ordin 1614 2009 ANAF

Order 1614/2009 ANAF - Befehl 1614/2009 ANAF

keylinks: Instrucțiuni din 22/06/2009 privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO

Ordin nr. 1614 din 22/06/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 13/07/2009

 

 În vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit comunitar/comun prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, și în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

    în aplicarea normelor tehnice privind regimul de tranzit comunitar/comun aprobate prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

    în vederea punerii în aplicare a cerințelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autoritățile vamale, privind mărfurile care tranzitează teritoriul vamal al Comunității,

    în vederea punerii în aplicare a controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce privește siguranța și securitatea la frontiera vamală a Comunității,

    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,    vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:


 

   Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.

 

   Art. 3. - Autorizațiile de acces al operatorilor economici la aplicația NCTS-RO emise până la data publicării prezentului ordin își păstrează valabilitatea.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 
 
 
 

 

ANEXĂ
 

 

Instrucțiuni din 22/06/2009 privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO,

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 13/07/2009

 

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale


   1. Noul sistem computerizat de tranzit, (NCTS), folosit în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și de părțile contractante ale Convenției privind regimul de tranzit comun, permite depunerea declarațiilor de tranzit cu/fără elemente de siguranță și securitate prin mijloace electronice, urmărirea și gestionarea tuturor operațiunilor de tranzit comunitar/comun.

   2. Depunerea declarației de tranzit cu/fără elemente de siguranță și securitate prin mijloace electronice, prin intermediul componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO se poate face de către operatorii economici - principali obligați, expeditori agreați, destinatari agreați sau reprezentanții acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, atât în procedură normală, cât și în procedură simplificată.

   3. Pentru utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO destinată operatorilor economici este necesar ca aceștia să îndeplinească cerințele tehnice hardware și software, prezentate în anexa nr. 1. 

   CAPITOLUL II
  Procedura de autorizare a accesului la componenta de gestiune a
tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO

 

   A. Condiții de acces

   4. Accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO se realizează pe baza unei autorizații eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

   B. Dosarul de autorizare

   5. Autorizația de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societății comerciale, sediul, codul unic de înregistrare, numele, prenumele și funcțiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială, iar dacă este cazul, numărul și data autorizației de acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO de care beneficiază. Declararea mărfurilor în procedură simplificată în componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO se solicită numai în cazul în care operatorul economic este autorizat în calitate de expeditor sau destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regim de tranzit comun. În acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO se depune de societatea autorizată în calitate de expeditor/destinatar agreat sau, după caz, de către comisionarul în vamă desemnat de societate să efectueze formalitățile vamale. Cererea se transmite la Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, împreună cu:

   a) formularul unic de înregistrare la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

   b) lista cu direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV) pe lângă care se solicită autorizarea și lista persoanelor desemnate să depună declarații de tranzit în aplicația NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

   c) o declarație, în cazul expeditorilor și destinatarilor agreați, în care se specifică dacă declararea mărfurilor în tranzit se face apelându-se la serviciile unui comisionar în vamă, dacă este cazul;

   d) o declarație-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

   e) o copie de pe autorizația de expeditor sau destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regim de tranzit comun, dacă este cazul.

   6. Dacă declararea mărfurilor în tranzit pentru un expeditor sau destinatar agreat se face de către un comisionar în vamă, atunci se procedează astfel:

   a) toate documentele menționate la pct. 5 lit. a)-e) se vor depune de către comisionarul în vamă, atunci când acesta nu deține autorizație de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO în calitate de principal obligat;

   b) atunci când comisionarul în vamă deține autorizație de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO în calitate de principal obligat, la cerere se vor anexa documentele menționate la pct. 5 lit. a) și c), completate de expeditorul/destinatarul agreat;

   c) operatorii economici - principali obligați, expeditori agreați, destinatari agreați sau reprezentanții acestora - vor specifica pentru fiecare persoană desemnată să depună declarații de tranzit în aplicația NCTS-RO, conform anexei nr. 4, procedura de declarare a mărfurilor: procedură normală sau procedură simplificată. Astfel că un utilizator al aplicației NCTS-RO care depune declarații de tranzit în procedură normală nu are dreptul să depună declarații de tranzit și în procedură simplificată.

