ordin 1607 2009 ANAF

Order 1607/2009 ANAF - Befehl 1607/2009 ANAF

keylinks: se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2009, ANEXĂ

Ordin nr. 1607 din 26/10/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 05/11/2009

 

 

   Având în vedere prevederile art. 81 și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,


    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. Anexa nr. 2 "Declarație privind impozitul pe profit" se înlocuiește cu anexa nr. 1.

   2. Anexa nr. 9 "Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04" se înlocuiește cu anexa nr. 2.

   3. Anexa nr. 15 "Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat" se modifică după cum urmează:

   a) la pozițiile 26 și 27, textul prevăzut la rubrica "Temei legal" se înlocuiește cu textul: "Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc";

   b) poziția 28 "Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc" se abrogă.

   4. La anexa nr. 17 "Nomenclatorul privind accizele", după poziția 21 se introduce o nouă poziție, poziția 22, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 3.

 

   Art. II. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

   (2) Prevederile art. I pct. 1 și 2 se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2009.

 

   Art. III. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 
 
 
 

 

ANEXĂ
 

ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 101/2008)

    ___________

   *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

   

┌────────────────────┐                                          DECLARAȚIE
│      
SIGLA        │                                  PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT                                  101
│Agenția Națională de│
│Administrare Fiscală│                                        ANUL ┌─┬─┬─┬─┐
└────────────────────┘                                             └─┴─┴─┴─┘
[] Declarație rectificativă                        [] Se completează cu "X" în cazul contribuabililor care definitivează
   Se completează cu X în cazul                       închiderea exercițiului financiar anterior până la data de 25
   declarațiilor rectificative                        februarie inclusiv a anului următor celui de raportare.
 

   A. Date de identificare a plătitorului

   

 Cod de identificare fiscală ┌──┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  Cod CAEN ┌─┬─┬─┬─┐
                             └──┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                           └─┴─┴─┴─┘
 Denumire ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
          └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Județ    ┌──────────────────┐ Localitate ┌──────────────────┐ Strada ┌────────────────┐ Număr ┌──┐ Bloc ┌──┐ Scara ┌─┐
          └──────────────────┘            └──────────────────┘        └────────────────┘       └──┘      └──┘       └─┘
      Ap. ┌──┐ Cod poștal ┌────────┐ Sector ┌─┐ Telefon ┌────────────┐ Fax ┌───────────┐ E-mail ┌─────────────────────┐
          └──┘            └────────┘        └─┘         └────────────┘     └───────────┘        └─────────────────────┘
 

   B. Date privind impozitul pe profit

   

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────┐
│Nr. │                                        DENUMIRE INDICATORI                                        │    │  SUME  │
│crt.│                                                                                                   │    │- lei - │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 1  │Venituri din exploatare                                                                            │ 1  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 2  │Cheltuieli de exploatare                                                                           │ 2  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 3  │Rezultat din exploatare (rd. 1 - rd. 2)                                                            │ 3  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 4  │Venituri financiare                                                                                │ 4  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 5  │Cheltuieli financiare                                                                              │ 5  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 6  │Rezultat financiar (rd. 4 - rd. 5)                                                                 │ 6  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 7  │Venituri extraordinare                                                                             │ 7  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 8  │Cheltuieli extraordinare                                                                           │ 8  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 9  │Rezultat extraordinar (rd. 7 - rd. 8)                                                              │ 9  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│10  │Rezultat brut (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)                                                              │10  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│11  │Elemente similare veniturilor                                                                      │11  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│12  │Elemente similare cheltuielilor                                                                    │12  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│13  │Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12) │13  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│14  │Amortizare fiscală                                                                                 │14  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│15  │Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din perioada precedentă           │15  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│16  │Rezerva legală deductibilă                                                                         │16  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│17  │Provizioane fiscale                                                                                │17  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│18  │Alte sume deductibile                                                                              │18  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│19  │Total deduceri (rd. 14 la rd. 18)                                                                  │19  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│20  │Dividende primite de la altă persoană juridică română                                              │20  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│21  │Alte venituri neimpozabile                                                                         │21  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│22  │Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)                                                      │22  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│23  │Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)                                                         │23  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│24  │Cheltuieli cu impozitul pe profit                                                                  │24  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│25  │Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate                                │25  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│26  │Amenzi, confiscări, dobânzi pentru plata cu întârziere și penalități de întârziere datorate        │26  │        │
│    │către autoritățile române sau străine, altele decât cele prevăzute în contractele comerciale       │    │        │
│    │încheiate între persoane rezidente                                                                 │    │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│27  │Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege                                      │27  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│28  │Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii                 │28  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│29  │Cheltuieli cu amortizarea contabilă                                                                │29  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│30  │Cheltuieli cu provizioanele și cu rezervele care depășesc limita prevăzută de lege                 │30  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│31  │Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare            │31  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│32  │Cheltuieli cu dobânzi și diferențe de curs valutar reportate pentru perioada următoare             │32  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│33  │Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile                                                       │33  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│34  │Alte cheltuieli nedeductibile                                                                      │34  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│35  │Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 34)                                                  │35  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│36  │Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii  │36  │        │
│    │(rd. 23 + rd. 35)                                                                                  │    │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│37  │Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare                        │37  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│38  │Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți                                                  │38  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│39  │Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd. 36 + rd. 37 - rd. 38)        │39  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│40  │Total impozit pe profit (rd. 40.1 la rd. 40.2), din care:                                          │40  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│40.1│Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%                                             │40.1│        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│40.2│Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de      │40.2│        │
│    │noapte, a discotecilor și a cazinourilor sau pariurilor sportive                                   │    │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│41  │Total credit fiscal (rd. 41.1 la rd. 41.3)                                                         │41  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│41.1│Credit fiscal extern                                                                               │41.1│        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│41.2│Impozit pe profit scutit                                                                           │41.2│        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│41.3│Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare                            │41.3│        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│42  │Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat și burse    │42  │        │
│    │private (rd. 40 - rd. 41 )                                                                         │    │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│43  │Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege          │43  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│44  │Impozit pe profit anual (rd. 42 - rd. 43)                                                          │44  │        │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────┘
 

