ordin 1747 2008 ANAF

Order 1747/2008 ANAF - Befehl 1747/2008 ANAF

keylinks: Anexa nr.1, INSTRUCȚIUNI pentru completarea formularului (393) Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ....

 

Ordin nr. 1747 din 16/12/2008 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 29/12/2008, Intrare in vigoare: 29.12.2008

 

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

    având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a se asigura informațiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, adoptată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:

   1. Anexa nr. 3 prin care se aprobă formularul (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul....", cod MEF 14.13.01.02/v, se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

   2. Instrucțiunile pentru completarea formularului (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul....", prevăzute în anexa nr. 4, se înlocuiesc cu instrucțiunile pentru completarea formularului (393) prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul prezentul ordin.

 

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se utilizează începând cu transmiterea informațiilor aferente anului 2008.

 

   Art. III. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

 

 

Anexe

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1/2008)

 

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

   

┌────────────────────────┐
│       
IMAGINE        │          DECLARAȚIE INFORMATIVĂ PRIVIND VENITURILE OBȚINUTE DIN VÂNZAREA
│  Agenția Națională de  │           DE BILETE PENTRU TRANSPORTUL RUTIER INTERNAȚIONAL DE PERSOANE,                  393
│  Administrare Fiscală  │                      CU LOCUL DE PLECARE DIN ROMÂNIA ÎN ANUL
└────────────────────────┘                                 ┌──┬──┬──┬──┐
                                                           └──┴──┴──┴──┘

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  Serie licență de ┌────┐  Număr licență ┌────────────────────────┐│
│fiscală RO          └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘  transport        └────┘  de transport  └────────────────────────┘│
│Denumire/Nume, Prenume ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│                       └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│Domiciliul fiscal                                                                                                     │
│Județ ┌──────────────────┐ Localitate ┌─────────────────┐ Strada ┌───────────────────┐ Număr ┌──┐ Bloc ┌──┐ Scara ┌──┐│
│      └──────────────────┘            └─────────────────┘        └───────────────────┘       └──┘      └──┘       └──┘│
│Ap. ┌──┐ Cod poștal ┌─────────┐ Sector ┌──┐ Telefon ┌──────────────┐ Fax ┌─────────────┐ Email ┌─────────────────────┐│
│    └──┘            └─────────┘        └──┘         └──────────────┘     └─────────────┘       └─────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire/Nume, Prenume ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│                       └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│Cod de identificare fiscală ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐                                                     │
│                            └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                     │
│Domiciliul fiscal                                                                                                     │
│Județ ┌──────────────────┐ Localitate ┌─────────────────┐ Strada ┌───────────────────┐ Număr ┌──┐ Bloc ┌──┐ Scara ┌──┐│
│      └──────────────────┘            └─────────────────┘        └───────────────────┘       └──┘      └──┘       └──┘│
│Ap. ┌──┐ Cod poștal ┌─────────┐ Sector ┌──┐ Telefon ┌──────────────┐ Fax ┌─────────────┐ Email ┌─────────────────────┐│
│    └──┘            └─────────┘        └──┘         └──────────────┘     └─────────────┘       └─────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
III. VENITURI DIN VÂNZAREA BILETELOR
Suma totală a veniturilor obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier ┌──────────────────────────────────┐
internațional de persoane, cu locul de plecare din România                          └──────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și
complete.
Nume, Prenume:┌──────────────────────────────────────────────┐                       ┌─────────────────────────────────┐
              └──────────────────────────────────────────────┘ Semnătura și ștampila │                                 │
Funcția:      ┌──────────────────────────────────────────────┐                       └─────────────────────────────────┘
              └──────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOC rezervat organului fiscal          Nr. înregistrare: ┌─────────────────────┐      Data: ┌──────────────────────┐
                                                         └─────────────────────┘            └──────────────────────┘
Număr de operator de date cu caracter personal 1067                                                cod MEF 14.13.01.02/v
 

 

 

ANEXA Nr. 2 

    INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului (393) "Declarație informativă
privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru
transportul rutier internațional de persoane, cu locul de
plecare din România în anul ...."

 

    Formularul "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul...." se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane.

    Formularul "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul...." se depune la organul fiscal competent până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare.

    Formularul "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul...." se depune, în format electronic, astfel:

   - la registratura organului fiscal competent;

   - la poștă, prin scrisoare recomandată.

    Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat, conform legii.

    Formularul se editează în două exemplare:

   - un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

   - un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

    Formatul electronic al formularului "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul...." se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

    Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor impozabile, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    Completarea formularului se face astfel:

    SECȚIUNEA "DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE"

    Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

    Casetele "Serie licență de transport" și "Număr licență de transport" se completează cu seria și, respectiv, numărul licenței de transport acordate de autoritatea competentă, respectiv de Autoritatea Rutieră Română - ARR.

    Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

    Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

    Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile":

   - "Denumire/Nume, prenume" - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

   - "Cod de identificare fiscală" - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

   - "Domiciliul fiscal" - adresa din stăinătate a persoanei impozabile.

    SECȚIUNEA "DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL"

    Se completează doar în cazul în care depunerea declarației informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

    "Denumire/Nume, prenume" - se înscrie/înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

    "Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

    "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

    SECȚIUNEA "VENITURI DIN VÂNZAREA BILETELOR"

    Se completează cu suma totală a veniturilor obținute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România.