OMF 1059 2010

Order 1059/2010 MF - Befehl 1059/2010 MF

keylinks: Declarație de înregistrare fiscală

Ordin nr. 1059 din 05/05/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înregistrarea fiscală a contribuabililor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 14/05/2010, Intrare in vigoare: 14.05.2010

 

    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 și art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum și pentru aprobarea formularului "Decizie de înregistrare a sediului social și a domiciliului fiscal", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se completează așa cum urmează:

   - După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

    "Art. 51. - Transferul electronic al datelor din evidența fiscală către organul fiscal de la noul sediu social se efectuează conform reglementărilor prevăzute pentru gestionarea sistemului de administrare a creanțelor fiscale."

   Art. II. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

    "Art. 41. - Categoriile de obligații fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

    a) taxa pe valoarea adăugată;

    b) impozitul pe profit;

    c) accizele;

    d) impozitul la țițeiul din producția internă;

    e) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;

    f) contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;

    g) contribuția de asigurări pentru șomaj;

    h) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

    i) contribuția de asigurări sociale;

    j) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;

    k) contribuția pentru concedii și indemnizații;

    l) redevențele miniere;

    m) redevențele petroliere."

   2. La anexa nr. 1, formularul "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifică și se înlocuiește cu formularul cuprins în anexa nr. 1.

   3. La anexa nr. 2, instrucțiunile de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifică și se înlocuiesc cu instrucțiunile cuprinse în anexa nr. 2.


   Art. III. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

 

   Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. VI. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 

 

Anexe

 

 

ANEXE

 

ANEXA Nr. 1

   

