ordin 1013 2013 MF

Order 1013/2013 ANAF - Befehl 1013/2013 ANAF

keylinks: ANEXĂ

descarca PDF:         bilant 06.2013 SC   update 30.07

Ordin Nr. 1013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 24/07/2013

    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) și ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

    (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

    (3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1) și (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    (4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

    ART. 3

    Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012.

    ART. 4

    Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, vor asigura și respectarea prevederilor acesteia.

    ART. 5

    Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum și entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare și reasigurare, pentru domeniul pensiilor private și pentru domeniul pieței de capital.

    ART. 6

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

    - art. IV din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010;

    - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012.

    ART. 7

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MFÛ

 

 
 

 

 

ANEXĂ
 

ANEXA 1

 

                                 SISTEMUL  de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

 

    CAPITOLUL I

 

    A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013

 

    1. Generalități

    1.1. Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

    1.2. Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile pct. 1.1. se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

    1.3. (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

    (3) Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

    (4) Entitățile depun raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate și ștampilate, potrivit legii.

 

    2. Prezentarea și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013

    2.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A:

    a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

    b) contul de profit și pierdere (cod 20);

    c) date informative (cod 30).

    (2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B:

    a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

    b) situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

    c) date informative (cod 30).

    (3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

    2.2. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităților.

    (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, care vor completa forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.

    (3) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

    2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 2.2. alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2013 nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    2.4. Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități) din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

    2.5. (1) Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

    (2) Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

    (3) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu informațiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 și 30 iunie 2013.

    2.6. (1) Formularul "Contul de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2013.

    (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor", sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

    (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" din cadrul formularului "Contul de profit și pierdere" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

    2.7. (1) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit și pierdere" cu informațiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012, respectiv 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013. Prevederile acestui punct se aplică și la completarea formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor".

    (2) Entitățile înscriu la rândul 19 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Contul de profit și pierdere", respectiv la rândul 24 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La același rând va fi cuprinsă și contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

    (3) Informațiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților sunt prezentate, de asemenea, la rândul 56 din formularul "Date informative" (cod 30).

    2.8. (1) În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

    (3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

    2.9. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    (2) Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

    2.10. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, verifică și centralizează informațiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.

    2.11. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

    (2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

    2.12. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează în lei.

    2.13. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2013, cele care în tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2013, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.

 

    3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013

    3.1. Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.

    3.2. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

    4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013

    4.1. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din reglementările respective.

    4.2. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.

 

    5. Operatorii economici prevăzuți de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice și de raportare a unor indicatori economico-financiari prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, vor asigura și respecta prevederile acestui ordin.

 

    B. Nomenclator - forme de proprietate

 ______________________________________________________________________________

| Codul |                              Denumirea                               |

|_______|______________________________________________________________________|

|   10  | PROPRIETATE DE STAT                                                  |

|   11  | Regii autonome                                                       |

|   12  | Societăți comerciale cu capital integral de stat                     |

|   13  | Institute naționale de cercetare-dezvoltare                          |

|   14  | Companii și societăți naționale                                      |

|   15  | Societăți comerciale reprezentând filiale ale unor societăți         |

|       | comerciale cu capital integral de stat                               |

|   16  | Alte unități economice de stat netransformate în societăți comerciale|

|       | sau regii autonome                                                   |

|   20  | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat)                     |

|       | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)                     |

|   21  | Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin   |

|   22  | Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin |

|   23  | Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton           |

|   24  | Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin             |

|       | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)            |

|   25  | Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin   |

|   26  | Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin |

|   27  | Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton           |

|   28  | Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin             |

|   29  | Societăți comerciale reprezentând filiale ale unor societăți         |

|       | comerciale cu capital majoritar de stat                              |

|   30  | PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton,      |

|       | privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)        |

|   31  | Societăți comerciale în nume colectiv                                |

|   32  | Societăți comerciale în comandită simplă                             |

|   33  | Societăți comerciale în comandită pe acțiuni                         |

|   34  | Societăți comerciale pe acțiuni                                      |

|   35  | Societăți comerciale cu răspundere limitată                          |

|   36  | Societăți agricole                                                   |

|   37  | Societăți comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului|

|       | curent                                                               |

|   40  | PROPRIETATE COOPERATISTĂ                                             |

|   41  | Cooperative de consum                                                |

|   42  | Cooperative meșteșugărești                                           |

|   43  | Cooperative și asociații agricole netransformate                     |

|   44  | Cooperative de credit                                                |

|   50  | PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți comerciale aparținând organizațiilor|

|       | și instituțiilor politice și obștești)                               |

|_______|______________________________________________________________________|

 

    CAPITOLUL II

    Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013

 

    A. Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013 întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

 

    6.1. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. a), este următoarea:

 

    Județul ................. |_|_|  Forma de proprietate .............. |_|_|

    Entitatea ....................

    Adresa: localitatea ..........,  Activitatea preponderentă (denumire clasă

    sectorul ..., str. ...........   CAEN) ..................................

    nr. .., bl. .., sc. .., ap. ..   Cod clasă CAEN ................ |_|_|_|_|

    Telefon ........, fax ........   Cod unic de înregistrare

    Număr din registrul comerțului   ................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    ...................

 

    Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013

 

 ________

| cod 10 |                                                             - lei -

|________|_____________________________________________________________________

|               Denumirea elementului                |Nr.|      Sold la:       |

|                                                    |rd.|_____________________|

|                                                    |   | 1.01.2013|30.06.2013|

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|                         A                          | B |    1     |     2    |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|  A.| ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 +   | 01|          |          |

|    | 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 -    |   |          |          |

|    | 2933)                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 +    | 02|          |          |

|    | 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 -     |   |          |          |

|    | 291 - 2931)                                   |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 +  | 03|          |          |

|    | 265 + 267* - 296*)                            |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  B.| ACTIVE CIRCULANTE                             |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 321 + 322 +       | 05|          |          |

|    | 303 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 +   |   |          |          |

|    | 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 +   |   |          |          |

|    | 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + |   |          |          |

|    | 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 -   |   |          |          |

|    | 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie       | 06|          |          |

|    | încasate după o perioadă mai mare de un an    |   |          |          |

|    | trebuie prezentate separat pentru fiecare     |   |          |          |

|    | element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 +|   |          |          |

|    | 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 +     |   |          |          |

|    | 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + |   |          |          |

|    | 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + |   |          |          |

|    | 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 +    | 07|          |          |

|    | 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 -   |   |          |          |

|    | 596 - 598)                                    |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 +| 08|          |          |

|    | 531 + 532 + 541 + 542)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + | 09|          |          |

|    | 08)                                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  C.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                 | 10|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O   | 11|          |          |

|    | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 +    |   |          |          |

|    | 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +     |   |          |          |

|    | 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 +     |   |          |          |

|    | 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +   |   |          |          |

|    | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +   |   |          |          |

|    | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 +       |   |          |          |

|    | 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 +    |   |          |          |

|    | 5186 + 519)                                   |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE   | 12|          |          |

|    | (rd. 09 + 10 - 11 - 19)                       |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|          |          |

|    | (rd. 04 + 12)                                 |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O   | 14|          |          |

|    | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 +   |   |          |          |

|    | 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 +|   |          |          |

|    | 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +     |   |          |          |

|    | 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +|   |          |          |

|    | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +   |   |          |          |

|    | 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 +|   |          |          |

|    | 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)              |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  H.| PROVIZIOANE (ct. 151)                         | 15|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  I.| VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22), din| 16|          |          |

|    | care:                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)      | 17|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - | 18|          |          |

|    | total (rd. 19 + 20), din care:                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Sume de reluat într-o perioadă de până la un  | 19|          |          |

|    | an (ct. 472*)                                 |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 20|          |          |

|    | an (ct. 472*)                                 |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 3. Venituri în avans aferente activelor       | 21|          |          |

|    | primite prin transfer de la clienți (ct. 478) |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Fond comercial negativ (ct. 2075)             | 22|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  J.| CAPITAL ȘI REZERVE                            |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27), din care: | 23|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)         | 24|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)       | 25|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)              | 26|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 4. Patrimoniul institutelor naționale de      | 27|          |          |

|    | cercetare-dezvoltare (ct. 1018)               |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                | 28|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)         | 29|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | IV. REZERVE (ct. 106)                         | 30|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Acțiuni proprii (ct. 109)                     | 31|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Câștiguri legate de instrumentele de          | 32|          |          |

|    | capitaluri proprii (ct. 141)                  |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 33|          |          |

|    | proprii (ct. 149)                             |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | V. PROFITUL SAU PIERDEREA            | SOLD C | 34|          |          |

|    | REPORTAT(Ă) (ct. 117)                |________|___|__________|__________|

|    |                                      | SOLD D | 35|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA        | SOLD C | 36|          |          |

|    | SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE     |________|___|__________|__________|

|    | (ct. 121)                            | SOLD D | 37|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | Repartizarea profitului (ct. 129)    |        | 38|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + |        | 39|          |          |

|    | 28 + 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 -   |        |   |          |          |

|    | 35 + 36 - 37 - 38)                   |        |   |          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | Patrimoniul public (ct. 1016)        |        | 40|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | CAPITALURI - TOTAL (rd. 39 + 40)     |        | 41|          |          |

|____|______________________________________|________|___|__________|__________|

    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.

