ordin 1627 2009 ANAF

Order 1627/2009 ANAF - Befehl 1627/2009 ANAF

keylinks: Normă din 24/06/2009 privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS), ANEXĂ

 

Ordin nr. 1627 din 24/06/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 08/07/2009, Intrare in vigoare: 08.07.2009

 

    Având în vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

    având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar și ale Regulamentului (CE) nr. 1.875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

    în vederea punerii în aplicare a cerințelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autoritățile vamale, privind mărfurile care ies de pe teritoriul vamal al Comunității,

    în vederea punerii în aplicare a controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce privește siguranța și securitatea Comunității,

    având în vedere necesitatea ca operatorii economici să pună la dispoziția autorității vamale informații înainte de ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunității, cu excepția celor care tranzitează, fără întrerupere, acest teritoriu, pe calea aerului sau pe cale maritimă,

    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

 

    vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) aplicabil pe teritoriul României și al Uniunii Europene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS).

 

   Art. 3. - Autorizațiile de acces la ECS emise conform ordinului vicepreședintelui Autorității Naționale de Administrare Fiscală privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) își păstrează valabilitatea.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 
 
 
 

 

ANEXĂ
 

ANEXĂ
 


Normă din 24/06/2009
privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS),

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 08/07/2009, Intrare in vigoare: 08.07.2009

 

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   1. Sistemul de control al exportului (ECS) este sistemul informatic care asigură managementul urmăririi mărfurilor exportate până la ieșirea din Comunitate.

   2. Pentru utilizarea modulelor de management ECS destinate operatorilor economici este necesar ca aceștia să îndeplinească cerințele tehnice hardware și software, prezentate în anexa nr. 1.

   3. În aplicarea prezentelor norme, prin modulele de management ECS se înțelege:

   - "Modulul de management SAD al Declarației vamale de export";

   - "Modulul de management al Declarației vamale de export - ECS2";

   - "Modulul de management al Declarației vamale de export - ECS2 fără elemente de siguranță și securitate";

   - "Modulul de management al Declarației sumare de ieșire - ECS2";

   - "Modulul de management al manifestului - ECS2". 

   CAPITOLUL II
  Procedura de autorizare a accesului la ECS

 

   A. Condiții de acces

   4. Accesul operatorilor economici la ECS se realizează pe baza autorizației eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

   B. Dosarul de autorizare

   5. Autorizația de acces al operatorilor economici la ECS se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, și cuprinde: denumirea societății comerciale, sediul, numărul EORI, numele, prenumele și funcția persoanei care reprezintă legal societatea comercială. Declararea mărfurilor în ECS, în procedură simplificată, se face numai în cazul în care se utilizează procedura de vămuire la domiciliu. În acest caz, cererea de autorizare pentru acces la ECS se depune de către societatea autorizată în calitate de expeditor/destinatar agreat sau, după caz, de către comisionarul în vamă care reprezintă societatea pentru efectuarea formalităților vamale.

    Cererea de autorizare se transmite la Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală împreună cu:

   a) formularul unic de înregistrare în ECS, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

   b) o declarație, în cazul expeditorilor/destinatarilor agreați/transportatori/titulari de depozit înregistrați, în care se specifică dacă declararea mărfurilor pentru export se face de către comisionarul în vamă;

   c) o declarație-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

   6. În cazul menționat la pct. 5 lit. b) se procedează astfel:

   a) toate documentele menționate la pct. 5 lit. a) și c) se depun de către comisionarul în vamă, atunci când acesta nu deține autorizație de acces la ECS;

   b) atunci când comisionarul în vamă deține autorizație de acces la ECS, acesta prezintă pe lângă documentele menționate la pct. 5 lit. a) și b) completate de expeditorul/destinatarul agreat autorizația de vămuire la domiciliu a acestuia, în copie, împreună cu un document din care să reiasă că acesta declară mărfurile pentru expeditorul/destinatarul agreat și în care să se specifice biroul vamal și numărul autorizației de acces la ECS.

   C. Emiterea autorizației de acces

   7. După verificarea documentelor menționate la paragraful B, se întocmește autorizația de acces al operatorilor economici la ECS, în două exemplare, și se semnează de către directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului gestiunea calității datelor din cadrul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

    Autorizația de acces conține informații privind numărul de înregistrare și identificare - EORI al operatorului economic, certificatul digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la ECS) unic alocat pentru fiecare operator economic, numele utilizatorului și parola aferente acestuia.