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│                      │                                                                                  │         010          │
│       
SIGLA      │            DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI             │  Nr. de operator de  │
│                      │               PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ȘI ALTE ENTITĂȚI                │   date cu caracter   │
│                      │                           FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ                            │    personal - 759    │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. FELUL DECLARAȚIEI                                                                                                            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE                                   │   │2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI                              │   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                                                   │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2. DENUMIRE  │                                                                                                                  │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. DOMICILIU FISCAL                                                                                                             │
├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬────┤
│Județ   │                                               │Localitate  │                                            │Sector  │    │
├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┼─────┬─────────────────┬──────┬─────────────┼────────┼────┤
│Strada  │                                                            │Nr.  │                 │Bloc  │             │Sc.     │    │
├────────┼────┬─────┬───────────┬────────────┬────────────────────────┼─────┴────┬────────────┴──────┴─────────────┴────────┴────┤
│Et.     │    │Ap.  │           │Cod poștal  │                        │Țara      │                                               │
├────────┼────┴─────┴───────────┴────────────┼───────┬────────────────┴──────────┼────────┬──────────────────────────────────────┤
│Telefon │                                   │Fax    │                           │E-mail  │                                      │
├────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────┤
│4. FORMA DE ORGANIZARE                                                                                                          │
├───────────────────────┬───┬─────────────────────────┬───┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┬───┤
│   Persoană juridică   │   │   Asociație familială   │   │       Asociație           │   │     Asociație de proprietari     │   │
├───────────────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┼───┤
│       Fundație        │   │        Federație        │   │           Sindicat, federație sindicală, confederație            │   │
├───────────────────────┴───┴─────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│                                   Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică                                   │   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                                                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare                         │                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate                                         │                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│3. Felul sediului                                                                                                               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Plătitor cu sediul central în România                                                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│Sediul central                                               │   │Sucursală                                                 │   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Codul de identificare fiscală a unității înființătoare                                                                          │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate                                                                                   │
├──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┬───┬─────────────┬───┤
│Țara  │                                    │Sediu permanent                  │   │Filială                 │   │Sucursală    │   │
├──────┴────────────────────────────────┬───┼─────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼───┼─────────────┼───┤
│Reprezentanță                          │   │Alte subunități                  │   │Sediu fix               │   │             │   │
├───────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────┴───┼──────┬───┬───┬───┬───┬─┴─┬─┴─┬───┬───┬───┼───┤
│4. Cod de identificare fiscală a unității divizate                               │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│5. Forma juridică                                                                │                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│6. Forma de proprietate                                                          │                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┬───┤
│7. Plătitor de impozit pe venitul din investiții, conform art. 67 alin (3) lit. b) din
Codul Fiscal                         │   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. REPREZENTARE PRIN:                                                                                                           │
├──────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────┬───┤
│Împuternicit                          │   │Reprezentant legal                   │   │Reprezentant fiscal                    │   │
├─────────┬────────────────────────────┴───┴────────────────────────┬──────┬─────┴───┴───────────────────────────────────────┴───┤
│Nr. act  │                                                         │Data  │                                                     │
├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Date de identificare                                                                                                            │
├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME  │                                                                                                       │
├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL                                                                                                                │
├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬────┤
│Județ   │                                               │Localitate  │                                            │Sector  │    │
├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┼─────┬─────────────────┬──────┬─────────────┼────────┼────┤
│Strada  │                                                            │Nr.  │                 │Bloc  │             │Sc.     │    │
├────────┼────┬─────┬───────────┬────────────┬────────────────────────┼─────┴───┬─────────────┴──────┴─────────────┴────────┴────┤
│Et.     │    │Ap.  │           │Cod poștal  │                        │Telefon  │                                                │
├────────┼────┴─────┴───────────┴────────────┴────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Fax     │                                                            │E-mail   │                                                │
├────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┬──┴┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ                                                 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                                                                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1. Taxa pe valoarea adăugată                                                                                                │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│La înființare                                                                                                                   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1.1.  Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal   │   │   │   │   │   │   │   │   │lei│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│1.2.  Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 152   ┌───┤
│      alin.
(2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal      │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.3.  Realizare în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA                                          │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.4.  Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere      ┌───┤
│      a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal                                                            │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.5.  Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal           │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Ulterior înregistrării fiscale                                                                                                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6.  Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1)      ┌───┤
│      din Codul fiscal                                                                                                      │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.7.  Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 152  ┌───┤
│      alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal      │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│1.8.  Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni în afara României care dau drept de deducere      ┌───┤
│      a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal                                                            │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.9.  Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal           │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│1.10. Cifra de afaceri obținută în anul precedent din operațiuni taxabile și/sau scutite    │   │   │   │   │   │   │   │   │lei│
│      cu drept de deducere                                                                  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│1.11. Perioada fiscală                                                                                                          │
├──────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│1.11.1. Lunară        │   │1.11.3. Semestrială  │   │Nr. aprobare organ fiscal competent│                                       │
├──────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.11.2. Trimestrială  │   │1.11.4. Anuală       │   │Nr. aprobare organ fiscal competent│                                       │
├──────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA                                                     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1.12. Ca urmare a încetării activității                                                                                     │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.13. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA                           │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│1.14. Începând cu data de                                                               │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤
│2. Impozit pe profit                                                                                                        │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│2.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2.3. Perioada fiscală                                                                                                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│2.3.1. Trimestrială                                           │   │2.3.2. Anuală                                            │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│3. Accize                                                                                                                   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│3.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤
│4. Impozit la țițeiul din producția internă                                                                                 │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│4.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤
│5. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor                                                       │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│5.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│5.3. Perioada fiscală                                                                                                           │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│5.3.1. Lunară                            │   │5.3.2. Trimestrială                   │   │5.3.3. Anuală                      │   │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│6. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate                                                                         │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│6.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│6.3. Perioada fiscală                                                                                                           │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│6.3.1. Lunară                            │   │6.3.2. Trimestrială                   │   │6.3.3. Anuală                      │   │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│7. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                                                                    │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│7.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│7.3. Perioada fiscală                                                                                                           │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│7.3.1. Lunară                            │   │7.3.2. Trimestrială                   │   │7.3.3. Anuală                      │   │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│8. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale                                                  │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│8.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│8.3. Perioada fiscală                                                                                                           │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│8.3.1. Lunară                            │   │8.3.2. Trimestrială                   │   │8.3.3. Anuală                      │   │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│9. Contribuția de asigurări sociale                                                                                         │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│9.1. Luare în evidență                                        │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9.2. Scoatere din evidență                                    │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│9.3. Perioada fiscală                                                                                                           │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│9.3.1. Lunară                            │   │9.3.2. Trimestrială                   │   │9.3.3. Anuală                      │   │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│10. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate                                                    │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│10.1. Luare în evidență                                       │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10.2. Scoatere din evidență                                   │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│10.3. Perioada fiscală                                                                                                          │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│10.3.1. Lunară                           │   │10.3.2. Trimestrială                  │   │10.3.3. Anuală                     │   │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│11. Contribuția pentru concedii și indemnizații                                                                             │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│11.1. Luare în evidență                                       │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11.2. Scoatere din evidență                                   │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│11.3. Perioada fiscală                                                                                                          │
├─────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤
│11.3.1. Lunară                           │   │11.3.2. Trimestrială                  │   │11.3.3. Anuală                     │   │
├─────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┼───┤
│12. Redevențe miniere                                                                                                       │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤
│12.1. Luare în evidență                                       │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12.2. Scoatere din evidență                                   │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│13. Redevențe petroliere                                                                                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│13.1. Luare în evidență                                       │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13.2. Scoatere din evidență                                   │   │Începând cu data de  │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI                                                                                         │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Dizolvare cu lichidare                                                                                                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Începerea procedurii de lichidare                             │   │De la data           │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Radiere                                                       │   │De la data           │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2. Dizolvare fără lichidare                                                                                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Divizare                                                      │   │De la data           │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Fuziune                                                       │   │De la data           │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Alte cazuri prevăzute de lege                                 │   │De la data           │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┬──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii              │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┴──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3. Radiere                                                    │   │De la data           │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declarația  │                                                                                        │
├───────────────────────┬───────────────┴───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Funcția                │                                                           │                                            │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤                  Ștampila                  │
│Semnătura              │                                                           │                                            │
├───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Data                                                                                    │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                         Se completează de personalul organului fiscal                                          │
├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal  │                                                                                                        │
├───────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Număr înregistrare     │                        │Dată înregistrare                      │   │   │ / │   │   │ / │   │   │   │   │
├───────────────────────┴────────────────────────┼───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Numele și prenumele persoanei care a verificat  │                                                                               │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr legitimație                               │                                                                               │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1                                                                                                A3/t2
 

