                                                8       699          -8                       │
│Inspector debutant                                                               25       699         -25                       │
│Consilier juridic debutant                                                        7       699          -7                       │
│Auditor superior treapta 1                                                       28     1.920           2        30          691│
│Auditor superior treapta 2                                                        3     1.721                     3           62│
│Auditor superior treapta 3                                                        4     1.560          -3         1           19│
│Auditor principal treapta 1                                                       4     1.397          -4                       │
│Auditor asistent treapta 1                                                        3     1.047          -1         2           25│
│Auditor asistent treapta 2                                                        3       978          -2         1           12│
│Auditor asistent treapta 3                                                        2       908          -2                       │
│          b) Clasa II - Studii superioare de scurtă durată                      104                   -22        82        1.287│
│Referent de specialitate superior treapta 1                                       4     1.662          -1         3           60│
│Referent de specialitate superior treapta 3                                       1     1.214          -1                       │
│Referent de specialitate superior treapta 1                                      41     1.649          -9        32          633│
│Referent de specialitate superior treapta 2                                       4     1.338                     4           64│
│Referent de specialitate superior treapta 3                                       8     1.203           3        11          159│
│Referent de specialitate principal treapta 1                                     22     1.115          -9        13          174│
│Referent de specialitate principal treapta 2                                      8     1.087          -1         7           91│
│Referent de specialitate principal treapta 3                                      3       827           2         5           50│
│Referent de specialitate asistent treapta 1                                       9       691          -4         5           41│
│Referent de specialitate asistent treapta 2                                       1       661          -1                       │
│Referent de specialitate asistent treapta 3                                       3       624          -1         2           15│
│          c) Clasa III - Studii medii                                         1.237                  -177     1.060       12.237│
│Referent superior treapta 1                                                      55     1.087         -25        30          391│
│Referent superior treapta 2                                                      12       940          11        23          259│
│Referent superior treapta 3                                                       5       839                     5           50│
│Referent principal treapta 1                                                      1       747                     1            9│
│Referent principal treapta 2                                                              704           1         1            8│
│Referent principal treapta 3                                                      4       680          -3         1            8│
│Referent asistent treapta 2                                                               640           1         1            8│
│Referent asistent treapta 3                                                               619           1         1            7│
│Referent superior treapta 1                                                     826     1.054        -141       685        8.664│
│Referent superior treapta 2                                                      42       911          10        52          568│
│Referent superior treapta 3                                                      39       798          42        81          776│
│Referent principal treapta 1                                                    135       747         -61        74          663│
│Referent principal treapta 2                                                     12       697          -2        10           84│
│Referent principal treapta 3                                                     14       675          15        29          235│
│Referent asistent treapta 1                                                      44       651         -12        32          250│
│Referent asistent treapta 2                                                      20       638          -4        16          122│
│Referent asistent treapta 3                                                      25       617          -7        18          133│
│Referent debutant                                                                 3       595          -3                       │
│    B. Funcții publice specifice                                                  2                               2           62│
│       4. Manageri publici                                                        2                               2           62│
│Manager public asistent                                                           1     2.564                     1           31│
│Manager public asistent                                                           1     2.564                     1           31│
│VI. Personal cu contract de muncă                                               933                   119     1.052       16.153│
│          a) Personal de specialitate                                           755                   119       874       14.414│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor;         21     1.739         133       154        3.214│
│gradul IA (O.G. 10./2008 Aparatul Central)                                                                                      │
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor;          2     1.523                     2           37│
│gradul I (O.G.10./2008 Aparatul Central)                                                                                        │
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor;          4     1.380          -1         3           50│
│gradul II (O.G. 10./2008 Aparatul Central)                                                                                      │
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil;           10     1.238          -1         9          134│
│gradul III (O.G.10./2008 Aparatul Central)                                                                                      │
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil;            9     1.110                     9          120│
│gradul IV (O.G.10./2008 Aparatul Central)                                                                                       │
│Referent, inspector, revizor contabil; debutanți O.G. 10./2008 Aparatul           3       578          -1         2           14│
│Central)                                                                                                                        │
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații,              1     1.523                     1           18│
│interpret profesional, subinginer; gradul IA (O.G. 10./2008 Administrația                                                       │
│Centrală)                                                                                                                       │
│Consilier juridic gradul IA (O.G. 10./2008 Administrația Centrală)                1     1.441                     1           17│
│Consilier juridic gradul III (O.G. 10./2008 Administrația Centrală)               1       992                     1           12│
│Referent IA (O.G. 10./2008 Administrația Centrală)                               68       889          -1        67          715│
│Referent I (O.G. 10./2008 Administrația Centrală)                                23       774                    23          214│
│Referent II (O.G. 10./2008 Administrația Centrală)                               20       719                    20          173│
│Referent III (O.G. 10./2008 Administrația Centrală)                              19       630                    19          144│
│Referent IV (O.G. 10./2008 Administrația Centrală)                                4       599                     4           29│
│Referent debutant (O.G. 10/2008 Administrația Centrală)                           2       563                     2           14│
│Cercetător științific principal gradul II (O.G. 10./2008 - Cercetare)             3     2.367                     3           85│
│Cercetător științific principal gradul III (0.G.10./2008 - Cercetare)             3     1.847                     3           66│
│Cercetător științific (O.G. 10./2008 - Cercetare)                                 3     1.429          -1         2           34│
│Asistent de cercetare științifică (O.G. 10./2008 - Cercetare)                     1     1.124                     1           13│
│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist                               1     1.454                     1           17│
│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical                                           1     1.120                     1           13│
│Soră medicală principală                                                          1     1.039                     1           12│
│Infirmieră, agent D.D.D.                                                         15       681          -1        14          114│
│Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare                          32       619          -2        30          223│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor, gradul I; inginer,         6     1.441                     6          104│
│economist; specialist IA (O.G. 10/2008 - alte unități bugetare)                                                                 │
│Analist (programator) ajutor III (O.G. 10/2008 Unități de informatică)            1       759                     1            9│
│Operator, controlor date; I (O.G. 10/2008 Unități de informatică)                 1       915                     1           11│
│Operator, controlor date; IV (O.G. 10/2008 Unități de informatică)                1       689                     1            8│
│Medic primar (Sănătate - anexa 1)                                               160     1.850                   160        3.552│
│Medic specialist (Sănătate - anexa 1)                                            42     1.589          -1        41          782│
│Farmacist specialist (Sănătate - anexa 1)                                         1     1.477                     1           18│
│Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1)                                  30     1.368          -2        28          460│
│Asistent medical (Sănătate - anexa 1)                                            10     1.220                    10          146│
│Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1)                                  69     1.078                    69          893│
│Asistent medical (Sănătate - anexa 1)                                            85       964          -2        83          960│
│Statistician medical, registrator medical; principal (Sănătate - anexa 1)         3     1.039                     3           37│
│Statistician medical, registrator medical (Sănătate - anexa 1)                    4       895          -1         3           32│
│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist               2     1.454                     2           35│
│(Sănătate - anexa 1)                                                                                                            │
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent            2     1.773                     2           43│
