ordin 1798 1998 MF

Order 1798/1998 MF - Befehl 1798/1998 MF

keylinks: Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, Certificat de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidență fiscală, Certificat de rezidență fiscală, Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului, Certificat privind atestarea impozitul plătit, Cerere referitoare la eliberarea Certificatului, Certificat privind atestarea impozitului plătit

Ordin nr. 1798 din 14/09/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri și stabilirea competențelor privind semnarea acestor formulare, Publicat in Monitorul Oficial nr. 358 din 22/09/1998

 

    Ministrul finanțelor,

    în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1998 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,

    având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998,

    în conformitate cu prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri, referitoare la rezidență și, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri,

    emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă formularistica elaborată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente, pentru aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1 - 8 la prezentul ordin, după cum urmează:

    a) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ..................., pentru persoane juridice române (anexa nr. 1);

    b) Certificat de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ................., pentru persoane juridice române (anexa nr. 2);

    c) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ............, pentru persoane fizice române (anexa nr. 3);

    d) Certificat de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ............, pentru persoane fizice române (anexa nr. 4);

    e) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ......., de persoane juridice nerezidente (anexa nr. 5);

    f) Certificat privind atestarea impozitul plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ............, de persoane juridice nerezidente (anexa nr. 6);

    g) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ......................., de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 7);

    h) Certificat privind atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ........, de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 8).

 

    ART. 2

    Formularele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 5 și 7, respectiv cererile referitoare la eliberarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane fizice și juridice române și cererile referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit de persoane fizice și juridice nerezidente se vor întocmi de către solicitanți în conformitate cu precizările privind completarea acestora. Formularele prevăzute în anexele nr. 5 și 7 vor fi redactate în limbile română și engleză.

 

    ART. 3

    Formularele prevăzute în anexele nr. 2, 4, 6 și 8, redactate în limbile română și engleză, respectiv certificatul de rezidență fiscală pentru persoane fizice și juridice române și certificatul privind atestarea impozitului plătit de persoane fizice și juridice nerezidente, vor fi întocmite, semnate și eliberate de către:

    a) administrația financiară, pentru persoanele fizice și juridice care își au domiciliul sau sediul în raza sa de activitate, fiind semnate de directorul acesteia;

    b) direcția, generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pentru persoanele fizice și juridice care își au domiciliul sau sediul, după caz, în localități situate în raza administrativ-teritorială a județului, altele decât cele pentru care competența o au administrațiile financiare, fiind semnate de directorul general sau de directorul Direcției impozite și taxe din cadrul direcției generale.

 

    ART. 4

    Persoanele prevăzute la art. 3 vor semna și certificatele de rezidență fiscală pentru rezidenții români, respectiv certificatele pentru atestarea impozitului plătit de către persoane nerezidente, în cazul în care sunt prezentate documente similare, elaborate de organele fiscale ale statelor cu care România a încheiat convenții de evitare a dublei impuneri.

 

    ART. 5

    Pentru persoanele juridice a căror evidență din punct de vedere fiscal este condusă în mod efectiv de către Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a municipiului București, prevederile art. 3 și 4 se realizează prin această direcție generală.

 

    ART. 6

    Certificatele prevăzute la art. 3, 4 și 5 pot fi eliberate, în situații deosebite, și de către Ministerul Finanțelor, caz în care autoritatea fiscală emitentă este Direcția acorduri fiscale internaționale, pe baza datelor comunicate de direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București.

 

    ART. 7

    Certificatul de rezidență fiscală și certificatul privind atestarea impozitului plătit, stabilite prin prezentul ordin, se eliberează solicitanților cu plata taxelor de timbru prevăzute la pct. 1 al cap. VI din Ordonanța Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994. Aceste prevederi sunt aplicabile și în situațiile prevăzute la art. 4 din prezentul ordin.

 

    ART. 8

    Formularele prevăzute în anexele nr. 1 - 8 se difuzează la cererea solicitanților, în mod gratuit.

 

    ART. 9

    Direcția acorduri fiscale internaționale, Direcția generală proceduri fiscale și sistem informațional pentru veniturile statului, Direcția economică, social-administrativ din cadrul Ministerului Finanțelor și direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 10

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

 

Ministrul finanțelor,

Daniel Dăianu

 

 

    ANEXA 1

 

    FIRMA (2) ...............

    Localitatea .............                     Nr. și data înregistrării

    Str. .......... nr. .....                     la autoritatea fiscală (6)

    Telefon .................                     ..........................

    Fax .....................

 

CERERE

referitoare la eliberarea Certificatului de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) ......., pentru persoane juridice române

 

    Reprezentantul firmei (2) .............., rezidentă în România, cu sediul în localitatea (3) ............, adresa ............................., deținătoare a certificatului de înmatriculare la oficiul registrului comerțului nr. ......., eliberat la data de ...................., și având codul de înregistrare fiscală nr. .........., emis la data de ............., solicit a se elibera firmei Certificatul de rezidență fiscală pe anul (4) ........., pentru a se prezenta autorităților fiscale din (1) ............., în vederea aplicării prevederilor Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) .............................. .

    Se anexează copia de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, precum și copia de pe codul de înregistrare fiscală.

 

                                             Reprezentant ...................

                                             ................................

                                                    (numele și prenumele)

 

                                             Semnătura ......................

    Data .............                       Funcția (5) ....................

                                             Ștampila

 

PRECIZĂRI

privind completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane juridice române

 

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiază de către solicitant.

    B) Explicații privind completarea cererii:

    (1) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (2) Se înscrie denumirea completă actualizată a solicitantului român, respectiv persoana juridică română sau oricare altă entitate înregistrată în România, potrivit legii.

    (3) Se înscrie denumirea municipiului, a orașului sau a comunei, după caz, în care solicitantul, persoană juridică română sau oricare altă entitate înregistrată în România, potrivit legii, își are sediul.

    (4) Se înscrie anul pentru care se solicită certificatul de rezidență fiscală.

    (5) Se înscrie funcția deținută de persoana autorizată să reprezinte solicitantul, persoană juridică română sau oricare altă entitate înregistrată în România, potrivit legii.

    (6) Cererea referitoare la eliberarea certificatului de rezidență fiscală se depune:

    - la administrația financiară, în cazul în care solicitantul, persoană juridică română sau oricare altă entitate înregistrată în România, potrivit legii, își are sediul în raza administrativ-teritorială a acesteia;

    - la direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, în cazul în care solicitantul, persoană juridică română sau oricare altă entitate înregistrată în România, potrivit legii, își are sediul în altă localitate din raza administrativ-teritorială a județului decât cea pentru care are competență administrația financiară.

