Lege 142 1998

Law 142/1998 - Gesetz 142/1998

keylinks: în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, se emit de către unitățile cu activitate specializată, Valoarea nominală a unui tichet de masă, se indexează semestrial cu indicele prețurilor de consum, număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea, Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate, Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă, Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu, Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial, Normă din 14/01/1999 de aplicare a Legii nr. 142/1998

Lege nr. 142 din 09/07/1998 privind acordarea tichetelor de masă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 13/07/1998, Intrare in vigoare: 13.07.1998

 

Art. 1. - (1) Salariații din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul bugetar, precum și din cadrul unităților cooperatiste și al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocație individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator.

   (2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar, și în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Atacat prin Decizie nr. 90 din 04/03/2003

Atacat prin Decizie nr. 297 din 11/03/2008

 

Art. 2. - (1) Tichetele de masă se emit de către unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.

   (2) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.

   (3) Unitățile care emit tichete de masă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației acestora în condiții de siguranță.

   (4) Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:

   a) numele și adresa emitentului;

   b) valoarea nominală a tichetului de masă;

   c) date referitoare la perioada de valabilitate;

   d) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;

   e) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;

   f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.

A se vedea Ordin nr. 140 din 18/02/1999

 

 Art. 3. - (1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15.000 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi.

   (2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică.

Modificat de Ordin nr. 64 din 31/01/2008 Articolul 1 la 01/03/2008

A se vedea Ordin nr. 148 din 26/02/2007 Articolul 1 la 06/03/2007

Completat de Ordonanță de urgență nr. 5 din 14/02/2007 la 22/02/2007

Modificat de Ordin nr. 586 din 31/07/2006 Articolul 1 la 07/08/2006

Modificat de Ordin nr. 145 din 01/03/2006 Articolul 1 la 02/03/2006

Modificat de Hotărâre nr. 195 din 09/02/2006 Articolul 1 la 15/02/2006

Modificat de Ordin nr. 89 din 03/02/2006 Articolul 1 la 10/02/2006

Modificat de Ordin nr. 687 din 28/09/2005 Articolul 1 la 11/10/2005

Modificat de Ordin nr. 33 din 28/01/2005 Articolul 1 la 07/02/2005

Modificat de Ordin nr. 408 din 27/07/2004 Articolul 1 la 05/08/2004

Modificat de Ordin nr. 52 din 02/02/2004 Articolul 1 la 10/02/2004

Modificat de Ordin nr. 346 din 16/07/2003 Articolul 1 la 29/07/2003

Modificat de Ordin nr. 42 din 07/02/2003 Articolul 1 la 11/02/2003

Modificat de Ordin nr. 344 din 05/08/2002 Articolul 1 la 12/08/2002

Modificat de Ordin nr. 46 din 30/01/2002 Articolul 1 la 15/02/2002

Modificat de Ordin nr. 500 din 18/07/2001 Articolul 1 la 06/08/2001

Modificat de Ordin nr. 25 din 17/01/2001 Articolul 1 la 31/01/2001

Modificat de Ordin nr. 540 din 31/07/2000 Articolul 1 la 15/08/2000

Modificat de Ordin nr. 85 din 01/02/2000 Articolul 1 la 21/02/2000

Modificat de Ordin nr. 455 din 03/08/1999 la 18/08/1999

Modificat de Ordin nr. 137 din 12/03/1999 la 24/03/1999

Modificat de Ordin nr. 651 din 16/07/2007 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 464 din 18/07/2008 Articolul 1

 

   Art. 4. - Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă necesarul de tichete de masă achită atât contravaloarea nominală a tichetelor de masă, cât și costul imprimatului reprezentând tichetul de masă.

 

   Art. 5. - (1) Angajatorul distribuie salariaților tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

   (2) În condițiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

 

   Art. 6. - (1) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.

   (2) Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

   (3) Salariatul poate utiliza într-o zi maximum două tichete de masă. În cazul în care activitatea se desfășoară la puncte de lucru situate în afara localităților, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numărul de tichete de masă corespunzător perioadei în care se află la punctul de lucru respectiv.

   (4) Tichetele de masă pot fi utilizate în unități de alimentație publică, cantine-restaurant, bufete, cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

   (5) În cazurile în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă.

 

   Art. 7. - (1) Angajatorul, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaților, stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de masă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.

