ordin 1615 2009 ANAF

Order 1615/2009 ANAF - Befehl 1615/2009 ANAF

keylinks: accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.898/2008, Instrucțiuni din 22/06/2009 privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO

 

Ordin nr. 1615 din 22/06/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009, Intrare in vigoare: 01.07.2009

 

    În vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, și Regulamentul (CEE) nr. 1.875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

    în aplicarea normelor tehnice privind regimul de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR aprobate prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

    în vederea punerii în aplicare a cerințelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autoritățile vamale, privind mărfurile care tranzitează teritoriul vamal al Comunității,

    în vederea punerii în aplicare a controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce privește siguranța și securitatea Comunității,

    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,


    vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:


   Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.898/2008 privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 18 decembrie 2008.

 

   Art. 3. - Autorizațiile de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO emise până la data publicării prezentului ordin își păstrează valabilitatea.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 
 
 
 

 

ANEXĂ
 

Instrucțiuni din 22/06/2009 privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO,
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/200, Intrare in vigoare: 01.07.2009

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

   1. Componenta NCTS/TIR, utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene, permite depunerea Carnetului TIR cu/fără elemente de siguranță și securitate prin mijloace electronice, urmărirea și gestionarea tuturor operațiunilor TIR de la nivelul Comunității, precum și încheierea operațiunilor TIR în cadrul Comunității.

   2. Depunerea Carnetului TIR cu/fără elemente de siguranță și securitate prin mijloace electronice și/sau terminarea, descărcarea acestuia prin intermediul aplicației NCTS-RO se pot face de operatorii economici în calitate de:

   2.1. transportatori autorizați la regimul TIR sau reprezentanți ai acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913 din 12 octombrie 1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

   2.2. destinatari agreați sau reprezentanți ai acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

   3. Pentru utilizarea componentei NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO destinată operatorilor economici este necesar ca aceștia să îndeplinească cerințele tehnice hardware și software, prevăzute în anexa nr. 1. 

   CAPITOLUL II
  Procedura de autorizare a accesului la componenta
NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO

   A. Condiții de acces

   4. Accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO se realizează pe baza unei autorizații eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

   B. Dosarul de autorizare

   5. Autorizația de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societății comerciale, sediul, codul unic de înregistrare, numele, prenumele și funcțiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială. Autorizația de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR în procedură simplificată se solicită numai în cazul în care o societate este autorizată în calitate de destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regimul TIR. În acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO se depune de către destinatarul agreat sau, după caz, de reprezentantul desemnat de operatorul economic să efectueze formalitățile vamale în numele său. Cererea se transmite la Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală împreună cu:

   a) formularul unic de înregistrare la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

   b) lista cu direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV) pe lângă care se solicită autorizarea și lista persoanelor desemnate să depună în format electronic datele din carnetele TIR în componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

   c) o declarație (împuternicire), în cazul destinatarilor agreați, în care se specifică dacă descărcarea carnetului TIR se face apelându-se la serviciile unui reprezentant;

   d) copie de pe autorizația de reprezentant sau cel puțin o împuternicire de la un transportator autorizat la regimul TIR, în situația în care accesul este solicitat de un reprezentant;

   e) copie de pe autorizația de destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regimul TIR eliberată de DJAOV/BV, dacă este cazul;

   f) o declarație-angajament completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

   C. Emiterea autorizației de acces

   6. După verificarea documentelor prevăzute la pct. 5 se întocmește de Autoritatea Națională a Vămilor autorizația de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, în două exemplare, și se semnează de directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului analiza și optimizarea aplicațiilor informatice din cadrul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală. Solicitantul va depune o copie a autorizației de acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO la DJAOV/BV pe lângă care își va desfășura activitatea, împreună cu lista utilizatorilor desemnați să depună în format electronic datele din carnetele TIR. Autorizația de acces va conține informații privind numărul de identificare și înregistrare al operatorului economic - EORI, denumirea și sediul operatorului economic, certificatul digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constând în denumirea fișierului și parola aferentă acestuia. Împreună cu autorizația se vor transmite și:

   a) fișierul ce conține certificatul digital;

   b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat să depună în format electronic datele din carnetele TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator și parolă, cu recomandarea ca parola să fie modificată de către utilizator după prima conectare.