   C. Date privind definitivarea impozitului pe profit anual:

   I. Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

   

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────┐
│ 1  │Impozit pe profit anual (se preia suma de la rd. 44)                                               │ 1  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 2  │Impozit minim anual                                                                                │ 2  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 3  │Impozit pe profit datorat                                                                          │ 3  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 4  │Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se   │ 4  │        │
│    │regăsește în indicatorii din formular                                                              │    │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 5  │Plăți anticipate în contul impozitului pe profit declarate trimestrial prin formularul 100         │ 5  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 6  │Diferența de impozit pe profit datorat [rd. 3 - (rd. 4 + rd. 5)]                                   │ 6  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 7  │Diferența de impozit pe profit de recuperat [(rd. 4 + rd. 5) - rd. 3]                              │ 7  │        │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────┘
 

   II. Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

   

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────┐
│ 1  │Impozit pe profit anual (se preia suma de la rd. 44)                                               │ 1  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 2  │Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se   │ 2  │        │
│    │regăsește în indicatorii din formular                                                              │    │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 3  │Impozit pe profit declarat pentru trimestrele I-III prin formularul 100                            │ 3  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 4  │Impozit pe profit declarat pentru trimestrul IV prin formularul 100                                │ 4  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 5  │Impozit minim declarat pentru anul de raportare prin formularul 100, reprezentând impozit pe profit│ 5  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 6  │Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100│ 6  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 7  │Impozit minim declarat pentru anul de raportare prin formularul 100, reprezentând impozit          │ 7  │        │
│    │pe veniturile microîntreprinderilor                                                                │    │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 8  │Diferența de impozit pe profit [rd. 1 - (rd. 2 + rd. 3 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7)]                   │ 8  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│ 9  │Impozit minim pentru trimestrul IV                                                                 │ 9  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│10  │Diferența de impozit pe profit datorat (se preia suma de la rd. 8, dacă rd. 8 > rd. 9)             │10  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│11  │Impozit minim datorat (se preia suma de la rd. 9, dacă rd. 8 < rd.9)                               │11  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│12  │Diferența de impozit pe profit de recuperat [(rd. 2 + rd. 3 + rd. 6) - rd. 1]                      │12  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│13  │Diferență rezultată din regularizare:                                                              │13  │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│13.1│Impozit pe profit datorat final [rd. 10 + (rd. 11 - rd. 4) - rd. 12]                               │13.1│        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┤
│13.2│Impozit pe profit de recuperat final [rd. 12 - (rd. 11 - rd. 4) - rd. 10]                          │13.2│        │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────┘

   Cod bugetar: ┌───────────────────────────┐
                └───────────────────────────┘
   Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data
depunerii acesteia, în condițiile legii.
   Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și
complete.

