ordin 1290 2009 ANAF

Order 1290/2009 ANAF - Befehl 1290/2009 ANAF

keylinks: Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, Declaratia 120 decont privind accizele, INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 100, începând cu obligațiile aferente trimestrului II 2009

Ordinul 1290 2009 asa cum a aparut in M Oficial >>

Ordin nr. 1290 din 26/06/2009 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 02/07/2009, Intrare in vigoare: 02.07.2009

 

    Având în vedere prevederile art. 81 și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,


    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. Anexa nr. 1 "100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.

   2. Anexa nr. 6 "120 Decont privind accizele, cod 14.13.01.03" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2.

   3. Anexa nr. 8 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3.

 

   Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. III. - (1) Prevederile art. I pct. 1 și 3 se aplică începând cu obligațiile aferente trimestrului II 2009.

   (2) Formularul prevăzut la art. I pct. 2 se utilizează pentru declararea obligațiilor aferente anului 2009.

 

   Art. IV. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 
 
 

ANEXE

 

   ANEXA Nr. 1*) Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 101/2008)

 

*)Anexa este reprodusă în facsimil.

   

┌────────────────────┐
│       SIGLĂ        │                          DECLARAȚIE
│Agenția Națională de│        PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ LA BUGETUL DE STAT                                100
│Administrare Fiscală│
└────────────────────┘
                                                                                                  ┌─────────────────────────┐
                                                                                                  │ Perioada de raportare   │
                                                                                                  │Luna ┌─┬─┐ Anul ┌─┬─┬─┬─┐│
                                                                                                  │     └─┴─┘      └─┴─┴─┴─┘│
                                                                                                  └─────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. Date de identificare a plătitorului                                                                                     │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscală: ┌─────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                                           │
│                             └─────┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                           │
│Denumire ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│         └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│   Județ ┌─────────────────┐ Localitate ┌─────────────────┐ Strada ┌─────────────────┐ Număr ┌────┐ Bloc ┌────┐ Scara ┌───┐│
│         └─────────────────┘            └─────────────────┘        └─────────────────┘       └────┘      └────┘       └───┘│
│     Ap. ┌───┐ Cod poștal ┌───────┐ Sector ┌──┐ Telefon ┌────────────────┐ Fax ┌───────────────┐ E-mail ┌─────────────────┐│
│         └───┘            └───────┘        └──┘         └────────────────┘     └───────────────┘        └─────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. Date privind creanța fiscală                                                                                            │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │              Denumire creanță fiscală              │              Suma                                        - lei -│
│crt.│                                                    │                                                                 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│    │Cod bugetar:                                        │1.   Datorată                    │                               │
│    │                                                    ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│    │                                                    │1.1. Impozit minim*)             │                               │
│    │                                                    ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│    │                                                    │2.   De plată                    │                               │
│    │                                                    ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│    │                                                    │3.   De recuperat                │                               │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Total obligații de plată                                                                   │                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
 Prezenta declarație reprezintă titlu de creanța și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii
 acesteia, în condițiile legii.
 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

                                                                                                  Semnătura și ștampila
 Nume, Prenume:     ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐              ┌─────────────────────────────┐
                    └─────────────────────────────────────────────────────────┘              │                             │
 Funcția/Calitatea: ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐              │                             │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────┘              └─────────────────────────────┘
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Loc rezervat organului fiscal        Nr. înregistrare: ┌─────────────────────┐        Data: ┌─────────────────────┐
                                                        └─────────────────────┘              └─────────────────────┘
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Se completează pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 2, 4 și 6 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de
   stat, de către persoanele juridice române și de către persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin
   intermediul unui sediu permanent în România, în cazul în care impozitul pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor,
   pentru perioada de raportare, este mai mic decât impozitul minim prevăzut la art. 78 alin (3) din Legea nr. 571/2003
   privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 
 Număr de operator de date cu caracter personal 1067

 Cod 14.13.01.99/bis
 

 

 

   ANEXA Nr. 2*) Declaratia 120 decont privind accizele
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 101/2008)

 

*)Anexa este reprodusă în facsimil.