│social; principal (Sănătate - anexa 1)                                                                                          │
│Șofer autosanitară II (Sănătate - personal auxiliar)                              2       701                     2           17│
│Medic primar (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)                       27     2.199                    27          712│
│Medic specialist (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)                   21     1.775                    21          447│
│Asistent medical, moașă; principal (Sănătate - anexa 2 personal de               22     1.773                    22          468│
│specialitate)                                                                                                                   │
│Asistent medical, moașă (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)             1     1.328                     1           16│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA                                     10       890                    10          107│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; I                                       2       827                     2           20│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; III                                     2       683                     2           16│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III                    3     1.073                     3           39│
│economist, referent, inginer gr. II                                                                                             │
│b) Personal care ocupă funcții comune                                           178                             178        1.740│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; I                                             13       775                    13          121│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; II                                             3       707                     3           25│
│Casier magaziner; I                                                              18       829                    18          179│
│Casier magaziner; II                                                             10       744                    10           89│
│Funcționar arhivar; I                                                            25       810                    25          243│
│Funcționar arhivar; II                                                            6       744                     6           54│
│Funcționar arhivar; III                                                           7       679                     7           57│
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri,         20       675                    20          162│
│curier; I                                                                                                                       │
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri,          1       657                     1            8│
│curier; II                                                                                                                      │
│Șofer                                                                            52       933                    52          582│
│Muncitor calificat I                                                              3       894                     3           32│
│Muncitor calificat II                                                             7       850                     7           71│
│Muncitor calificat III                                                            6       792                     6           57│
│Muncitor calificat IV                                                             3       744                     3           27│
│Muncitor calificat V                                                              1       687                     1            8│
│Muncitor calificat VI                                                             1       675                     1            8│
│Muncitor Necalificat                                                              2       657                     2           16│
│6903 TOTAL ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI          155                   -13       142        2.687│
│BOLI PROFESIONALE                                                                                                               │
│IV. Funcții publice                                                             141                   -11       130        2.474│
│A. Funcții publice generale                                                     141                   -11       130        2.474│
│1. Înalți funcționari publici                                                     1                    -1                       │
│2. Funcții publice de conducere                                                   2                     1         3          102│
│Director general                                                                        4.421           1         1           53│
│Director                                                                          2     2.051                     2           49│
│Director genera] executiv                                                         1     4.421          -1                       │
│Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș                                 1.920                                   │
│3. Funcții publice de execuție                                                  138                   -11       127        2.372│
│a) Clasa I - studii superioare                                                  138                   -12       126        2.363│
│Consilier superior treapta 1                                                     10     2.051          -2         8          197│
│Consilier superior treapta 2                                                      1     1.794                     1           22│
│Consilier superior treapta 3                                                      2     1.625          -1         1           20│
│Expert superior treapta 1                                                         1     2.051                     1           25│
│Expert superior treapta 3                                                         1     1.625          -1                       │
│Consilier juridic superior treapta 3                                                    1.625           1         1           20│
│Consilier principal treapta 1                                                           1.456           1         1           17│
│Consilier principal treapta 3                                                     2     1.212          -2                       │
│Expert principal treapta 2                                                              1.309           1         1           16│
│Expert principal treapta 3                                                              1.212           1         1           15│
│Inspector principal treapta 2                                                     1     1.309                     1           16│
│Consilier asistent treapta 1                                                            1.092           1         1           13│
│Consilier asistent treapta 3                                                      1       945          -1                       │
│Consilier juridic asistent treapta 3                                                      945           1         1           11│
│Consilier juridic debutant                                                        1       699          -1                       │
│Consilier superior treapta 1                                                     26     1.920          -6        20          461│
│Consilier superior treapta 2                                                      7     1.721           4        11          227│
│Consilier superior treapta 3                                                      7     1.560          -3         4           75│
│Expert superior treapta 1                                                         7     1.920           6        13          300│
│Expert superior treapta 2                                                        10     1.721          -5         5          103│
│Expert superior treapta 3                                                         3     1.560                     3           56│
│Inspector superior treapta 1                                                      2     1.920          -2                       │
│Inspector superior treapta 3                                                      1     1.560           3         4           75│
│Consilier principal treapta 1                                                     6     1.397          -2         4           67│
│Consilier principal treapta 2                                                     1     1.256           2         3           45│
│Consilier principal treapta 3                                                     2     1.163                     2           28│
│Expert principal treapta 1                                                        9     1.397           1        10          168│
│Expert principal treapta 2                                                        3     1.257          -2         1           15│
│Expert principal treapta 3                                                              1.163           1         1           14│
│Inspector principal treapta 1                                                     8     1.397          -2         6          101│
│Inspector principal treapta 2                                                     4     1.256          -2         2           30│
│Inspector principal treapta 3                                                     2     1.163           2         4           56│
│Consilier asistent treapta 1                                                      2     1.047          -2                       │
│Expert asistent treapta 1                                                         4     1.047          -1         3           38│
│Expert asistent treapta 2                                                         2       978          -1         1           12│
│Expert asistent treapta 3                                                         2       908          -1         1           11│
│Inspector asistent treapta 1                                                      2     1.047          -2                       │
│Inspector asistent treapta 2                                                      3       978           1         4           47│
│Inspector asistent treapta 3                                                      2       908           1         3           33│
│Consilier juridic asistent treapta 3                                              3       908                     3           33│
│c) Clasa III - Studii medii                                                                             1         1            9│
│Referent principal treapta 1                                                              747           1         1            9│
│VI. Personal cu contract de muncă                                                14                    -2        12          213│
│a) Personal de specialitate                                                      12                    -2        10          191│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor;         10     1.739          -2         8          167│
│gradul IA (O.G. 10/2008 Aparatul Central)                                                                                       │
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor;          1     1.380                     1           17│
│gradul II (O.G. 10/2008 Aparatul Central)                                                                                       │
│Referent IV (O.G. 10/2008 Administrația Centrală)                                 1       599                     1            7│
│b) Personal care ocupă funcții comune                                             2                               2           22│
│Șofer                                                                             2       933                     2           22│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   ANEXA Nr. 5/03/20/118 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