    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

    Rd. 06. - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 

          Administrator                            Întocmit

       Numele și prenumele                    Numele și prenumele

      .....................                  .....................

            Semnătura                              Calitatea

      .....................                  .....................

        Ștampila unității                           Semnătura

                                                ................

                                       Nr. de înregistrare în organismul

                                         profesional ................

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

    6.2. Structura formularului "Contul de profit și pierdere" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. b), este următoarea:

 

            Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie 2013

 

 ________

| cod 20 |                                                             - lei -

|________|_____________________________________________________________________

|              Denumirea indicatorilor               |Nr.|  Realizări aferente |

|                                                    |rd.|_____________________|

|                                                    |   |Precedentă|Curentă   |

|                                                    |   |1.01.2012-|1.01.2013-|

|                                                    |   |30.06.2012|30.06.2013|

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|                         A                          | B |    1     |     2    |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|  1.| Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +| 01|          |          |

|    | + 06)                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02|          |          |

|    | 705 + 706 + 708)                              |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)    | 03|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Reduceri comerciale acordate (ct. 709)        | 04|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Venituri din dobânzi înregistrate de          | 05|          |          |

|    | entitățile radiate din Registrul general și   |   |          |          |

|    | care mai au în derulare contracte de leasing  |   |          |          |

|    | (ct. 766*)                                    |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Venituri din subvenții de exploatare aferente | 06|          |          |

|    | cifrei de afaceri nete (ct. 7411)             |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  2.| Venituri aferente costului producției  Sold C | 07|          |          |

|    | în curs de execuție (ct. 711 + 712)           |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    |                                        Sold D | 08|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  3.| Producția realizată de entitate pentru        | 09|          |          |

|    | scopurile sale proprii și capitalizată        |   |          |          |

|    | (ct. 721 + 722)                               |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  4.| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 +| 10|          |          |

|    | 7815)                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - din care, venituri din fondul comercial     | 11|          |          |

|    | negativ                                       |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 +| 12|          |          |

| 09 + 10)                                           |   |          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|  5.| a) Cheltuieli cu materiile prime și           | 13|          |          |

|    | materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)|   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 +    | 14|          |          |

|    | 606 + 608)                                    |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)| 15|          |          |

|    | (ct. 605 - 7413)                              |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)     | 16|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Reduceri comerciale primite (ct. 609)         | 17|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  6.| Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din   | 18|          |          |

|    | care:                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | a) Salarii și indemnizații*1) (ct. 641 + 642 +| 19|          |          |

|    | 643 + 644 - 7414)                             |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b) Cheltuieli cu asigurările și protecția     | 20|          |          |

|    | socială (ct. 645 - 7415)                      |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  7.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările  | 21|          |          |

|    | corporale și necorporale (rd. 22 - 23)        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)             | 22|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | a.2) Venituri (ct. 7813)                      | 23|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b) Ajustări de valoare privind activele       | 24|          |          |

|    | circulante (rd. 25 - 26)                      |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)              | 25|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)                | 26|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  8.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)  | 27|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe   | 28|          |          |

|    | (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +|   |          |          |

|    | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)           |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și     | 29|          |          |

|    | vărsăminte asimilate (ct. 635)                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)          | 30|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare        | 31|          |          |

|    | înregistrate de entitățile radiate din        |   |          |          |

|    | Registrul general și care mai au în derulare  |   |          |          |

|    | contracte de leasing (ct. 666*)               |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)  | 32|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Cheltuieli (ct. 6812)                       | 33|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Venituri (ct. 7812)                         | 34|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -   | 35|          |          |

| 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)                       |   |          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:             | 36|          |          |

|____________________________________________________|   |          |          |

|    | - Profit (rd. 12 - 35)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 35 - 12)                      | 37|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  9.| Venituri din interese de participare          | 38|          |          |

|    | (ct. 7611 + 7613)                             |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - din care, veniturile obținute de la         | 39|          |          |

|    | entitățile afiliate                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 10.| Venituri din alte investiții și împrumuturi   | 40|          |          |

|    | care fac parte din activele imobilizate       |   |          |          |

|    | (ct. 763)                                     |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - din care, veniturile obținute de la         | 41|          |          |

|    | entitățile afiliate                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 11.| Venituri din dobânzi (ct. 766*)               | 42|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - din care, veniturile obținute de la         | 43|          |          |

|    | entitățile afiliate                           |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 +     | 44|          |          |

|    | 765 + 767 + 768)                              |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)| 45|          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| 12.| Ajustări de valoare privind imobilizările     | 46|          |          |

|    | financiare și investițiile financiare deținute|   |          |          |

|    | ca active circulante (rd. 47 - 48)            |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Cheltuieli (ct. 686)                        | 47|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Venituri (ct. 786)                          | 48|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 13.| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)| 49|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - din care, cheltuielile în relația cu        | 50|          |          |

|    | entitățile afiliate                           |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 +   | 51|          |          |

|    | 665 + 667 + 668)                              |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)   | 52|          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):               | 53|          |          |

|____________________________________________________|   |          |          |

|    | - Profit (rd. 45 - 52)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 52 - 45)                      | 54|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 14.| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):             |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)              | 55|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)            | 56|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 15.| Venituri extraordinare (ct. 771)              | 57|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 16.| Cheltuieli extraordinare (ct. 671)            | 58|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 17.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA        |   |          |          |

|    | EXTRAORDINARĂ:                                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Profit (rd. 57 - 58)                        | 59|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 58 - 57)                      | 60|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)                 | 61|          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)               | 62|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):               | 63|          |          |

|    |_______________________________________________|   |          |          |

|    | - Profit (rd. 61 - 62)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 62 - 61)                      | 64|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 18.| Impozitul pe profit (ct. 691)                 | 65|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 19.| Alte impozite neprezentate la elementele de   | 66|          |          |

|    | mai sus (ct. 698)                             |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 20.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE  | 67|          |          |

|    | RAPORTARE:                                    |   |          |          |

|    |_______________________________________________|   |          |          |

|    | - Profit (rd. 63 - 65 - 66)                   |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - | 68|          |          |

|    | 63)                                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

    *1) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

          Administrator                            Întocmit

       Numele și prenumele                    Numele și prenumele

      .....................                  .....................

            Semnătura                              Calitatea

      .....................                  .....................

        Ștampila unității                           Semnătura

                                                ................

                                       Nr. de înregistrare în organismul

                                         profesional ................