   

┌────────────────────┐
│       SIGLĂ        │
│Agenția Națională de│                                      DECONT PRIVIND ACCIZELE                            120
│Administrare Fiscală│
└────────────────────┘                                            ANUL ┌─┬─┬─┬─┐
[] Declarație rectificativă                                            └─┴─┴─┴─┘
Se completează cu x în cazul
declarațiilor rectificative
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. Date de identificare a plătitorului                                                                                     │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscală: ┌─────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                               Cod CAEN ┌─┬─┬─┬─┐          │
│                             └─────┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                        └─┴─┴─┴─┘          │
│Denumire ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│         └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│   Județ ┌─────────────────┐ Localitate ┌─────────────────┐ Strada ┌─────────────────┐ Număr ┌────┐ Bloc ┌────┐ Scara ┌───┐│
│         └─────────────────┘            └─────────────────┘        └─────────────────┘       └────┘      └────┘       └───┘│
│     Ap. ┌───┐ Cod poștal ┌───────┐ Sector ┌──┐ Telefon ┌────────────────┐ Fax ┌───────────────┐ E-mail ┌─────────────────┐│
│         └───┘            └───────┘        └──┘         └────────────────┘     └───────────────┘        └─────────────────┘│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE                                                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────┤
│           Denumirea produsului sau a grupei de produse           │Cantitate eliberată│         UM         │Acciza datorată│
│                                                                  │  pentru consum1)  │                    │     (lei)     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│                                1                                 │         2         │         3          │       4       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│A. Bere, din care:                                                │                   │  hl/1 grad Plato   │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│1. Bere produsă de producătorii independenți cu o capacitate      │                   │  hl/1 grad Plato   │               │
│   de producție anuală ce nu depășește 200 mii hl                 │                   │                    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│B. Vinuri:                                                        │                   │   hl. de produs    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│1. Vinuri liniștite                                               │                   │   hl. de produs    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│2. Vinuri spumoase                                                │                   │   hl. de produs    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│C. Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri:               │                   │   hl. de produs    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│1. Liniștite                                                      │                   │   hl. de produs    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│2. Spumoase                                                       │                   │   hl. de produs    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│D. Produse intermediare                                           │                   │   hl. de produs    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│E. Alcool etilic, din care:                                       │                   │ hl. de alcool pur  │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│1. Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu            │                   │ hl. de alcool pur  │               │
│   depășește 10 hl de alcool pur/an                               │                   │                    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│   TOTAL alcool etilic și băuturi alcoolice                       │                   │                    │               │
│   (rd. A + rd. B + rd. C + rd. D + rd. E)                        │                   │                    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│F. Tutun prelucrat:                                               │                   │                    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│1. Țigarete2)                                                     │                   │   1.000 țigarete   │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│2. Țigări și țigări de foi                                        │                   │    1.000 bucăți    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│3. Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete         │                   │         kg         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│4. Alte tutunuri de fumat                                         │                   │         kg         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│G. Produse energetice                                             │                   │                    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│1. Benzină cu plumb                                               │                   │tonă sau 1.000 litri│               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│2. Benzină fără plumb                                             │                   │tonă sau 1.000 litri│               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│3. Motorină                                                       │                   │tonă sau 1.000 litri│               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│4. Păcură                                                         │                   │      1.000 kg      │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│4.1. Utilizată în scop comercial                                  │                   │      1.000 kg      │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│4.2. Utilizată în scop necomercial                                │                   │      1.000 kg      │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│5. Gaz petrolier lichefiat                                        │                   │      1.000 kg      │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor                      │                   │      1.000 kg      │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│5.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire                  │                   │      1.000 kg      │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│5.3. Utilizat în consum casnic                                    │                   │      1.000 kg      │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│6. Gaz natural                                                    │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│6.1. Utilizat drept combustibil pentru motor                      │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│6.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire                  │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│6.2.1. În scop comercial                                          │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│6.2.2. În scop necomercial                                        │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│7. Petrol lampant (inclusiv kerosen)                              │                   │tonă sau 1.000 litri│               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor                      │                   │tonă sau 1.000 litri│               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│7.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire                  │                   │tonă sau 1.000 litri│               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│8. Cărbune și cocs                                                │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│8.1. Utilizat în scopuri comerciale                               │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│8.2. Utilizat în scopuri necomerciale                             │                   │         GJ         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│9. Electricitate                                                  │                   │        Mwh         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│9.1. Electricitate utilizată în scop comercial                    │                   │        Mwh         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│9.2. Electricitate utilizată în scop necomercial                  │                   │        Mwh         │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Total I (rd. A + rd. B + rd. C + rd. D + rd. E + rd. F+ rd. G)    │                   │                    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────┤
│II. Alte produse accizabile conf. art. 208 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările    │
│    ulterioare                                                                                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────┤
│1. Cafea verde                                                    │                   │        tonă        │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori                   │                   │        tonă        │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│3. Cafea solubilă                                                 │                   │        tonă        │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Total II (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)                                  │                   │                    │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────┤
│III. Alte produse supuse accizelor pentru care acciza este stabilită în cote ad valorem, conform art. 208 din Legea        │
│     nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 301 de la Titlul VII din normele│
│     metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┤
│                                                                  │ Contravaloarea │Contravaloarea│Valoarea în │           │
│                                                                  │   produselor   │  produselor  │ vamă plus  │  Acciza   │
│           Denumirea produsului sau a grupei de produse           │livrate exclusiv│achiziționate │taxe vamale │ datorată  │
│                                                                  │    accizele    │din teritoriul│și alte taxe│   (lei)   │
│                                                                  │     (lei)      │  comunitar   │  speciale  │           │
│                                                                  │                │    (lei)     │   (lei)    │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│                                1                                 │       2        │      3       │     4      │     5     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│1. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure,   │                │              │            │           │
│   oaie, capră)                                                   │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│2. Articole din cristal                                           │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│3. Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│4. Produse de parfumerie                                          │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│4.1. Parfumuri, din care:                                         │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│4.1.1. Ape de parfum                                              │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│4.2. Ape de toaletă, din care:                                    │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│4.2.1. Ape de colonie                                             │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│5. Arme și arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar     │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6. Iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru  │                │              │            │           │
│agrement                                                          │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1. Iahturi                                                      │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.1. Bărci gonflabile, cu lungime de cuprinsă între 8 și 12 m   │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.2. Bărci gonflabile, cu lungime de peste 12 m                 │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.3. Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 8-12 m │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.4. Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 12-16 m│                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.5. Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 16-24 m│                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.6. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 8-12 m   │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.7. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 12-16 m  │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.8. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 16-24 m  │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.9. Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat,       │                │              │            │           │
│cu lungime cuprinsă între 8-12 m                                  │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.10. Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat,      │                │              │            │           │
│cu lungime cuprinsă între 12-16 m                                 │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.1.1.1. Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat,     │                │              │            │           │
│cu lungime cuprinsă între 16-24 m                                 │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.2. Alte nave și ambarcațiuni pentru agrement sau pentru sport,  │                │              │            │           │
│din care:                                                         │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.2.1. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8-12 m  │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.2.2. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12-16 m │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.2.3. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16-24 m │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│6.2.4. Skyjet-uri                                                 │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│7. Motoare cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor și  │                │              │            │           │
│altor nave și ambarcațiuni pentru agrement                        │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│7.1. Motoare cu capacitatea între 25 CP și 60 CP                  │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│7.2. Motoare cu capacitatea între 60 CP și 120 CP                 │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│7.3. Motoare cu capacitatea peste 120 CP                          │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│TOTAL III (de la rd. 1 la rd. 7)                                  │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│IV. Autoturisme care au făcut obiectul unor contracte de leasing  │                │              │            │           │
│inițiate înainte de 1 ianuarie 2007                               │                │              │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│TOTAL (Total I + Total II + Total III + IV)                       │                │              │            │           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┘
   1) Eliberare pentru consum - așa cum este definită la art. 166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare.
   2) În cazul țigaretelor, valoarea accizei totale datorată se determină potrivit prevederilor art. 177 alin. (1) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

             Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte și complete.

                                                                                                  Semnătura și ștampila
 Nume, Prenume:     ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐              ┌─────────────────────────────┐
                    └─────────────────────────────────────────────────────────┘              │                             │
 Funcția/Calitatea: ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐              │                             │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────┘              └─────────────────────────────┘
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Loc rezervat organului fiscal        Nr. înregistrare: ┌─────────────────────┐        Data: ┌─────────────────────┐
                                                        └─────────────────────┘              └─────────────────────┘
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Număr de operator de date cu caracter personal 1067

 Cod 14.13.01.03
 

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 101/2008) 

    INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 100 "Declarație privind obligațiile
de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs 

   I. Depunerea declarației

    Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

   1. Termenul de depunere a declarației:

   - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;

   - la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată de la pct. 1.4 lit. a)-d).

   1.1. Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:

   a) impozit reținut la sursă, conform legislației specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu excepțiile prevăzute la pct. 1.2 lit. g) și pct. 1.3], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, impozit pe veniturile din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, cu excepțiile prevăzute la pct. 1.2 lit. g) și pct. 1.3, impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignație, impozit pe veniturile din activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe câștigul din operațiuni de vânzare- cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activități agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;

   b) impozit la țițeiul din producția internă;

   c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

   d) impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau conform convențiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

   e) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.