   (2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajaților lista unităților de alimentație publică corespunzătoare rețelei utilizate, la care salariații pot folosi tichete de masă. La stabilirea acestor unități vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel cât mai redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

   (3) Decontarea tichetelor de masă între unitățile de alimentație publică și unitățile emitente ale tichetelor de masă se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă.

   (4) Sumele derulate prin operațiunile cu tichetele de masă de către unitățile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.

 

   Art. 8. - (1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu.

   (2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

 

   Art. 9. - Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate.

 

   Art. 10. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

   a) comercializarea de către salariați și de către unitățile de alimentație publică a tichetelor de masă contra unei fracțiuni de preț sau a altor produse decât cele alimentare;

   b) utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitate.

   (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei.

 

   Art. 11. - Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 10, precum și aplicarea amenzilor contravenționale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București.

 

   Art. 12. - Prevederile art. 10 și 11 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 13. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

A se vedea Hotărâre nr. 5 din 14/01/1999

 

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

   

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 

 
 
 

 

Normă din 14/01/1999 de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 25/01/1999, Intrare in vigoare: 25/01/1999

 

   CAPITOLUL I
  Angajatori

 

   Art. 1. - (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, contractarea achiziționării tichetelor de masă cu una sau mai multe unități emitente.

   (2) Contractarea achiziționării tichetelor de masă se face ținând seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de unitățile de alimentație publică - cantine-restaurant, bufete și magazine alimentare, denumite în continuare unități de alimentație publică -, cu care unitățile emitente încheie direct contracte de prestări de servicii, precum și de calitatea serviciilor și de costul acestora oferit de unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente.

 

   Art. 2. - Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, care să prevadă:

   a) numărul salariaților din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum și valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

   b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaților;

   c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității.

 

   Art. 3. - Contractul pentru achiziționarea tichetelor de masă, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:

   a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă și eșalonarea pe luni a acestuia;

   b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă;

   c) condițiile în care tichetele de masă neutilizate de către salariați se restituie unității emitentă de către angajatori;

   d) unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente, la care salariații pot folosi tichetele de masă;

   e) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;

   f) alte clauze considerate necesare de către părți.

 

   Art. 4. - Angajatorii care acordă tichete de masă salariaților vor cuprinde în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită "Tichete de masă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

 

   Art. 5. - Pentru instituțiile publice tichetele de masă pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de masă".

 

   Art. 6. - Sumele reprezentând costul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".

 

   Art. 7. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali, numărul de salariați încadrați cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de masă și numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.

 

   Art. 8. - Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă nu poate depăși valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.

 

   Art. 9. - Angajatorii distribuie salariaților tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998. Tichetele de masă nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceștia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă.

 

   Art. 10. - În cazul în care punctele de lucru ale salariaților, prevăzute în contractele individuale de muncă, sunt situate în afara localității în care angajatorul își are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariații în cauză, cu confirmarea scrisă a angajatorului, pot utiliza un număr de tichete de masă, ținând seama de condițiile concrete de conservare a alimentelor și de perioada în care se află la punctele de lucru respective.

 

   Art. 11. - Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea și nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrată din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:

   a) își efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților și, respectiv, potrivit contractelor colective de muncă;

   b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum și de zile festive și de sărbătoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de muncă;

   c) potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație zilnică sau lunară de delegare sau de detașare;

   d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

 

   Art. 12. - Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) și 1b) la prezentele norme. 

   CAPITOLUL II
  Salariați


   Art. 13. - În perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, anul 1999, nominalizarea salariaților cărora li se acordă tichete de masă se face trimestrial.

 

   Art. 14. - Salariații care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze maximum două tichete de masă pe zi lucrătoare sau, după caz, un număr de tichete stabilit potrivit art. 10, în zilele lucrătoare în care sunt prezenți la lucru și în exclusivitate pentru achitarea unei mese sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

 

   Art. 15. - Numărul de tichete utilizate de un salariat într-o lună este cel mult egal cu numărul de zile lucrătoare în care este prezent la lucru în unitate și nu poate depăși numărul de zile lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator.

 

   Art. 16. - Se interzice salariatului:

   a) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziționarea altor produse decât cele alimentare;

   b) primirea unui rest de bani la tichetul de masă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;

   c) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani;

   d) utilizarea unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. Contravaloarea tichetelor de masă utilizate în plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recuperează de către angajator din drepturile salariale cuvenite salariaților respectivi pentru munca prestată în luna în care tichetele de masă au fost utilizate.