   D. Extinderea autorizației de acces

   7. În situația în care solicitantul beneficiază de o autorizație de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO se întocmește de Autoritatea Națională a Vămilor o extindere a autorizației de acces pentru componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO, în două exemplare, și se semnează de directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. Extinderea autorizației de acces va conține informații privind numărul de identificare și înregistrare al operatorului economic - EORI, denumirea și sediul operatorului economic, certificatul digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constând în denumirea fișierului și parola aferentă acestuia. Împreună cu extinderea autorizației se vor transmite și:

   a) fișierul ce conține certificatul digital, dacă este cazul;

   b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat să depună în format electronic datele din carnetele TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator și parolă, cu recomandarea ca parola să fie modificată de utilizator după prima conectare.

   E. Suspendarea, revocarea și anularea autorizației/extinderii autorizației de acces

   8. Autoritatea Națională a Vămilor poate suspenda autorizația/extinderea autorizației, dacă:

   a) titularul solicită suspendarea;

   b) titularul nu respectă regulile și condițiile tehnice impuse de cerințele Sistemului informatic integrat vamal. Înainte de a dispune suspendarea autorizației/extinderii autorizației, Autoritatea Națională a Vămilor pune în vedere titularului să își îndeplinească obligațiile și stabilește un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu își îndeplinește obligațiile în termenul stabilit, Autoritatea Națională a Vămilor suspendă autorizația/extinderea autorizației pe o perioadă de la 3 la 12 luni. Dacă în această perioadă titularul își îndeplinește obligațiile, Autoritatea Națională a Vămilor poate ridica măsura suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu își îndeplinește obligațiile, Autoritatea Națională a Vămilor anulează autorizația/extinderea autorizației.

   9. Autoritatea Națională a Vămilor poate anula sau revoca autorizația/extinderea autorizației în condițiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului. Autoritatea Națională a Vămilor poate dispune anularea autorizației/extinderii autorizației și atunci când titularul nu respectă regulile de funcționare, securitate și confidențialitate a datelor impuse de cerințele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.

   10. Decizia de suspendare, revocare sau anulare conține data de la care măsura intră în vigoare și este transmisă titularului.

   F. Actualizarea datelor privind autorizația/extinderea autorizației de acces

   11. Autorizația de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO se actualizează la cererea titularului, atunci când:

   a) titularul prezintă date referitoare la: extinderea activității la alte DJAOV/BV, suspendarea activității la una/unul dintre DJAOV/BV transmise anterior, actualizări în lista personalului desemnat să depună în format electronic datele din carnetele TIR la DJAOV/BV sau altele asemenea;

   b) au survenit modificări față de situația inițială privind declararea carnetelor TIR;

   c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate ori actualizate. 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale

   12. Operatorul economic va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO.

   13. Operatorul economic care a obținut autorizația de acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO și nu a beneficiat de acces la această aplicație va parcurge toți pașii prevăzuți în Instrucțiunile de instalare și configurare ale aplicației NCTS-RO prin conexiuni internet, publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale a Vămilor.

   14. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizației se va transmite în scris Autorității Naționale a Vămilor de operatorul economic în termen de 24 de ore de la producerea ei, cu completarea corespunzătoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 și 5.

   15. Autoritatea Națională a Vămilor poate aproba pentru operatorii economici, pe bază de protocol încheiat între părți, utilizarea altor soluții privind schimbul de date și conectarea la aplicația NCTS-RO, decât cea pusă la dispoziție.

   16. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni. 

   ANEXA Nr. 1
la instrucțiuni 

    CERINȚE TEHNICE
pentru utilizarea componentei NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO

   

▪ Hardware

   ▪ Pentium IV

      - 512 M RAM

      - 40 G HDD

      - USB

   ▪ Conexiune internet stabilă 128 Kbps sau superioară, nerecomandat dial-up

   ▪ Imprimantă Laser (600 Dots/inch)

   ▪ Cititor de coduri de bare (opțional) - Standardul ISO EAN 128

▪ Software

   ▪ Windows 2000 sau XP

   ▪ Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară

   ▪ Java Runtime Environment versiunea 1.4.2.06 (disponibilă pe adresa ftp://80.96.3.90)

   ▪ VPN Secure Client (disponibil pe adresa ftp://80.96.3.90)

 

 

   ANEXA Nr. 2
la instrucțiuni 

    Nr. ............. din ....................

