norma tehnica ICS-RO 2009

ICS-RO 2009 ANAF

keylinks: ENS - Entry Summary Declaration, LRN - Local Reference Number, MRN - Movement Reference Number, birou vamal de intrare ulterior, Întocmirea declarației sumare de intrare, Acceptarea declarației sumare de intrare, Rectificarea declarației sumare de intrare, Invalidarea declarației sumare de intrare, Analiza de risc, Operațiunea de rerutare, Notificarea sosirii mărfurilor, Decizia de control, Efectuarea controlului și eliberarea mărfurilor

regulament 312 2009 CE  aplicarea Codului Vamal Comunitar

 

Normă tehnică din 24/09/2009 de utilizare a Sistemului de control al importului, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 din 29/09/2009

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal comunitar prin utilizarea Sistemului de control al importului.

 

   Art. 2. - Sistemul de control al importului este un sistem bazat pe o aplicație informatică, denumită în continuare aplicația ICS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.

 

   Art. 3. - Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului se aplică tuturor mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Comunității pe baza unei declarații sumare de intrare.

 

   Art. 4. - În sensul prezentelor norme tehnice, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

   a) ENS - Entry Summary Declaration - declarație sumară de intrare: declarație sumară sub formă electronică, întocmită în aplicația ICS-RO în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

   b) LRN - Local Reference Number - număr de referință local: numărul acordat de operatorul economic declarației sumare de intrare în vederea identificării în aplicația ICS-RO;

   c) MRN - Movement Reference Number - număr de referință al declarației sumare: număr unic de înregistrare al declarației sumare de intrare alocat de aplicația ICS-RO;

   d) birou vamal de intrare ulterior - birou vamal din portul/aeroportul de escală, următor biroului vamal de intrare, aflat pe itinerarul mijlocului de transport în situația prevăzută la art. 184e din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar.


 

   CAPITOLUL II
  Formalități prealabile sosirii mărfurilor la biroul vamal
de intrare


   A. Întocmirea declarației sumare de intrare

   Art. 5. - (1) Declarația sumară de intrare se completează, în aplicația ICS-RO, de către una dintre persoanele prevăzute la art. 36b alin. (3) și (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, respectiv art. 181b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. ENS conține în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de persoana care depune ENS.

   (2) După completare, ENS se transmite prin intermediul aplicației ICS-RO la biroul vamal de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității în condițiile prevăzute la art. 36a și 36b alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, art. 181b-181d, 183 -183d și 184a-184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu respectarea prevederilor art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 273/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar și de derogare de la unele dispoziții ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei.

   (3) Prevederile art. 36c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar se aplică în mod corespunzător.

 

   Art. 6. - (1) Declarația sumară de intrare conține informații despre toate mărfurile aflate pe mijlocul de transport și care urmează să fie introduse pe teritoriul vamal comunitar, indiferent dacă acestea urmează să primească o destinație vamală într-un loc aflat pe teritoriul vamal al Comunității sau în afara acestuia.

   (2) În situațiile prevăzute la art. 36b alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, ENS conține, în mod obligatoriu, datele de identificare ale persoanei care depune declarația.

   (3) În cazul în care se aplică prevederile art. 36a alin. (2) paragraful 2, respectiv art. 36c alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, ENS conține în mod obligatoriu datele de identificare ale biroului vamal de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității.

 

   B. Acceptarea declarației sumare de intrare

   Art. 7. - (1) Acceptarea ENS se materializează prin alocarea de către aplicația ICS-RO a MRN-lui, care este comunicat persoanei care a depus declarația sumară.

   (2) În cazul în care ENS nu este acceptată, biroul vamal de intrare comunică, prin intermediul aplicației ICS-RO, persoanei care a depus declarația sumară motivele neacceptării.

 

   C. Rectificarea declarației sumare de intrare

   Art. 8. - (1) Rectificarea ENS se efectuează în condițiile art. 36b alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar.

   (2) Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicației ICS-RO la biroul vamal de intrare.

   (3) Cererea nu poate avea ca obiect rectificări privind denumirea persoanei care a depus declarația sumară de intrare sau a biroului vamal de intrare. În aceste situații este necesară depunerea unei alte declarații sumare de intrare.

   (4) Declarația sumară de intrare rectificată păstrează MRN-ul și data acceptării inițiale.

   (5) În cazul în care biroul vamal de intrare respinge cererea, acesta comunică prin intermediul aplicației ICS-RO persoanei în cauză motivele respingerii.

 

   D. Invalidarea declarației sumare de intrare

   Art. 9. - Invalidarea declarației sumare de intrare se efectuează în condițiile art. 183 alin. (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

 

   E. Analiza de risc

   Art. 10. - (1) Analiza de risc se face cu respectarea prevederilor art. 184d și 184e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

   (2) În cazul prevăzut la art. 184d alin. (2) paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, interzicerea introducerii mărfurilor pe teritoriul Comunității este comunicată de către biroul vamal de intrare persoanei care a depus ENS, în aplicația ICS-RO, prin transmiterea mesajului "Nu încărcați".