 

    ANEXA 1a)

 

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului de rezidență

                 fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei

                 impuneri, încheiată între România și ........, pentru

                 persoane juridice române

    2. Cod: 14.13.25.99/a

    3. Format: A4/t2

    4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, în blocuri de

                                   câte 50 de file

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidență fiscală pentru aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice române

    7. Se întocmește în: 1 exemplar

                     de: persoana juridică rezidentă solicitantă

    8. Circulă: la organul fiscal

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

    ANEXA 2

 

    ROMÂNIA                                        Nr. și data înregistrării

    MINISTERUL FINANȚELOR                          la autoritatea fiscală

    (1) .................                          ..........................

    .....................

    .....................

 

CERTIFICAT

de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (4) .........., pentru persoane juridice române

 

    Autoritatea fiscală (1) ...................................................,

    în baza cererii înregistrate la nr. ..../.... și a certificatului de înmatriculare la oficiul registrului comerțului nr. ........., eliberat la data de ............, precum și a codului de înregistrare fiscală nr. .............., emis la data de ..............., atestă că firma (2) ......................, cu sediul în localitatea ........................................................., adresa ........................................................................, este rezident român și că îi sunt aplicabile prevederile Convenției de evitare, a dublei impuneri încheiate între România și (4) ....................... .

    Prezentul certificat s-a eliberat pentru anul (5) ......... .

 

    Locul (3)                              Numele și prenumele ...............

    .....................                  Semnătura .........................

    Data                                   Funcția: director general

    .....................                  Ștampila

 

    ANNEX No. 2

 

    ROMANIA                                      No. and date of registration

    MINISTRY OF FINANCE                          at the tax authority

    (1) ...............                          .............................

    ...................

    ...................

 

CERTIFICATE

of tax residence for applying the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (4) .......... for Romanian legal persons

 

    The tax authority (1) ........., according to the application registered with no. ......./....., and of the certificate of registration at the Commercial Register Office no. ........, issued on .............., as well as the fiscal registration code no. ........., issued on ............, attests that the company (2) ............ with the head office located in .............................., address ......................................................................., is a Romanian resident and is subject to the provisions of the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (4) ........... .

    This certificate was issued for the year (5) ............................. .

 

    Place (3)                            Surname and first name ...............

    ..............                       Signature ............................

    Date .........                       Title: General Director

                                         Stamp

 

PRECIZĂRI

privind completarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane juridice române

 

    A) Datele din cuprinsul certificatului de rezidență fiscală se dactilografiază de către autoritatea fiscală.

    B) Certificatul se eliberează de către:

    (1) administrațiile financiare, pentru toate persoanele juridice române sau oricare alte entități înregistrate în România, potrivit legii, care își au sediul pe raza administrativ-teritorială a acestora;

    (2) direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, pentru persoane juridice române sau oricare alte entități înregistrate în România, potrivit legii, care își au sediul în alte localități de pe raza administrativ-teritorială a județului decât cele pentru care au competență administrațiile financiare.

    C) Explicații privind completarea certificatului:

    (1) Se înscrie denumirea autorității fiscale, respectiv Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a județului ........... sau Administrația financiară a ................, avându-se în vedere precizarea de la lit. B).

    (2) Se înscrie denumirea persoanei juridice române sau a oricărei alte entități înregistrate în România, potrivit legii, care solicită certificatul.

    (3) Se înscrie denumirea municipiului sau a orașului în care își are sediul direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană sau administrația financiară emitentă, după caz.

    (4) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (5) Se înscrie anul pentru care se eliberează certificatul de rezidență fiscală.

    D) Certificatul de rezidență fiscală se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar se înmânează solicitantului și celălalt rămâne la autoritatea fiscală emitentă.

 

EXPLANATIONS

regarding the preparation of the Certificate of tax residence for Romanian legal persons

 

    A) The information included in the Certificate of tax residence will be typed by the tax authority.

    B) The Certificate will be issued by:

    (1) the Tax Administrations for all the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania, according to the law, which have their head office în the administrative area of those Administrations or by

    (2) the General Directorates for Public Finances and State Financial Control of the counties, for the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania, according to the law, which have their head office in other localities in the county than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.

    C) How to fill in the Certificate:

    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county ...." or "The Tax Administration of ...", taking into account the explanation given at the above-mentioned letter B).

    (2) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania, according to the law, who has requested the Certificate.

    (3) Fill in the name of the city or of the town where the issuing General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county or the Tax Administration is located, as the case may be.

    (4) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.

    (5) Fill in the year for which the Certificate of tax residence is issued.

    D) The Certificate of tax residence is issued in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

 

    ANEXA 2a)

 

    1. Denumire: Certificat de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției

                 de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și

                 ................., pentru persoane juridice române

    2. Cod: 14.13.21.99/a

    3. Format: A4/t2

    4. Caracteristici de tipărire: set, 2 file - 1 exemplar original, tipărit

                                                 cu tuș de culoare neagră

                                               - 1 exemplar în copie, tipărit

                                                 pe hârtie de culoare roz [în

                                                 blocuri de câte 100 de file

                                                 (50 de file originale, 50 de

                                                 file copii, tipărite pe

                                                 ambele fețe)]

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la aplicarea Convenției pentru evitarea dublei

                      impuneri, în cazul persoanelor juridice

    7. Se întocmește în: 2 exemplare

                     de: organul fiscal

    8. Circulă: la solicitant, persoană juridică - originalul

                la organul fiscal - copia

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

    ANEXA 3

 

                                                    Nr. și data înregistrării

                                                    la autoritatea fiscală (3)

                                                    .........................

 

CERERE

referitoare la eliberarea Certificatului de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) .......,  pentru persoane fizice române

 

    Subsemnatul ...................., rezident în România, cu domiciliul în localitatea ........., adresa .............., deținătorul buletinului/cărții de identitate seria ...... nr. ........., eliberat(ă) de ............... la data de ..........., solicit să mi se elibereze Certificatul de rezidență fiscală pe anul (2) ......., pentru a fi prezentat organelor fiscale din (1) .........., în vederea aplicării prevederilor Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) ........................ .

    Se anexează copia de pe buletinul/cartea de identitate.

 

                                          Numele și prenumele ............

                                          Semnătura ......................

 

    Data .............

 

PRECIZĂRI

privind completarea Cererii referitoare la eliberarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane fizice române

 

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiază de către solicitant.

    B) Explicații privind completarea cererii:

    (1) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (2) Se înscrie anul pentru care se solicită eliberarea certificatului de rezidență fiscală.

    (3) Cererea referitoare la eliberarea certificatului de rezidență fiscală se depune:

    - la administrația financiară, în cazul în care persoana fizică își are domiciliul în raza administrativ-teritorială a acesteia;

    - la direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, în cazul în care persoana fizică își are domiciliul în altă localitate din raza administrativ-teritorială a județului decât cea pentru care are competență administrația financiară.

