ordin 1221 2009 ANAF

Order 1221/2009 ANAF - Befehl 1221/2009 ANAF

keylinks: contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu vor fi supuși procedurilor curente de notificare și de impunere din oficiu pentru nedepunerea declarațiilor fiscale, Procedură din 12/06/2009 de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Ordinul 1221 2009 asa cum a aparut in M Oficial >>

 

Ordin nr. 1221 din 12/06/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 17/06/2009, Intrare in vigoare: 17.06.2009

 

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

    având în vedere prevederile art. 81 alin. (4) și ale art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 1.

 

   Art. 2. - (1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2:

   a) Referat privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu;

   b) Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d.

   (2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu sunt prevăzute în anexa nr. 3.

   (3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 3. - (1) Contribuabililor pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la stabilirea, verificarea și colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

   (2) Prin excepție de la prevederile alineatului precedent, contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu vor fi supuși procedurilor curente de notificare și de impunere din oficiu pentru nedepunerea declarațiilor fiscale.

 

   Art. 4. - Contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabililor declarați inactivi potrivit art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 5. - (1) Contribuabilii care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiază de regimul de declarare derogatoriu își mențin regimul de declarare pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situația în care condițiile prevăzute în anexa nr. 1 sunt îndeplinite.

   (2) Cererile privind acordarea regimului de declarare derogatoriu, nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 1.

 

   Art. 6. - (1) Societățile comerciale care, la data de 1 mai 2009, beneficiau de regimul de declarare derogatoriu și care și-au înregistrat inactivitatea temporară la registrul comerțului până la această dată, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își mențin regimul de declarare derogatoriu pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situația în care condițiile menționate în anexa nr. 1 sunt îndeplinite.

   (2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), societățile comerciale au obligația să depună la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerțului privind starea societăților comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activității acestora.

 

   Art. 7. - Direcția generală de proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

 

   Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ANEXA Nr. 1


Procedură din 12/06/2009 de aprobare a regimului de declarare derogatoriu,

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 17/06/2009, Intrare in vigoare: 17.06.2009

 

   A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

   1. În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale pentru impozitele, taxele și contribuțiile administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

   2. Depunerea declarațiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

   3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

   a) să nu desfășoare niciun fel de activitate;

   b) să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente similare veniturilor;

   c) să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;

   d) să figureze, în evidența fiscală, cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;

   e) să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;

   f) să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală, în curs de derulare;

   g) să nu fie înscriși în lista contribuabililor declarați inactivi;

   h) în cazul contribuabililor, persoane juridice, înființați în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din legea menționată.

   4. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidență fiscală aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

   5. În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) și menționează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

   6. În cazul societăților comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerțului privind starea societăților comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activității acestora.

   7. Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

   8. La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică dacă solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu îndeplinește cerințele menționate la pct. 5 și, după caz, la pct. 6.

   9. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 5 și, după caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.

   10. În vederea soluționării cererii, compartimentul de specialitate verifică situația fiscală a contribuabilului, respectiv îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3 lit. d)-g).

   11. Compartimentul de specialitate solicită informații de la compartimentele cu atribuții în:

   a) organizarea și gestionarea evidenței pe plătitori - confirmarea îndeplinirii obligațiilor de plată;

   b) soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA;

   c) compensări/restituiri;

   d) activitatea de inspecție fiscală;

   e) gestionarea registrului contribuabililor.

   12. În cazul neîndeplinirii condițiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

   13. Cererea poate fi respinsă și în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariția unor cazuri de evaziune fiscală.

   14. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

   15. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 2.

   16. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât și condițiile în care acesta a fost aprobat.

   17. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivația respingerii, cu referire la condițiile prevăzute la pct. 3 și 13.

   18. Referatul și decizia se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

   19. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   20. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condițiilor prevăzute la pct. 3.

   21. În situația în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare.

    În această situație, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.

   22. Obligațiile de declarare aferente activității desfășurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mențin.

   B. Încetarea regimului de declarare derogatoriu

   1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat își încetează valabilitatea:

   - la data aprobată pentru încetarea acestuia;

   - începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile prevăzute la cap. A pct. 3.

   2. În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

   3. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii și a condițiilor prevăzute în prezentul ordin.

   C. Depunerea declarațiilor fiscale

   1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu

   1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale:

   a) formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

   b) formularul 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

   c) formularul 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;

   d) formularul 103 "Declarație privind accizele", cod 14.13.01.03/a;

   e) formularul 104 "Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;

   f) formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

   g) formularul 130 "Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă", cod 14.13.01.05;

   h) formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02.