    Programul de investiții publice

   

                                                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 I - Credite de angajament                              Cheltuieli   Execuție                                             Estimări
II - Credite bugetare                           TOTAL   efectuate   preliminată  Propuneri  Estimări  Estimări  Estimări    anii
CAPITOL/GRUPA/SURSA                                      până la       2009        2010       2011      2012      2013    ulteriori
                                                        31.12.2008
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    0                      1      2         3            4           5         6         7         8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                          I  182.191     137.580       15.349      7.107     7.385     7.385     7.385
                                           II  182.191     137.580       15.349      7.107     7.385     7.385     7.385
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR                   I   71.507      36.376        5.869      7.107     7.385     7.385     7.385
SOCIALE DE STAT                            II   71.507      36.376        5.869      7.107     7.385     7.385     7.385
50037101 Active fixe                        I   60.745      34.371        3.919      5.200     5.885     5.885     5.485
                                           II   60.745      34.371        3.919      5.200     5.885     5.885     5.485
5003710101 Construcții                      I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
5003710103 Mobilier, aparatură birotică     I    7.976                      900        600     1.400     1.200     3.876
și alte active corporale                   II    7.976                      900        600     1.400     1.200     3.876
5003710130 Alte active fixe                 I    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
                                           II    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
50037103 Reparații capitale aferente        I   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
activelor fixe                             II   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
5006 CREDITE EXTERNE                        I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
50067101 Active fixe                        I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
5006710103 Mobilier, aparatură birotică     I    3.930                    3.930
și alte active corporale                   II    3.930                    3.930
5006710130 Alte active fixe                 I    5.550                    5.550
                                           II    5.550                    5.550
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                          I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR                   I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
SOCIALE DE STAT                            II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
50037101 Active fixe                        I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
5003710101 Construcții                      I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C - Alte cheltuieli de investiții
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                          I  169.193     137.580       14.149      4.507     3.427     3.227     6.303
                                           II  169.193     137.580       14.149      4.507     3.427     3.227     6.303
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR                   I   58.509      36.376        4.669      4.507     3.427     3.227     6.303
SOCIALE DE STAT                            II   58.509      36.376        4.669      4.507     3.427     3.227     6.303
50037101 Active fixe                        I   47.747      34.371        2.719      2.600     1.927     1.727     4.403
                                           II   47.747      34.371        2.719      2.600     1.927     1.727     4.403
5003710103 Mobilier, aparatură birotică     I    7.976                      900        600     1.400     1.200     3.876
și alte active corporale                   II    7.976                      900        600     1.400     1.200     3.876
5003710130 Alte active fixe                 I    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
                                           II    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
50037103 Reparații capitale aferente        I   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
activelor fixe                             II   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
5006 CREDITE EXTERNE                        I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
50067101 Active fixe                        I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
5006710103 Mobilier, aparatură birotică     I    3.930                    3.930
și alte active corporale                   II    3.930                    3.930
5006710130 Alte active fixe                 I    5.550                    5.550
                                           II    5.550                    5.550
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Dotări independente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                          I  145.080     133.174        4.830        600     1.400     1.200     3.876
                                           II  145.080     133.174        4.830        600     1.400     1.200     3.876
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR                   I   42.311      34.335          900        600     1.400     1.200     3.876
SOCIALE DE STAT                            II   42.311      34.335          900        600     1.400     1.200     3.876
50037101 Active fixe                        I   42.311      34.335          900        600     1.400     1.200     3.876
                                           II   42.311      34.335          900        600     1.400     1.200     3.876
5003710103 Mobilier, aparatură birotică     I    7.976                      900        600     1.400     1.200     3.876
și alte active corporale                   II    7.976                      900        600     1.400     1.200     3.876
5006 CREDITE EXTERNE                        I  102.769      98.839        3.930
                                           II  102.769      98.839        3.930
50067101 Active fixe                        I  102.769      98.839        3.930
                                           II  102.769      98.839        3.930
5006710103 Mobilier, aparatură birotică     I    3.930                    3.930
și alte active corporale                   II    3.930                    3.930
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                          I   24.113       4.406        9.319      3.907     2.027     2.027     2.427
                                           II   24.113       4.406        9.319      3.907     2.027     2.027     2.427
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR                   I   16.198       2.041        3.769      3.907     2.027     2.027     2.427
SOCIALE DE STAT                            II   16.198       2.041        3.769      3.907     2.027     2.027     2.427
50037101 Active fixe                        I    5.436          36        1.819      2.000       527       527       527
                                           II    5.436          36        1.819      2.000       527       527       527
5003710130 Alte active fixe                 I    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
                                           II    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
50037103 Reparații capitale aferente        I   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
activelor fixe                             II   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
5006 CREDITE EXTERNE                        I    7.915       2.365        5.550
                                           II    7.915       2.365        5.550
50067101 Active fixe                        I    7.915       2.365        5.550
                                           II    7.915       2.365        5.550
5006710130 Alte active fixe                 I    5.550                    5.550
                                           II    5.550                    5.550
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I  175.261     131.150       15.249      7.007     7.285     7.285     7.285
                                           II  175.261     131.150       15.249      7.007     7.285     7.285     7.285
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I   64.577      29.946        5.769      7.007     7.285     7.285     7.285
                                           II   64.577      29.946        5.769      7.007     7.285     7.285     7.285
68037101 Active fixe                        I   53.815      27.941        3.819      5.100     5.785     5.785     5.385
                                           II   53.815      27.941        3.819      5.100     5.785     5.785     5.385
6803710101 Construcții                      I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
6803710103 Mobilier, aparatură birotică     I    7.476                      800        500     1.300     1.100     3.776
și alte active corporale                   II    7.476                      800        500     1.300     1.100     3.776
6803710130 Alte active fixe                 I    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
                                           II    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
68037103 Reparații capitale aferente        I   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
activelor fixe                             II   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
68067101 Active fixe                        I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
6806710103  Mobilier, aparatură birotică    I    3.930                    3.930
și alte active corporale                   II    3.930                    3.930
6806710130 Alte active fixe                 I    5.550                    5.550
                                           II    5.550                    5.550
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I    6.930       6.430          100        100       100       100       100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI          II    6.930       6.430          100        100       100       100       100
PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I    6.930       6.430          100        100       100       100       100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI          II    6.930       6.430          100        100       100       100       100
PROFESIONALE
69037101 Active fixe                        I    6.930       6.430          100        100       100       100       100
                                           II    6.930       6.430          100        100       100       100       100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică     I      500                      100        100       100       100       100
și alte active corporale                   II      500                      100        100       100       100       100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
68037101 Active fixe                        I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
6803710101 Construcții                      I   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
                                           II   12.998                    1.200      2.600     3.958     4.158     1.082
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C - Alte cheltuieli de Investiții
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I  162.263     131.150       14.049      4.407     3.327     3.127     6.203
                                           II  162.263     131.150       14.049      4.407     3.327     3.127     6.203
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I   51.579      29.946        4.569      4.407     3.327     3.127     6.203
                                           II   51.579      29.946        4.569      4.407     3.327     3.127     6.203
68037101 Active fixe                        I   40.817      27.941        2.619      2.500     1.827     1.627     4.303
                                           II   40.817      27.941        2.619      2.500     1.827     1.627     4.303
6803710103 Mobilier, aparatură birotică     I    7.476                      800        500     1.300     1.100     3.776
și alte active corporale                   II    7.476                      800        500     1.300     1.100     3.776
6803710130 Alte active fixe                 I    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
                                           II    5.400                    1.819      2.000       527       527       527
68037103 Reparații capitale aferente        I   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
activelor fixe                             II   10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500     1.900
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
68067101 Active fixe                        I  110.684     101.204        9.480
                                           II  110.684     101.204        9.480
6806710103 Mobilier, aparatură birotică     I    3.930                    3.930
și alte active corporale                   II    3.930                    3.930
6806710130 Alte active fixe                 I    5.550                    5.550
                                           II    5.550                    5.550
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ                 I    6.930       6.430          100        100       100       100       100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE                II    6.930       6.430          100        100       100       100       100
MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ         I    6.930       6.430          100        100       100       100       100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI          II    6.930       6.430          100        100       100       100       100
PROFESIONALE
69037101 Active fixe                        I    6.930       6.430          100        100       100       100       100
                                           II    6.930       6.430          100        100       100       100       100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică     I      500                      100        100       100       100       100
și alte active corporale                   II      500                      100        100       100       100       100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

   ANEXA Nr. 5/03/20/118/01 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    COD OBIECTIV 2 

    Fișa obiectivului de investiții
b. Dotări independente

   