   C. Emiterea autorizației de acces

   7. După verificarea documentelor menționate la lit. B se întocmește autorizația de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO, în două exemplare, și se semnează de către directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului analiza și optimizarea aplicațiilor informatice din cadrul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală. Solicitantul va depune o copie a autorizației de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO la DJAOV/BV pe lângă care își va desfășura activitatea, împreună cu lista utilizatorilor desemnați să depună declarații de tranzit.

    Autorizația de acces va conține informații privind numărul de identificare și înregistrare al operatorului economic - EORI, numele certificatului digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic și parola de acces aferentă acestuia. Împreună cu autorizația de acces se vor transmite și:

   a) fișierul ce conține certificatul digital;

   b) lista cheilor de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO pentru fiecare utilizator desemnat să depună declarații de tranzit la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator și parolă, cu recomandarea ca parola să fie modificată de utilizator după prima conectare.

   D. Extinderea autorizației de acces

   8. În situația în care solicitantul beneficiază de o autorizație de acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, se întocmește de Autoritatea Națională a Vămilor o extindere a autorizației de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO, în două exemplare, și se semnează de directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. Extinderea autorizației de acces va conține informații privind numărul de identificare și înregistrare al operatorului economic - EORI, numele certificatului digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic și parola de acces aferentă acestuia. Împreună cu extinderea autorizației se vor transmite și:

   a) fișierul ce conține certificatul digital, dacă este cazul;

   b) lista cheilor de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO pentru fiecare utilizator desemnat să depună declarații de tranzit la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator și parolă, cu recomandarea ca parola să fie modificată de utilizator după prima conectare.

   E. Suspendarea, revocarea și anularea autorizației/extinderii autorizației de acces

   9. Autoritatea Națională a Vămilor poate suspenda autorizația/extinderea autorizației, dacă:

   a) titularul solicită suspendarea;

   b) titularul nu respectă regulile și condițiile tehnice impuse de cerințele Sistemului informatic integrat vamal. Înainte de a dispune suspendarea autorizației/extinderii autorizației, Autoritatea Națională a Vămilor pune în vedere titularului să își îndeplinească obligațiile și stabilește un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu își îndeplinește obligațiile în termenul stabilit, Autoritatea Națională a Vămilor suspendă autorizația/extinderea autorizației pe o perioadă de la 3 la 12 luni. Dacă în această perioadă titularul își îndeplinește obligațiile, Autoritatea Națională a Vămilor poate ridica măsura suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu își îndeplinește obligațiile, Autoritatea Națională a Vămilor anulează autorizația/extinderea autorizației.

   10. Autoritatea Națională a Vămilor poate anula sau revoca autorizația/extinderea autorizației în condițiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului. Autoritatea Națională a Vămilor poate dispune anularea autorizației/extinderii autorizației și atunci când titularul nu respectă regulile de funcționare, securitate și confidențialitate a datelor impuse de cerințele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.

   11. Decizia de suspendare, revocare sau anulare conține data de la care măsura intră în vigoare și este transmisă titularului.

   F. Actualizarea datelor privind autorizația/extinderea autorizației de acces

   12. Autorizația de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO se actualizează la cererea titularului, atunci când:

   a) titularul prezintă date referitoare la: extinderea activității la alte DJAOV/BV, suspendarea activității la una/unul dintre DJAOV/BV transmise anterior, actualizări în lista personalului desemnat să depună declarația de tranzit la DJAOV/BV sau altele asemenea;

   b) au survenit modificări față de situația inițială privind declararea mărfurilor în tranzit;

   c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate ori actualizate. 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale


   13. Operatorul economic va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO.

   14. Operatorul economic care a obținut autorizația de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO și nu a beneficiat de acces la această aplicație va parcurge toți pașii prevăzuți în Instrucțiunile de instalare și configurare ale aplicației NCTS-RO prin conexiuni internet, publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale a Vămilor.

   15. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizației se va transmite în scris Autorității Naționale a Vămilor de operatorul economic, în termen de 24 de ore de la producerea ei, cu completarea corespunzătoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 și 5.

   16. Autoritatea Națională a Vămilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, în cazuri justificate, pe bază de protocol încheiat între părți, utilizarea altor soluții de transport al datelor de la client la serverul NCTS-RO, instalat la sediul Autorității Naționale a Vămilor.