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

    6.3. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:

 

                               DATE INFORMATIVE

                           la data de 30 iunie 2013

 

 ________

| cod 30 |                                                             - lei -

|________|_____________________________________________________________________

| I. Date privind rezultatul înregistrat     |Nr.| Nr. unități  |     Sume     |

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Unități care au înregistrat profit         | 01|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Unități care au înregistrat pierdere       | 02|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Unități care nu au înregistrat nici profit,| 03|              |              |

| nici pierdere                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| II. Date privind plățile restante          |Nr.|Total|       Din care:       |

|                                            |rd.|(col.|_______________________|

|                                            |   |2 +  |Pentru     |Pentru     |

|                                            |   |3)   |activitatea|activitatea|

|                                            |   |     |curentă    |de         |

|                                            |   |     |           |investiții |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

|                     A                      | B |  1  |     2     |     3     |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la| 04|     |           |           |

| 19 + 23), din care:                        |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), | 05|     |           |           |

| din care:                                  |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - peste 30 de zile                         | 06|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - peste 90 de zile                         | 07|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - peste 1 an                               | 08|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Obligații restante față de bugetul         | 09|     |           |           |

| asigurărilor sociale - total (rd. 10 la    |   |     |           |           |

| 14), din care:                             |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuții pentru asigurări sociale de  | 10|     |           |           |

| stat datorate de angajatori, salariați și  |   |     |           |           |

| alte persoane asimilate                    |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuții pentru fondul asigurărilor   | 11|     |           |           |

| sociale de sănătate                        |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuții pentru bugetul asigurărilor  | 13|     |           |           |

| pentru șomaj                               |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - alte datorii sociale                     | 14|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Obligații restante față de bugetele        | 15|     |           |           |

| fondurilor speciale și alte fonduri        |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Obligații restante față de alți creditori  | 16|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Impozite și taxe neplătite la termenul     | 17|     |           |           |

| stabilit la bugetul de stat                |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Impozite și taxe neplătite la termenul     | 18|     |           |           |

| stabilit la bugetele locale                |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Credite bancare nerambursate la scadență - | 19|     |           |           |

| total (rd. 20 la 22), din care:            |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - restante după 30 de zile                 | 20|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - restante după 90 de zile                 | 21|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - restante după 1 an                       | 22|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Dobânzi restante                           | 23|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| III. Număr mediu de salariați              |Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013|

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Număr mediu de salariați                   | 24|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Numărul efectiv de salariați existenți la  | 25|              |              |

| sfârșitul perioadei, respectiv la data de  |   |              |              |

| 30 iunie                                   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite|Nr.|            Sume             |

| în cursul perioadei de raportare.          |rd.|                             |

| Subvenții încasate și creanțe restante     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

|                     A                      | B |              1              |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 26|                             |

| persoanele juridice române către persoanele|   |                             |

| fizice nerezidente, din care:              |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 27|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 28|                             |

| persoanele juridice române către persoanele|   |                             |

| fizice nerezidente din statele membre ale  |   |                             |

| Uniunii Europene, din care:                |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 29|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 30|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice afiliate*) nerezidente, din care: |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 31|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 32|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice afiliate*) nerezidente din statele|   |                             |

| membre ale Uniunii Europene, din care:     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 33|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dividende plătite de    | 34|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| nerezidente, din care:                     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 35|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dividende plătite de    | 36|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice nerezidente, potrivit prevederilor|   |                             |

| art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003    |   |                             |

| privind Codul fiscal, cu modificările și   |   |                             |

| completările ulterioare, din care:         |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 37|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din redevențe plătite de    | 38|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice afiliate*) nerezidente din statele|   |                             |

| membre ale Uniunii Europene, din care:     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 39|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din redevențe plătite de    | 40|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice nerezidente, din care:            |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 41|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Redevențe plătite în cursul perioadei de   | 42|                             |

| raportare pentru bunurile din domeniul     |   |                             |

| public, primite în concesiune, din care:   |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - redevențe pentru bunurile din domeniul   | 43|                             |

| public plătite la bugetul de stat          |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Redevență minieră plătită                  | 44|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din servicii plătite de     | 45|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| nerezidente, din care:                     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 46|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din servicii plătite de     | 47|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| nerezidente din statele membre ale Uniunii |   |                             |

| Europene, din care:                        |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 48|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Subvenții încasate în cursul perioadei de  | 49|                             |

| raportare, din care:                       |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - subvenții încasate în cursul perioadei de| 50|                             |

| raportare aferente activelor               |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - subvenții aferente veniturilor, din care:| 51|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - subvenții pentru stimularea ocupării     | 52|                             |

| forței de muncă**)                         |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Creanțe restante, care nu au fost încasate | 53|                             |

| la termenele prevăzute în contractele      |   |                             |

| comerciale și/sau în actele normative în   |   |                             |

| vigoare, din care:                         |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - creanțe restante de la entități din      | 54|                             |

| sectorul majoritar sau integral de stat    |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - creanțe restante de la entități din      | 55|                             |

| sectorul privat                            |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| V. Tichete de masă                         |Nr.|            Sume             |

|                                            |rd.|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

|                     A                      | B |              1              |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56|                             |

| salariaților                               |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013|

| de cercetare-dezvoltare***)                |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare,        | 57|              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - din fonduri publice                      | 58|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - din fonduri private                      | 59|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| VII. Cheltuieli de inovare ****)           |Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013|

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la   | 60|              |              |

| 63), din care:                             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cheltuieli de inovare finalizate în      | 61|              |              |

| cursul perioadei                           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cheltuieli de inovare în curs de         | 62|              |              |

| finalizare în cursul perioadei             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cheltuieli de inovare abandonate în      | 63|              |              |

| cursul perioadei                           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| VIII. Alte informații                      |Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013|

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Avansuri acordate pentru imobilizări       | 64|              |              |

| necorporale (ct. 234)                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Avansuri acordate pentru imobilizări       | 65|              |              |

| corporale (ct. 232)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Imobilizări financiare, în sume brute      | 66|              |              |

| (rd. 67 + 75), din care:                   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Acțiuni deținute la entitățile afiliate,   | 67|              |              |

| interese de participare, alte titluri      |   |              |              |

| imobilizate și obligațiuni, în sume brute  |   |              |              |

| (rd. 68 la 74), din care:                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni cotate emise de rezidenți        | 68|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni necotate emise de rezidenți      | 69|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - părți sociale emise de rezidenți         | 70|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de rezidenți           | 71|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni emise de organismele de plasament| 72|              |              |

| colectiv emise de rezidenți                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni și părți sociale emise de        | 73|              |              |

| nerezidenți                                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de nerezidenți         | 74|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 | 75|              |              |

| + 77), din care:                           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe imobilizate în lei și exprimate  | 76|              |              |

| în lei, a căror decontare se face în       |   |              |              |

| funcție de cursul unei valute (din ct. 267)|   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe imobilizate în valută            | 77|              |              |

| (din ct. 267)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe comerciale, avansuri acordate      | 78|              |              |

| furnizorilor și alte conturi asimilate, în |   |              |              |

| sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418),   |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe comerciale externe, avansuri     | 79|              |              |

| acordate furnizorilor externi și alte      |   |              |              |

| conturi asimilate, în sume brute           |   |              |              |

| (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +|   |              |              |

| din ct. 418)                               |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe comerciale neîncasate la termenul  | 80|              |              |

| stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din |   |              |              |

| ct. 413)                                   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe în legătură cu personalul și       | 81|              |              |

| conturi asimilate (ct. 425 + 4282)         |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82|              |              |

| sociale și bugetul statului (ct. 431 +     |   |              |              |

| 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 +     |   |              |              |

| 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87),   |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe în legătură cu bugetul           | 83|              |              |

| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)|   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul   | 84|              |              |

| statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 +    |   |              |              |

| 446)                                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - subvenții de încasat (ct. 445)           | 85|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte    | 86|              |              |

| asimilate (ct. 447)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte creanțe în legătură cu bugetul      | 87|              |              |

| statului (ct. 4482)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțele entității în relațiile cu        | 88|              |              |

| entitățile afiliate (ct. 451)              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89|              |              |

| sociale și bugetul statului neîncasate la  |   |              |              |

| termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.   |   |              |              |

| 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. |   |              |              |

| 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct.|   |              |              |

| 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.  |   |              |              |

| 4482)                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 90|              |              |

| 471 + 473), (rd. 91 la 93), din care:      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - decontări privind interesele de          | 91|              |              |

| participare, decontări cu acționarii/      |   |              |              |

| asociații privind capitalul, decontări din |   |              |              |

| operații în participație (ct. 453 + 456 +  |   |              |              |

| 4582)                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte creanțe în legătură cu persoanele   | 92|              |              |