                                                                                                  Semnătura și ștampila
Nume, Prenume:     ┌───────────────────────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────┘                                 │                     │
Funcția/Calitatea: ┌───────────────────────────────────────────┐                                 │                     │
                   └───────────────────────────────────────────┘                                 └─────────────────────┘
 
LOC rezervat organului fiscal        Nr. înregistrare: ┌────────────────────────┐       Data: ┌────────────────────────┐
                                                       └────────────────────────┘             └────────────────────────┘
 

    Număr de operator de date cu caracter personal 1067

    Cod 14.13.01.04 

   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 101/2008) 

    INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 101 "Declarație privind impozitul
pe profit", cod 14.13.01.04 

   I. Depunerea declarației

   1. Declarația privind impozitul pe profit se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor.

    Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exercițiului financiar anterior, organizațiile nonprofit, precum și contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și a plantelor tehnice, din pomicultură și viticultură au obligația să completeze și să depună declarația privind impozitul pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

    Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și care au definitivat închiderea exercițiului financiar anterior până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare depun declarația anuală de impozit pe profit fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.

    În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru impozitul pe profit datorat de către contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și reținut de persoana juridică responsabilă nu se completează și nu se depune declarația anuală de impozit pe profit.

    Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligația să completeze și să depună declarația privind impozitul pe profit până la data depunerii situațiilor financiare la registrul comerțului.

    La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor referitoare la impozitul minim, se vor avea în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

    În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.

   2. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență.

    Formularul se depune în format hârtie, semnat și ștampilat conform legii, cu codificarea informației prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   II. Completarea declarației

   1. Perioada de raportare

    În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declarația (de exemplu: 2009).

   2. Secțiunea A "Date de identificare a plătitorului"

    În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

    În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

    În prima căsuță se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

    În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea plătitorului.

    Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

   3. Secțiunea B "Date privind impozitul pe profit"

    Rândurile 1-10 - se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidența contabilă a contribuabililor. La rândul 2, "Cheltuieli de exploatare" se înscriu și cheltuiala cu impozitul pe profit, precum și cheltuiala cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal devin plătitori de impozit pe profit potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul "-" (minus).

    Rândul 11 - se completează cu sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratării sau transpunerii, și care devin impozabile la data încasării/plății acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. De asemenea, se completează și cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), alin. (51) și alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Totodată, acest rând se completează și cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

    Rândul 12 - se completează cu sumele reprezentând diferențe nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratării sau transpunerii la data încasării/plății acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Se completează și cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare și valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rămase de recuperat, corespunzător duratei inițiale de amortizare, după caz. De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

    Rândul 14 - se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 15 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile și diferențele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 32 din declarația privind impozitul pe profit depusă pentru anul anterior.

    Rândul 16 - se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creșterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 17 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.

    Rândul 18 - se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozițiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 20 - se completează cu veniturile financiare reprezentând dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.

    Rândul 21 - se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândul 20, prevăzute la art. 20 și 201 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 24 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate în evidența contabilă. În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal devin plătitori de impozit pe profit potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, la acest rând se înscriu și sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor înregistrate în evidența contabilă.

    Rândul 25 - se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/veniturile realizat/realizate în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidența contabilă.

    Rândul 26 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 27 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depășește limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat și cu bursele private, efectuate potrivit legii și înregistrate în contabilitate.

    Rândul 29 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate.

    Rândul 30 - se înscriu toate sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor și a rezervelor, peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 32 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile și cu diferențele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 33 - se completează cu valoarea cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri neimpozabile, cu excepția celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 34 - se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

   - depășirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), g), h), i);

   - cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), b), i) și p);

   - alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

    Rândul 37 - se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 alin. (2) și art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru tranzacțiile efectuate până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

    Rândul 38 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare atât din activitățile din România, cât și din cele din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 alin. (2) și art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru tranzacțiile efectuate până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

    Rândul 40.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.

    Rândul 40.2 - se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în condițiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Rândul 41.1 - se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obțin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reținere la sursă, venituri impuse atât în România, cât și în statul străin, respectiv:

   1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reținere la sursă și virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;

   2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, la:

   - profiturile impozabile obținute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal;

   - celelalte venituri obținute în acel stat străin.

    Rândul 41.2 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profit realizat din activitatea desfășurată pe durata de existență a zonei defavorizate etc.

    Rândul 41.3 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislației în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea și/sau mecenatul și cu bursele private, efectuate potrivit legii.

    Rândul 43 - se înscriu sumele reprezentând cheltuieli cu sponsorizarea și/sau mecenatul în limitele și în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu bursele private, potrivit legii.

   4. Secțiunea C "Date privind definitivarea impozitului pe profit anual"

   4.1. Punctul I se completează de către contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

    Rândul 1 - se preia suma înscrisă la rândul 44, reprezentând impozitul pe profit anual.