 

    ANEXA 3a)

 

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidență

                 fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei

                 impuneri, încheiată între România și ........., pentru

                 persoane fizice române

 

    2. Cod: 14.13.25.99/b

    3. Format: A4/t2

    4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, în blocuri de

                                   câte 50 de file

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidență fiscală pentru

                      aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri pentru

                      persoane fizice române

    7. Se întocmește în: 1 exemplar

                     de: persoana fizică rezidentă solicitantă

    8. Circulă: la organul fiscal

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

    ANEXA 4

 

    ROMÂNIA                                         Nr. și data înregistrării

    MINISTERUL FINANȚELOR                           la autoritatea fiscală

    (1) ..................                           ........................

    ......................

    ......................

 

CERTIFICAT

de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (2) ................., pentru persoane fizice române

 

    Autoritatea fiscală (1) ..................................., în baza cererii înregistrate la nr. ....../......, certifică că domnul(doamna) (3) ............, cu domiciliul în localitatea ..........., adresa .............................., este rezident român și că îi sunt aplicabile prevederile Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (2) .............................. .

    Prezentul certificat s-a eliberat pentru anul (4) ........................ .

 

 

    Locul (5)                               Numele și prenumele .............

    ...............                         Semnătura .......................

    Data ..........                         Funcția: director general

                                            Ștampila

 

    ANNEX NO. 4

 

    ROMANIA                                      No. and date of registration

    MINISTRY OF FINANCE                          at the tax authority

    (1) ...............                          ............................

    ...................

    ...................

 

CERTIFICATE

of tax residence for applying the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) ....................... for Romanian individuals

 

    The tax authority (1) ......................, according to the

application registered with no. ........ /........, certifies that

Mr./Mrs. (3) ................................................, with the domicile

in ............................................................................, address .......................................................................,

is a Romanian resident and he/she is subject to the provisions of the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) ................................................ .

    This certificate was issued for the year (4) ...................... .

 

    Place (3)                                Surname and first name .........

    ...................                      Signature ......................

    Date ..............                      Title: General Director

                                             Stamp

 

PRECIZĂRI

privind completarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane fizice române

 

    A) Datele din cuprinsul certificatului de rezidență fiscală se dactilografiază de către autoritatea fiscală.

    B) Certificatul se eliberează de către:

    (1) administrațiile financiare, pentru toate persoanele fizice care își au domiciliul în raza administrativ-teritorială a acestora;

    (2) direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, pentru persoanele fizice care își au domiciliul în alte localități de pe raza administrativ-teritorială a județului decât cele pentru care au competență administrațiile financiare.

    C) Explicații privind completarea certificatului:

    (1) Se înscrie denumirea autorității fiscale, respectiv Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a județului ........... sau Administrația financiară a .................., avându-se în vedere precizarea de la lit. B).

    (2) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (3) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice române care a solicitat certificatul.

    (4) Se înscrie anul pentru care se solicită certificatul de rezidență fiscală.

    (5) Se înscrie denumirea municipiului sau a orașului în care își are sediul direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană sau administrația financiară emitentă, după caz.

    D) Certificatul de rezidență fiscală se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar se înmânează solicitantului, iar celălalt rămâne la autoritatea fiscală emitentă.

 

EXPLANATIONS

regarding the preparation of the Certificate of tax residence for Romanian individuals

 

    A) The information included in the Certificate of tax residence will be typed by the tax authority.

    B) The Certificate will be issued by:

    (1) the Tax Administrations for all individuals who have their domicile in the administrative area of these Administrations or by

    (2) the General Directorates for Public Finances and State Financial Control of the counties, for individuals who have their domicile in other localities in the county than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.

    C) How to fill in the Certificate:

    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county ....." or "The Tax Administration of ......... ", taking into account the explanation given at the above-mentioned letter B).

    (2) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.

    (3) Fill in the surname and the first name of the Romanian individual who has applied for the Certificate.

    (4) Fill in the year for which the Certificate of tax residence is requested.

    (5) Fill in the name of the city or of the town where the issuing General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county or the Tax Administration is located, as the case may be.

    D) The Certificate of tax residence is issued in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

 

    ANEXA 4a)

 

    1. Denumire: Certificat de rezidență fiscală pentru aplicarea Convenției

                 de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și

                 ............................, pentru persoane fizice române

    2. Cod: 14.13.21.99/b

    3. Format: A4/t2

    4. Caracteristici de tipărire: set, 2 file - 1 exemplar original, tipărit

                                                   cu tuș de culoare neagră

                                               - 1 exemplar în copie, tipărit

                                                   pe hârtie de culoare roz

                                                   [în blocuri de câte 100 de

                                                   file (50 de file

                                                   originale, 50 de file

                                                   copii, tipărite pe ambele

                                                   fețe)]

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la aplicarea convenției pentru evitarea dublei

                      impuneri, în cazul persoanelor fizice

    7. Se întocmește în: 2 exemplare

                     de: organul fiscal

    8. Circulă: la solicitant, persoană fizică - originalul

                la organul fiscal - copia

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

    ANEXA 5

 

    Firma ..................

    Localitatea ............                       Nr. și data înregistrării

    Str. ........... nr. ...                       la autoritatea fiscală (9)

    Telefon ................                       ..........................

    Fax ....................

 

CERERE*)

referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) ........................, de persoane juridice nerezidente

 

    *) Cererea poate fi întocmită și prezentată autorității fiscale de către persoana juridică din România sau de către oricare altă entitate, înregistrată în România potrivit legii, plătitoare de venit, în numele persoanei juridice nerezidente, situație în care reprezentantul firmei (2) va fi reprezentantul firmei plătitoare de venituri din România.

 

    Reprezentantul firmei (2) ..............., rezident al (1) ................, cu sediul în localitatea (3) ..............., sediul (4) .................., și înregistrată la autoritatea fiscală din această localitate, solicit a se elibera, în baza Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) ...................., certificatul prin care se atestă impozitele plătite, aferente veniturilor realizate în anul ......................, de către firma (5) ............................., rezidentă în România, cu sediul în localitatea (6) ..................., sediul (7) .......................... .