   17. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

   18. Autoritatea Națională a Vămilor va informa operatorii economici, prin publicații pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la aplicația NCTS-RO, aprobate prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

   ANEXA Nr. 1
la instrucțiuni 

    CERINȚE TEHNICE
pentru utilizarea componentei de gestiune a tranzitului
comunitar/comun din aplicația NCTS-RO 

    Hardware

    > Pentium IV

   - 512 M RAM

   - 40 G HDD

   - USB

    > Conexiune internet stabilă (128 Kbps), nerecomandat dial-up

    > Imprimantă laser (600 Dots/inch)

    > Cititor de coduri de bare (opțional) - Standardul ISO EAN 128

    Software

    > Windows 2000 sau XP

    > Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară

    > Java Runtime Environment versiunea 1.4.2.06 (disponibilă pe adresa ftp://80.96.3.90)

    > VPN Secure Client (disponibil pe adresa ftp://80.96.3.90)

    > Acrobat Reader PDF - versiunea 6.0 sau superioară 

   ANEXA Nr. 2
la instrucțiuni 

    Nr. .................. din ....................

    Către Autoritatea Națională a Vămilor

    Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală 

    CERERE DE AUTORIZARE
pentru acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun
din cadrul aplicației NCTS-RO 

    Societatea Comercială ....................................., CUI ............................., cu sediul în ............................................., adresa ......................................., reprezentată legal de ........................................, având funcția de .........................., beneficiar al autorizației de acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO nr.* ................./data ...................,

    solicităm autorizarea pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO.

   

                                       declarare în procedură**
                            normală                           simplificată
                               []                                   []

                                                                  Numele, prenumele, funcția
                                                        ..............................................
                                                                    Semnătura și ștampila
                                                        ..............................................
 

   

   * Se completează doar de operatorii economici beneficiari ai unei autorizații de acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO.

   ** Se bifează căsuța corespunzătoare. 

   ANEXA Nr. 3
la instrucțiuni

   

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR                                                                        │
│DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ                                   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                   FORMULAR DE ÎNREGISTRARE LA COMPONENTA DE GESTIUNE A TRANZITULUI                    │
│                                 COMUNITAR/COMUN DIN APLICAȚIA NCTS-RO                                 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(*) Se completează de către A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat.                  │
├───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│NUMĂR DE IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE AL           │                                                   │
│OPERATORULUI ECONOMIC (EORI)                       │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**                         │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│NUME                                               │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│FORMĂ SOCIETATE                                    │[] S.A.                                            │
│                                                   │[] S.R.L.                                          │
│                                                   │[] ALTELE                                          │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ADRESĂ                                             │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│COD POȘTAL (ZIP)                                   │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ORAȘ/LOCALITATE                                    │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│SECTOR/JUDEȚ                                       │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ȚARĂ                                               │ROMÂNIA                                            │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│TELEFON                                            │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│FAX                                                │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│E-MAIL                                             │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│NUME REPREZENTANT LEGAL                            │                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│TIP SOCIETATE                                      │[] PRINCIPAL OBLIGAT                               │
│                                                   │[] EXPEDITOR AGREAT                                │
│                                                   │[] DESTINATAR  AGREAT                              │
│                                                   │[] REPREZENTANT                                    │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAȚII DE ACCES LA         │[] DA         Nr. autorizație:           Data:     │
│COMPONENTA NCTS/TIR DIN APLICAȚIA NCTS-RO          │[] NU                                              │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│DATA INTRODUCERII ÎN NCTS                          │(*)                                                │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│DATA IEȘIRII DIN NCTS                              │(*)                                                │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│SOCIETATE                                          │AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR                    │
│                                                   │                                                   │
│SEMNĂTURĂ                          ȘTAMPILĂ        │SEMNĂTURĂ                          ȘTAMPILĂ        │
│                                                   │                                                   │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
 

   ** Se preia din certificatul de înregistrare. 

   ANEXA Nr. 4
la instrucțiuni 

    LISTA
DJAOV/BV NCTS/TIR pe lângă care se solicită autorizarea și a
persoanelor desemnate să depună declarații de tranzit*

   

┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┐
│    │               DJAOV/BV                │PERSOANE DESEMNATE│       TIP       │     VALABILITATE**      │
│Nr. │                                       │                  │    PROCEDURĂ    │                         │
│crt.├────────┬──────────────────────────────┼────────┬─────────┼─────────────────┼────────────┬────────────┤
│    │  Cod   │           Denumire           │  Nume  │ Prenume │  (N - normală,  │Data început│Data sfârșit│
│    │        │                              │        │         │S - simplificată)│ zz/ll/aaaa │ zz/ll/aaaa │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. BRAȘOV - ROBV                                                                              │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROBV0300│ALBA IULIA                    │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROBV0900│BRAȘOV                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROBV5600│MIERCUREA-CIUC                │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROBV5610│ODORHEIU SECUIESC             │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROBV7820│SFÂNTU GHEORGHE               │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROBV7900│SIBIU                         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  7 │ROBV7910│SIBIU - AEROPORT              │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  8 │ROBV8800│TÂRGU MUREȘ                   │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  9 │ROBV8820│TÂRGU MUREȘ - AEROPORT        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. BUCUREȘTI - ROBU                                                                           │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROBU1030│OTOPENI CĂLĂTORI              │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROBU1040│BĂNEASA - AEROPORT            │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROBU1200│ANTREPOZITE                   │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROBU1400│TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII          │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROBU3910│GIURGIU                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROBU3980│ZONA LIBERĂ GIURGIU           │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  7 │ROBU7100│PLOIEȘTI                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  8 │ROBU1380│POȘTĂ                         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  9 │ROBU8600│TÂRGOVIȘTE                    │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. CLUJ - ROCJ                                                                                │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROCJ0500│BAIA MARE                     │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROCJ0400│BISTRIȚA                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROCJ1800│CLUJ-NAPOCA                   │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROCJ1810│CLUJ-NAPOCA - AEROPORT        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROCJ4310│HALMEU                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROCJ6570│ORADEA                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  7 │ROCJ6580│ORADEA - AEROPORT             │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  8 │ROCJ7810│SATU MARE                     │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  9 │ROCJ8000│SIGHET                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 10 │ROCJ9700│ZALĂU                         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. CRAIOVA - ROCR                                                                             │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROCR0310│ALEXANDRIA                    │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROCR1700│CALAFAT                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROCR1720│BECHET                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROCR2000│CORABIA                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROCR2100│CRAIOVA                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROCR7000│PITEȘTI                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  7 │ROCR7270│PORȚILE DE FIER I             │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  8 │ROCR7280│ORȘOVA                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  9 │ROCR7700│RÂMNICU VÂLCEA                │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 10 │ROCR8210│SLATINA                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 11 │ROCR8810│TÂRGU JIU                     │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 12 │ROCR9000│DROBETA-TURNU SEVERIN         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 13 │ROCR9100│TURNU  MĂGURELE               │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. CONSTANȚA - ROCT                                                                           │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROCT1710│CĂLĂRAȘI                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROCT1900│CONSTANȚA-SUD AGIGEA          │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROCT1970│CONSTANȚA - PORT              │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROCT5100│MIHAIL KOGĂLNICEANU - AEROPORT│        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROCT5400│MANGALIA                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROCT8220│SLOBOZIA                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. GALAȚI - ROGL                                                                              │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROGL0700│BRĂILA                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROGL0710│ZONA LIBERĂ BRĂILA            │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROGL1500│BUZĂU                         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROGL3600│FOCȘANI                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROGL3610│OANCEA                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROGL3800│GALAȚI - DOCURI               │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  7 │ROGL3810│ZONA LIBERĂ GALAȚI            │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  8 │ROGL8900│TULCEA                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  9 │ROGL3850│GIURGIULEȘTI                  │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. IAȘI - ROIS                                                                                │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROIS0100│ALBIȚA                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROIS0600│BACĂU                         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROIS1600│BOTOȘANI                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROIS2700│DORNEȘTI                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROIS4650│IAȘI                          │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROIS4660│IAȘI - AEROPORT               │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  7 │ROIS4800│PAȘCANI                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  8 │ROIS4990│SCULENI                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  9 │ROIS1610│STÂNCA COSTEȘTI               │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 10 │ROIS7400│PIATRA-NEAMȚ                  │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 11 │ROIS8200│SIRET                         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 12 │ROIS8230│SUCEAVA                       │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 13 │ROIS9610│VASLUI                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┤
│    │D.R.A.O.V. TIMIȘOARA - ROTM                                                                           │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┤
│  1 │ROTM0200│ARAD                          │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  2 │ROTM0230│ARAD AERO                     │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  3 │ROTM2300│ZONA LIBERĂ CURTICI           │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  4 │ROTM8100│DEVA                          │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  5 │ROTM5010│JIMBOLIA                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  6 │ROTM5510│MORAVIȚA                      │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  7 │ROTM7600│REȘIȚA                        │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  8 │ROTM8720│TIMIȘOARA - BAZĂ              │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│  9 │ROTM8730│TIMIȘOARA - AEROPORT          │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 10 │ROTM8750│LUGOJ                         │        │         │                 │            │            │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 11 │ROTM6100│NAIDĂȘ                        │        │         │                 │            │            │
└────┴────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┘
 