    Către Autoritatea Națională a Vămilor

    Direcția de tehnologia informației,

    comunicații și statistică vamală 

    CERERE DE AUTORIZARE
pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO

    Societatea comercială ......................................................, CUI ..........................., cu sediul în ............................., adresa ..............................., reprezentată legal de ................., având funcția de ..........................., beneficiar al autorizației de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicația NCTS-RO nr. *................./data..........................., solicităm autorizarea pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO.

   

                            declarare în procedură**

normală                                                             simplificată

[_____]                                                             [_____]

  

                                    Numele, prenumele, funcția

                                    ............................................

                                    Semnătura și ștampila

                                    ............................................

 

    ___________

   * Se completează doar de operatorii economici beneficiari ai unei autorizații de acces la aplicația NCTS-RO.

   ** Se bifează căsuța corespunzătoare. 

   ANEXA Nr. 3
la instrucțiuni

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR                                                                   │

│DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ                              │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              FORMULAR DE ÎNREGISTRARE LA COMPONENTA NCTS/TIR DIN APLICAȚIA NCTS-RO               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│(*) = se completează de A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat                  │

├───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤

│NUMĂR DE IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE AL   │                                                      │

│OPERATORULUI ECONOMIC (EORI)               │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**                 │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│NUME                                       │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│FORMĂ SOCIETATE COMERCIALĂ                 │[] SA                                                 │

│                                           │[] SRL                                                │

│                                           │[] ALTE                                               │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ADRESĂ                                     │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│COD POȘTAL (ZIP)                           │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ORAȘ/LOCALITATE                            │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│SECTOR/JUDEȚ                               │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ȚARĂ                                       │ROMÂNIA                                               │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│TELEFON                                    │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│FAX                                        │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│E-MAIL                                     │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│NUME REPREZENTANT LEGAL                    │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│TIP OPERATOR ECONOMIC                      │[] TRANSPORTATOR AUTORIZAT LA REGIMUL TIR             │

│                                           ├──────────────────────────────────────────────────────┤

│                                           │[] REPREZENTANT TRANSPORTATOR/DESTINATAR AGREAT       │

│                                           ├──────────────────────────────────────────────────────┤

│                                           │[] DESTINATAR AGREAT                                  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAȚII DE ACCES LA │[] DA               Nr. autorizație:           Data:  │

│COMPONENTA DE GESTIUNE A TRANZITULUI       │[] NU                                                 │

│COMUNITAR/COMUN DIN APLICAȚIA NCTS-RO      │                                                      │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│DATA INTRODUCERII ÎN NCTS-RO               │(*)                                                   │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│DATA IEȘIRII DIN NCTS-RO                   │(*)                                                   │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│SOCIETATE COMERCIALĂ                       │AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR                       │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│SEMNĂTURĂ              ȘTAMPILĂ            │SEMNĂTURĂ                            ȘTAMPILĂ         │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

 

   ** Se preia din certificatul de înregistrare. 

   ANEXA Nr. 4
la instrucțiuni 

    LISTA DJAOV/BV NCTS/TIR
pe lângă care se solicită autorizarea și a persoanelor
desemnate să depună carnete TIR*

   

┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┐

│    │             DJAOV/BV             │  Persoane desemnate  │  Tip procedură  │     Valabilitate**      │

│Nr. ├────────────┬─────────────────────┼───────────┬──────────┼─────────────────┼────────────┬────────────┤

│crt.│    Cod     │      Denumire       │   Nume    │ Prenume  │  (N - normală,  │Dată început│Dată sfârșit│