 

   Art. 17. - Salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza legitimației de serviciu, vizată la zi, numai în unitățile de alimentație publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte, în baza prevederilor Legii nr. 142/1998.

 

   Art. 18. - La sfârșitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data desfacerii contractului individual de muncă, salariatul are obligația să restituie angajatorului tichetele de masă neutilizate în cursul lunii respective. 

   CAPITOLUL III
  Unități emitente

 

   Art. 19. - Potrivit Legii nr. 142/1998, unitățile emitente, persoane juridice înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, pot desfășura activitatea specifică de acordare a tichetelor de masă numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.

 

   Art. 20. - În vederea desfășurării activității specializate, unitatea emitentă utilizează unități de alimentație publică, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care încheie direct contracte pentru prestarea serviciilor respective.

 

   Art. 21. - Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă, în vederea decontării de către angajator:

   a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unității emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;

   b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor;

   c) valoarea nominală a unui tichet de masă imprimată pe acesta, din seria livrată;

   d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat;

   e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.

 

   Art. 22. - Unitățile emitente sunt obligate:

   a) să deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea către unitățile de alimentație publică utilizate de sume, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile de alimentație publică respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de masă emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților de alimentație publică utilizate;

   b) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2a) și 2b) la prezentele norme, și să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, Ministerului Finanțelor.

 

   Art. 23. - În cazul în care la unitățile emitente se constată că nu s-a organizat evidența operativă prevăzută la art. 22 lit. b), în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 142/1998 în activitatea desfășurată de unitatea emitentă, Ministerul Finanțelor poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.

 

   Art. 24. - Imprimatul reprezentând tichetul de masă emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

   a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor de masă;

   b) date care definesc angajatorul:

    ▪ denumirea și sediul;

    ▪ numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;

    ▪ codul fiscal;

   c) valoarea nominală a tichetului de masă, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente;

   d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;

   e) spațiul pentru înscrierea numelui și prenumelui salariatului îndreptățit să utilizeze tichetul de masă;

   f) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări și produse alcoolice, precum și alte interdicții stabilite prin contractul încheiat între angajator și unitatea emitentă;

   g) denumirea și sediul unității emitente;

   h) spațiul destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității de alimentație publică la care salariatul a utilizat tichetul de masă.

 

   Art. 25. - Tichetele de masă primite de unitățile de alimentație publică de la salariați și achitate de către unitățile emitente, precum și tichetele de masă neutilizate de salariați și returnate de către angajator unității emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispozițiilor legale. 

   CAPITOLUL IV
  Unități de alimentație publică utilizate
de unitățile emitente

 

   Art. 26. - În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, potrivit art. 20, unitățile de alimentație publică au următoarele obligații:

   a) să respecte interdicțiile prevăzute pentru salariați la art. 16 lit. a)-c);

   b) să completeze pe versoul fiecărui tichet de masă nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masă și să aplice ștampila unității de alimentație publică ce a primit tichetul de masă;

   c) să distribuie salariaților produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;

   d) să prezinte unității emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele de masă primite, datate și ștampilate, în vederea decontării, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998;

   e) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente. 

   CAPITOLUL V
  Dispoziții finale


Art. 27. - (1) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor de masă este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme. Modul de înregistrare și evidență contabilă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

   (2) Tichetele de masă gestionate de către angajatori, de unitățile emitente și unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente sunt bilete de valoare.

   (3) Evidența mișcării tichetelor de masă se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.

   (4) Gestionarea tichetelor de masă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităților angajatoare, respectiv a unităților emitente și a unităților de alimentație publică utilizate de unitățile emitente.

Modificat de Lege nr. 259 din 19/07/2007 Articolul 3

 

   Art. 28. - Modelul tichetului de masă, cu elementele obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.

 

   Art. 29. - În vederea monitorizării aplicării experimentale în anul 1999, angajatorii și unitățile emitente vor transmite lunar, până la finele celei de-a doua decade a lunii următoare, Ministerului Muncii și Protecției Sociale informări privind desfășurarea activității de acordare a tichetelor de masă, anexând în copie formularele prevăzute la art. 12 și, respectiv, la art. 22 lit. b).