   *) Se vor completa numai birourile vamale și utilizatorii pe lângă care operatorii economici își vor desfășura activitatea.

   **) Data de sfârșit, data la care operatorii economici încetează de a depune declarații de tranzit. Data de început, data de la care operatorii economici vor depune declarații de tranzit pe lângă birourile vamale în care își vor desfășura activitatea. (Se completează de ANV.) 

   ANEXA Nr. 5
la instrucțiuni 

    SOCIETATEA COMERCIALĂ ..................................

    Cod unic de înregistrare ........................ 

    DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
Nr. ................/data ....................... 

    privind respectarea obligațiilor ce revin utilizatorilor componentei de
gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO 

    Societatea Comercială ............................................, CUI ......................, reprezentată legal prin ............................................., având funcția de ................................., se angajează:

    În calitate de utilizator, cunoscând dispozițiile legale cu caracter general și special în materie de protecție a dreptului de proprietate, precum și sancțiunile aplicabile în cazul săvârșirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct și necondiționat obligațiile privitoare la utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO față de Autoritatea Națională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

   I. Obligațiile utilizatorului

    Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

    Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO, în condițiile pe care le consideră necesare.

    Față de cele de mai sus, ne obligăm:

   1. condiții tehnice:

   a) să deținem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condițiile stabilite prin prezentele instrucțiuni privind accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   c) să deținem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea și funcționarea normală a componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   2. resursele umane:

   a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic și vamal capabil să utilizeze componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO cu privire la normele în vigoare;

   3. confidențialitatea și securitatea datelor:

   a) să asigurăm utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO pusă la dispoziție de autoritatea vamală, la parametrii definiți de aceasta;

   b) să nu permitem accesul terților la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   c) să nu utilizăm componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice;

   d) să nu difuzăm componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO altor persoane juridice sau fizice;

   e) să nu modificăm componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

   h) să asigurăm confidențialitatea datelor și informațiilor de care luăm cunoștință prin utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO;

   4. asigurarea condițiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorității Naționale a Vămilor asupra activității desfășurate privind:

   a) respectarea obligațiilor referitoare la condițiile tehnice, comunicații și confidențialitatea și securitatea datelor;

   b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO și respectarea instrucțiunilor de lucru.

   II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Națională a Vămilor

    În cazul nerespectării obligațiilor asumate, am luat cunoștință că suntem pasibili de a suporta următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite:

   a) suspendarea autorizației de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;

   b) revocarea/anularea autorizației de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO.

    Aplicarea sancțiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă și penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârșite.

   

Data ...................                    Utilizator
                                            Funcția ............................
                                            Numele .............................
                                            Semnătura ..........................
 

 

   ANEXA Nr. 6
la instrucțiuni 

    AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

    DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ 

    Exemplar nr. ....... 

    AUTORIZAȚIE
pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului
comunitar/comun din aplicația NCTS-RO
Nr. ...................... din .................... 

   1. Denumirea și sediul solicitantului ................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

   2. EORI ..............................................................

   3. Certificat digital ..............................................

    Parolă ................................... 

    Director,
................... 

   ANEXA Nr. 7
la instrucțiuni 

    AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

    DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ 

    Exemplar nr. ....... 

    EXTINDEREA AUTORIZAȚIEI
de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun
din aplicația NCTS-RO 

   1. Denumirea și sediul solicitantului ................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

   2. EORI ..............................................................

   3. Certificat digital ..............................................

    Parolă ................................... 

    Director,
...................

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û