| fizice și persoanele juridice, altele decât|   |              |              |

| creanțele în legătură cu instituțiile      |   |              |              |

| publice (instituțiile statului), (din ct.  |   |              |              |

| 461 + din ct. 471 + din ct. 473)           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 93|              |              |

| de trezorerie" reprezentând  vansurile de  |   |              |              |

| trezorerie, acordate potrivit legii și     |   |              |              |

| nedecontate până la data de 30.06.2013     |   |              |              |

| (din ct. 461)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:   | 94|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - de la nerezidenți                        | 95|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea împrumuturilor acordate           | 96|              |              |

| operatorilor economici*****)               |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Investiții pe termen scurt, în sume brute  | 97|              |              |

| (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd.  |   |              |              |

| 98 la 104), din care:                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni cotate emise de rezidenți        | 98|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni necotate emise de rezidenți      | 99|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - părți sociale emise de rezidenți         |100|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de rezidenți           |101|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni emise de organismele de plasament|102|              |              |

| colectiv rezidente                         |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni emise de nerezidenți             |103|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de nerezidenți         |104|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   |105|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Casa în lei și în valută (rd. 107 + 108),  |106|              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei (ct. 5311)                        |107|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută (ct. 5314)                     |108|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Conturi curente la bănci în lei și în      |109|              |              |

| valută (rd. 110 + 112), din care:          |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei (ct. 5121), din care:             |110|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - conturi curente în lei deschise la bănci |111|              |              |

| nerezidente                                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută (ct. 5124), din care:          |112|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - conturi curente în valută deschise la    |113|              |              |

| bănci nerezidente                          |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte conturi curente la bănci și acreditive|114|              |              |

| (rd. 115 + 116), din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - sume în curs de decontare, acreditive și |115|              |              |

| alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + |   |              |              |

| 5125 + 5411)                               |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - sume în curs de decontare și acreditive  |116|              |              |

| în valută (din ct. 5125 + 5412)            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii (rd. 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + |117|              |              |

| 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 +  |   |              |              |

| 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169),  |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în|118|              |              |

| sume brute (ct. 161), (rd. 119 + 120), din |   |              |              |

| care:                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |119|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |120|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente împrumuturilor din        |121|              |              |

| emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.|   |              |              |

| 1681), (rd. 122 + 123), din care:          |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |122|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |123|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare interne pe termen scurt    |124|              |              |

| (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125 + 126), |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |125|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |126|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzile aferente creditelor bancare      |127|              |              |

| interne pe termen scurt (din ct. 5198),    |   |              |              |

| (rd. 128 + 129), din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |128|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |129|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare externe pe termen scurt    |130|              |              |

| (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 131 + 132), |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |131|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |132|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente creditelor bancare externe|133|              |              |

| pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 134 + |   |              |              |

| 135), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |134|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |135|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + |136|              |              |

| 1622 + 1627), (rd. 137 + 138), din care:   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |137|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |138|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente creditelor bancare pe     |139|              |              |

| termen lung (din ct. 1682), (rd. 140 +     |   |              |              |

| 141), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |140|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |141|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare externe pe termen lung     |142|              |              |

| (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 143 + 144), |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |143|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |144|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente creditelor bancare externe|145|              |              |

| pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 146 +  |   |              |              |

| 147), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |146|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |147|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite de la trezoreria statului și       |148|              |              |

| dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct.     |   |              |              |

| 1682)                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte împrumuturi și dobânzile aferente     |149|              |              |

| (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687),      |   |              |              |

| (rd. 150 + 151), din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei și exprimate în lei, a căror      |150|              |              |

| decontare se face în funcție de cursul unei|   |              |              |

| valute                                     |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |151|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea concesiunilor primite             |152|              |              |

| (din ct. 167)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii comerciale, avansuri primite de la |153|              |              |

| clienți și alte conturi asimilate, în sume |   |              |              |

| brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +   |   |              |              |

| 419), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - datorii comerciale externe, avansuri     |154|              |              |

| primite de la clienți externi și alte      |   |              |              |

| conturi asimilate, în sume brute (din ct.  |   |              |              |

| 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct.  |   |              |              |

| 405 + din ct. 408 + din ct. 419)           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii în legătură cu personalul și       |155|              |              |

| conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 +   |   |              |              |

| 426 + 427 + 4281)                          |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|156|              |              |

| sociale și bugetul statului (ct. 431 +     |   |              |              |

| 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 +     |   |              |              |

| 446 + 447 + 4481), (rd. 157 la 160), din   |   |              |              |

| care:                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - datorii în legătură cu bugetul           |157|              |              |

| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)|   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - datorii fiscale în legătură cu bugetul   |158|              |              |

| statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 +    |   |              |              |

| 446)                                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte    |159|              |              |

| asimilate (ct. 447)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte datorii în legătură cu bugetul      |160|              |              |

| statului (ct. 4481)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datoriile entității în relațiile cu        |161|              |              |

| entitățile afiliate (ct. 451)              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Sume datorate acționarilor/asociaților     |162|              |              |

| (ct. 455)                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +  |163|              |              |

| 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509),       |   |              |              |

| (rd. 164 la 168), din care:                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - decontări privind interesele de          |164|              |              |

| participare, decontări cu acționarii/      |   |              |              |

| asociații privind capitalul, decontări din |   |              |              |

| operații în participație (ct. 453 + 456 +  |   |              |              |

| 457 + 4581)                                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte datorii în legătură cu persoanele   |165|              |              |

| fizice și persoanele juridice, altele decât|   |              |              |

| datoriile în legătură cu instituțiile      |   |              |              |

| publice (instituțiile statului)*1) (din ct.|   |              |              |

| 462 + din ct. 472 + din ct. 473)           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - subvenții nereluate la venituri (din ct. |166|              |              |

| 472)                                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|167|              |              |

| financiare și investiții pe termen scurt   |   |              |              |

| (ct. 269 + 509)                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - venituri în avans aferente activelor     |168|              |              |

| primite prin transfer de la clienți        |   |              |              |

| (ct. 478)                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi de plătit (ct. 5186)               |169|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea împrumuturilor primite de la      |170|              |              |

| operatorii economici*****)                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din    |171|              |              |

| care:                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni cotate*2)                        |172|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni necotate*3)                      |173|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - părți sociale                            |174|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - capital subscris vărsat de nerezidenți   |175|              |              |

| (din ct. 1012)                             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Brevete și licențe (din ct. 205)           |176|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| IX. Informații privind cheltuielile cu     |Nr.|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 |

| colaboratorii                              |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)      |177|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| X. Informații privind bunurile din domeniul|Nr.|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 |

| public al statului                         |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al  |178|              |              |

| statului aflate în administrare            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al  |179|              |              |

| statului aflate în concesiune              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al  |180|              |              |

| statului închiriate                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| XI. Capital social vărsat (ct. 1012),      |181|              |              |

| (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192),   |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de instituții publice, (rd. 183 +|182|              |              |

| 184), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de instituții publice de         |183|              |              |

| subordonare centrală;                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de instituții publice de         |184|              |              |

| subordonare locală;                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de societăți comerciale cu       |185|              |              |

| capital de stat, din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cu capital integral de stat;             |186|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cu capital majoritar de stat;            |187|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cu capital minoritar de stat;            |188|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de regii autonome                |189|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de societăți comerciale cu       |190|              |              |

| capital privat                             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de persoane fizice               |191|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de alte entități                 |192|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| XII. Dividende ale companiilor naționale,  |193|              |              |

| societăților naționale și societăților     |   |              |              |

| comerciale de stat și vărsăminte ale       |   |              |              |

| regiilor autonome, plătite în perioada de  |   |              |              |

| raportare, din care:                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - dividende/vărsăminte aferente anului     |194|              |              |

| 2012, plătite în perioada de raportare,    |   |              |              |

| către instituții publice, din care:        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |195|              |              |

| centrală;                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |196|              |              |

| locală;                                    |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - dividende/vărsăminte din profitul aferent|197|              |              |

| exercițiilor anterioare anului 2012,       |   |              |              |

| plătite în perioada de raportare, către    |   |              |              |

| instituții publice, din care:              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |198|              |              |

| centrală;                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |199|              |              |

| locală.                                    |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile 124 20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

    *****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

    *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

    *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 

          Administrator                            Întocmit

       Numele și prenumele                    Numele și prenumele

      .....................                  .....................