Tipul cheltuielii:    C - Alte cheltuieli de investiții
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA
   ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
    I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Cheltuieli   Execuție                                             Estimări
     Surse de finanțare și costuri       I/II   TOTAL   efectuate   preliminată  Propuneri  Estimări  Estimări  Estimări    anii
             de finanțare                                până la       2009        2010       2011      2012      2013    ulteriori
                                                        31.12.2008
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   0                      1       2         3            4           5         6         7         8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                         I   145.080     133.174        4.830        600     1.400     1.200     3.876
                                          II   145.080     133.174        4.830        600     1.400     1.200     3.876
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I   138.150     126.744        4.730        500     1.300     1.100     3.776
                                          II   138.150     126.744        4.730        500     1.300     1.100     3.776
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I    35.381      27.905          800        500     1.300     1.100     3.776
                                          II    35.381      27.905          800        500     1.300     1.100     3.776
68037101 Active fixe                       I    35.381      27.905          800        500     1.300     1.100     3.776
                                          II    35.381      27.905          800        500     1.300     1.100     3.776
6803710103 Mobilier, aparatură             I     7.476                      800        500     1.300     1.100     3.776
birotică și alte active corporale         II     7.476                      800        500     1.300     1.100     3.776
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I   102.769      98.839        3.930
                                          II   102.769      98.839        3.930
68067101 Active fixe                       I   102.769      98.839        3.930
                                          II   102.769      98.839        3.930
6806710103 Mobilier, aparatură             I     3.930                    3.930
birotică și alte active corporale         II     3.930                    3.930
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I     6.930       6.430          100        100       100       100       100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI         II     6.930       6.430          100        100       100       100       100
PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I     6.930       6.430          100        100       100       100       100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI         II     6.930       6.430          100        100       100       100       100
PROFESIONALE
69037101 Active fixe                       I     6.930       6.430          100        100       100       100       100
                                          II     6.930       6.430          100        100       100       100       100
6903710103 Mobilier, aparatură             I       500                      100        100       100       100       100
birotică și alte active corporale         II       500                      100        100       100       100       100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    COD OBIECTIV 5 

    Fișa obiectivului de investiții
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

   

Tipul cheltuielii:    C - Alte cheltuieli de investiții
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA
   ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
    I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Cheltuieli   Execuție                                             Estimări
     Surse de finanțare și costuri       I/II   TOTAL   efectuate   preliminată  Propuneri  Estimări  Estimări  Estimări    anii
             de finanțare                                până la       2009        2010       2011      2012      2013    ulteriori
                                                        31.12.2008
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   0                      1       2         3            4           5         6         7         8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                         I    24.113       4.406        9.319      3.907     2.027     2.027    2.427
                                          II    24.113       4.406        9.319      3.907     2.027     2.027    2.427
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I    24.113       4.406        9.319      3.907     2.027     2.027    2.427
                                          II    24.113       4.406        9.319      3.907     2.027     2.027    2.427
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I    16.198       2.041        3.769      3.907     2.027     2.027    2.427
                                          II    16.198       2.041        3.769      3.907     2.027     2.027    2.427
68037101 Active fixe                       I     5.436          36        1.819      2.000       527       527      527
                                          II     5.436          36        1.819      2.000       527       527      527
6803710130 Alte active fixe                I     5.400                    1.819      2.000       527       527      527
                                          II     5.400                    1.819      2.000       527       527      527
68037103 Reparații capitale aferente       I    10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500    1.900
activelor fixe                            II    10.762       2.005        1.950      1.907     1.500     1.500    1.900
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I     7.915       2.365        5.550
                                          II     7.915       2.365        5.550
68067101 Active fixe                       I     7.915       2.365        5.550
                                          II     7.915       2.365        5.550
6806710130 Alte active fixe                I     5.550                    5.550
                                          II     5.550                    5.550
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    COD OBIECTIV 760 

    Fișa obiectivului de investiții
BIROURI ȘI ARHIVA DMPS ȘI CJP GIURGIU

   

Tipul cheltuielii:    A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
      1.1. Județ/Sector                                                                                                     Giurgiu
      1.2. Municipiu/Oraș/Comuna                                                                                            Giurgiu
      1.3. Amplasament                                                                                        Str. Dorobanți nr. 18
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1. Numărul și data Acordului MFP
      2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)                      Ordin 41/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)                                                                                       1806
   2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an)                                                                03/2008
   3. Capacități aprobate (în unități fizice)                                                           SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
   4. Durata de realizări aprobată (număr luni)                                                                                  18
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei)                                                             1806
   2. Data prețului (lună/an)                                                                                               01/2009
   3. Durata de realizare contractată (nr. luni)                                                                                 18
   4. Data începerii investiției (lună/an)                                                                                  01/2009
   5. Data programată a terminării și PIF (lună/an)                                                                         06/2010
   6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
   7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)                                                                                700
   8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2009 (mii lei)                                                                       1106
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA
   ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
    I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Cheltuieli   Execuție                                             Estimări
     Surse de finanțare și costuri       I/II   TOTAL   efectuate   preliminată  Propuneri  Estimări  Estimări  Estimări    anii
             de finanțare                                până la       2009        2010       2011      2012      2013    ulteriori
                                                        31.12.2008
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   0                      1       2         3            4           5         6         7         8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                         I     1.806                      700      1.106
                                          II     1.806                      700      1.106
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ                I     1.806                      700      1.106
SOCIALĂ                                   II     1.806                      700      1.106
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ                I     1.806                      700      1.106
SOCIALĂ                                   II     1.806                      700      1.106
68037101 Active fixe                       I     1.806                      700      1.106
                                          II     1.806                      700      1.106
6803710101 Construcții                     I     1.806                      700      1.106
                                          II     1.806                      700      1.106
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    COD OBIECTIV 761 

    Fișa obiectivului de investiții
SEDIU CJP GORJ

   

Tipul cheltuielii:    A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
      1.1. Județ/Sector                                                                                                        Gorj
      1.2. Municipiu/Oraș/Comună                                                                                          Târgu Jiu
      1.3. Amplasament                                                                              Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1. Numărul și data Acordului MFP
      2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)                     Ordin 417/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)                                                                                      11408
   2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an)                                                                03/2008
   3. Capacități aprobate (în unități fizice)                                                            SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80
                                                                                                                          SALARIAȚI
   4. Durata de realizare aprobată (număr luni)                                                                                  24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei)                                                            11408
   2. Data prețului (lună/an)                                                                                               01/2009
   3. Durata de realizare contractată (nr. luni)                                                                                 24
   4. Data începerii investiției (luna/an)                                                                                  06/2009
   5. Data programată a terminării și PIF (lună/an)                                                                         06/2011
   6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
   7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)                                                                                500
   8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2009 (mii lei)                                                                       9310
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA
   ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
    I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Cheltuieli   Execuție                                             Estimări
     Surse de finanțare și costuri       I/II   TOTAL   efectuate   preliminată  Propuneri  Estimări  Estimări  Estimări    anii
             de finanțare                                până la       2009        2010       2011      2012      2013    ulteriori
                                                        31.12.2008
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   0                      1       2         3            4           5         6         7         8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                         I     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
                                          II     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
                                          II     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
                                          II     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
68037101 Active fixe                       I     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
                                          II     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
6803710101 Construcții                     I     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
                                          II     9.810                      500        794     3.276     4.158     1.082
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    COD OBIECTIV 762 

    Fișa obiectivului de investiții
EXTINDERE SEDIU CNPAS

   