 

    a) Venituri pentru care impozitul se reține la sursă:

_______________________________________________________________________

                                Cota          Impozitul     Venitul

 Nr. Natura       Venitul       de impozit    reținut       încasat de

crt. venitului    obținut       prevăzută     de organele   beneficiar

     realizat     (suma brută)  de convenție  fiscale       (suma netă)

                                              române

________________________________________________________________________

 0      1             2               3         4 = 2 x 3    5 = 2 - 4

________________________________________________________________________

  1. Dividende

________________________________________________________________________

  2. Dobânzi

________________________________________________________________________

  3. Redevențe

_________________________________________________________________________

  4. Comisioane

_________________________________________________________________________

  5. Alte venituri                     x

_________________________________________________________________________

 

 

    b) Profitul realizat din România prin intermediul unui sediu permanent:

__________________________________________________________________________

                 Cota de impozit     Impozitul pe profit

Profitul anual   prevăzută           vărsat la bugetul     Profitul net

realizat         de legislația       statului român        anual

                 română

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

    Datele înscrise în prezenta cerere corespund realității și vor fi prezentate autorității fiscale din localitatea(3) ............... din(1) .............., în care firma și-a înregistrat sediul pentru îndeplinirea obligațiilor de natură fiscală.

    Se anexează copia de pe certificatul de rezidență fiscală.

 

                                              Numele și prenumele ...........

                                              Semnătura .....................

    Data ..........                           Funcția (8) ...................

                                              Ștampila

 

 

    ANNEX No 5

 

    Company ...............

    Locality ..............                     No. and date of registration

    No ...... Street ......                     at the tax authority (9)

    Phone .................                     ............................

    Fax ...................

 

APPLICATION*)

for the Certificate of tax paid by non-resident legal persons according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between România  and (1) .........................................

 

    *) The application may be prepared and presented to the tax authority on behalf of the non-resident legal person by the resident Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania, according to the law, which is the payer of the income. In this situation, the representative of the company (2) will be the representative of the company which is the payer of the income from Romania.

 

    The representative of the company (2) ............................, resident of (1) ..............., with the head office located in (3) ..................., address (4) ..................................................................., registered at the tax authority in this locality, applies for a certificate, under the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (1) .................................................. .

    This certificate attests to the taxes paid on the income received during the year ........... for the company (5) ..............., a Romanian resident, with the head office in (6) ....................., address (7) ................... .

 

    a) Income on which the tax is withheld at source:

_______________________________________________________________________

                            Tax rate     Tax withheld   Income received

Line  Nature      Income    provided     by the         by the

no.   of the      (gross    in the       Romanian       beneficiary

      income      amount)   Convention   tax bodies     (net amount)

_______________________________________________________________________

  0       1           2         3         4 = 2 x 3        5 = 2 - 4

_______________________________________________________________________

  1. Dividends

_______________________________________________________________________

  2. Interest

________________________________________________________________________

  3. Royalties

________________________________________________________________________

  4. Commissions

_________________________________________________________________________

  5. Other income               x

_________________________________________________________________________

 

    b) The profit received from Romania through a permanent establishment:

 

    ____________________________________________________________________

                    Tax rate provided   Tax on profit paid to     Net

    Annual profit   in the              the Romanian State        annual

                    domestic law        Budget                    profit

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

 

    The information included in this application is true and will be presented to the tax authority of the locality (3) .................................. from (1) .................. where the head office of the company is registred for tax purposes.

    A copy of the Certificate of tax residence is attached.

 

                                         Surname and first name ............

                                         Signature .........................

    Date ...........                     Title (8) .........................

                                         Stamp

 

 

PRECIZĂRI

pentru completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit de persoane juridice nerezidente

 

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiază de către solicitant.

    B) Explicații privind completarea cererii:

    (1) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (2) Se înscrie denumirea firmei străine care solicită sau pentru care se solicită certificatul privind atestarea impozitului plătit.

    (3) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul firma străină care solicită eliberarea certificatului.

    (4) Se înscrie sediul firmei străine (stradă, număr etc.).

    (5) Se înscrie denumirea persoanei juridice din România sau a oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei juridice nerezidente care solicită eliberarea acestui certificat.

    (6) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul persoana juridică din România sau oricare altă entitate, înregistrată în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei juridice nerezidente.

    (7) Se înscrie sediul persoanei juridice din România sau al oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii (stradă, număr etc.).

    (8) Se înscrie funcția deținută de persoana autorizată să reprezinte firma.

    (9) Cererea referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit se depune după cum urmează:

    - la administrația financiară, în cazul în care persoana juridică din România sau oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, își are sediul pe raza administrativ-teritorială a acesteia;

    - la direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, în cazul în care persoana juridică din România sau oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, își are sediul în altă localitate din raza administrativ-teritorială a județului decât cea pentru care are competență administrația financiară.

 

EXPLANATIONS

regarding the preparation of the Application for the Certificate of tax paid

by non-resident legal persons

 

    A) The information included în the Application will be typed by the applicant.

    B) How to prepare the Application:

    (1) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.

    (2) Fill in the name of the foreign company requesting the Certificate of tax paid.

    (3) Fill in the locality where the head office of the foreign company applying for the Certificate is located.

    (4) Fill in the full address regarding the head office of the foreign company (no, street).

    (5) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person which applies for this Certificate.

    (6) Fill in the locality where the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person, is located.

    (7) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street).

    (8) Fill in the title of the person who is authorized to represent the company.

    (9) The Application for the Certificate of tax paid will be distributed as follows:

    - to the Tax Administration, when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in the administrative area of this Administration;

    - to the General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county, when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in other localities in the county, that those in which the Tax Administration has its jurisdiction.

 

    ANEXA 5a)

 

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind

                 atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a

                 dublei impuneri, încheiată între România și ...............,

                 de persoane juridice nerezidente

    2. Cod: 14.13.25.99/c

    3. Format: A3/t2

    4. Caracteristici de tipărire: file

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea

                      impozitului plătit în România de către persoana

                      juridică nerezidentă

    7. Se întocmește în: 1 exemplar

                     de: persoana juridică nerezidentă

    8. Circulă: la organul fiscal

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

    ANEXA 6

 

    ROMÂNIA                                        Nr. și data înregistrării

    MINISTERUL FINANȚELOR                          la autoritatea fiscală

    (1) .................                          .........................

    .....................

    .....................