            Semnătura                              Calitatea

      .....................                  .....................

        Ștampila unității                           Semnătura

                                                ................

                                       Nr. de înregistrare în organismul

                                         profesional ................

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

 

    B. Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013 întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

 

    6.4. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1. alin. (2) lit. a), este următoarea:

 

    Județul ................. |_|_|  Forma de proprietate .............. |_|_|

    Entitatea ....................

    Adresa: localitatea ..........,  Activitatea preponderentă (denumire clasă

    sectorul ..., str. ...........   CAEN) ..................................

    nr. .., bl. .., sc. .., ap. ..   Cod clasă CAEN ................ |_|_|_|_|

    Telefon ........, fax ........   Cod unic de înregistrare

    Număr din registrul comerțului   ................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    ...................

 

    Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013

 ________

| cod 10 |                                                             - lei -

|________|_____________________________________________________________________

|               Denumirea elementului                |Nr.|      Sold la:       |

|                                                    |rd.|_____________________|

|                                                    |   | 1.01.2013|30.06.2013|

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|                         A                          | B |    1     |     2    |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|  A.| ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 +   | 01|          |          |

|    | 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - |   |          |          |

|    | 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 -     |   |          |          |

|    | 2933)                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 +    | 02|          |          |

|    | 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 +     |   |          |          |

|    | 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 -      |   |          |          |

|    | 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 -     |   |          |          |

|    | 2916 - 2931 - 2935)                           |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)   | 03|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 +   | 04|          |          |

|    | 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 +       |   |          |          |

|    | 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - |   |          |          |

|    | 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)    |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 +| 05|          |          |

|    | 04)                                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  B.| ACTIVE CIRCULANTE                             |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +     | 06|          |          |

|    | 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 +     |   |          |          |

|    | 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 +  |   |          |          |

|    | 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - |   |          |          |

|    | 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 -|   |          |          |

|    | 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428) |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie       | 07|          |          |

|    | încasate după o perioadă mai mare de un an    |   |          |          |

|    | trebuie prezentate separat pentru fiecare     |   |          |          |

|    | element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -|   |          |          |

|    | 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + |   |          |          |

|    | 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 +  |   |          |          |

|    | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + |   |          |          |

|    | 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 +   |   |          |          |

|    | 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)               |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 +    | 08|          |          |

|    | 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)    |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 +| 09|          |          |

|    | 531 + 532 + 541 + 542)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + | 10|          |          |

|    | 09)                                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  C.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                 | 11|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O   | 12|          |          |

|    | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 +   |   |          |          |

|    | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 +     |   |          |          |

|    | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 +      |   |          |          |

|    | 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +|   |          |          |

|    | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 +     |   |          |          |

|    | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + |   |          |          |

|    | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +     |   |          |          |

|    | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +    |   |          |          |

|    | 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +    |   |          |          |

|    | 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+     |   |          |          |

|    | 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)      |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE   | 13|          |          |

|    | (rd. 10 + 11 - 12 - 20)                       |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 +  | 14|          |          |

|    | 13)                                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O   | 15|          |          |

|    | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 +  |   |          |          |

|    | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 +     |   |          |          |

|    | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 +      |   |          |          |

|    | 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +|   |          |          |

|    | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 +     |   |          |          |

|    | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + |   |          |          |

|    | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +     |   |          |          |

|    | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +    |   |          |          |

|    | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 +   |   |          |          |

|    | 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 +    |   |          |          |

|    | 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)             |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  H.| PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 +  | 16|          |          |

|    | 1517 + 1518)                                  |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  I.| VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din     | 17|          |          |

|    | care:                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)      | 18|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - | 19|          |          |

|    | total (rd. 20 + 21), din care:                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Sume de reluat într-o perioadă de până la un  | 20|          |          |

|    | an (ct. 472*)                                 |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 21|          |          |

|    | an (ct. 472*)                                 |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 3. Venituri în avans aferente activelor       | 22|          |          |

|    | primite prin transfer de la clienți (ct. 478) |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  J.| CAPITAL ȘI REZERVE                            |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - | 23|          |          |

|    | 30), din care:                                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)         | 24|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)       | 25|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 3. Capital subscris reprezentând datorii      | 26|          |          |

|    | financiare*1) (ct. 1027)                      |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 4. Ajustări ale capitalului social   | SOLD C | 27|          |          |

|    | (ct. 1028)                           |________|___|__________|__________|

|    |                                      | SOLD D | 28|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | 5. Alte elemente de capitaluri       | SOLD C | 29|          |          |

|    | proprii (ct. 103)                    |________|___|__________|__________|

|    |                                      | SOLD D | 30|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                | 31|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)         | 32|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)          | 33|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Diferențe de curs valutar din        | SOLD C | 34|          |          |

|    | conversia situațiilor financiare     |________|___|__________|__________|

|    | anuale individuale într-o monedă de  | SOLD D | 35|          |          |

|    | prezentare diferită de moneda        |        |   |          |          |

|    | funcțională (ct. 1072)               |        |   |          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | Acțiuni proprii (ct. 109)                     | 36|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Câștiguri legate de instrumentele de          | 37|          |          |

|    | capitaluri proprii (ct. 141)                  |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 38|          |          |

|    | proprii (ct. 149)                             |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA    | SOLD C | 39|          |          |

|    | REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN   |________|___|__________|__________|

|    | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | SOLD D | 40|          |          |

|    | (ct. 117)                            |        |   |          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN   | SOLD C | 41|          |          |

|    | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 |________|___|__________|__________|

|    | (ct. 118)                            | SOLD D | 42|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA       | SOLD C | 43|          |          |

|    | SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE     |________|___|__________|__________|

|    | (ct. 121)                            | SOLD D | 44|          |          |

|    |______________________________________|________|___|__________|__________|

|    | Repartizarea profitului (ct. 129)             | 45|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 +| 46|          |          |

|    | 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 -  |   |          |          |

|    | 42 + 43 - 44 - 45)                            |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Patrimoniul public (ct. 1026)                 | 47|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)              | 48|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

    *1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

 

          Administrator                            Întocmit

       Numele și prenumele                    Numele și prenumele

      .....................                  .....................

            Semnătura                              Calitatea

      .....................                  .....................

        Ștampila unității                           Semnătura

                                                ................

                                       Nr. de înregistrare în organismul

                                         profesional ................

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

 

    6.5. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. b), este următoarea:

 

        Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2013

 

 ________

| cod 20 |                                                             - lei -

|________|_____________________________________________________________________

|               Denumirea indicatorilor              |Nr.| Realizări aferente  |

|                                                    |rd.| perioadei de        |

|                                                    |   | raportare           |

|                                                    |   |_____________________|

|                                                    |   |Precedentă|Curentă   |

|                                                    |   |1.01.2012-|1.01.2013-|

|                                                    |   |30.06.2012|30.06.2013|

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|                         A                          | B |    1     |     2    |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|  1.| Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) | 01|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02|          |          |

|    | 705 + 706 + 708)                              |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)    | 03|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Reduceri comerciale acordate (ct. 709)        | 04|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Venituri din subvenții de exploatare aferente | 05|          |          |

|    | cifrei de afaceri (ct. 7411)                  |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  2.| Venituri aferente costurilor         | Sold C | 06|          |          |

|    | stocurilor de produse (ct. 711)      |________|___|__________|__________|

|    |                                      | Sold D | 07|          |          |

|____|______________________________________|________|___|__________|__________|

|  3.| Venituri din producția de imobilizări și      | 08|          |          |

|    | investiții imobiliare (rd. 09 + 10)           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  4.| Venituri din producția de imobilizări         | 09|          |          |

|    | necorporale și corporale (ct. 721 + 722)      |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  5.| Venituri din producția de investiții          | 10|          |          |