│    │            │                     │           │          │S - simplificată)│ zz/ll/aaaa │ zz/ll/aaaa │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. BRAȘOV - ROBV          │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROBV0300    │ALBA IULIA           │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROBV0900    │BRAȘOV               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROBV5600    │MIERCUREA-CIUC       │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROBV5610    │ODORHEIU SECUIESC    │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROBV7820    │SFÂNTU GHEORGHE      │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROBV7900    │SIBIU                │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │ROBV7910    │SIBIU - AEROPORT     │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │ROBV8800    │TÂRGU MUREȘ          │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │ROBV8820    │TÂRGU MUREȘ-AEROPORT │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. BUCUREȘTI - ROBU       │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROBU1030    │OTOPENI CĂLĂTORI     │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROBU1040    │BĂNEASA - AEROPORT   │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROBU1200    │ANTREPOZITE          │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROBU1400    │TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROBU3910    │GIURGIU              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROBU3980    │ZONA LIBERĂ GIURGIU  │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │ROBU7100    │PLOIEȘTI             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │ROBU1380    │POȘTĂ                │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │ROBU8600    │TÂRGOVIȘTE           │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. CLUJ - ROCJ            │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROCJ0500    │BAIA MARE            │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROCJ0400    │BISTRIȚA             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROCJ1800    │CLUJ-NAPOCA          │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROCJ1810    │CLUJ-NAPOCA -        │           │          │                 │            │            │

│    │            │AEROPORT             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROCJ4310    │HALMEU               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROCJ6570    │ORADEA               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │ROCJ6580    │ORADEA - AEROPORT    │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │ROCJ7810    │SATU MARE            │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │ROCJ8000    │SIGHET               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 10 │ROCJ9700    │ZALĂU                │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. CRAIOVA - ROCR         │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROCR0310    │ALEXANDRIA           │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROCR1700    │CALAFAT              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROCR1720    │BECHET               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROCR2000    │CORABIA              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROCR2100    │CRAIOVA              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROCR7000    │PITEȘTI              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │ROCR7270    │PORȚILE DE FIER I    │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │ROCR7280    │ORȘOVA               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │ROCR7700    │RÂMNICU VÂLCEA       │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 10 │ROCR8210    │SLATINA              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 11 │ROCR8810    │TÂRGU JIU            │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 12 │ROCR9000    │DROBETA-TURNU SEVERIN│           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 13 │ROCR9100    │TURNU MĂGURELE       │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. CONSTANȚA - ROCT       │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROCT1710    │CĂLĂRAȘI             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROCT1900    │CONSTANȚA-SUD AGIGEA │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROCT1970    │CONSTANȚA-PORT       │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROCT5100    │MIHAIL KOGĂLNICEANU -│           │          │                 │            │            │

│    │            │AEROPORT             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROCT5400    │MANGALIA             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROCT8220    │SLOBOZIA             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. GALAȚI - ROGL          │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROGL0700    │BRĂILA               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROGL0710    │ZONA LIBERĂ BRĂILA   │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROGL1500    │BUZĂU                │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROGL3600    │FOCȘANI              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROGL3610    │OANCEA               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROGL3800    │GALAȚI DOCURI        │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │ROGL3810    │ZONA LIBERĂ GALAȚI   │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │ROGL8900    │TULCEA               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │ROGL3850    │GIURGIULEȘTI         │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. IAȘI - ROIS            │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROIS0100    │ALBIȚA               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROIS0600    │BACĂU                │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROIS1600    │BOTOȘANI             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROIS2700    │DORNEȘTI             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROIS4650    │IAȘI                 │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROIS4660    │IAȘI - AEROPORT      │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │ROIS4800    │PAȘCANI              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │ROIS4990    │SCULENI              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │ROIS1610    │STÂNCA COSTEȘTI      │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 10 │ROIS7400    │PIATRA-NEAMȚ         │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 11 │ROIS8200    │SIRET                │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 12 │ROIS8230    │SUCEAVA              │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 13 │ROIS9610    │VASLUI               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┴─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│    │D.R.A.O.V. TIMIȘOARA - ROTM       │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┬─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  1 │ROTM0200    │ARAD                 │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  2 │ROTM0230    │ARAD AERO            │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  3 │ROTM2300    │ZONA LIBERĂ CURTICI  │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  4 │ROTM8100    │DEVA                 │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  5 │ROTM5010    │JIMBOLIA             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  6 │ROTM5510    │MORAVIȚA             │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  7 │ROTM7600    │REȘIȚA               │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  8 │ROTM8720    │TIMIȘOARA - BAZĂ     │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│  9 │ROTM8730    │TIMIȘOARA - AEROPORT │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 10 │ROTM8750    │LUGOJ                │           │          │                 │            │            │

├────┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 11 │ROTM6100    │NAIDĂȘ               │           │          │                 │            │            │

└────┴────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┘

 

   * Se vor completa numai birourile vamale și utilizatorii pe lângă care operatorii economici își vor desfășura activitatea.