 

CERTIFICAT

privind atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (2) ................., de persoane juridice nerezidente

 

    Autoritatea fiscală (1) ............. atestă pe baza cererii înregistrate sub nr. ....../....... că firma (3) ........, rezidentă a (2) .............., cu sediul în localitatea (4) ........., sediul (5) ...................., a realizat venituri în anul ........... de la firma (6) ...................., rezidentă în România, cu sediul în localitatea (7) ................, sediul (8) ............. și impozitele plătite aferente acestor venituri din România sunt:

 

    a) Venituri pentru care impozitul s-a reținut la sursă și a fost virat la bugetul statului român (9):

_______________________________________________________________________

                                Cota          Impozitul     Venitul

 Nr. Natura       Venitul       de impozit    reținut       încasat de

crt. venitului    obținut       prevăzută     și vărsat     beneficiar

     realizat     (suma brută)  de convenție  la bugetul    (suma netă)

                                              statului

                                              român

________________________________________________________________________

 0      1             2               3        4 = 2 x 3       5 = 2 - 4

________________________________________________________________________

  1. Dividende

________________________________________________________________________

  2. Dobânzi

________________________________________________________________________

  3. Redevențe

_________________________________________________________________________

  4. Comisioane

_________________________________________________________________________

  5. Alte venituri                     x

_________________________________________________________________________

 

    b) Profitul realizat din România prin intermediul unui sediu permanent(10):

    ____________________________________________________________________

                     Cota de impozit   Impozitul pe profit

    Profitul anual   prevăzută         vărsat la bugetul    Profitul net

    realizat         de legislația     statului român       anual

                     română

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

 

    Drept pentru care am eliberat prezentul certificat pentru a fi utilizat de firma (3) .............., în vederea evitării dublei impuneri conform convenției încheiate între România și (2) ....................... .

 

    Locul (11)                                 Numele și prenumele ..........

    ................                           Semnătura ....................

    Data                                       Funcția: director general

    .................                          Ștampila

 

    ANNEX No. 6

 

    ROMANIA                                     No. and date of registration

    MINISTRY OF FINANCE                         at the tax authority

    (1) ...............                         .............................

    ...................

    ...................

 

CERTIFICATE

of tax paid by non-resident legal persons according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) ................

 

    The tax authority (1) ................ certifies, according to the application registered with no. ...... /........, that the company (3) ........, resident of (2) ................., with the head office located in (4)........., address (5) ..............., has received income during the year ............... from the company (6) ........... residing în Romania, with the head office located în (7) ........................, address (8) .........................., and the taxes paid on the income received from Romania are:

    a) Income on which the tax was withheld at source and was paid to the Romanian State Budget (9):

_________________________________________________________________________

                            Tax rate     Tax withheld     Income received

Line  Nature      Income    provided     and paid to the  by the

no.   of the      (gross    in the       Romanian         beneficiary

      income      amount)   Convention   State Budget     (net amount)

_________________________________________________________________________

  0       1           2         3         4 = 2 x 3        5 = 2 - 4

_________________________________________________________________________

  1. Dividends

_________________________________________________________________________

  2. Interest

_________________________________________________________________________

  3. Royalties

_________________________________________________________________________

  4. Commissions

_________________________________________________________________________

  5. Other income               x

_________________________________________________________________________

 

    b) The profit received from Romania through a permanent establishment (10):

    ____________________________________________________________________

                    Tax rate provided   Tax on profit paid to     Net

    Annual profit   in the              the Romanian State        annual

                    domestic law        Budget                    profit

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

 

    In witness whereof, I have issued this certificate to be used by the company (3) ................., in order to avoid double taxation according to the Convention concluded between Romania and (2) .................... .

 

    Place (11)                                Surname and first name ........

    ...................                       Signature .....................

    Date ..............                       Title: General Director

                                              Stamp

 

PRECIZĂRI

pentru completarea certificatului privind atestarea impozitului plătit de persoane juridice nerezidente

 

    A) Datele din cuprinsul certificatului privind atestarea impozitului plătit se dactilografiază de către autoritatea fiscală.

    B) Certificatul se eliberează de către:

    (1) administrațiile financiare, în cazul în care persoanele juridice române sau oricare alte entități înregistrate în România potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, își au sediul în raza administrativ-teritorială a acestora;

    (2) direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, în cazul în care persoanele juridice române sau oricare alte entități înregistrate în România potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, își au sediul în alte localități din raza administrativ-teritorială a județului decât cele pentru care au competență administrațiile financiare.

    C) Explicații privind completarea certificatului:

    (1) Se înscrie denumirea autorității fiscale, respectiv Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a județului ............ sau Administrația financiară a .................., avându-se în vedere precizarea de la lit. B).

    (2) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (3) Se înscrie denumirea firmei străine pentru care se va elibera certificatul privind atestarea impozitului plătit.

    (4) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul firma străină care solicită eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit.

    (5) Se înscrie sediul firmei străine care solicită eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit (stradă, număr etc.).

    (6) Se înscrie denumirea persoanei juridice din România sau a oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei juridice nerezidente care solicită eliberarea acestui certificat.

    (7) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul persoana juridică din România sau oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei juridice nerezidente care solicită eliberarea acestui certificat.

    (8) Se înscrie sediul persoanei juridice din România sau al oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii (stradă, număr etc.).

    (9) Sumele ce se înscriu în acest certificat se stabilesc pe baza datelor rezultate din documentele eliberate de persoana juridică din România sau de oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, plătitoare de venituri, documente prin care se face dovada realizării veniturilor de către persoana juridică nerezidentă și a plății impozitelor datorate de aceasta potrivit legii, precum și din documentele și evidențele organului fiscal.

    (10) Sumele se stabilesc pe baza declarației anuale de impunere depuse potrivit legislației privind impozitul pe profit și a documentelor care atestă vărsarea acestuia la bugetul statului român.

    (11) Se înscrie denumirea municipiului sau a orașului în care își are sediul direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat sau administrația financiară emitentă, după caz.

    Certificatul privind atestarea impozitului plătit se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar se înmânează solicitantului și celălalt rămâne la autoritatea fiscală emitentă.

 

EXPLANATIONS

for the preparation of the Certificate of tax paid by non-resident legal persons

 

    A) The information included in the Certificate of tax paid will be typed by the tax authority.

    B) The Certificate will be issued as follows:

    - by the Tax Administrations, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in the administrative area of these Administrations; or

    - by the General Directorates for the Public Finances and State Financial Control of the county, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in other localities in the county, than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.

    C) How to fill in the Certificate:

    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of the county ..............." or "The Tax Administration of .......................", taking into account the explanation given at the above-mentioned letter B).

    (2) Fill in the name of the State where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.

    (3) Fill in the name of the foreign company where the Certificate of tax paid will be issued.

    (4) Fill in the name of the locality where the head office of the foreign company applying for the Certificate of tax paid is located.

    (5) Fill in the full address of the head office of the foreign company applying for the Certificate of tax paid (no, street).

    (6) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person applying for this Certificate.

    (7) Fill in the name of the locality of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person applying for this Certificate.

    (8) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street).

    (9) The amount that will be entered in this Certificate is determined by the information mentioned in the documents issued by the Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania according to the law, which is the payer of the income. This information will prove that the income was received by the non-resident legal person and that the taxes due were paid according to the law, as shown in the information mentioned in the documents and in the accounts of the tax authority.