Tipul cheltuielii:    A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
      1.1. Județ/Sector                                                                                                    Sector 2
      1.2. Municipiu/Oraș/Comună                                                                                          București
      1.3. Amplasament                                                                                            Str. Latină nr. 8
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1. Numărul și data Acordului MFP
      2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)                   Decizie 847/11.11.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)                                                                                       1382
   2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an)                                                                10/2008
   3. Capacități aprobate (în unități fizice)                                                                          SC 339 26 MP
   4. Durata de realizare aprobată (număr luni)                                                                                  12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei)                                                             1382
   2. Data prețului (lună/an)                                                                                               01/2009
   3. Durata de realizare contractată (nr. luni)                                                                                 12
   4. Data începerii investiției (lună/an)                                                                                  04/2004
   5. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
   6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
   7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)
   8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2009 (mii lei)                                                                       1382
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA
   ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
    I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Cheltuieli   Execuție                                             Estimări
     Surse de finanțare și costuri       I/II   TOTAL   efectuate   preliminată  Propuneri  Estimări  Estimări  Estimări    anii
             de finanțare                                până la       2009        2010       2011      2012      2013    ulteriori
                                                        31.12.2008
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   0                      1       2         3            4           5         6         7         8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL                         I     1.382                                 700       682
                                          II     1.382                                 700       682
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I     1.382                                 700       682
                                          II     1.382                                 700       682
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ        I     1.382                                 700       682
                                          II     1.382                                 700       682
68037101 Active fixe                       I     1.382                                 700       682
                                          II     1.382                                 700       682
6803710101 Construcții                     I     1.382                                 700       682
                                          II     1.382                                 700       682
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

   ANEXA Nr. 1/04 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2010
- SINTEZA -

   

                                                                                                 - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                            │    2010     │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                     Denumire indicator                     │   Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                            │             │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│               A               │                             B                              │      1      │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│0001   04                      │VENITURI - TOTAL                                            │    1.819.790│
│0002                           │I. VENITURI CURENTE                                         │    1.724.522│
│1604                           │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării        │             │
│                               │bunurilor sau pe desfășurarea de activități                 │           33│
│       03                      │Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații  │             │
│                               │de funcționare                                              │           33│
│2000   04                      │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                                 │    1.399.515│
│2004                           │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                                 │      812.490│
│       02                      │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori│      590.521│
│             01                │Contribuții ale angajatorului și ale persoanelor juridice   │             │
│                               │asimilate angajatorului                                     │      590.521│
│       06                      │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru     │             │
│                               │plata creanțelor salariale                                  │      221.969│
│2104                           │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                                  │      587.025│
│       02                      │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurări │      587.025│
│             01                │Contribuții individuale                                     │      586.715│
│             02                │Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de │             │
│                               │asigurare pentru șomaj                                      │          310│
│2900   04                      │C. VENITURI NEFISCALE                                       │      324.974│
│3000                           │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI                                │      317.406│
│3104                           │VENITURI DIN DOBÂNZI                                        │      317.406│
│       03                      │Alte venituri din dobânzi                                   │      287.125│
│       04                      │Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata    │             │
│                               │creanțelor salariale                                        │       30.281│
│3600                           │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                           │        7.568│
│3604                           │DIVERSE VENITURI                                            │        7.568│
│       12                      │Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor│             │
│                               │salariale                                                   │          757│
│       50                      │Alte venituri                                               │        6.811│
│4004                           │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE            │       60.000│
│       03                      │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru     │             │
│                               │înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii│       60.000│
│4504                           │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR      │             │
│                               │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI                                   │       35.268│
│       01                      │Fondul European de Dezvoltare Regională                     │           84│
│       02                      │Fondul Social European                                      │       35.184│
│4904   01                      │Venituri sistem asigurări pentru șomaj                      │    1.566.783│
│       02                      │Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale   │      253.007│
│5004                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ                   │    2.964.715│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.935.107│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       99.295│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       71.133│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       13.900│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │        4.094│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │      692.020│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        2.190│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │             │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │       43.906│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │    1.988.498│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.071│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        9.008│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        9.008│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │       20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │       20.600│
│6400   04                      │Partea a III-a ACȚIUNI SOCIAL-CULTURALE                     │    2.694.746│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.685.738│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       99.295│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE                                 │       70.043│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       13.900│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │          291│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │      647.255│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │    1.834.883│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.071│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        9.008│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        9.008│
│6404                           │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR  │             │
│                               │SALARIALE                                                   │       21.324│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       21.324│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │          601│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │          652│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.071│
│6404   01                      │Asigurări pentru plata creanțelor salariale                 │       20.071│
│       02                      │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a        │             │
│                               │creanțelor salariale                                        │        1.253│
│             01                │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor             │          207│
│             02                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │        1.046│
│6504                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                                  │       29.805│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       27.941│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │          326│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       11.363│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │          291│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │       13.730│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │        2.231│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        1.864│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        1.864│
│6504   07                      │Învățământ nedefinibil prin nivel                           │       13.730│
│             01                │Centre de specializare, perfecționare, calificare și        │             │
│                               │recalificare                                                │       13.730│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul învățământului                  │       16.075│
│6804                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                              │    2.643.617│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.636.473│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       98.368│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       58.028│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       13.900│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │      633.525│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │    1.832.652│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.144│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.144│
│6804   07                      │Asigurări pentru șomaj                                      │    2.451.023│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                               │       15.154│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale   │       15.154│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței      │             │
│                               │sociale                                                     │      177.440│
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata                         │             │
│                               │drepturilor                                                 │       17.951│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │      159.489│
│8000   04                      │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE                              │      269.969│
│8004                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ          │      269.969│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      249.369│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │        1.090│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │        3.803│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │       44.765│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        2.190│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │             │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │       43.906│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │      153.615│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │       20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │       20.600│
│8004   02                      │Acțiuni generale de muncă                                   │      269.969│
│             04                │Măsuri active pentru combaterea șomajului                   │       45.855│
│             05                │Stimularea creării de locuri de muncă                       │      157.418│
│             30                │Alte acțiuni generale de muncă                              │       66.696│
│8904   01                      │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj                    │    2.943.391│
│       02                      │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale │       21.324│
│9904                           │EXCEDENT/DEFICIT                                            │   -1.144.925│
│       10                      │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj              │   -1.376.608│
│       11                      │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor     │             │
│                               │salariale                                                   │      231.683│
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
 

   ANEXA Nr. 2/04 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitale, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz
pe anul 2010

   

