ordin 13 2011 ANAF

Order 13/2011 ANAF - Befehl 13/2011 ANAF

keylinks: anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, ANEXĂ

declaratia 096 in format PDF:         declaratia 096 

varianta ANAF in format PDF:         OANAF 13 2011 

Ordin nr. 13 din 10/01/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11/01/2011, Intrare in vigoare: 11.01.2011

 

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă modelul și conținutul formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr. 1.

 

   Art. 2. - Instrucțiunile de completare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

   Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

   Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 7. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 
 
 

 

 

ANEXĂ
 

  

ANEXA Nr. 1*)

 

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.    

┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│         096          │                                Declarație de mențiuni                                 │       │
│Număr de înregistrare │   privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile,   │ SIGLĂ │
│ca operator de date cu│ înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui │       │
│caracter personal 759 │an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal │       │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                                                                        │
├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME      │                                                                                         │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │                                                      │ RO │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│DOMICILIUL FISCAL DIN ROMÂNIA                                                                                         │
├────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────┬──────────┬───────────────────────┤
│JUDEȚ   │                                                │ SECTOR │                │LOCALITATE│                       │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┼───┬──────┼────┬───────┬───┬──────┤
│STRADA  │                                                                          │NR.│      │BLOC│       │SC.│      │
├────────┼────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────┬─────┴───┼──────┴────┴───────┴───┴──────┤
│ET.     │        │AP.       │          │  COD POȘTAL  │                      │ TELEFON │                              │
├────────┴────────┼──────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┬────────┼─────────┴──────────────────────────────┤
│FAX              │                                                  │ E-MAIL │                                        │
└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. Reprezentare prin împuternicit                                                                                    │
│    Nr. act împuternicire .......................................... Data ............................................│
│    Nume, prenume/Denumire ...........................................................................................│
│    Cod de identificare fiscală ......................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┐
│III. Cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz,                         │  │  │  │  │  │  │  │  │   │
│recalculată potrivit dispozițiilor art. 152 din Codul fiscal lei                          │  │  │  │  │  │  │  │  │lei│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IV. În temeiul dispozițiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și       │
│completările ulterioare, având în vedere faptul că, în cursul anului precedent, cifra de afaceri menționată la pct.   │
│III nu a depășit echivalentul în lei al plafonului de scutire prevăzut de lege, solicit anularea înregistrării în     │
│scopuri de TVA.                                                                                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular         │
│                                               sunt corecte și complete                                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declarația │                                                                               │
├──────────────┬───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│Funcția       │                                                                     │                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            Ștampila             │
│Semnătura     │                                                                     │                                 │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                    Se completează de personalul organului fiscal                                     │
├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Organ fiscal         │                                                                                                │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│Număr înregistrare   │                                               │Data înregistrare │  │  │/ │  │  │/ │  │  │  │  │
├─────────────────────┴────────────────────┬──────────────────────────┴──────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Numele persoanei care a verificat         │                                                                           │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Cod: 14.13.01.10.12
 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

    Instrucțiuni de completare a formularului (096) "Declarație
de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA
în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui
an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut
la art. 152 din Codul fiscal" 

    Formularul (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

    Plafonul de scutire prevăzut de lege este de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv de 119.000 lei.

    Formularul (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" se depune la organul fiscal competent, până la data de 20 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

   - un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

   - un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

    Completarea formularului se face astfel:

    Secțiunea I "Date de identificare a persoanei impozabile"

    Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

    Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligația de a depune decontul de taxă pe valoarea adăugată.

    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

    Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

    Secțiunea II "Reprezentare prin împuternicit" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

    Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului.

    Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

    Secțiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Codul fiscal.

    Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni. 

   ANEXA Nr. 3 

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
și de arhivare a formularului (096) "Declarație de mențiuni
privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul
persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui
an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" 

   1. Denumire: "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" (096)

   2. Cod: 14.13.01.10.12

   3. Format: A4/t1

   4. Caracteristici de tipărire:

   - pe o singură față;

   - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

   5. U.M.: set (o filă)

   6. Se difuzează: gratuit.

   7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

   8. Se întocmește:

   - în 2 exemplare;

   - de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de împuternicitul/reprezentantul legal.

   9. Circulă:

   - originalul la organul fiscal;

   - copia la contribuabil.

   10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

 

 

sus ñ

 

 

 inapoi la ordine ANAF Û