    (10) The amount is determined by the annual tax return filed in accordance with the profit tax law and documents which attest that this tax was paid to the Romanian State Budget.

    (11) Fill in the name of the city or of the town where the General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of a county or the Tax Administration issuing this certificate has its head office, as the case may be.

    The Certificate of tax paid is prepared in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

 

    ANEXA 6a)

 

    1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului plătit conform

                 Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între

                 România și ............, de persoane juridice nerezidente

    2. Cod: 14.13.21.99/c

    3. Format: A3/t2

    4. Caracteristici de tipărire: set, 2 file - 1 exemplar original, tipărit

                                                 cu tuș de culoare neagră

                                               - 1 exemplar în copie, tipărit

                                                 pe hârtie de culoare roz

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la atestarea impozitului plătit în România de către

                      persoana juridică nerezidentă

    7. Se întocmește în: 2 exemplare

                     de: organul fiscal

    8. Circulă: la solicitant, persoană juridică nerezidentă - originalul;

                la organul fiscal - copia

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

    ANEXA 7

 

                                                  Nr. și data înregistrării

                                                  la autoritatea fiscală (8)

                                                  ..........................

 

CERERE*)

referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) ....................., de persoane fizice nerezidente

 

    *) Cererea poate fi prezentată autorității fiscale de către persoana juridică română sau de către oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, plătitoare de venit, în numele persoanei fizice nerezidente.

 

    Subsemnatul (2) ..............., rezident al (1) ........................., cu domiciliul în localitatea (3) ................., adresa (4) ................, sunt înregistrat la autoritățile fiscale din această localitate ca plătitor de impozite și solicit a mi se elibera, în baza Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (1) ....................., certificatul prin care se atestă impozitele plătite, aferente veniturilor realizate în anul ............. de la firma (5) ................, rezidentă în România, cu sediul în localitatea (6) .................., sediul (7) .................... .

 

    a) Venituri pentru care impozitul se reține la sursă:

_______________________________________________________________________

                                Cota          Impozitul     Venitul

 Nr. Natura       Venitul       de impozit    reținut       încasat de

crt. venitului    obținut       prevăzută     de organele   beneficiar

     realizat     (suma brută)  de convenție  fiscale       (suma netă)

                                              române

________________________________________________________________________

 0      1             2               3         4 = 2 x 3     5 = 2 - 4

________________________________________________________________________

  1. Dividende

________________________________________________________________________

  2. Dobânzi

________________________________________________________________________

  3. Redevențe

________________________________________________________________________

  4. Comisioane

________________________________________________________________________

 

    b) Diverse venituri:

_________________________________________________________________

                                       Impozitul       Venitul

 Nr. Natura           Venitul          plătit la       încasat de

crt. venitului        obținut          bugetul         beneficiar

     realizat         (suma brută)     statului român  (suma netă)

_________________________________________________________________

 0      1                  2               3            4 = 2 - 3

_________________________________________________________________

 1.  Salarii sau alte

     remunerații

_________________________________________________________________

 2.  Tantieme

_________________________________________________________________

 3.  Venituri din

     activități

     didactice sau

     de cercetare

_________________________________________________________________

 4.  Pensii și anuități

_________________________________________________________________

 5.  Venituri din

     activități

     independente

_________________________________________________________________

 6.  Venituri din

     activități

     artistice și

     sportive

_________________________________________________________________

 7.  Alte venituri

_________________________________________________________________

 

    Datele înscrise în prezenta cerere corespund realității și vor fi prezentate autorității fiscale din localitatea (3) .............. din (1) ................, unde subsemnatul este înregistrat, pentru îndeplinirea obligațiilor de natură fiscală.

    Se anexează copia de pe certificatul de rezidență fiscală.

 

                                            Numele și prenumele ............

                                            Semnătura ......................

 

    Data ...............

 

    ANNEX No. 7

 

                                                 No. and date of registration

                                                 at the tax authority

                                                 ............................

 

APPLICATION*)

for the Certificate of tax paid by non-resident individuals according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (1) ...................

 

    *) The application may be presented to the tax authority on behalf of the non-resident individual by the Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania according to the law, which in the payer of the income.

 

    The undersigned (2) .................., resident of (1) ..................., domiciled in the locality of (3) ................, address (4) ................, I am registered at the tax authorities in this locality as a taxpayer, and, according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (1) ......................, I apply for the certificate of tax paid on the income received during the year ............... from the company (5) ...................... residing in Romania, with the head office located in (6) ............., address (7) ...................................... .

 

    a) Income on which the tax is withheld at source:

_______________________________________________________________________

                            Tax rate     Tax withheld   Income received

Line  Nature      Income    provided     by the         by the

no.   of the      (gross    in the       Romanian       beneficiary

      income      amount)   Convention   tax bodies     (net amount)

_______________________________________________________________________

  0       1           2         3         4 = 2 x 3      5 = 2 - 4

_______________________________________________________________________

  1. Dividends

_______________________________________________________________________

  2. Interest

________________________________________________________________________

  3. Royalties

________________________________________________________________________

  4. Commissions

_________________________________________________________________________

 

    b) Miscellaneous income:

________________________________________________________________________

                                         Tax paid       Income received

Line  Nature               Income        to the         by the

no.   of the               (gross        Romanian       beneficiary

      income               amount)       State Budget   (net amount)

_______________________________________________________________________

  0       1                  2              3              4 = 2 - 3

_______________________________________________________________________

 1.  Salaries and other

     remuneration

_______________________________________________________________________

 2.  Directors' fees

_______________________________________________________________________

 3.  Income from teaching

     or researching

     activities

_______________________________________________________________________

 4.  Pensions and

     annuities

_______________________________________________________________________

 5.  Income from

     independent

     personal services

_______________________________________________________________________

  6. Income from

     artistic or

     athletic

     activities

_______________________________________________________________________

 7.  Other income

__________________________________________________________________________

 

    The information included in this application is true and will be presented to the tax authority of the locality (3) ........... from (1) .................. where the undersigned is registered for tax purposes.

    A copy of the Certificate of tax residence is attached.

 

                                               Surname and first name .......

    Date ..............                        Signature ....................

 

 

PRECIZĂRI

pentru completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit de persoane fizice nerezidente

 

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiază de către solicitant.

    B) Explicații privind completarea cererii:

    (1) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (2) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice nerezidente pentru care se va elibera certificatul privind atestarea impozitului plătit.

    (3) Se înscrie denumirea localității în care își are domiciliul persoana fizică nerezidentă care solicită eliberarea certificatului.

    (4) Se înscrie domiciliul persoanei fizice nerezidente (stradă, număr etc.).

    (5) Se înscrie denumirea persoanei juridice din România sau a oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente care solicită eliberarea acestui certificat.