   ** Data de sfârșit, data la care operatorii economici încetează a depune carnete TIR. Data de început, data de la care operatorii economici vor depune carnete TIR pe lângă birourile vamale în care își vor desfășura activitatea. (Se completează de ANV.) 

   ANEXA Nr. 5
la instrucțiuni 

    SOCIETATEA COMERCIALĂ ................................................

    Cod unic de înregistrare ....................................................
 

    DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
Nr. ................/data .......................
privind respectarea obligațiilor ce revin utilizatorilor NCTS/TIR

    Societatea Comercială ..........................., CUI ....................., reprezentată legal prin ......................................................., având funcția de ................................................, se angajează:

    În calitate de utilizator, cunoscând dispozițiile legale cu caracter general și special în materie de protecție a dreptului de proprietate, precum și sancțiunile aplicabile în cazul săvârșirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct și necondiționat obligațiile privitoare la utilizarea NCTS/TIR față de Autoritatea Națională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

   I. Obligațiile utilizatorului

    Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai NCTS/TIR, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

    Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific NCTS/TIR, în condițiile pe care le consideră necesare.

    Față de cele de mai sus, ne obligăm:

   1. condiții tehnice:

   a) să deținem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a NCTS/TIR;

   b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condițiile stabilite prin prezentele instrucțiuni privind accesul la NCTS/TIR;

   c) să deținem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a NCTS/TIR;

   d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea și funcționarea normală a NCTS/TIR;

   2. resursele umane:

   a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic și vamal capabil să utilizeze NCTS/TIR;

   b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al NCTS/TIR cu privire la normele în vigoare;

   3. confidențialitatea și securitatea datelor:

   a) să asigurăm utilizarea NCTS/TIR pus la dispoziție de autoritatea vamală, la parametrii definiți de aceasta;

   b) să nu permitem accesul terților la NCTS/TIR;

   c) să nu utilizăm NCTS/TIR în numele altor persoane juridice sau fizice;

   d) să nu difuzăm NCTS/TIR altor persoane juridice sau fizice;

   e) să nu modificăm NCTS/TIR;

   f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la NCTS/TIR;

   g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

   h) să asiguram confidențialitatea datelor și informațiilor de care luăm cunoștință prin utilizarea NCTS/TIR;

   4. asigurarea condițiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorității Naționale a Vămilor asupra activității desfășurate privind:

   a) respectarea obligațiilor referitoare la condițiile tehnice, comunicații, confidențialitatea și securitatea datelor;

   b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze NCTS/TIR și respectarea instrucțiunilor de lucru.

   II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Națională a Vămilor

    În cazul nerespectării obligațiilor asumate, am luat cunoștință că suntem pasibili de a suporta următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite:

   a) suspendarea autorizației de acces la NCTS/TIR pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;

   b) revocarea/anularea autorizației de acces la NCTS/TIR.

    Aplicarea sancțiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă și penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârșite.

   

Data ...................                                                       Utilizator

                                                                               Funcția ......................................

                                                                               Numele .......................................

                                                                               Semnătura ....................................

 

 

   ANEXA Nr. 6
la instrucțiuni

 

    AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

    DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ


 

    Exemplar nr. ......

 

    AUTORIZAȚIE
pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO
Nr. ....................... din ...................


   1. Denumirea și sediul solicitantului ...............................................................................

    .......................................................................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................................................................

   2. EORI ...................................................

   3. Certificat digital .....................................

    Parola .................................................... 

    Director,
.....................


   ANEXA Nr. 7
la instrucțiuni

 

    AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

    DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ


 

    Exemplar nr. ......


 

    EXTINDEREA AUTORIZAȚIEI
de acces la componenta NCTS/TIR din aplicația NCTS-RO
Nr. ....................... din ...................

 

   1. Denumirea și sediul solicitantului .............................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................

   2. EORI ............................................................

   3. Certificat digital ............................................

    Parola .................................................... 

    Director,
.....................

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û