   1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligațiile de declarare cuprinse în formularele de la pct. 1.1 și înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

   2. Termene de depunere:

   2.1. Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1, cu excepția situației prevăzute la pct. 2.2.

   2.2. Pentru fracțiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1.1 lit. b), f) și g) la termenele prevăzute de lege.

   D. Proceduri de administrare

   1. Informația privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu și cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.

   2. Contribuabilii aflați în situația prevăzută la cap. C pct. 2.2 sunt supuși procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declarațiilor și de impunere din oficiu.

   3. Notificarea contribuabililor care nu depun declarațiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declarațiile menționate la cap. C pct. 1.1 lit. b), f) și g).

   4. Pentru celelalte declarații fiscale sau declarații informative, altele decât cele prevăzute la cap. C pct. 1, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligația depunerii la organele fiscale, termenele de depunere și procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislația fiscală în vigoare.


ANEXA Nr. 2

 

    MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

    Direcția Generală a Finanțelor Publice ......................

    Administrația Finanțelor Publice ............................

    Nr. .............../...............


 

    REFERAT
privind soluționarea cererii de acordare a regimului
de declarare derogatoriu


   A. Datele de identificare a contribuabilului

    Denumirea/Numele și prenumele ........................................................................................................................................

    Codul de identificare fiscală .................................................................................................................................................

    Domiciliul fiscal .....................................................................................................................................................................

   B. Analiza situației contribuabilului

   1. Au fost depuse următoarele documente:

    [] Cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, înregistrată sub nr. ............./.............., cuprinzând mențiunea privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009;

    [] dovada înscrierii inactivității temporare la oficiul registrului comerțului.

   2. În urma verificării efectuate, în conformitate cu pct. 10 de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009, s-au constatat următoarele elemente privind situația fiscală a contribuabilului, la data de ..........................:

    [] figurează, în evidența fiscală, cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;

    [] nu are în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;

    [] nu face obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală, în curs de derulare;

    [] nu este înscris în lista contribuabililor declarați inactivi.

   C. Alte constatări:

    .........................................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................................

 

   D. Concluzii:

    [] Se propune aprobarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu pentru perioada ...............................

    [] Se propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, având în vedere următoarele:

    .........................................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................................

   

           Aprobat:                                 Avizat:                                Întocmit:
Conducătorul unității fiscale,      Șeful compartimentului de specialitate,      .............................
..............................      .......................................                (funcția)
    (numele și prenumele)                    (numele și prenumele)                 .........................
                                                                                     (numele și prenumele)

     Data ...............               Data .........................              Data .................
 

 

    MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

    AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

    Direcția Generală a Finanțelor Publice .......................

    Administrația Finanțelor Publice .............................

    Nr. ........................../.................... 

    DECIZIE
privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului
de declarare derogatoriu


    Către: Denumirea/Numele și prenumele ..............................................................................................................................

    Domiciliul fiscal:

    Localitatea .......................... str. ............................. nr. ........., bl. ........, ap. ......., et. ....... județul/sectorul ................

    Codul de identificare fiscală ................................................................

    În temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a Cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu înregistrată sub nr. ............... din data ...................., vă comunicăm următoarele:

    [] se aprobă regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada:...../...../...../-...../...../...../

    [] nu se aprobă regimul de declarare derogatoriu, din următoarele motive:

    .....................................................................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................................................................

    Regimul de declarare derogatoriu aprobat prin prezenta decizie se aplică pe perioada menționată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009.

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din același act normativ.

   

           Aprobat:                                  Avizat:                                  Întocmit:
Conducătorul unității fiscale,       Șeful compartimentului de specialitate,        .............................
..............................       .......................................                  (funcția)
    (numele și prenumele)                     (numele și prenumele)                   .........................
                                                                                        (numele și prenumele)

     Data ...............                Data .........................                Data .................
 

 

 

ANEXA Nr. 3

    Cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d.

    Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

 

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și
păstrare a formularului
Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului
de declarare derogatoriu

 

   1. Denumirea: Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu

   2. Codul: 14.13.02.99/r.d.

   3. Formatul: A4/t1

   4. Caracteristicile de tipărire:

   - pe o singură față;

   - se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

   5. Se difuzează: gratuit.

   6. Se utilizează: la aprobarea/respingerea cererii privind acordarea regimului de declarare derogatoriu.

   7. Se întocmește: în două exemplare de către organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

   8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;

   - un exemplar la contribuabil.

   9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.