|    | imobiliare (ct. 725)                          |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  6.| Venituri din activele imobilizate (sau        | 11|          |          |

|    | grupurile destinate cedării) deținute în      |   |          |          |

|    | vederea vânzării (ct. 753)                    |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  7.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor       | 12|          |          |

|    | necorporale și corporale (ct. 755)            |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  8.| Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)  | 13|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|  9.| Venituri din active biologice și produse      | 14|          |          |

|    | agricole (ct. 757)                            |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 10.| Venituri din subvenții de exploatare în caz de| 15|          |          |

|    | calamități și alte evenimente similare (ct.   |   |          |          |

|    | 7417)                                         |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 11.| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) | 16|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 +| 17|          |          |

| 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)                  |   |          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| 12.| a) Cheltuieli cu materiile prime și           | 18|          |          |

|    | materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)|   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 +    | 19|          |          |

|    | 608)                                          |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)| 20|          |          |

|    | (ct. 605 - 7413)                              |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)     | 21|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Reduceri comerciale primite (ct. 609)         | 22|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 13.| Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din   | 23|          |          |

|    | care:                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | a) Salarii și indemnizații*1) (ct. 641 + 642 +| 24|          |          |

|    | 643 + 644 - 7414)                             |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b) Cheltuieli cu asigurările și protecția     | 25|          |          |

|    | socială (ct. 645 - 7415)                      |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 14.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările  | 26|          |          |

|    | necorporale, corporale, investițiile          |   |          |          |

|    | imobiliare și activele biologice evaluate la  |   |          |          |

|    | cost (rd. 27 - 28)                            |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 +     | 27|          |          |

|    | 6817)                                         |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)               | 28|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b) Ajustări de valoare privind activele       | 29|          |          |

|    | circulante (rd. 30 - 31)                      |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)              | 30|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)                | 31|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 15.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)  | 32|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe  | 33|          |          |

|    | (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +|   |          |          |

|    | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)           |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și    | 34|          |          |

|    | vărsăminte asimilate (ct. 635)                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului        | 35|          |          |

|    | înconjurător (ct. 652)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.4. Cheltuieli legate de activele           | 36|          |          |

|    | imobilizate (sau grupurile destinate cedării) |   |          |          |

|    | deținute în vederea vânzării (ct. 653)        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.5. Cheltuieli din reevaluarea              | 37|          |          |

|    | imobilizărilor necorporale și corporale       |   |          |          |

|    | (ct. 655)                                     |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.6. Cheltuieli privind investițiile         | 38|          |          |

|    | imobiliare (ct. 656)                          |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.7. Cheltuieli privind activele biologice și|  9|          |          |

|    | produsele agricole (ct. 657) 3                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte | 40|          |          |

|    | evenimente similare (ct. 6587)                |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 +      | 41|          |          |

|    | 6583 + 6585 + 6588)                           |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)  | 42|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Cheltuieli (ct. 6812)                       | 43|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Venituri (ct. 7812)                         | 44|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -   | 45|          |          |

| 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)                       |   |          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:             |   |          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Profit (rd. 17 - 45)                        | 46|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 45 - 17)                      | 47|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 16.| Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. | 48|          |          |

|    | 7611)                                         |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 17.| Venituri din acțiuni deținute la entități     | 49|          |          |

|    | asociate și entități controlate în comun      |   |          |          |

|    | (ct. 7613)                                    |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 18.| Venituri din operațiuni cu titluri și alte    | 50|          |          |

|    | instrumente financiare (ct. 762)              |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 19.| Venituri din operațiuni cu instrumente        | 51|          |          |

|    | derivate (ct. 763)                            |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 20.| Venituri din diferențe de curs valutar        | 52|          |          |

|    | (ct. 765)                                     |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 21.| Venituri din dobânzi (ct. 766*)               | 53|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - din care, veniturile obținute de la         | 54|          |          |

|    | entitățile din grup                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 22.| Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 +    | 55|          |          |

|    | 767 + 768)                                    |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 +    | 56|          |          |

| 51 + 52 + 53 + 55)                                 |   |          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| 23.| Ajustări de valoare privind imobilizările     | 57|          |          |

|    | financiare și investițiile financiare deținute|   |          |          |

|    | ca active circulante (rd. 58 - 59)            |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Cheltuieli (ct. 686)                        | 58|          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Venituri (ct. 786)                          | 59|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 24.| Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și | 60|          |          |

|    | alte instrumente financiare (ct. 661)         |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 25.| Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente| 61|          |          |

|    | derivate (ct. 662)                            |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 26.| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)| 62|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - din care, cheltuielile în relația cu        | 63|          |          |

|    | entitățile din grup                           |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 27.| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 +   | 64|          |          |

|    | 665 + 667 + 668)                              |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 +  | 65|          |          |

| 62 + 64)                                           |   |          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):               | 66|          |          |

|____________________________________________________|   |__________|__________|

|    | - Profit (rd. 56 - 65)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 65 - 56)                      | 67|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56)                      | 68|          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65)                    | 69|          |          |

|____________________________________________________|___|__________|__________|

| 28.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):               | 70|          |          |

|    |_______________________________________________|   |__________|__________|

|    | - Profit (rd. 68 - 69)                        |   |          |          |

|    |_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 69 - 68)                      | 71|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 29.| Impozitul pe profit curent (ct. 691)          | 72|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 30.| Impozitul pe profit amânat (ct. 692)          | 73|          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 31.| Venituri din impozitul pe profit amânat       | 74|          |          |

|    | (ct. 792)                                     |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 32.| Alte impozite neprezentate la elementele de   | 75|          |          |

|    | mai sus (ct. 698)                             |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

| 33.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE  | 76|          |          |

|    | RAPORTARE:                                    |   |          |          |

|____|_______________________________________________|   |__________|__________|

|    | - Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75)         |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

|    | - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75);      | 77|          |          |

|    | (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)                  |   |          |          |

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|

    *1) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

          Administrator                            Întocmit

       Numele și prenumele                    Numele și prenumele

      .....................                  .....................

            Semnătura                              Calitatea

      .....................                  .....................

        Ștampila unității                           Semnătura

                                                ................

                                       Nr. de înregistrare în organismul

                                         profesional ................

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

 

    6.6. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. c), este următoarea:

 

                   Date informative la data de 30 iunie 2013

 

 ________

| cod 30 |                                                             - lei -

|________|_____________________________________________________________________

| I. Date privind rezultatul înregistrat     |Nr.| Nr. unități  |     Sume     |

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Unități care au înregistrat profit         | 01|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Unități care au înregistrat pierdere       | 02|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Unități care nu au înregistrat nici profit,| 03|              |              |

| nici pierdere                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| II. Date privind plățile restante          |Nr.|Total|       Din care:       |

|                                            |rd.|(col.|_______________________|

|                                            |   |2 +  |Pentru     |Pentru     |

|                                            |   |3)   |activitatea|activitatea|

|                                            |   |     |curentă    |de         |

|                                            |   |     |           |investiții |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

|                     A                      | B |  1  |     2     |     3     |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la| 04|     |           |           |

| 19 + 23), din care:                        |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), | 05|     |           |           |

| din care:                                  |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - peste 30 de zile                         | 06|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - peste 90 de zile                         | 07|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - peste 1 an                               | 08|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Obligații restante față de bugetul         | 09|     |           |           |

| asigurărilor sociale - total (rd. 10 la    |   |     |           |           |

| 14), din care:                             |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuții pentru asigurări sociale de  | 10|     |           |           |

| stat datorate de angajatori, salariați și  |   |     |           |           |

| alte persoane asimilate                    |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuții pentru fondul asigurărilor   | 11|     |           |           |

| sociale de sănătate                        |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - contribuții pentru bugetul asigurărilor  | 13|     |           |           |

| pentru șomaj                               |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - alte datorii sociale                     | 14|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Obligații restante față de bugetele        | 15|     |           |           |

| fondurilor speciale și alte fonduri        |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Obligații restante față de alți creditori  | 16|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Impozite și taxe neplătite la termenul     | 17|     |           |           |

| stabilit la bugetul de stat                |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Impozite și taxe neplătite la termenul     | 18|     |           |           |

| stabilit la bugetele locale                |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Credite bancare nerambursate la scadență - | 19|     |           |           |

| total (rd. 20 la 22), din care:            |   |     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - restante după 30 de zile                 | 20|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - restante după 90 de zile                 | 21|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - restante după 1 an                       | 22|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| Dobânzi restante                           | 23|     |           |           |

|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| III. Număr mediu de salariați              |Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013|