    Împreună cu autorizația se transmite titularului și fișierul ce conține certificatul digital, acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de acesta.

   8. După obținerea autorizației de acces la ECS titularul acesteia va depune, imediat, o copie la fiecare birou vamal pe lângă care își va desfășura activitatea, împreună cu lista persoanelor desemnate să utilizeze sistemul informatic pentru fiecare direcție județeană pentru accize și operațiuni vamale (DJAOV)/birou vamal, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

   9. DJAOV/biroul vamal, în baza documentelor depuse, creează conturi de utilizatori pentru persoanele desemnate și asigură drepturi de acces conform solicitărilor din anexa nr. 4.

   10. Persoanele desemnate să utilizeze sistemul informatic au obligația să își schimbe parolele de acces după prima conectare la ECS.

   D. Suspenderea/Revocarea autorizației de acces

   11. Autoritatea Națională a Vămilor poate suspenda sau revoca autorizația dacă:

   a) emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informații incorecte, iar solicitantul avea cunoștință ori trebuia să aibă cunoștință de acest fapt;

   b) una sau mai multe dintre condițiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

   c) titularul solicită;

   d) titularul nu respectă regulile de funcționare, securitate și confidențialitate a datelor impuse de sistemul informatic vamal.

    Decizia de suspendare sau revocare a autorizației conține data de la care măsura intră în vigoare și este transmisă titularului.

   12. Autoritatea Națională a Vămilor nu revocă autorizația în cazurile în care titularul își îndeplinește obligațiile într-un termen stabilit de aceasta.

    În cazul în care autorizația a fost revocată, o nouă autorizație poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei inițiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise în prezentele norme.

   E. Actualizarea datelor privind autorizația de acces

   13. Autorizația de acces al operatorilor economici la ECS se actualizează atunci când:

   a) titularul prezintă date sau informații referitoare la extinderea activității la noi birouri vamale, la suspendarea activității la unul dintre birourile vamale trasmise anterior, la personalul desemnat să utilizeze sistemul ECS etc.;

   b) au survenit modificări față de situația inițială privind declararea mărfurilor pentru export;

   c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate). 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale

 

   14. Operatorul economic depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la ECS.

   15. Instrucțiunile de instalare și configurare a aplicației ECS-RO pentru operatorii economici care au obținut autorizația de acces la ECS vor fi disponibile împreună cu manualul de utilizare pe site-ul Autorității Naționale a Vămilor: www.customs.ro

   16. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizației se va transmite, în scris, Autorității Naționale a Vămilor sau DJAOV/biroului vamal (pentru situația în care sunt modificări privind personalul desemnat să utilizeze sistemul informatic) de către operatorul economic în termen de 24 de ore de la producerea acesteia, cu completarea corespunzătoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 și 5.

   17. Autoritatea Națională a Vămilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, în cazuri justificate, pe bază de protocol încheiat între părți, utilizarea altor soluții de transmitere a datelor de la sistemul informatic al operatorului economic la sistemul informatic ECS al Autorității Naționale a Vămilor.

   18. Autoritatea Națională a Vămilor informează operatorii economici, prin publicații pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la ECS.

   19. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. 

   ANEXA Nr. 1
la norme 

    CERINȚE TEHNICE
pentru utilizarea modulului ECS

 

    Hardware:

    ▪ Pentium IV

   - 512 M RAM;

   - 40 G HDD;

   - USB;

    ▪ Conexiune internet stabilă (128 Kbps), nerecomandat dial-up;

    ▪ imprimantă laser (600 dots/inch).

    Software:

    ▪ Windows 2000 sau XP;

    ▪ Internet Explorer versiunea 6.0 și 7.0 sau Mozilla Firefox 3.01;

    ▪ Java Runtime Environment versiunea 1.4.2 sau superioară (diponibil pe site-ul SUN);

    ▪ Acrobat Reader PDF - versiune 6.0 sau superioară (opțional). 

   ANEXA Nr. 2
la norme 

    Nr. .................. din ....................

