ordin 1529 2012 ANAF

Order 1529/2012 ANAF - Befehl 1529/2012 ANAF

keylinks: anexa 1 (FORMULAR)

Ordin nr. 1529 din 10/10/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 16/10/2012, Intrare in vigoare: 16.10.2012

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1563 alin. (11) și (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă modelul și conținutul formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", cod: 14.13.01.10.11/s.i., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucțiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 
 

 

 

ANEXĂ
 

  

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil...\toate declaratiile\notif_097_2012.pdf

  

ANEXA Nr. 2 

Instrucțiuni de completare a formularului (097)
"Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" 

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care au obligația să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 1563 alin. (11) și (12) din Codul fiscal.

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se utilizează și în situația prevăzută de art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, depășește plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent și care continuă aplicarea sistemului ca urmare a faptului că cifra de afaceri nu a depășit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzut de lege:

a) pentru intrarea în sistem;

- până pe 25 octombrie 2012, inclusiv - persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul de 2.250.000 lei;

- până pe 25 ianuarie 2013, inclusiv - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012 și a căror cifră de afaceri realizată nu depășește plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

- până pe 25 ianuarie, inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;

b) pentru ieșirea din sistem - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea "I. Felul notificării"

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Secțiunea "II. Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.

Caseta "Cod de înregistrare în scopuri de TVA" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 153 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligația de a notifica organul fiscal.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secțiunea "III. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, și se înscrie numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii.

Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Secțiunea "IV. Aplicarea sistemului TVA la încasare" se completează de către persoana impozabilă care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care are obligația să notifice organului fiscal faptul că cifra de afaceri realizată, calculată potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depășește plafonul de 2.250.000 lei, după cum urmează:

a) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depășește plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit dispozițiilor art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 octombrie 2012, inclusiv;

b) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA până la sfârșitul anului 2012 nu depășește plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv;

c) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu depășește plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv;

d) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri realizată în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depășit plafonul, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 25 ianuarie inclusiv, potrivit art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, întrucât cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 nu depășește plafonul, nu aplică pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în considerare operațiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate să depună notificarea în condițiile lit. a).

Secțiunea "V. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare și a cărei cifră de afaceri, calculată potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, depășește în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. 

ANEXA Nr. 3 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (097)
"Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" 

1. Denumire: (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

2. Cod: 14.13.01.10.11/s.i.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru intrarea/ieșirea în/din sistemul TVA la încasare. Se utilizează și în situația prevăzută la art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

8. Se întocmește în două exemplare, de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la persoana impozabilă.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û