   1.2. Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:

   a) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

   b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a);

   c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;

   d) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asociere fără personalitate juridică, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăți imobiliare situate în România sau titluri de participare deținute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b), c) și d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

   e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

   f) impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;

   g) impozitul pe veniturile din salarii, precum și impozitul reținut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contribuabililor persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice și persoanelor fizice care au calitatea de angajator;

   h) redevențe miniere și petroliere;

   i) facilitățile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) și (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

   1.3. Semestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând impozit pe veniturile din salarii și impozit reținut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, datorate de către asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, cu excepția instituțiilor publice.

   1.4. Alte termene:

   a) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligațiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziția 29 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat;

   b) până la data de 25 a lunii în care este prevăzută obligația de plată, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc cuprinsă la pozițiile 26 și 27 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat;

   c) până la data de 25 a lunii următoare celei în care este prevăzut termenul legal de depunere a bilanțului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligația de plată reprezentând vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută la poziția 32 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat;

   d) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozitul pe dividende, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale; impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul veniturilor realizate în baza contractelor civile; impozitul pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăților închise, și din transferul părților sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

   2. Organul fiscal competent

    Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe. În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declarația privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzător activității sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat sediul secundar.

   3. Modul de depunere

    Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență.

    Formularul se depune în format hârtie, semnat și ștampilat conform legii, cu codificarea informației prin cod de bare.

    Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului Electronic Național, în conformitate cu prevederile legale.

    Contribuabilii care dețin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   II. Completarea declarației

   1. Perioada de raportare

    În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II).

    Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

   2. Secțiunea A "Date de identificare a plătitorului"

    În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

    În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, există obligația înregistrării fiscale se completează codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii, conform legii.

    În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, nu există obligația înregistrării fiscale se completează codul de identificare fiscală al persoanei desemnate, care îndeplinește, potrivit legii, obligațiile declarative ale asociaților.

    În situația în care declarația se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

    În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

    În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de impozite și taxe.

    Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de plătitor de impozit.

   3. Secțiunea B "Date privind creanța fiscală"

    Pentru fiecare impozit și taxă prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, pentru care există obligații declarative în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, înscriindu-se sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

    În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de recuperat pentru impozitele și taxele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).

    Necompletarea tabelului din secțiunea B, pentru impozitul sau taxa pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.

    Corectarea obligațiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii în vigoare.

    Coloana "Denumire creanță fiscală": se înscrie denumirea obligației de plată, conform Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15, datorată în perioada de raportare.

    Coloana "Suma":

    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.

    Rândul 1.1 "Impozit minim": se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Acest rând se completează pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 2, 4 și 6 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, de către persoanele juridice române și persoanele juridice străine care desfășoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România, numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 din formular reprezentând impozit pe profit stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv impozitul pe veniturile microîntreprinderilor stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este mai mică decât suma impozitului minim datorat, potrivit instrucțiunilor de la pct. 3.2 alin. (1) și pct. 3.3 alin. (1) din anexă.

    În această situație se vor completa atât rândul 1 "Suma datorată", cât și rândul 1.1 "Impozit minim" din formular.

    Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1 sau rândul 1.1, după caz.

    Rândul 3 "Suma de recuperat": se completează numai în cazul asocierilor fără personalitate juridică prevăzute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru asociații persoane juridice străine și persoane fizice.

    Rândul "Total obligații de plată": se înscrie suma reprezentând obligații de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 "Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă.

    Suma înscrisă la rândul "Total obligații de plată" se plătește în contul unic corespunzător.

   3.1. (1) Pentru impozitele și taxele cuprinse la pozițiile 1, 5, 7-32 și 35 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează astfel:

    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.

    Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.

   (2) Pentru plățile anticipate în contul impozitului pe profitul anual, prevăzute la poziția nr. 1 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, datorate de contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, societăți comerciale bancare, persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, formularul se completează trimestrial, după cum urmează:

    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflație (decembrie față de luna decembrie a anului anterior), calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) și (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Contribuabilii care în anul 2008 au înregistrat pierdere fiscală au obligația de a declara trimestrial plăți anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Contribuabilii nou-înființați au obligația de a declara trimestrial plăți anticipate în contul impozitului pe profit, la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranșe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

    Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.

