lege 52 2009

Law 52/2009 - Gesetz 52/2009

keylinks:

Lege nr. 52 din 01/04/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 07/04/2009, Intrare in vigoare: 10.04.2009

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 47 din 28 august 2007 referitoare la reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu următoarele modificări și completări:

   1. La articolul I, punctele 2, 24 și 25 se abrogă.

   2. La articolul I punctul 37, alineatul (10) al articolului 227 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(10) Din fondurile prevăzute la alin. (4) și (5), Agenția Națională de Administrare Fiscală poate finanța următoarele cheltuieli:

    a) cheltuieli pentru dotări independente, inclusiv pentru dotări de tehnologia informației și comunicații;

    b) cheltuieli materiale și cheltuieli cu prestări de servicii, necesare îmbunătățirii activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților subordonate."

   3. La articolul V, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

    "71. La articolul 10, litera f) se abrogă."

   4. La articolul V punctul 9, literele a)-c) ale alineatului (1) și alineatul (2) ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), g) și o) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

    b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), l) și m) se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

    c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) și n) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei.

    (2) Contravențiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancționează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei." 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

      

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û