                                                                                                 - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                            │    2010     │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                     Denumire indicator                     │   Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                            │             │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│               A               │                             B                              │      1      │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5000                           │TOTAL GENERAL                                               │             │
│                               │-------------                                               │    2.964.715│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.935.107│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       99.295│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       71.133│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       13.900│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │        4.094│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │      692.020│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        2.190│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │             │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │       43.906│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │    1.988.498│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.071│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        9.008│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        9.008│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │       20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │       20.600│
│6400                           │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR  │             │
│                               │SALARIALE                                                   │       21.324│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       21.324│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │          601│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │          652│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.071│
│6500                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                                  │       29.805│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       27.941│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │          326│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       11.363│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │          291│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │       13.730│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │        2.231│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        1.864│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        1.864│
│6800                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                              │    2.643.617│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.636.473│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       98.368│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       58.028│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       13.900│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │      633.525│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │    1.832.652│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.144│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.144│
│8000                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ          │      269.969│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      249.369│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │        1.090│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │        3.803│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │       44.765│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        2.190│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │             │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │       43.906│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │      153.615│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │       20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │       20.600│
│5004                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ                   │    2.964.715│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.935.107│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       99.295│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │       74.834│
│                            01 │Salarii de bază                                             │       49.675│
│                            02 │Salarii de merit                                            │          602│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │        2.912│
│                            04 │Spor de vechime                                             │        9.413│
│                            06 │Alte sporuri                                                │        1.008│
│                            07 │Ore suplimentare                                            │          200│
│                            08 │Fond de premii                                              │        4.319│
│                            09 │Prima de vacanță                                            │        4.400│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │        1.800│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │          500│
│                            30 │Alte drepturi salariate în bani                             │            5│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │          100│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa     │           50│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă                      │           50│
│                       03      │Contribuții                                                 │       24.361│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │       18.087│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │          503│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │        4.515│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │             │
│                               │profesionale                                                │          302│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │          954│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       71.133│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │       39.757│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │          585│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │          111│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │        3.684│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │          378│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │          430│
│                            06 │Piese de schimb                                             │          215│
│                            08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet                 │        2.750│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │       27.592│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │        3.712│
│                       02      │Reparații curente                                           │        1.000│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │          500│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │          500│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │          960│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │          760│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │          200│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │           69│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │           40│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │           20│
│                       14      │Protecția muncii                                            │           60│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │       28.727│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │           20│
│                            04 │Chirii                                                      │        6.450│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor           │       18.158│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare                     │           20│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │        4.079│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       13.900│
│                       03      │Alte dobânzi                                                │       13.900│
│                            02 │Dobânda datorată trezoreriei statului                       │       13.900│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │        4.094│
│                       09      │Plăți către angajatori pentru formarea profesională a       │             │
│                               │angajaților                                                 │          291│
│                       19      │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă          │        3.803│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │      692.020│
│                       01      │Transferuri curente                                         │      692.020│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │       13.730│
│                            17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetul asigurărilor sociale de stat                        │      526.405│
│                            18 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea  │             │
│                               │temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de  │             │
│                               │muncă                                                       │       44.765│
│                            19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de      │             │
│                               │sănătate                                                    │      106.861│
│                            20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare │             │
│                               │pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri│             │
│                               │pe durata practicii profesionale                            │          259│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        2.190│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │        1.990│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă │        1.990│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către organizații    │             │
│                               │internaționale)                                             │          200│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale        │          200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │             │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │       43.906│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │           98│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │       43.798│
│                       24      │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile           │             │
│                               │postaderare de la Comunitatea Europeană                     │           10│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │    1.988.498│
│                       01      │Asigurări sociale                                           │    1.817.498│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │      171.000│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │      168.769│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │        2.231│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.071│
│                       25      │Sume aferente plății creanțelor salariale                   │       20.071│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        9.008│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        9.008│
│                       01      │Active fixe                                                 │        4.669│
│                            01 │Construcții                                                 │        2.194│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloacele transport                 │        2.300│
│                            30 │Alte active fixe                                            │          175│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        4.339│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │       20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │       20.600│
│                       04      │Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj           │       20.600│
│6404                           │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR  │             │
│                               │SALARIALE                                                   │       21.324│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       21.324│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │          601│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │          562│
│                            01 │Salarii de bază                                             │          477│
│                            02 │Salarii de merit                                            │            2│
│                            04 │Spor de vechime                                             │           50│
│                            08 │Fond de premii                                              │            2│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │            1│
│                       03      │Contribuții                                                 │           39│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │           34│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │            1│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │            2│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │             │
│                               │profesionale                                                │            1│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │            1│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │          652│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │          395│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │           45│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │           42│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │           84│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │           42│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │          120│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │           62│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │          257│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor           │          207│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │           50│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                    │       20.071│
│                       25      │Sume aferente plății creanțelor salariale                   │       20.071│
│6404   01                      │Asigurări pentru placa creanțelor salariale                 │       20.071│
│       02                      │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a        │             │
│                               │creanțelor salariale                                        │        1.253│
│             01                │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor             │          207│
│             02                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │        1.046│
│6504                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                                  │       29.805│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │       27.941│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │          326│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │          254│
│                            01 │Salarii de bază                                             │          180│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │           12│
│                            04 │Spor de vechime                                             │           33│
│                            06 │Alte sporuri                                                │            8│
│                            08 │Fond de premii                                              │           17│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                             │            4│
│                       03      │Contribuții                                                 │           72│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │           53│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │            2│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │           13│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │             │
│                               │profesionale                                                │            1│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │            3│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       11.363│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │       10.522│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │           20│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │            9│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │          600│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │           36│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │           20│
│                            06 │Piese de schimb                                             │           15│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │          150│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │        8.772│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │          900│
│                       02      │Reparații curente                                           │          200│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │          200│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │          200│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │           10│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │           10│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │           10│
│                       13      │Pregătire profesională                                      │           20│
│                       14      │Protecția muncii                                            │            1│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │          400│
│                            04 │Chirii                                                      │          300│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │          100│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │          291│
│                       09      │Plăți către angajatori pentru formarea profesională a       │             │
│                               │angajaților                                                 │          291│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │       13.730│
│                       01      │Transferuri curente                                         │       13.730│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                        │       13.730│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │        2.231│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │        2.231│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                                  │        2.231│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        1.864│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        1.864│
│                       01      │Active fixe                                                 │          300│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │          300│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        1.564│
│6504   07                      │Învățământ nedefinibil prin nivel                           │       13.730│
│             01                │Centre de specializare, perfecționare, calificare și        │             │
│                               │recalificare                                                │       13.730│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul învățământului                  │       16.075│
│6804                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                              │    2.643.617│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │    2.636.473│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             │       98.368│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                                │       74.018│
│                            01 │Salarii de bază                                             │       49.018│
│                            02 │Salarii de merit                                            │          600│
│                            03 │Indemnizație de conducere                                   │        2.900│
│                            04 │Spor de vechime                                             │        9.300│
│                            06 │Alte sporuri                                                │        1.000│
│                            07 │Ore suplimentare                                            │          200│
│                            08 │Fond de premii                                              │        4.300│
│                            09 │Prima de vacanță                                            │        4.400│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității       │        1.600│
│                            13 │Indemnizații de delegare                                    │          500│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                              │          100│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa     │           50│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă                      │           50│
│                       03      │Contribuții                                                 │       24.250│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat                    │       18.000│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                           │          500│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate                │        4.500│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli  │             │
│                               │profesionale                                                │          300│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații                 │          950│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │       58.028│
│                       01      │Bunuri și servicii                                          │       28.840│
│                            01 │Furnituri de birou                                          │          520│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                                  │           60│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                         │        3.000│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                                   │          300│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                                   │          410│
│                            06 │Piese de schimb                                             │          200│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                 │        2.600│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    │       19.000│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare   │        2.750│
│                       02      │Reparații curente                                           │          800│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar                     │          300│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                                    │          300│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                            │          950│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări                    │          750│
│                            02 │Deplasări în străinătate                                    │          200│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare                  │           59│
│                       12      │Consultanță și expertiză                                    │           40│
│                       14      │Protecția muncii                                            │           59│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │       26.980│
│                            02 │Protocol și reprezentare                                    │           20│
│                            04 │Chirii                                                      │        6.150│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor           │       17.951│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare                     │           20│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │        2.839│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                          │       13.900│
│                       03      │Alte dobânzi                                                │       13.900│
│                            02 │Dobânda datorată trezoreriei statului                       │       13.900│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                         │             │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                                  │      633.525│
│                       01      │Transferuri curente                                         │      633.525│
│                            17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetul asigurărilor sociale de stat                        │      526.405│
│                            19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de      │             │
│                               │sănătate                                                    │      106.861│
│                            20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare │             │
│                               │pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri│             │
│                               │pe durata practicii profesionale                            │          259│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │    1.832.652│
│                       01      │Asigurări sociale                                           │    1.817.498│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │       15.154│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │       15.154│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                       │        7.144│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                              │        7.144│
│                       01      │Active fixe                                                 │        4.369│
│                            01 │Construcții                                                 │        2.194│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport                │        2.000│
│                            30 │Alte active fixe                                            │          175│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe                  │        2.775│
│6804   07                      │Asigurări pentru șomaj                                      │    2.451.023│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                               │       15.154│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale   │       15.154│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței      │             │
│                               │sociale                                                     │      177.440│
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor             │       17.951│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                        │      159.489│
│8004                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ          │      269.969│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                          │      249.369│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                                │        1.090│
│                       30      │Alte cheltuieli                                             │        1.090│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                       │        1.090│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                         │        3.803│
│                       19      │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă          │        3.803│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI      │             │
│                               │PUBLICE                                                     │       44.765│
│                       01      │Transferuri curente                                         │       44.765│
│                            18 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către     │             │
│                               │bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea  │             │
│                               │temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de  │             │
│                               │muncă                                                       │       44.765│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                 │        2.190│
│                       01      │A. Transferuri interne                                      │        1.990│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă │        1.990│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                       │             │
│                               │(către organizații internaționale)                          │          200│
│                            01 │Contribuții și cotizații în organisme internaționale        │          200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE       │             │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                            │       43.906│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │           98│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)                   │       43.798│
│                       24      │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile           │             │
│                               │postaderare de la Comunitatea Europeană                     │           10│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                 │      153.615│
│                       02      │Ajutoare sociale                                            │      153.615│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                                 │      153.615│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                       │       20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                       │       20.600│
│                       04      │Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj           │       20.600│
│8004   02                      │Acțiuni generale de muncă                                   │      269.969│
│             04                │Măsuri active pentru combaterea șomajului                   │       45.855│
│             05                │Stimularea creării de locuri de muncă                       │      157.418│
│             30                │Alte acțiuni generale de muncă                              │       66.696│
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
 