    Rândul 2 - se înscrie suma reprezentând impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, de către contribuabilii obligați la plata acestuia în conformitate cu prevederile legale mai sus invocate. Pentru anul 2009 se va recalcula corespunzător perioadei 1 mai-31 decembrie 2009.

    Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (4) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu completează acest rând, având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din același act normativ, aceștia nu datorează impozit minim.

    Rândul 3 - se compară suma înscrisă la rândul 1 cu suma înscrisă la rândul 2 și se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat la nivelul sumei celei mai mari.

    La compararea sumelor se vor avea în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art. 18 alin. (2) din aceeași lege prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârșitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, efectuează comparația impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, determinat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

    Rândul 4 - se înscrie suma reprezentând diferența de impozit pe profit stabilită de organele de inspecție fiscală pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular.

    Rândul 5 - se înscriu sumele reprezentând plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În situația în care în anul fiscal de raportare sumele au fost corectate prin depunerea unei declarații rectificative (formularul 710 "Declarație rectificativă"), se vor avea în vedere sumele corectate.

   4.2. Punctul II se completează de către contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

    Rândul 1 - se preia suma înscrisă la rândul 44, reprezentând impozitul pe profit anual.

    Rândul 2 - se înscrie suma reprezentând diferența de impozit pe profit stabilită de organele de inspecție fiscală pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular.

    Rândul 3 - se înscriu sumele reprezentând impozitul pe profit datorat, declarate prin formularul 100, pentru trimestrele I, II și III, în anul fiscal de raportare (se vor prelua sumele înscrise la rd. 1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). Acest rând se completează în situația în care, pentru trimestrele I, II și III, în anul fiscal de raportare nu se datorează impozit minim (rd. 1.1 din formularul 100 nu este completat). În situația în care sumele au fost corectate prin depunerea unei declarații rectificative (formularul 710 "Declarație rectificativă"), se vor avea în vedere sumele corectate.

    Rândul 4 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit, declarată prin formularul 100, pentru trimestrul IV, de către contribuabilii care definitivează închiderea exercițiului financiar anterior până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor celui de raportare. În situația în care suma a fost corectată prin depunerea unei declarații rectificative (formularul 710 "Declarație rectificativă"), se va înscrie suma corectată.

    Rândul 5 - se înscriu sumele reprezentând impozitul minim, declarate trimestrial prin formularul 100 de către contribuabilii obligați la plata acestuia, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare (se vor prelua sumele înscrise la rd. 1.1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). În situația în care sumele au fost corectate prin depunerea unei declarații rectificative (formularul 710 "Declarație rectificativă"), se vor avea în vedere sumele corectate.

    Rândul 6 - se înscriu sumele reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare (se vor prelua sumele înscrise la rd. 1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). Acest rând se completează în situația în care, pentru trimestrele I, II și III, în anul fiscal de raportare nu se datorează impozit minim (rd. 1.1 din formularul 100 nu este completat). În situația în care sumele au fost corectate prin depunerea unei declarații rectificative (formularul 710 "Declarație rectificativă"), se vor avea în vedere sumele corectate.

    Rândul 7 - se înscriu, pentru anul de raportare, sumele reprezentând impozitul minim, declarate trimestrial prin formularul 100 de către microîntreprinderile obligate la plata acestuia în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1071 din același act normativ. În situația în care sumele au fost corectate prin depunerea unei declarații rectificative (formularul 710 "Declarație rectificativă"), se vor avea în vedere sumele corectate.

    Rândul 9 - se completează cu impozitul minim aferent trimestrului IV, prevăzut la art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Suma înscrisă la rd. 8 "Diferența de impozit pe profit" se compară cu suma înscrisă la rd. 9 "Impozit minim pentru trimestrul IV". În funcție de rezultatul comparării, suma mai mare se preia la rândul 10 sau 11, după caz.

    Rândul 10 - se înscrie suma de la rândul 8, în situația în care se datorează impozit pe profit stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă suma înscrisă la rândul 8 este mai mare decât suma înscrisă la rândul 9.

    Rândul 11 - se preia suma de la rândul 9, în situația în care suma înscrisă la rândul 8 este mai mică decât suma înscrisă la rândul 9, sumă reprezentând impozitul minim aferent trimestrului IV. 

   ANEXA Nr. 3 

    NOMENCLATORUL PRIVIND ACCIZELE

   

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │                    Denumire creanță fiscală                     │                   Temei legal                   │
│crt.│                                                                 │                                                 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│"22 │Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte│Art. 2211 din Legea
nr. 571/2003, cu modificările│
│    │de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007                   │și completările ulterioare"                      │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
 

 

 

 

 

 sus ñ

 

 

 inapoi la ordine ANAF Û