    Către Autoritatea Națională a Vămilor

    Direcția de tehnologia informației,

    comunicații și statistică vamală 

    CERERE DE AUTORIZARE
pentru acces la ECS 

    Societatea comercială ........................................................., EORI*) ...................................................., cu sediul în ..................................................................., adresa ................................................................, reprezentată legal de .................................................., având funcția de ......................................................., solicităm autorizarea pentru accesul la ECS**).

   

                             declarare în procedură
normală                                                        simplificată
                                                         de vămuire la domiciliu
  []                                                                []
 

    .........................................
.........................................
(numele, prenumele și funcția) 

    .........................................
(semnătura și ștampila)

 

 

   *) EORI - numărul de înregistrare și identificare al operatorilor economici.

   **) Se bifează căsuța corespunzătoare. 

   ANEXA Nr. 3
la norme

Anexa nr. 3 la norme este reprodusă în facsimil.

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   ROMÂNIA - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                    │
│     
SIGLA       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ       SIGLA      │
│                       Autoritatea Națională a Vămilor                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN ECS                        │
├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│EORI*)                               │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│NUME                                 │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│FORMĂ SOCIETATE                      │[] SA                                   │
│                                     │[] SRL                                  │
│                                     │[] ALTE                                 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ADRESĂ                               │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│COD POȘTAL (ZIP)                     │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ORAȘ/LOCALITATE                      │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│SECTOR/JUDEȚ                         │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ȚARĂ                                 │ROMÂNIA                                 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│TELEFON                              │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│FAX                                  │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│E-MAIL                               │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│NUME REPREZENTANT LEGAL              │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│                                     │[] COMISIONAR ÎN VAMĂ                   │
│                                     │[] EXPEDITOR/DESTINATAR AGREAT          │
│TIP SOCIETATE                        │[] TRANSPORTATOR                        │
│                                     │[] TITULAR DE DEPOZIT ÎNREGISTRAT       │
│                                     │[] DECLARANT ÎN NUME PROPRIU            │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│DATA INTRODUCERII ÎN ECS             │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│DATA IEȘIRII DIN ECS                 │                                        │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│SOCIETATE                            │AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR         │
│                                     │                                        │
│SEMNĂTURĂ                            │SEMNĂTURĂ                               │
│ȘTAMPILĂ                             │ȘTAMPILĂ                                │
│                                     │                                        │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
 

   *) EORI - Număr de înregistrare și Identificare al Operatorilor Economici. 

   ANEXA Nr. 4
la norme 

    LISTA
DJAOV/birourilor vamale ECS pe lângă care se solicită
autorizarea și a persoanelor desemnate să utilizeze sistemul ECS
*)

   

┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│    │            DJAOV/Birou vamal            │Persoane desemnate│   Valabilitate**)   │                   │
│Nr. ├────────────┬────────────────────────────┼───────┬──────────┼──────────┬──────────┤Module pentru care │
│crt.│            │                            │       │          │ Data de  │ Data de  │   se solicită     │
│    │   Codul    │         Denumirea          │Numele │Prenumele │ început  │ sfârșit  │  autorizare***)   │
│    │            │                            │       │          │zz/ll/aaaa│zz/ll/aaaa│                   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┼───┬───┬───┬───┬───┤
│    │D.R.A.O.V. BRAȘOV - RODRVBV0                                                      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1. │ROBV0300    │ALBA IULIA                  │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 2. │ROBV0900    │BRAȘOV                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 3. │ROBV5600    │MIERCUREA-CIUC              │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 4. │ROBV5610    │ODORHEIU SECUIESC           │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 5. │ROBV7820    │SFÂNTU GHEORGHE             │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 6. │ROBV7910    │SIBIU AEROPORT              │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 7. │ROBV7900    │SIBIU                       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 8. │ROBV8820    │TÂRGU MUREȘ AEROPORT        │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 9. │ROBV8800    │TÂRGU MUREȘ                 │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│    │D.R.A.O.V. BUCUREȘTI - RODRVBU0                                                                       │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│10. │ROBU1030    │OTOPENI CĂLĂTORI            │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11. │ROBU1040    │BĂNEASA - AEROPORT          │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12. │ROBU1200    │ANTREPOZITE                 │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13. │ROBU1400    │TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII        │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│14. │ROBU3910    │GIURGIU                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│15. │ROBU1380    │POȘTA                       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│16. │ROBU3980    │ZONA LIBERĂ GIURGIU         │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17. │ROBU7100    │PLOIEȘTI                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│18. │ROBU8600    │TÂRGOVIȘTE                  │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│    │D.R.A.O.V. CLUJ - RODRVCJ0                                                                            │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│19. │ROCJ0400    │BISTRIȚA                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│20. │ROCJ1800    │CLUJ-NAPOCA                 │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│21. │ROCJ1810    │CLUJ-NAPOCA - AEROPORT      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│22. │ROCJ9700    │ZALĂU                       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│23. │ROCJ0500    │BAIA MARE                   │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│24. │ROCJ4310    │HALMEU                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25. │ROCJ6580    │ORADEA AEROPORT             │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│26. │ROCJ6570    │ORADEA                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│27. │ROCJ7810    │SATU MARE                   │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│28. │ROCJ8000    │SIGHET                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│    │D.R.A.O.V. CRAIOVA - RODRVCR0                                                                         │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│29. │ROCR0310    │ALEXANDRIA                  │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│30. │ROCR1700    │CALAFAT                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│31. │ROCR1720    │BECHET                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│32. │ROCR2000    │CORABIA                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│33. │ROCR2100    │CRAIOVA                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│34. │ROCR7000    │PITEȘTI                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│35. │ROCR7270    │PORȚILE DE FIER I           │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│36. │ROCR7280    │ORȘOVA                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│37. │ROCR7700    │RÂMNICU VÂLCEA              │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│38. │ROCR8210    │SLATINA                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│39. │ROCR8810    │TÂRGU JIU                   │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│40. │ROCR9000    │DROBETA-TURNU SEVERIN       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│41. │ROCR9100    │TURNU MĂGURELE              │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│    │D.R.A.O.V. CONSTANȚA - RODRVCT0                                                                       │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│42. │ROCT1710    │CĂLĂRAȘI                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│43. │ROCT1900    │CONSTANȚA-SUD - AGIGEA      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│44. │ROCT1970    │CONSTANȚA PORT              │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│45. │ROCT5100    │MIHAIL KOGĂLNICEANU AEROPORT│       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│46. │ROCT5400    │MANGALIA                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│47. │ROCT8820    │SLOBOZIA                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│    │D.R.A.O.V. GALAȚI - RODRVGL0                                                                          │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│48. │ROGL0700    │BRĂILA                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│49. │ROGL0710    │ZONA LIBERĂ BRĂILA          │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│50. │ROGL1500    │BUZĂU                       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│51. │ROGL3600    │FOCȘANI                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│52. │ROGL3610    │OANCEA                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│53. │ROGL3800    │GALAȚI                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│54. │ROGL3810    │ZONA LIBERĂ GALAȚI          │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│55. │ROGL3850    │GIURGIULEȘTI                │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│56. │ROGL8900    │TULCEA                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│    │D.R.A.O.V. IAȘI - RODRVIS0                                                                            │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│57. │ROIS0100    │ALBIȚA                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│58. │ROIS0600    │BACĂU                       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│59. │ROIS1600    │BOTOȘANI                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│60. │ROIS2700    │DORNEȘTI                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│61. │ROIS4660    │IAȘI AEROPORT               │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│62. │ROIS4650    │IAȘI                        │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│63. │ROIS4800    │PAȘCANI                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│64. │ROIS4990    │SCULENI                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│65. │ROIS7400    │PIATRA-NEAMȚ                │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│66. │ROIS8200    │SIRET                       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│67. │ROIS8230    │SUCEAVA                     │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│68. │ROIS9610    │VASLUI                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│69. │ROIS1610    │STÂNCA COSTEȘTI             │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┤
│    │D.R.A.O.V. TIMIȘOARA - RODRVTM0                                                                       │
├────┼────────────┬────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│70. │ROTM0200    │ARAD                        │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│71. │ROTM0230    │ARAD AEROPORT               │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│72. │ROTM2300    │ZONA LIBERĂ CURTICI         │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│73. │ROTM8100    │DEVA                        │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│74. │ROTM5010    │JIMBOLIA                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│75. │ROTM5510    │MORAVIȚA                    │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│76. │ROTM7600    │REȘIȚA                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│77. │ROTM8720    │TIMIȘOARA BAZĂ              │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│78. │ROTM8730    │TIMIȘOARA AEROPORT          │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│79. │ROTM8750    │LUGOJ                       │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
├────┼────────────┼────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│80. │ROTM6100    │NAIDĂȘ                      │       │          │          │          │   │   │   │   │   │
└────┴────────────┴────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┘
 

   *) Se vor completa numai DJAOV/birourile vamale și utilizatorii operatorilor economici unde aceștia își desfășoară activitatea.