   ANEXA Nr. 3/04/21/125 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    I - Credit de angajament

    II - Credite bugetare 

    SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole
și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

   

                                                                                                                                       mii lei
┌──────────────────────────────────────────────────┬──┬──────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│       Denumirea și codul proiectului/surse       │  │ Cod  │ Valoarea  │Realizări│ Execuție  │Propuneri│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│
│                   de finanțare                   │  │      │ totală a  │  2008   │preliminată│  2010   │  2011  │  2012  │  2013  │  anii  │
│                                                  │  │      │proiectului│         │   2009    │         │        │        │        │următori│
├──────────────────────────────────────────────────┼──┼──────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│                        0                         │  │      │1=2+3+...+8│    2    │     3     │    4    │   5    │   6    │   7    │   8    │
└──────────────────────────────────────────────────┴──┴──────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
 TOTAL CHELTUIELI                                      50.01
  I. Credite de angajament                                        139.857        10      49.664    43.906   26.852   18.601      824
  II. Credite bugetare                                            139.857        10      49.664    43.906   26.852   18.601      824
  din care:
 Programe din Fondul European de Dezvoltare
 Regională (FEDR)                                      56.01
  I. Credite de angajament                                            311                              98      111      102
  II. Credite bugetare                                                311                              98      111      102
  din acesta:
 5. Programul Operațional Regional (POR)
  I. Credite de angajament                                            311                              98      111      102
  II. Credite bugetare                                                311                              98      111      102
 Programe din Fondul Social European (FSE)             56.02
  I. Credite de angajament                                        139.226                49.664    43.798   26.641   18.399      724
  II. Credite bugetare                                            139.226                49.664    43.798   26.641   18.399      724
  din acesta:
 3. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
 Resurselor Umane (POS DRU)
  I. Credite de angajament                                        139.226                49.664    43.798   26.641   18.399      724
  II. Credite bugetare                                            139.226                49.664    43.798   26.641   18.399      724
 Asistența tehnică în cadrul programelor
 operaționale altele decât Programul Operațional
 Asistență tehnică                                     56.20
  I. Credite de angajament                                            320        10                    10      100      100      100
  II. Credite bugetare                                                320        10                    10      100      100      100
  din acesta:
 3. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
 Resurselor Umane (POS DRU)
  I. Credite de angajament                                            320        10                    10      100      100      100
  II. Credite bugetare                                                320        10                    10      100      100      100
 

   ANEXA Nr. 3/04/21/125/01 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Program/facilitate/instrument: 5 - Programul Operațional Regional (POR) 

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și
de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

   

                                                                                                                                     mii lei
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│     Denumirea proiectului și/sau Nr. data      │   │ Cod │ Valoarea  │Realizări│ Execuție  │Propuneri│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│
│      contract/decizie/ordin de finanțare       │   │     │ totală a  │  2008   │preliminată│  2010   │  2011  │  2012  │  2013  │  anii  │
│                                                │   │     │proiectului│         │   2009    │         │        │        │        │următori│
├────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│                       0                        │   │     │1=2+3+...+8│    2    │     3     │    4    │   5    │   6    │   7    │   8    │
└────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
 Proiectul: 1 Implementarea Serviciilor de Ocupare
 TOTAL CHELTUIELI
                                                  I                 311                              98      111      102
                                                  II                311                              98      111      102
 FEN postaderare                                  I                 311                              98      111      102
                                                  II                311                              98      111      102
 Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
 CHELTUIELI CURENTE                               I   50.01         311                              98      111      102
                                                  II                311                              98      111      102
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE        I   56            311                              98      111      102
                                                  II                311                              98      111      102
 Programe din Fondul European de Dezvoltare
 Regională (FEDR)                                 I   56.01         311                              98      111      102
                                                  II                311                              98      111      102
 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și
de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

   