   

   ANEXA Nr. 2 

    INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare
fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice,
asocieri și alte entități fără personalitate juridică" 

   I. Depunerea declarației

    Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

    Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

    Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

    Organul fiscal competent este:

   - pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;

   - pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

   A. FELUL DECLARAȚIEI

    Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

    Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

   B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Rândul 1. Cod de identificare fiscală

    Nu se completează la înregistrarea inițială.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

    Rândul 2. Denumire

    Se completează cu denumirea contribuabilului.

    Rândul 3. Domiciliu fiscal

    Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

    În cazul în care declarația se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

    Rândul 4. Forma de organizare

    Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.

   C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

    Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare

    Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea.

    Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

    Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

    Rândul 3. Felul sediului

    Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.

    Codul de identificare fiscală a unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor de mențiuni depuse de sucursale.

    Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unității divizate

    Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare.

    Rândul 5. Forma juridică

    Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.

    Rândul 6. Forma de proprietate

    Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.

    Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiții, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

    Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care au obligația să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. În acest caz nu se completează lit. E "Date privind vectorul fiscal" și, prin urmare, această obligație nu se înscrie în vectorul fiscal.

   D. REPREZENTARE PRIN:

    Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, ale actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

    Date de identificare

    Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

   E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

    Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

    Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

    La înființare

    Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

   - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

   - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

   - livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

   - livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

    Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA.

    Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

    Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

    Ulterior înregistrării fiscale

    Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

    Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

    Rândul 1.11. Perioada fiscală

    Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

    Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifrei de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

    Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

    În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

    Scoatere din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

    Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

    Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

    Rândul 2. Impozit pe profit

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe profit se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândurile 2.3.1 și 2.3.2. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 3. Accize

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

    Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de accize se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 4. Impozit la țițeiul din producția internă

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit la țițeiul din producția internă se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândul 5. Impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

    Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Atenție! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

    Rândurile 5.3.1 - 5.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 6. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 6.3.1 - 6.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 7. Contribuția de asigurări pentru șomaj

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 7.3.1 - 7.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 8. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată.

    Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 8.3.1 - 8.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 9. Contribuția de asigurări sociale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 9.3.1 - 9.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 10. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

    Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 10.3.1 - 10.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 11. Contribuția pentru concedii și indemnizații

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

    Rândurile 11.3.1-11.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

    Rândul 12. Redevențe miniere

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

    Rândurile 12.1 și 12.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Rândul 13. Redevențe petroliere

    La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

    Rândurile 13.1 și 13.2. Se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

   F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

    Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

    Rândul 1. Dizolvare cu lichidare

    Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia și radierea societății din registrul comerțului.

    Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispozițiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului.

    Rândul 2. Dizolvare fără lichidare

    Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.

    Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale.

    În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa și codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii.

    Rândul 3. Radiere

    Se marchează cu "X" și se înscrie data cu care s-a efectuat radierea.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û