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Număr mediu de salariați                   | 24|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Numărul efectiv de salariați existenți la  | 25|              |              |

| sfârșitul perioadei, respectiv la data de  |   |              |              |

| 30 iunie                                   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite|Nr.|            Sume             |

| în cursul perioadei de raportare.          |rd.|                             |

| Subvenții încasate și creanțe restante     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

|                     A                      | B |              1              |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 26|                             |

| persoanele juridice române către persoanele|   |                             |

| fizice nerezidente, din care:              |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 27|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 28|                             |

| persoanele juridice române către persoanele|   |                             |

| fizice nerezidente din statele membre ale  |   |                             |

| Uniunii Europene, din care:                |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 29|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 30|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice afiliate*) nerezidente, din care: |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 31|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dobânzi plătite de      | 32|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice afiliate*) nerezidente din statele|   |                             |

| membre ale Uniunii Europene, din care:     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 33|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dividende plătite de    | 34|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| nerezidente, din care:                     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 35|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dividende plătite de    | 36|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice nerezidente, potrivit prevederilor|   |                             |

| art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003    |   |                             |

| privind Codul fiscal, cu modificările și   |   |                             |

| completările ulterioare, din care:         |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 37|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din redevențe plătite de    | 38|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice afiliate*) nerezidente din statele|   |                             |

| membre ale Uniunii Europene, din care:     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 39|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din redevențe plătite de    | 40|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| juridice nerezidente, din care:            |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 41|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Redevențe plătite în cursul perioadei de   | 42|                             |

| raportare pentru bunurile din domeniul     |   |                             |

| public, primite în concesiune, din care:   |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - redevențe pentru bunurile din domeniul   | 43|                             |

| public plătite la bugetul de stat          |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Redevență minieră plătită                  | 44|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din servicii plătite de     | 45|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| nerezidente, din care:                     |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 46|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din servicii plătite de     | 47|                             |

| persoanele juridice române către persoane  |   |                             |

| nerezidente din statele membre ale Uniunii |   |                             |

| Europene, din care:                        |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - impozitul datorat la bugetul de stat     | 48|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Subvenții încasate în cursul perioadei de  | 49|                             |

| raportare, din care:                       |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - subvenții încasate în cursul perioadei de| 50|                             |

| raportare aferente activelor               |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - subvenții aferente veniturilor, din care:| 51|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - subvenții pentru stimularea ocupării     | 52|                             |

| forței de muncă**)                         |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Creanțe restante, care nu au fost încasate | 53|                             |

| la termenele prevăzute în contractele      |   |                             |

| comerciale și/sau în actele normative în   |   |                             |

| vigoare, din care:                         |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - creanțe restante de la entități din      | 54|                             |

| sectorul majoritar sau integral de stat    |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| - creanțe restante de la entități din      | 55|                             |

| sectorul privat                            |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| V. Tichete de masă                         |Nr.|            Sume             |

|                                            |rd.|                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

|                     A                      | B |              1              |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56|                             |

| salariaților                               |   |                             |

|____________________________________________|___|_____________________________|

| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013|

| de cercetare-dezvoltare***)                |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din    | 57|              |              |

| care:                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - din fonduri publice                      | 58|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - din fonduri private                      | 59|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| VII. Cheltuieli de inovare****)            |Nr.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013|

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la   | 60|              |              |

| 63), din care:                             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cheltuieli de inovare finalizate în      | 61|              |              |

| cursul perioadei                           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cheltuieli de inovare în curs de         | 62|              |              |

| finalizare în cursul perioadei             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cheltuieli de inovare abandonate în      | 63|              |              |

| cursul perioadei                           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| VIII. Alte informații                      |Nr.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013|

|                                            |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Avansuri acordate pentru imobilizări       | 64|              |              |

| necorporale (ct. 4094)                     |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Avansuri acordate pentru imobilizări       | 65|              |              |

| corporale (ct. 4093)                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Imobilizări financiare, în sume brute      | 66|              |              |

| (rd. 67 + 75), din care:                   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Acțiuni deținute la entitățile afiliate,   | 67|              |              |

| interese de participare, alte titluri      |   |              |              |

| imobilizate și obligațiuni, în sume brute  |   |              |              |

| (rd. 68 la 74), din care:                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni cotate emise de rezidenți        | 68|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni necotate emise de rezidenți      | 69|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - părți sociale emise de rezidenți         | 70|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de rezidenți           | 71|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni emise de organismele de plasament| 72|              |              |

| colectiv emise de rezidenți                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni și părți sociale emise de        | 73|              |              |

| nerezidenți                                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de nerezidenți         | 74|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe imobilizate, în sume brute         | 75|              |              |

| (rd. 76 + 77), din care:                   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe imobilizate în lei și exprimate  | 76|              |              |

| în lei, a căror decontare se face în       |   |              |              |

| funcție de cursul unei valute (din ct. 267)|   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe imobilizate în valută            | 77|              |              |

| (din ct. 267)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe comerciale, avansuri acordate      | 78|              |              |

| furnizorilor și alte conturi asimilate, în |   |              |              |

| sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418),   |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe comerciale externe, avansuri     | 79|              |              |

| acordate furnizorilor externi și alte      |   |              |              |

| conturi asimilate, în sume brute           |   |              |              |

| (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +|   |              |              |

| din ct. 418)                               |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe comerciale neîncasate la termenul  | 80|              |              |

| stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din |   |              |              |

| ct. 413)                                   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe în legătură cu personalul și       | 81|              |              |

| conturi asimilate (ct. 425 + 4282)         |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82|              |              |

| sociale și bugetul statului (ct. 431 +     |   |              |              |

| 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 +     |   |              |              |

| 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87),   |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe în legătură cu bugetul           | 83|              |              |

| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)|   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul   | 84|              |              |

| statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 +    |   |              |              |

| 446)                                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - subvenții de încasat (ct. 445)           | 85|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte    | 86|              |              |

| asimilate (ct. 447)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte creanțe în legătură cu bugetul      | 87|              |              |

| statului (ct. 4482)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțele entității în relațiile cu        | 88|              |              |

| entitățile din grup (ct. 451)              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89|              |              |

| sociale și bugetul statului neîncasate la  |   |              |              |

| termenul stabilit (din ct. 431 +           |   |              |              |

| din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + |   |              |              |

| din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 +|   |              |              |

| din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 +  |   |              |              |

| din ct. 4482)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Creanțe din operațiuni cu instrumente      | 90|              |              |

| derivate (ct. 4652)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 91|              |              |

| 471 + 473), (rd. 92 la 94), din care:      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - decontări cu entitățile asociate și      | 92|              |              |

| entitățile controlate în comun, decontări  |   |              |              |

| cu acționarii privind capitalul și         |   |              |              |

| decontări din operațiuni în participație   |   |              |              |

| (ct. 453 + 456 + 4582)                     |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte creanțe în legătură cu persoanele   | 93|              |              |

| fizice și persoanele juridice, altele decât|   |              |              |

| creanțele în legătură cu instituțiile      |   |              |              |

| publice (instituțiile statului),           |   |              |              |

| (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 94|              |              |

| de trezorerie" reprezentând avansurile de  |   |              |              |

| trezorerie, acordate potrivit legii și     |   |              |              |

| nedecontate până la data de 30.06.2013     |   |              |              |

| (din ct. 461)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:   | 95|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - de la nerezidenți                        | 96|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea împrumuturilor acordate           | 97|              |              |

| operatorilor economici*****)               |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Investiții pe termen scurt, în sume brute  | 98|              |              |

| (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 99 la  |   |              |              |

| 105), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni cotate emise de rezidenți        | 99|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni necotate emise de rezidenți      |100|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - părți sociale emise de rezidenți         |101|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de rezidenți           |102|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni emise de organismele de plasament|103|              |              |