                                                                                                                                       mii lei
┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│      Denumirea proiectului și/sau Nr. data       │   │ Cod │ Valoarea  │Realizări│ Execuție  │Propuneri│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│
│       contract/decizie/ordin de finanțare        │   │     │ totală a  │  2008   │preliminată│  2010   │  2011  │  2012  │  2013  │  anii  │
│                                                  │   │     │proiectului│         │   2009    │         │        │        │        │următori│
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│                        0                         │   │     │1=2+3+...+8│    2    │     3     │    4    │   5    │   6    │   7    │   8    │
└──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
 Proiectul: 2 Creșterea adaptabilității și a performanțelor șomerilor tineri în integrarea pe piața europeană a muncii POSDRU/48/5.1/G/ID 7175
 TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 697                   465       232
                                                    II                697                   465       232
 FEN postaderare                                    I                 697                   465       232
                                                    II                697                   465       232
 Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
 CHELTUIELI CURENTE                                 I   50.01         697                   465       232
                                                    II                697                   465       232
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                        I   56            697                   465       232
                                                    II                697                   465       232
 Programe din Fondul Social European (FSE)          I   56.02         697                   465       232
                                                    II                697                   465       232
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 3 O șansă în plus POSDRU/45/5.1/G/ID 17929
 TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 426                   426
                                                    II                426                   426
 FEN postaderare                                    I                 426                   426
                                                    II                426                   426
 Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
 CHELTUIELI CURENTE                                 I   50.01         426                   426
                                                    II                426                   426
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                        I   56            426                   426
                                                    II                426                   426
 Programe din Fondul Social European (FSE)          I   56.02         426                   426
                                                    II                426                   426
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 4 Șanse pentru tineri POSDRU/48/5.1/G/ID 12160
 TOTAL CHELTUIELI
                                                    I               1.822                   950       872
                                                    II              1.822                   950       872
 FEN postaderare                                    I               1.822                   950       872
                                                    II              1.822                   950       872
 Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
 CHELTUIELI CURENTE                                 I   50.01       1.822                   950       872
                                                    II              1.822                   950       872
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                        I   56          1.822                   950       872
                                                    II              1.822                   950       872
 Programe din Fondul Social European (FSE)          I   56.02       1.822                   950       872
                                                    II              1.822                   950       872
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 5 Necesitate, oportunitate, eficiență și eficacitate în SPO POSDRU/42/4.1/G/ID 41066
 TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 705                   388       317
                                                    II                705                   388       317
 FEN postaderare                                    I                 705                   388       317
                                                    II                705                   388       317
 Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
 CHELTUIELI CURENTE                                 I   50.01         705                   388       317
                                                    II                705                   388       317
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                        I   56            705                   388       317
                                                    II                705                   388       317
 Programe din Fondul Social European (FSE)          I   56.02         705                   388       317
                                                    II                705                   388       317
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 6 Creșterea capacității SPO din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client
 POSDRU/43/4.2/G/ID 39291
 TOTAL CHELTUIELI
                                                    I               1.848                   675     1.173
                                                    II              1.848                   675     1.173
 FEN postaderare                                    I               1.848                   675     1.173
                                                    II              1.848                   675     1.173
 Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
 CHELTUIELI CURENTE                                 I   50.01       1.848                   675     1.173
                                                    II              1.848                   675     1.173
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                        I   56          1.848                   675     1.173
                                                    II              1.848                   675     1.173
 Programe din Fondul Social European (FSE)          I   56.02       1.848                   675     1.173
                                                    II              1.848                   675     1.173
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 7 Modernizarea SPO - formarea personalului propriu al SPO - Excelența în ocupare POSDRU/43/4.2/G/14015
 TOTAL CHELTUIELI
                                                    I               1.158                   398       760
                                                    II              1.158                   398       760
 FEN postaderare                                    I               1.158                   398       760
                                                    II              1.158                   398       760
 Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
 CHELTUIELI CURENTE                                 I   50.01       1.158                   398       760
                                                    II              1.158                   398       760
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                        I   56          1.158                   398       760
                                                    II              1.158                   398       760
 Programe din Fondul Social European (FSE)          I   56.02       1.158                   398       760
                                                    II              1.158                   398       760
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 8 Sistem de afișare electronică a informațiilor privind piața muncii POSDRU/42/4.1/G/ID 22315
TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 962                   658       304
                                                    II                962                   658       304
FEN postaderare                                     I                 962                   658       304
                                                    II                962                   658       304
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE                                  I   50.01         962                   658       304
                                                    II                962                   658       304
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE                                         I   56            962                   658       304
                                                    II                962                   658       304
Programe din Fondul Social European (FSE)           I   56.02         962                   658       304
                                                    II                962                   658       304
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 9 Prelucrarea informatică a subvențiilor angajatorilor POSDRU/42/4.1/G/ID 19332
TOTAL CHELTUIELI
                                                    I               1.790                 1.085       705
                                                    II              1.790                 1.085       705
FEN postaderare                                     I               1.790                 1.085       705
                                                    II              1.790                 1.085       705
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE                                  I   50.01       1.790                 1.085       705
                                                    II              1.790                 1.085       705
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE                                         I   56          1.790                 1.085       705
                                                    II              1.790                 1.085       705
Programe din Fondul Social European (FSE)           I   56.02       1.790                 1.085       705
                                                    II              1.790                 1.085       705
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 10 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră POSDRU/42/4.1/G/ID 41167
TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 639                   315       289       35
                                                    II                639                   315       289       35
FEN postaderare                                     I                 639                   315       289       35
                                                    II                639                   315       289       35
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE                                  I   50.01         639                   315       289       35
                                                    II                639                   315       289       35
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE                                         I   56            639                   315       289       35
                                                    II                639                   315       289       35
Programe din Fondul Social European (FSE)           I   56.02         639                   315       289       35
                                                    II                639                   315       289       35
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 11 Calitate, eficiență și transparență în SPO POSDRU/43/4.2/G/ID 19368
TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 641                   301       240      100
                                                    II                641                   301       240      100
FEN postaderare                                     I                 641                   301       240      100
                                                    II                641                   301       240      100
Capitolul bugetar 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE                                  I   50.01         641                   301       240      100
                                                    II                641                   301       240      100
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE                                         I   56            641                   301       240      100
                                                    II                641                   301       240      100
Programe din Fondul Social European (FSE)           I   56.02         641                   301       240      100
                                                    II                641                   301       240      100
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 12 Centrul de evaluare a competențelor angajatorilor în domeniul construcțiilor POSDRU/ID 27395
TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 410                   168       242
                                                    II                410                   168       242
FEN postaderare                                     I                 410                   168       242
                                                    II                410                   168       242
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE                                  I   50.01         410                   168       242
                                                    II                410                   168       242
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE                                         I   56            410                   168       242
                                                    II                410                   168       242
Programe din Fondul Social European (FSE)           I   56.02         410                   168       242
                                                    II                410                   168       242
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 13 CALIPSO Asigurarea managementului calității SPO la standarde europene POSDRU/42/4.1/G/ID 14972
TOTAL CHELTUIELI
                                                    I                 847                   687       160
                                                    II                847                   687       160
FEN postaderare                                     I                 847                   687       160
                                                    II                847                   687       160
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE                                  I   50.01         847                   687       160
                                                    II                847                   687       160
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE                                         I   56            847                   687       160
                                                    II                847                   687       160
Programe din Fondul Social European (FSE)           I   56.02         847                   687       160
                                                    II                847                   687       160
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 14 Analiza deficitului de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor POSDRU/11/4.1/S/1/ID 962
TOTAL CHELTUIELI
                                                    I               3.229                 2.414       815
                                                    II              3.229                 2.414       815
FEN postaderare                                     I               3.229                 2.414       815
                                                    II              3.229                 2.414       815
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE                                  I   50.01       3.229                 2.414       815
                                                    II              3.229                 2.414       815
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE                                         I   56          3.229                 2.414       815
                                                    II              3.229                 2.414       815
Programe din Fondul Social European (FSE)           I   56.02       3.229                 2.414       815
                                                    II              3.229                 2.414       815
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────