    Angajatorii vor preciza în informări și elemente referitoare la: profilul de activitate al unității; rezultatul exercițiului financiar; numărul total de salariați; câștigul salarial mediu pe unitate; câștigul salarial al salariaților cărora li s-au acordat tichete de masă, precum și situația socio-profesională a acestora; motivația eventualelor fluctuații în rândul salariaților cărora li s-au acordat tichete de masă.

 

   Art. 30. - (1) Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariați care vor putea beneficia de tichete de masă după perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor vor prezenta în informările transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale în cursul anului 1999 situația privind angajatorii potențiali care solicită contractarea achiziționării tichetelor de masă.

   (2) La stabilirea angajatorilor unitățile emitente vor analiza gradul de rentabilitate a activității desfășurate de aceștia, potrivit realizărilor din bugetele de venituri și cheltuieli ale anului anterior și ale anului în curs, precum și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli proiectat pentru anul următor.

 

Art. 31. - (1) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, semestrial, în raport cu indicele prețurilor de consum la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică.

   (2) Pentru semestrul I 1999, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin înmulțirea valorii nominale maxime a unui tichet de masă, de 15.000 lei, cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul II 1998 față de media aceluiași indice înregistrat pe semestrul I 1998.

   (3) Pentru semestrul II al anului 1999, indicele creșterii prețurilor de consum la mărfurile alimentare se stabilește ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul I 1999 și nivelul mediu al acestui indice realizat în semestrul II 1998. În continuare această formulă de calcul va fi adaptată corespunzător.

   (4) Ținând seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizați ai prețurilor de consum de către Comisia Națională pentru Statistică, valoarea nominală a unui tichet de masă, valabilă în ultima lună a semestrului, se va utiliza și pentru următoarele două luni ale semestrului următor.

   (5) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se va rotunji din 1.000 în 1.000 de lei și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Modificat de Ordin nr. 64 din 31/01/2008 Articolul 1 la 01/03/2008

A se vedea Ordin nr. 148 din 26/02/2007 Articolul 1 la 06/03/2007

Modificat de Ordin nr. 586 din 31/07/2006 Articolul 1 la 07/08/2006

Modificat de Ordin nr. 145 din 01/03/2006 Articolul 1 la 02/03/2006

Modificat de Ordin nr. 89 din 03/02/2006 Articolul 1 la 10/02/2006

Modificat de Ordin nr. 33 din 28/01/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

Modificat de Ordin nr. 542 din 18/07/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

Modificat de Ordin nr. 408 din 27/07/2004 Articolul 1 la 15/07/2004

Modificat de Ordin nr. 52 din 02/02/2004 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 137 din 12/03/1999

Modificat de Ordin nr. 455 din 03/08/1999

Modificat de Ordin nr. 42 din 07/02/2003 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 346 din 16/07/2003 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 540 din 31/07/2000 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 85 din 01/02/2000 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 25 din 17/01/2001 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 500 din 18/07/2001 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 344 din 05/08/2002 Articolul 1

A se vedea Ordin nr. 46 din 30/01/2002 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 651 din 16/07/2007 Articolul 1

Modificat de Ordin nr. 464 din 18/07/2008 Articolul 1

 

   Art. 32. - Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, pot achiziționa, tipări și distribui tichete de masă, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariaților proprii, încadrați cu contract individual de muncă. În acest caz, angajatorii respectivi sunt obligați să asigure evidența, circulația și păstrarea tichetelor de masă, astfel încât să poată face dovada cheltuielilor efectuate în acest scop, în vederea aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998.

 

   Art. 33. - Unitățile emitente pot conveni cu angajatorii ca numele și prenumele salariaților, beneficiari de tichete de masă, să fie completate de una dintre cele două părți.

 

   Art. 34. - Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 142/1998 salariații care, potrivit unor dispoziții legale, au dreptul la masă gratuită, la diurnă, la indemnizație sau la alocație de hrană.

 

   Art. 35. - În cazul cumulului de funcții, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.

 

   Art. 36. - Angajatorii, unitățile emitente și unitățile de alimentație publică utilizate de unitățile emitente au obligația de a pune la dispoziție organelor de control toate documentele necesare bunei desfășurări a acțiunilor de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.

 

   Art. 37. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme.

 

   Art. 38. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a), 2b), 3 și 4 fac parte integrantă din prezentele norme. 

   ANEXA Nr. 1
la norme 

   

                                                         SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

                                               a tichetelor de masă achiziționate, utilizate

                                          și returnate de către angajatori în luna ... anul ....