   (3) În situația prevăzută la art. 184e paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, dacă ENS a fost depusă de către deținătorul unui certificat AEO de tip AEOS și/sau AEOF, biroul vamal notifică prin intermediul aplicației ICS-RO persoanei care a depus ENS că mărfurile declarate vor face obiectul unui control.

 

   F. Operațiunea de rerutare

   Art. 11. - Prin rerutare se înțelege redirecționarea ENS de la biroul vamal de intrare declarat la un alt biroul vamal de intrare, unde mijlocul de transport împreună cu mărfurile urmează să fie prezentate efectiv.

 

   Art. 12. - (1) Rerutarea se efectuează în condițiile prevăzute la art. 183d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

   (2) Cererea de rerutare pentru operațiunea identificată prin MRN-ul înscris în ENS se transmite prin intermediul aplicației ICS-RO la biroul vamal de intrare declarat.

 

   Art. 13. - Persoana care a depus ENS are posibilitatea de a opta ca, în locul cererii de rerutare, să depună o nouă ENS la biroul vamal de intrare unde sunt prezentate mărfurile, conform art. 5 și 6.


 

   CAPITOLUL III
  Formalități la sosirea mărfurilor la biroul vamal de intrare

 

   A. Notificarea sosirii mărfurilor

   Art. 14. - (1) Sosirea mijlocului de transport și a mărfurilor la biroul vamal de intrare se comunică acestuia prin notificarea de sosire, transmisă prin intermediul aplicației ICS-RO, în condițiile prevăzute la art. 184g din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

   (2) Notificarea de sosire conține informații cu privire la ENS aferente tuturor mărfurilor aflate pe mijlocul de transport, indiferent dacă acestea urmează a fi descărcate sau nu la biroul vamal de intrare sau la birourile vamale de intrare ulterioare.

   (3) Datele din notificarea de sosire, prevăzută la art. 184g din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, pot fi rectificate de către persoana care a transmis ENS-ul.

 

   Art. 15. - (1) În cazul prezentării mijlocului de transport și a mărfurilor la un alt birou vamal de intrare decât cel declarat în ENS, iar dacă procedura prevăzută la art. 12 nu a fost îndeplinită, acest birou solicită, prin intermediul aplicației ICS-RO, biroului vamal de intrare declarat în ENS rerutarea operațiunii.

   (2) Prevederile art. 183d alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar se aplică în mod corespunzător.

 

   Art. 16. - Prevederile art. 184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar se aplică în mod corespunzător.

 

   B. Decizia de control

   Art. 17. - (1) Dacă în urma efectuării analizei de risc, pe baza informațiilor cuprinse în ENS și gestionate automat de sistemul informatic, sau a altor elemente privind mărfurile prezentate în vederea introducerii pe teritoriul vamal al Comunității, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie se menționează în ENS, permițându-se introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității.

   (2) Decizia de a permite introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității este comunicată persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, în aplicația ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "fără control".

 

   Art. 18. - (1) În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, acesta înscrie în ENS tipul de control ce urmează a fi efectuat.

   (2) Decizia este comunicată persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, în aplicația ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "sub control".

 

   C. Efectuarea controlului și eliberarea mărfurilor

   Art. 19. - Controlul se efectuează pe baza informațiilor cuprinse în ENS și poate avea în vedere toate mărfurile prezentate sau numai o parte dintre acestea.

 

   Art. 20. - (1) Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în ENS, documentele însoțitoare și mărfurile examinate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în ENS.

   (2) Rezultatul controlului este comunicat persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, prin intermediul aplicației ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "eliberare pentru intrare".

 

   Art. 21. - (1) La eliberarea mărfurilor prezentate în vamă sunt aplicabile prevederile art. 48 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

   (2) În declarația sumară pentru depozit temporar sau, după caz, în declarația vamală prin care mărfurile respective primesc o destinație vamală aprobată de vamă se înscrie MRN-ul declarației sumare de intrare.

 

   Art. 22. - (1) Când în urma controlului se constată discrepanțe între datele înscrise în ENS, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, mărfurilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Comunității, rezultatul controlului fiind înscris în ENS de către lucrătorul vamal și comunicat persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, prin intermediul aplicației ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "oprit la intrare".

   (2) Prevederile art. 184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar se aplică în mod corespunzător.


 

   CAPITOLUL IV
  Formalități la biroul vamal de intrare ulterior

 

   Art. 23. - (1) Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător.

   (2) Atunci când este cazul, notificarea de sosire conține informații despre mărfurile prevăzute la art. 181c lit. j a doua teză din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

 

   Art. 24. - (1) Biroul vamal de intrare ulterior identifică în aplicația ICS-RO ENS aferentă mărfurilor ce urmează a fi descărcate la acest birou.

   (2) Dacă ENS aferentă mărfurilor ce urmează a fi descărcate nu se regăsește în aplicația ICS-RO, biroul vamal de intrare ulterior solicită biroului vamal de intrare, prin intermediul aplicației ICS-RO, date despre ENS.

 

   Art. 25. - Prevederile art. 17-22 se aplică în mod corespunzător.


 

   CAPITOLUL V
  Dispoziții finale


   Art. 26. - Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar și ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.