| colectiv rezidente                         |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni emise de nerezidenți             |104|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - obligațiuni emise de nerezidenți         |105|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   |106|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109),  |107|              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei (ct. 5311)                        |108|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută (ct. 5314)                     |109|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Conturi curente la bănci în lei și în      |110|              |              |

| valută (rd. 111 + 113), din care:          |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei (ct. 5121), din care:             |111|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - conturi curente în lei deschise la bănci |112|              |              |

| nerezidente                                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută (ct. 5124), din care:          |113|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - conturi curente în valută deschise la    |114|              |              |

| bănci nerezidente                          |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte conturi curente la bănci și acreditive|115|              |              |

| (rd. 116 + 117), din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - sume în curs de decontare, acreditive și |116|              |              |

| alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + |   |              |              |

| 5125 + 5411)                               |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - sume în curs de decontare și acreditive  |117|              |              |

| în valută (din ct. 5125 + 5412)            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 +  |118|              |              |

| 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 +  |   |              |              |

| 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 +  |   |              |              |

| 171), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în|119|              |              |

| sume brute (ct. 161), (rd. 120 + 121), din |   |              |              |

| care:                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |120|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |121|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente împrumuturilor din        |122|              |              |

| emisiuni de obligațiuni, în sume brute     |   |              |              |

| (ct. 1681), (rd. 123 + 124), din care:     |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |123|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |124|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare interne pe termen scurt    |125|              |              |

| (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126 + 127), |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |126|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |127|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzile aferente creditelor bancare      |128|              |              |

| interne pe termen scurt (din ct. 5198),    |   |              |              |

| (rd. 129 + 130), din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |129|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |130|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare externe pe termen scurt    |131|              |              |

| (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 132 + 133), |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |132|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |133|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente creditelor bancare externe|134|              |              |

| pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 135 + |   |              |              |

| 136), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |135|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |136|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + |137|              |              |

| 1622 + 1627), (rd. 138 + 139), din care:   |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |138|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |139|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente creditelor bancare pe     |140|              |              |

| termen lung (din ct. 1682), (rd. 141 +     |   |              |              |

| 142), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |141|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |142|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite bancare externe pe termen lung     |143|              |              |

| (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 144 + 145), |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |144|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |145|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi aferente creditelor bancare externe|146|              |              |

| pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 147 +  |   |              |              |

| 148), din care:                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei                                   |147|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |148|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Credite de la trezoreria statului și       |149|              |              |

| dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct.     |   |              |              |

| 1682)                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte împrumuturi și dobânzile aferente     |150|              |              |

| (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687),      |   |              |              |

| (rd. 151 + 152), din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în lei și exprimate în lei, a căror      |151|              |              |

| decontare se face în funcție de cursul unei|   |              |              |

| valute                                     |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - în valută                                |152|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea concesiunilor primite (din ct.    |153|              |              |

| 167)                                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii comerciale, avansuri primite de la |154|              |              |

| clienți și alte conturi asimilate, în sume |   |              |              |

| brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 +   |   |              |              |

| 408 + 419), din care:                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - datorii comerciale externe, avansuri     |155|              |              |

| primite de la clienți externi și alte      |   |              |              |

| conturi asimilate, în sume brute           |   |              |              |

| (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + |   |              |              |

| (din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + |   |              |              |

| (din ct. 419)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii în legătură cu personalul și       |156|              |              |

| conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 +   |   |              |              |

| 424 + 426 + 427 + 4281)                    |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|157|              |              |

| sociale și bugetul statului (ct. 431 +     |   |              |              |

| 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 +     |   |              |              |

| 446 + 447 + 4481), (rd. 158 la 161), din   |   |              |              |

| care:                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - datorii în legătură cu bugetul           |158|              |              |

| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)|   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - datorii fiscale în legătură cu bugetul   |159|              |              |

| statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 +    |   |              |              |

| 446)                                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte    |160|              |              |

| asimilate (ct. 447)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte datorii în legătură cu bugetul      |161|              |              |

| statului (ct. 4481)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datoriile entității în relațiile cu        |162|              |              |

| entitățile din grup (ct. 451)              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Sume datorate acționarilor (ct. 455)       |163|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Datorii din operațiuni cu instrumente      |164|              |              |

| derivate (ct. 4651)                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +  |165|              |              |

| 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd.  |   |              |              |

| 166 la 170), din care:                     |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - decontări cu entitățile asociate și      |166|              |              |

| entitățile controlate în comun,  decontări |   |              |              |

| cu acționarii privind capitalul, dividende |   |              |              |

| și decontări din operațiuni în participație|   |              |              |

| (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)               |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - alte datorii în legătură cu persoanele   |167|              |              |

| fizice și persoanele juridice, altele decât|   |              |              |

| datoriile în legătură cu instituțiile      |   |              |              |

| publice (instituțiile statului)*1)         |   |              |              |

| (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - subvenții nereluate la venituri          |168|              |              |

| (din ct. 472)                              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|169|              |              |

| financiare și investiții pe termen scurt   |   |              |              |

| (ct. 269 + 509)                            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - venituri în avans aferente activelor     |170|              |              |

| primite prin transfer de la clienți        |   |              |              |

| (ct. 478)                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Dobânzi de plătit (ct. 5186)               |171|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea împrumuturilor primite de la      |172|              |              |

| operatorii economici *****)                |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din    |173|              |              |

| care:                                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni cotate*2)                        |174|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - acțiuni necotate*3)                      |175|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - părți sociale                            |176|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - capital subscris vărsat de nerezidenți   |177|              |              |

| (din ct. 1012)                             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Brevete și licențe (din ct. 205)           |178|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| IX. Informații privind cheltuielile cu     |Nr.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013|

| colaboratorii                              |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)      |179|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| X. Informații privind bunurile din domeniul|Nr.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013|

| public al statului                         |rd.|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

|                     A                      | B |       1      |       2      |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al  |180|              |              |

| statului aflate în administrare            |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al  |181|              |              |

| statului aflate în concesiune              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| Valoarea bunurilor din domeniul public al  |182|              |              |

| statului închiriate                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| XI. Capital social vărsat (ct. 1012),      |183|              |              |

| (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194),   |   |              |              |

| din care:                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de instituții publice (rd. 185 + |184|              |              |

| 186 ), din care:                           |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de instituții publice de         |185|              |              |

| subordonare centrală;                      |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de instituții publice de         |186|              |              |

| subordonare locală;                        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de societăți comerciale cu       |187|              |              |

| capital de stat, din care:                 |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cu capital integral de stat;             |188|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cu capital majoritar de stat;            |189|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - cu capital minoritar de stat;            |190|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de regii autonome                |191|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de societăți comerciale cu       |192|              |              |

| capital privat                             |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de persoane fizice               |193|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - deținut de alte entități                 |194|              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| XII. Dividende ale companiilor naționale,  |195|              |              |

| societăților naționale și societăților     |   |              |              |

| comerciale de stat și vărsăminte ale       |   |              |              |

| regiilor autonome, plătite în perioada de  |   |              |              |

| raportare, din care:                       |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - dividende/vărsăminte aferente anului     |196|              |              |

| 2012, plătite în perioada de raportare     |   |              |              |

| către instituții publice, din care:        |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |197|              |              |

| centrală;                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |198|              |              |

| locală;                                    |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - dividende/vărsăminte din profitul aferent|199|              |              |

| exercițiilor anterioare anului 2012,       |   |              |              |

| plătite în perioada de raportare către     |   |              |              |

| instituții publice, din care:              |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |200|              |              |

| centrală;                                  |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

| - către instituții publice de subordonare  |201|              |              |

| locală.                                    |   |              |              |

|____________________________________________|___|______________|______________|

    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004.

    *****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

    *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

    *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 

          Administrator                            Întocmit

       Numele și prenumele                    Numele și prenumele

      .....................                  .....................

            Semnătura                              Calitatea

      .....................                  .....................

        Ștampila unității                           Semnătura

                                                ................

                                       Nr. de înregistrare în organismul

                                         profesional ................

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

 

                              ---------------

 

 

 

sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û