 

   Denumirea angajatorului ...........................................

   Adresa:

   localitatea ...................., str. ............. nr. .........,

   sectorul ........, județul ........................................

   Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........

   Codul fiscal ......................................................

 

┌────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────┬───────────────────┐

│    │                   │                     │   Conform raportului contractual:    │            │         │        │    Observații:    │

│    │     Denumirea     │                     │    angajator -  unitate emitentă     │            │         │        │  numărul și data  │

│    │unității/unităților│                     ├──────────┬────────────┬──────────────┤ Tichetele  │Tichetele│        │  documentului de  │

│Nr. │emitentă/ emitente,│                     │          │            │   Seriile    │  de masă   │ de masă │ Stocul │    decontare a    │

│crt.│  numărul și data  │     Explicații      │          │            │tichetelor de │distribuite │returnate│final de│tichetelor de masă │

│    │   contractului    │                     │          │            │     masă     │salariaților│unității │tichete │    cu unitatea    │

│    │  încheiat pentru  │                     │          │            │achiziționate:│            │emitente │de masă │    emitentă și    │

│    │  achiziționarea   │                     │Contractat│Achiziționat│(de la ... la │            │         │        │valoarea nominală a│

│    │tichetelor de masă │                     │          │            │    .....)    │            │         │        │     acestora      │

├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┤

│ 1. │                   │- Numărul tichetelor │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │ ................. │  de masă            │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │- Valoarea nominală  │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  totală a tichetelor│          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  de masă            │          │            │              │            │         │        │                   │

│ 2. │ ................. │- Numărul tichetelor │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  de masă            │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │- Valoarea nominală  │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  totală a tichetelor│          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  de masă            │          │            │              │            │         │        │                   │

├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┤

│    │                   │- Numărul tichetelor │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  de masă            │          │            │              │            │         │        │         x         │

│    │   TOTAL:          │                     │          │            │              │            │         │        │         x         │

│    │                   │- Valoarea nominală  │          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  totală a tichetelor│          │            │              │            │         │        │                   │

│    │                   │  de masă            │          │            │              │            │         │        │         x         │

└────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴────────┴───────────────────┘

                      Conducătorul unității,                     Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

                 ..............................                      ..............................................

 

 

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 1a)
la norme

 

   

                                                      SITUAȚIA ANALITICĂ

                                        a tichetelor de masă distribuite salariaților

                                        de către angajatori în luna ..... anul ......

 

   Denumirea angajatorului ...........................................

   Adresa:

   localitatea ...................., str. ............. nr. .........,

   sectorul ........, județul ........................................

   Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........

   Codul fiscal ......................................................

 

┌────┬────────────────────────┬────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────┐

│    │                        │        │  Numărul de zile   │  Numărul  │ Seria tichetelor │            │  Numărul de zile   │

│Nr. │  Numele și prenumele   │ Codul  │lucrătoare stabilite│ tichetelor│     de masă      │            │  lucrate stabilit  │

│crt.│salariatului, beneficiar│numeric │potrivit art. 11 din│  de masă  │   distribuite    │ Semnătura  │potrivit art. 11 din│

│    │ al tichetelor de masă  │personal│Normele de aplicare │distribuite│nominal (de la ...│salariatului│Normele de aplicare │

│    │                        │        │a Legii nr. 142/1998│  nominal  │   ... la ....)   │            │a Legii nr. 142/1998│

├────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────┤

│    │                        │        │                    │           │                  │            │                    │

│    │                        │        │                    │           │                  │            │                    │

├────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────┤

│    │TOTAL:                  │   x    │                    │           │                  │     x      │                    │

└────┴────────────────────────┴────────┴────────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────┴────────────────────┘

           Conducătorul unității,                              Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

         ..........................                               ...............................................

 

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 1b)
la norme

 

   

                                        SITUAȚIA ANALITICĂ

                    a tichetelor de masă returnate de salariați angajatorilor

                                    în luna ..... anul ......

 

   Denumirea angajatorului ...........................................

   Adresa:

   localitatea ...................., str. ............. nr. .........,

   sectorul ........, județul ........................................

   Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........

   Codul fiscal ......................................................