   (3) În cazul în care autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziționarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, pentru obligația prevăzută la poziția 25 "Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, formularul se completează după cum urmează:

   - în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate";

   - în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificările ulterioare, în luna de raportare, la poziția 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat și valoarea produselor și serviciilor achiziționate;

   - în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificările ulterioare, poziția 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" nu se declară în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.

   3.2. (1) Pentru obligațiile de la pozițiile 2-4 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, datorate de contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, formularul se completează astfel:

    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit stabilit pentru perioada de raportare, calculată ca diferență între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei precedente celei de raportare, în situația în care pe cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.

    În situația în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

    Contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, stabilesc impozitul pe profit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 1.1 "Impozit minim": se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    ATENȚIE!

    Rândul 1.1 "Impozit minim" din formular se completează pentru pozițiile 2 și 4 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat de către persoanele juridice române și persoanele juridice străine care desfășoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România.

    Rândul 1.1 nu se completează pentru pozițiile 2, 3 și 4 de către contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c)-e), art. 15, art. 18 alin. (1) și art. 38 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, cei înființați în cursul anului, cei aflați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei a căror inactivitate temporară încetează în cursul anului 2009.

    Acest rând se completează numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 din formular, reprezentând impozit pe profit stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este mai mică decât impozitul minim datorat. În această situație se vor completa atât rândul 1 "Suma datorată", cât și rândul 1.1 "Impozit minim" din formular.

    Stabilirea impozitului minim trimestrial și compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim trimestrial în vederea stabilirii sumei de plată se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

    Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1 sau, după caz, suma de la rândul 1.1, în situația în care impozitul minim calculat prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare decât impozitul pe profit stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, înscris la rândul 1.

   (2) Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili:

   - organizațiile nonprofit;

   - contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultură și viticultură.

   (3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, completează în formular, pentru impozitul pe profit, o sumă egală cu impozitul calculat și evidențiat pentru trimestrul III al aceluiași an fiscal, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din aceeași lege.

    Pentru trimestrul IV 2009 în formular, la rândul 1 "Suma datorată" se va prelua suma înscrisă la rândul 2 "Suma de plată" din declarația pentru trimestrul III 2009.

    ATENȚIE!

    Rândul 1.1 "Impozit minim" din formular nu se completează pentru trimestrul IV.

    Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exercițiului financiar anterior, nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din lege.

   (4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obținute de persoanele juridice străine din proprietăți imobiliare și din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română:

   a) în situația în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligația declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menționate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligații;

   b) în situația în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligația declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile menționate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, revine plătitorului de venit.

   (5) Declararea impozitului pe profit în cazul asocierilor fără personalitate juridică:

   a) în cazul asociaților persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaților persoane fizice se declară la poziția nr. 3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15;

   b) în cazul asociaților persoane juridice străine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaților persoane juridice străine se declară la poziția nr. 4 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15.

    La declararea impozitului pe profit, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru asociații persoane juridice străine și persoane fizice, rândul 3 "Suma de recuperat" se completează, dacă este cazul, după cum urmează:

    Rândul 3 "Suma de recuperat": se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, în situația în care în perioada de raportare s-a înregistrat pe cumulat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.

   3.3. (1) Pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de la poziția 6 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează, după cum urmează:

    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 1.1 "Impozit minim": se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Acest rând se completează numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 "Suma datorată" din formular reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este mai mică decât impozitul minim datorat.

    În această situație se vor completa atât randul 1 "Suma datorată", cât și rândul 1.1 "Impozit minim" din formular.

    Stabilirea impozitului minim trimestrial și compararea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor trimestrial cu impozitul minim trimestrial în vederea stabilirii sumei de plată se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 488/2009.

    Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1 sau, după caz, suma de la rândul 1.1, în situația în care impozitul minim prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare decât impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, înscris la rândul 1.

   (2) Microîntreprinderile care realizează în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevăzut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, au obligația declarării impozitului pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre limitele prevăzute de lege, potrivit instrucțiunilor prevăzute la pct. 3.2.

    În această situație, la rândul 1 "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând diferența dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare, conform legii, și impozitul pe venit declarat în cursul anului.

    Indiferent de perioada în care se face depășirea limitelor prevăzute de lege, pentru calculul profitului anual și al impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) și (11), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

   3.4. Contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, în conformitate cu dispozițiile art. 38 alin. (1) și (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, declară impozitul pe profit scutit la pozițiile 33 sau 34, după caz, din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15.

    Sumele se înscriu la rândul 1 "Suma datorată" din formular, fără completarea rândului 2 "Suma de plată".

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û