    (6) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul persoana juridică din România sau oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente.

    (7) Se înscrie sediul persoanei juridice din România sau al oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii (stradă, număr etc.).

    (8) Cererea referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit se depune:

    - la administrația financiară, în cazul în care persoana juridică din România sau oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, își are sediul în raza administrativ-teritorială a acesteia;

    - la direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, în cazul în care persoana juridică din România sau oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, își are sediul în altă localitate din raza administrativ-teritorială a județului decât cea pentru care are competență administrația financiară.

 

EXPLANATIONS

for the preparation of the Application for the Certificate of tax paid by non-resident individuals

 

    A) The information included in the Application will be typed by the applicant.

    B) How to fill in the Application:

    (1) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation is requested.

    (2) Fill in the surname and the first name of the non-resident individual for whom the Certificate of tax paid will be issued.

    (3) Fill in the name of the locality of the non-resident individual who is applying for the Certificate.

    (4) Fill in the full address of the non-resident individual (no, street etc.).

    (5) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual applying for this Certificate.

    (6) Fill in the locality of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual.

    (7) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street etc.).

    (8) The application for the Certificate of tax paid will be distributed as follows:

    - to the Tax Administration when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in the administrative area of this Administration;

    - to the General Directorate for Public Finances and State Financial Control of a county, when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in other localities in the county, than those in which the Tax Administration has its jurisdiction.

 

    ANEXA 7a)

 

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind

                 atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a

                 dublei impuneri, încheiată între România și ...............,

                 de persoane fizice nerezidente

    2. Cod: 14.13.25.99/d

    3. Format: A3/t2

    4. Caracteristici de tipărire: file

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea

                      impozitului plătit în România de către persoana fizică

                      nerezidentă

    7. Se întocmește în: 1 exemplar

                     de: persoana fizică nerezidentă

    8. Circulă: la organul fiscal

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

    ANEXA 8

 

    ROMÂNIA                                         Nr. și data înregistrării

    MINISTERUL FINANȚELOR                           la autoritatea fiscală

    (1) .................                           ........................

    .....................

    .....................

 

CERTIFICAT

privind atestarea impozitului plătit conform Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și (2) ..................................., de persoane fizice nerezidente

 

    Autoritatea fiscală (1) .................................................

    atestă, pe baza cererii înregistrate sub nr. ......../..................,

    că domnul(doamna) (3) ..................................................,

    rezident al (2) ........................................................,

    cu domiciliul în localitatea (4) .......................................,

    adresa (5) .............................................................,

    a realizat venituri în anul ............ de la firma (6) ...............,

    rezidentă în România, cu sediul în localitatea (7) .....................,

    sediul (8) .............................................................,

    și impozitele plătite aferente acestor venituri din România sunt:

 

    a) Venituri pentru care impozitul s-a reținut la sursă și a fost virat la bugetul statului român (9):

_______________________________________________________________________

                                Cota          Impozitul     Venitul

 Nr. Natura       Venitul       de impozit    reținut       încasat de

crt. venitului    obținut       prevăzută     și vărsat     beneficiar

     realizat     (suma brută)  de convenție  la bugetul    (suma netă)

                                              statului

                                              român

________________________________________________________________________

 0      1             2               3        4 = 2 x 3     5 = 2 - 4

________________________________________________________________________

  1. Dividende

________________________________________________________________________

  2. Dobânzi

________________________________________________________________________

  3. Redevențe

_________________________________________________________________________

  4. Comisioane

_________________________________________________________________________

 

    b) Diverse venituri (9)

_________________________________________________________________

                                       Impozitul       Venitul

 Nr. Natura           Venitul          plătit la       încasat de

crt. venitului        obținut          bugetul         beneficiar

     realizat         (suma brută)     statului român  (suma netă)

_________________________________________________________________

 0      1                  2               3            4 = 2 - 3

__________________________________________________________________

 1.  Salarii sau alte

     remunerații

___________________________________________________________________

 2.  Tantieme

____________________________________________________________________

 3.  Venituri din

     activități

     didactice sau

     de cercetare

_____________________________________________________________________

 4.  Pensii și anuități

_____________________________________________________________________

 5.  Venituri din

     activități

     independente

______________________________________________________________________

 6.  Venituri din

     activități

     artistice și

     sportive

______________________________________________________________________

 7.  Alte venituri

_______________________________________________________________________

 

    Drept pentru care am eliberat prezentul certificat pentru a fi utilizat de domnul(doamna) (3) ..............., în vederea evitării dublei impuneri, conform Convenției încheiate între România și (2) ........................... .

 

    Locul (10)                                   Numele și prenumele ........

    ................                             Semnătura ..................

    Data ...........                             Funcția: director general

                                                 Ștampila

 

    ANNEX No. 8

 

    ROMANIA                                      No. and date of registration

    MINISTRY OF FINANCE                          at the tax authority

    (1) ...............                          ............................

    ...................

    ...................

 

CERTIFICATE

of tax paid by non-resident individuals according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) .................

 

    Tax authority (1) .......................................................

    certifies, according to the application registered with no. .../........,

    that Mr./Mrs. (3) ......................................................,

    resident of (2) ........................................................,

    domiciled at (4) .......................................................,

    address (5) ............................................................,

    has received income during the year ..... from the company (6) .........,

    residing in Romania, resident, with the head office located in (7) .....,

    address (8) ............................................................

    and the taxes paid on income received from Romania are:

 

    a) Income on which the tax was withheld at source and was paid to the Romanian State Budget (9):

_______________________________________________________________________

                            Tax rate     Tax withheld     Income received

Line  Nature      Income    provided     and paid to the  by the

no.   of the      (gross    in the       Romanian         beneficiary

      income      amount)   Convention   State Budget     (net amount)

_______________________________________________________________________

  0     1            2         3           4 = 2 x 3        5 = 2 - 4

_______________________________________________________________________

  1. Dividends

_______________________________________________________________________

  2. Interest

________________________________________________________________________

  3. Royalties

________________________________________________________________________

  4. Commissions

_________________________________________________________________________

 

    b) Miscellaneous income (9):

________________________________________________________________________

                                         Tax paid       Income received

Line  Nature               Income        to the         by the

no.   of the               (gross        Romanian       beneficiary

      income               amount)       State Budget   (net amount)

_______________________________________________________________________

  0      1                   2              3            4 = 2 - 3

_______________________________________________________________________

 1.  Salaries and other

     remuneration

_______________________________________________________________________

 2.  Directors' fees

_______________________________________________________________________

 3.  Income from teaching

     or researching

     activities

_______________________________________________________________________

 4.  Pensions and

     annuities

_______________________________________________________________________

 5.  Income from

     independent

     personal services

_______________________________________________________________________

  6. Income from

     artistic or

     athletic

     activities

_______________________________________________________________________

 7.  Other income

__________________________________________________________________________

 

    In witness whereof, I have issued this certificate to be used by Mr./Mrs. (3) ............., in order to avoid double taxation according to the Convention concluded between Romania and (2) .................................. .