 

┌────┬──────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬───────────────────┐

│Nr. │    Numele și     │Codul numeric│    Numărul   │          │            │Semnătura persoanei│

│crt.│    prenumele     │  personal   │ tichetelor de│  Seria   │ Semnătura  │  împuternicite de │

│    │  salariatului,   │             │masă returnate│tichetelor│salariatului│    angajator să   │

│    │  beneficiar al   │             │  de salariat │ de masă  │            │primească tichetele│

│    │tichetelor de masă│             │              │returnate │            │ de masă returnate │

├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┤

│    │                  │             │              │          │            │                   │

│    │                  │             │              │          │            │                   │

├────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┤

│    │TOTAL:            │      x      │              │          │         x  │         x         │

└────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴───────────────────┘

       Conducătorul unității,          Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

     ..........................           ...............................................

 

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 2
la norme


   

                                                                    SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

                                                        a tichetelor de masă emise de unitatea emitentă

                                                                în semestrul ...... anul ......

 

   Denumirea unității emitente .......................................

   Adresa:

   localitatea ...................., str. ............. nr. .........,

   sectorul ........, județul ........................................

   Numărul autorizației de funcționare ...............................

   Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........

   Codul fiscal ......................................................

 

┌────┬────────────────┬────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    │                │    │                   │                                                   din care:                                                   │

├────┼────────────────┼────┼───────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────┤

│    │                │    │       Total       │                   │                   │                   │                   │                   │           │

│Nr. │   Explicații   │U.M.│   semestru ....   │      Luna I       │    Luna a II-a    │   Luna a III-a    │    Luna a IV-a    │     Luna a V-a    │Luna a VI-a│

│crt.│                │    ├──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼─────┬─────┤

│    │                │    │cantitatea│valoarea│cantitatea│valoarea│cantitatea│valoarea│cantitatea│valoarea│cantitatea│valoarea│cantitatea│valoarea│cant.│val. │

├────┼────────────────┼────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼─────┤

│  1 │Tichete de masă │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │achiziționate   │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │și decontate de │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │angajatori,     │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │conform anexei  │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │nr. 2a)         │  X │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│  2 │Tichete de masă │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │returnate de    │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │către angajatori│    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │ca neutilizate  │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │de salariați în │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │unitățile de    │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │alimentație     │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │publică         │  X │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│  3 │Tichete de masă │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │decontate       │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │unităților de   │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │alimentație     │    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │publică, conform│    │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

│    │anexei nr. 2b)  │  X │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │          │        │     │     │

└────┴────────────────┴────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴─────┴─────┘

                           Conducătorul unității, emitente                                Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

                         ....................................                                ...............................................

 

    Cantitate = numărul total de tichete de masă. 

   ANEXA Nr. 2a)
la norme

   

                                                 SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

                                a tichetelor de masă pe angajatori în luna .... anul ....

 

   Denumirea unității emitente ......................................

   Adresa:

   localitatea ...................., str. ............. nr. ........,

   sectorul ........, județul .......................................

   Numărul autorizației de funcționare ..............................

   Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .......

   Codul fiscal .....................................................

 

┌────┬─────────────┬──────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┐

│    │             │      │             │             │             │             │             │          │   Numărul   │

│    │             │      │             │             │             │             │   Numărul   │          │   și data   │

│    │             │      │             │   Seriile   │             │  Valoarea   │   și data   │ Numărul  │documentului │

│    │             │      │   Numărul   │ tichetelor  │  Valoarea   │ tichetelor  │ actului de  │tichetelor│de returnare,│

│Nr. │  Denumirea  │Codul │ tichetelor  │   de masă   │  nominală   │   de masă   │achiziționare│ de masă  │în care să se│

│crt.│angajatorilor│fiscal│   de masă   │achiziționate│a unui tichet│achiziționate│    și de    │returnate │  specifice  │

│    │             │      │achiziționate│(de la ..... │   de masă   │  (col. 3 x  │  decontare  │ de către │   seriile   │

│    │             │      │             │  la .....)  │             │   col. 5)   │a tichetelor │angajator │ tichetelor  │

│    │             │      │             │             │             │             │   de masă   │          │   de masă   │

│    │             │      │             │             │             │             │             │          │  returnate  │

├────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│0   │      1      │  2   │      3      │      4      │      5      │      6      │      7      │    8     │      9      │

├────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│    │             │      │             │             │             │             │             │          │             │

│    │             │      │             │             │             │             │             │          │             │

│    │             │      │             │             │             │             │             │          │             │

└────┴─────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘

           Conducătorul unității, emitente                Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

         ....................................                ...............................................