   **) Data de început, data de la care operatorii economici vor utiliza sistemul ECS pe lângă DJAOV/birourile vamale unde aceștia își desfășoară activitatea și data de sfârșit, data la care operatorii economici încetează de a utiliza sistemul ECS.

   ***)
 

    1 - Modulul de management SAD al declarației vamale de export.

    2 - Modulul de management al declarației vamale de export - ECS2.

    3 - Modulul de management al declarației vamale de export - ECS fără elemente de siguranță și securitate.

    4 - Modulul de management al declarației vamale sumare de ieșire - ECS2.

    5 - Modulul de management al manifestului-ECS2. 

   ANEXA Nr. 5
la norme 

    DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
privind respectarea obligațiilor ce revin utilizatorilor ECS
Nr. ................ data ....................... 

    Societatea comercială ......................................................................................., EORI*) ............................................., reprezentată legal prin ....................................................., având funcția de ................................................, se angajează:

    în calitate de utilizator, cunoscând dispozițiile legale cu caracter general și special în materie de protecție a dreptului de proprietate, precum și sancțiunile aplicabile în cazul săvârșirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct și necondiționat obligațiile privitoare la utilizarea ECS față de Autoritatea Națională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

   I. Obligațiile utilizatorului:

    Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai ECS, să respectăm regulile impuse de Autoritatea Națională a Vămilor, singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific ECS, în condițiile pe care le consideră necesare.

    Față de cele de mai sus, ne obligăm:

   1. Condiții tehnice:

   a) să deținem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a ECS;

   b) să deținem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a ECS;

   c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea și funcționarea normală a ECS;

   d) să asigurăm conexiunea la Internet în conformitate cu condițiile stabilite prin prezentele norme privind accesul la ECS.

   2. Resursele umane:

   a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic și vamal capabil să utilizeze ECS;

   b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al ECS cu privire la normele în vigoare.

   3. Confidențialitatea și securitatea datelor:

   a) să asigurăm utilizarea ECS pus la dispoziție de Autoritatea Națională a Vămilor, la parametrii definiți de către aceasta;

   b) să nu permitem accesul terților la ECS;

   c) să nu utilizăm ECS în numele altor persoane juridice sau fizice;

   d) să nu difuzăm ECS altor persoane juridice sau fizice;

   e) să nu modificăm ECS;

   f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la ECS;

   g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

   h) să asiguram confidențialitatea datelor și informațiilor de care luăm cunoștință prin utilizarea ECS.

   4. Asigurarea condițiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorității Naționale a Vămilor asupra activității desfășurate privind:

   a) respectarea obligațiilor referitoare la condițiile tehnice, comunicații și confidențialitatea și securitatea datelor;

   b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze ECS și respectarea instrucțiunilor de lucru.

   II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Națională a Vămilor:

    În cazul nerespectării obligațiilor asumate, am luat cunoștință că suntem pasibili de a suporta următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite:

   a) suspendarea temporară a autorizației de acces la ECS pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;

   b) anularea autorizației de acces la ECS.

    Autoritatea Națională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancțiunile acordate.

    Aplicarea sancțiunilor de către Autoritatea Națională a Vămilor nu exclude răspunderea civilă și penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârșite.

   

Data ...................                                   Utilizator
                                             Funcția ...............................
                                             Numele ................................
                                             Semnătura .............................
 

 

Numărul de înregistrare și identificare al operatorilor economici. 

   ANEXA Nr. 6
la norme 

    AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

    Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală 

    Exemplar nr. .... 

    AUTORIZAȚIE
pentru accesul la ECS
Nr. ......................... din .................... 

   1. Denumirea și sediul solicitantului ....................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

    ......................................................................................................................................................................

   2. EORI*): ............................................

   3. Certificatul digital: ...........................

    Numele utilizatorului: ..............................

    Parola: ........................................... 

    Director,
........................

 

Numărul de înregistrare și identificare al operatorilor economici.

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û