 

    Place (10)                                Surname and first name ........

    ....................                      Signature .....................

    Date ...............                      Title: General Director

                                              Stamp

 

PRECIZĂRI

pentru completarea certificatului privind atestarea impozitului plătit de persoane fizice nerezidente

 

    A) Datele din cuprinsul certificatului privind atestarea impozitului plătit se dactilografiază de către autoritatea fiscală.

    B) Certificatul se eliberează de către:

    (1) administrațiile financiare, în cazul în care persoanele juridice române sau oricare alte entități înregistrate în România potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, își au sediul în raza administrativ-teritorială a acestora;

    (2) direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, în cazul în care persoanele juridice române sau oricare alte entități înregistrate în România potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, își au sediul în alte localități din raza administrativ-teritorială a județului decât cele pentru care au competență administrațiile financiare.

    C) Explicații privind completarea certificatului:

    (1) Se înscrie denumirea autorității fiscale, respectiv Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a județului ........... sau Administrația financiară a ..........., avându-se în vedere precizarea de la lit. B).

    (2) Se înscrie denumirea statului pentru care se solicită aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri.

    (3) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice nerezidente pentru care se va elibera certificatul privind atestarea impozitului plătit.

    (4) Se înscrie denumirea localității în care își are domiciliul persoana fizică nerezidentă care solicită eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit.

    (5) Se înscrie domiciliul persoanei fizice nerezidente care solicită eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit (stradă, număr etc.).

    (6) Se înscrie denumirea persoanei juridice din România sau a oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente care solicită eliberarea acestui certificat.

    (7) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul persoana juridică din România sau oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente care solicită eliberarea acestui certificat.

    (8) Se înscrie sediul persoanei juridice din România sau al oricărei alte entități înregistrate în România potrivit legii (stradă, număr etc.).

    (9) Sumele ce se înscriu în acest certificat se stabilesc pe baza datelor rezultate din documentele eliberate de persoana juridică din România sau de oricare altă entitate înregistrată în România potrivit legii, plătitoare a veniturilor, documente prin care se face dovada realizării veniturilor de către persoana fizică nerezidentă și a plății impozitelor datorate de aceasta potrivit legii, precum și din documentele și evidențele organului fiscal.

    (10) Se înscrie denumirea municipiului sau a orașului în care își are sediul direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat sau administrația financiară emitentă, după caz.

    Certificatul privind atestarea impozitului plătit se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar se înmânează solicitantului, iar celălalt rămâne la autoritatea fiscală emitentă.

 

EXPLANATIONS

for the preparation of the Certificate of tax paid by non-resident individuals

 

    A) The information included in the Certificate of tax paid will be typed by the tax authority.

    B) The Certificate will be issued as follows:

    - by the Tax Administrations, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in the administrative area of these Administrations;

    - by the General Directorates for the Public Finances and State Financial Control of a county, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in other localities in the county, than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.

    C) How to fill in the Certificate:

    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of the county " .............. or "The Tax Administration of................................", according to the explanation given at the above-mentioned letter (B).

    (2) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation is requested.

    (3) Fill in the surname and the first name of the non-resident individual for whom the Certificate of tax paid will be issued.

    (4) Fill in the name of the locality of the domicile of the non-resident individual applying for the Certificate of tax paid.

    (5) Fill in the full address of the non-resident individual applying for the Certificate of tax paid (no, street, etc.).

    (6) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual applying for this Certificate.

    (7) Fill in the name of the locality of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual applying for this Certificate.

    (8) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street, etc.).

    (9) The amount that will be entered in this Certificate is determined by the information shown in the documents issued by the Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania according to the law, which is the payer of the income. This information will prove that the income was received by the non-resident individual and that the taxes due are paid according to the law, as shown în the information mentioned in the documents and in the accounts of the tax authority.

    (10) Fill in the name of the city or of the town where the General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of a county or the Tax Administration issuing the Certificate has its head office, as the case may be.

    The Certificate of tax paid is prepared in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

 

    ANEXA 8a)

 

    1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului plătit conform

                 Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între

                 România și ..........., de persoane fizice nerezidente

    2. Cod: 14.13.21.99/d

    3. Format: A3/t2

    4. Caracteristici de tipărire: set, 2 file - 1 exemplar original, tipărit

                                                 cu tuș de culoare neagră

                                               - 1 exemplar în copie, tipărit

                                                 pe hârtie de culoare roz

    5. Se difuzează: gratuit

    6. Se utilizează: la atestarea impozitului plătit în România de către

                      persoana fizică nerezidentă

    7. Se întocmește în: 2 exemplare

                     de: organul fiscal

    8. Circulă: la solicitant, persoană fizică nerezidentă - originalul

                la organul fiscal - copia

    9. Se arhivează: la organul fiscal.

 

---------------

 

 

 

RECTIFICARE   Nr. 1798 din 14 septembrie 1998

EMITENT:      MONITORUL OFICIAL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 60 din 11 februarie 1999

 

    În Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.798/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 22 septembrie 1998, se fac următoarele rectificări în textele în limba engleză:

 

    - în anexa nr. 2 (pagina 5):

    - la lit. B pct. (1), ultimul rând, în loc de: those Administrations or by se va citi: those Administrations.

    O modificare similară va fi efectuată și la pagina 15, prin eliminarea cuvântului or după cuvântul Administrations.

    - În anexa nr. 4 (pagina 8):

    - cifra (3) după cuvântul Place se înlocuiește cu cifra (5).

    - în anexa nr. 5 (pagina 10):

    - se elimină cuvântul to din textul: This certificate attests to the.

    - în anexa nr. 6 (pagina 15):

    - paragrafele de sub lit. B, marcate cu liniuță, vor fi numerotate (1), respectiv (2).

    Aceeași modificare va fi efectuată și în anexa nr. 8 (pagina 22).

    - în anexa nr. 7 (pagina 17):

    - cuvintele: residing in România vor fi înlocuite cu cuvintele: a Romanian resident.

    Aceeași modificare va fi efectuată și în anexa nr. 8 (pagina 20).

    - la pct. 6, cuvântul athletic va fi înlocuit cu cuvântul sportive.

    Aceeași modificare va fi efectuată și la pct. 6 din anexa nr. 8 (pagina 20).

    - în subsolul paginii 17, în loc de: which in the payer se va citi: which is the payer.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û