 

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 2b)
la norme

 

   

                                    SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

                a tichetelor de masă pe unități de alimentație publică utilizate

                           de unitatea emitentă în luna .... anul ...

 

   Denumirea unității emitente ......................................

   Adresa:

   localitatea ...................., str. ............. nr. ........,

   sectorul ........, județul .......................................

   Numărul autorizației de funcționare ..............................

   Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .......

   Codul fiscal .....................................................

 

┌────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐

│    │                  │          │          │          │   Valoarea   │            │          │

│    │                  │          │ Valoarea │ Numărul  │   totală a   │            │          │

│    │                  │ Numărul  │ totală a │tichetelor│  tichetelor  │            │          │

│    │                  │tichetelor│tichetelor│ de masă  │   de masă,   │  Numărul   │          │

│Nr. │Denumirea unității│ de masă  │ de masă  │decontate │  decontată   │  și data   │Observații│

│crt.│  de alimentație  │ primite  │primite de│ de către │   unității   │documentului│          │

│    │     publică      │  de la   │    la    │ unitatea │de alimentație│de decontare│          │

│    │                  │salariați │salariați │ emitentă │  publică de  │            │          │

│    │                  │          │          │          │către unitatea│            │          │

│    │                  │          │          │          │   emitentă   │            │          │

├────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤

│0   │        1         │    2     │    3     │    4     │      5       │     6      │    7     │

├────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤

│    │                  │          │          │          │              │            │          │

│    │                  │          │          │          │              │            │          │

└────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘

    Conducătorul unității, emitente       Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

  ....................................       ...............................................

 

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 3
la norme 

    ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE
a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea
și utilizarea tichetelor de masă 

   I. Pentru angajatorii, unitățile emitente și unitățile de alimentație
publică, care efectuează operațiunile de acordare și utilizare
a tichetelor de masă 

   A. La agenți economici 

    1. În contabilitatea angajatorilor 

    a) achiziționarea tichetelor de masă de la unitățile emitente

   

   %    =  401   - cu valoarea totală a facturii de livrare a tichetelor de masă

 5328/           - cu valoarea totală nominală a tichetelor de masă

analitic           achiziționate

tichete

de masă

 

 628/x           - costul imprimatelor (tichete de masă)

 4426            - T.V.A. deductibilă, aferentă costului imprimatelor

 

    b) decontarea contravalorii tichetelor de masă către unitățile emitente

   

  401   = 5121   - cu valoarea totală a facturii

 

    c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor
de masă acordate salariaților

   

  604   = 5328/  - cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate

         analitic

         distinct

         tichete

         de masă

 

    d) restituirea de către salariați, la sfârșitul lunii,
a tichetelor de masă nefolosite

   

 5328/  =  758/  - cu valoarea nominală a tichetelor de masă nefolosite

analitic  analitic

distinct  distinct

 

    e) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariați într-un număr
mai mare decât numărul de zile lucrate

   

 4282   =  758   - cu valoarea nominală a tichetelor de masă imputate (inclusiv

                   costul imprimatelor)

 

    f) returnarea către unitățile emitente a tichetelor de masă
nefolosite, pe baza facturii

   

  411   = 5328/  - cu valoarea totală a facturii reprezentând valoarea nominală

         tichete   a tichetelor de masă

         de masă

 5121   =  411   - încasarea valorii facturii privind tichetele de masă

                   returnate.

 

    2. În contabilitatea unităților emitente 

    a) procurarea tichetelor de masă tipărite la terți

   

   %    =  401   - cu valoarea totală a facturii

 3018/           - costul de tipărire a tichetelor de masă

analitic

distinct

 4426            - cu T.V.A. aferentă

 

    b) plata facturii privind tichetele de masă procurate

   

  401   = 5121

 

    c) livrarea către angajatori a tichetelor de masă facturate

   

  411   =    %   - cu valoarea totală a facturii

           462/  - cu valoarea nominală a tichetelor de masă livrate

         analitic

         distinct

           708   - cu valoarea tichetelor livrate, reprezentând costul

                   imprimatelor

          4427   - cu T.V.A. aferentă costului imprimatelor

 5121   =  411   - încasarea valorii facturii privind tichetele de masă

                   facturate

 

    d) decontarea către unitățile de alimentație publică a valorii
tichetelor de masă utilizate

   

  462/  = 5121   - cu valoarea facturii tichetelor de masă utilizate (numărul

analitic           tichetelor de masă utilizate și valoarea nominală)

distinct

 

    e) primirea tichetelor de masă neutilizate de la angajatori

   

  462/  =  401   - cu valoarea totală a tichetelor de masă neutilizate,

analitic           restituite conform facturii

distinct

  401   = 5121   - plata valorii tichetelor de masă restituite de angajator

 

    3. În contabilitatea unităților de alimentație publică

   

  411   =    %   - cu valoarea totală a facturii, inclusiv T.V.A. aferentă

           707   - cu valoarea nominală a tichetelor de masă primite de la

                   salariații angajatorilor (exclusiv T.V.A.)

          4427   - cu T.V.A. aferentă

  635   =  446/  - cu diferența dintre valoarea nominală a tichetului de masă și

         analitic  suma corespunzătoare alimentelor acordate, care se varsă la

         distinct  bugetul de stat

 5121   =  411   - încasarea valorii tichetelor de masă primite de la salariații

                   angajatorilor

 

   B. La instituții publice și organizații obștești

   

- procurarea de tichete de masă pe baza facturii primite de la unitatea emitentă

      - pentru valoarea imprimatelor                        600    =       234

      - pentru valoarea nominală a tichetelor de masă    159.08*)  =       234

      - plata unității emitente                             234    =  700, 117

                                                                       120 etc.

──────────

   *) 159.08 - tichete de masă

 

- distribuirea în ultima decadă a lunii a tichetelor de masă către

  salariați, pentru luna următoare

      - cu valoarea nominală                           410, 417    =    159.08

                                                        420 etc.

      - cu valoarea imprimatelor                       410, 417    =       600

                                                        420 etc.

 

- la sfârșitul lunii, restituirea de către salariați

  a tichetelor de masă neutilizate                       159.08    =  410, 417

                                                                       420 etc.

- predarea la unitățile emitente a tichetelor de masă

  neutilizate, pe bază de factură                          2420    =    159.08

- încasarea de la unitățile emitente a contravalorii

  tichetelor de masă restituite                        700, 117    =       220

                                                        120 etc.

 

- la sfârșitul lunii următoare, sumele imputate

  salariaților pentru tichetele de masă utilizate

  și necuvenite (inclusiv costul imprimatelor)              220    =  410, 417

                                                                       420 etc.

   - reținerea sumelor necuvenite                           230    =       220

 

    II. Pentru angajatorii care au organizate cantine-restaurant, bufete
În contabilitatea angajatorului 

    a) achiziționarea tichetelor de masă tipărite la terți

   

        =  401   - cu valoarea totală a facturii privind tichetele de masă

                   tipărite

 3018/           - costul de tipărire a tichetelor de masă

analitic

distinct

 4426            - T.V.A. aferentă

  și

concomitent

 5328/  =  462   - cu valoarea nominală a tichetelor de masă

analitic

distinct

 

    b) includerea pe cheltuieli a valorii tichetelor de masă

   

  604/  =  5328/   - cu valoarea nominală a tichetelor de masă distribuite

analitic  analitic

distinct  distinct

  658   =  3018/   - costul tichetelor de masă distribuite

          analitic

          distinct

 

    c) decontarea tichetelor de masă de către cantine-restaurant, bufete

   

  462   =  481/    - cu valoarea nominală a tichetelor de masă utilizate de

         analitic    salariați

         distinct

        și

  481/  = 5121     - cu valoarea nominală a tichetelor de masă utilizate de

analitic             salariați

distinct

 

    d) restituirea de către salariați a tichetelor de masă neutilizate
către angajator

   

 5328/  =  758     - cu valoarea nominală a tichetelor de masă restituite

analitic

distinct

 

    e) distrugerea tichetelor de masă neutilizate sau neconsumate
la termenul stabilit de lege, pe baza procesului-verbal încheiat potrivit legii

   

  462   = 5328/    - cu valoarea nominală a tichetelor de masă distruse

         analitic

         distinct

 

    f) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariați într-un număr
mai mare decât numărul de zile lucrate

   

 4282   =  758     - cu valoarea nominală a tichetelor de masă imputate

                     (inclusiv costul imprimatelor)

 

 

 

   ANEXA Nr. 4
la norme 

   
MODEL DE TICHET DE MASĂ - față - 

   

MODEL DE TICHET DE MASĂ - verso -