OMF 1803 2010

Order 1803/2010 MF - Befehl 1803/2010 MF

keylinks: declararea impozitului reținut prin stopaj la sursă aferent veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2009

Ordin nr. 1803 din 03/05/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 12/05/2010, Intrare in vigoare: 12.05.2010

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 228 alin. (2) și alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:


   Art. 1. - (1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, prezentat în anexa nr. 1.

   (2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexele nr. 2-4.

   (3) Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru declararea impozitului reținut prin stopaj la sursă aferent veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2009.

 

   Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 5.

 

   Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

 

   Art. 5. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 
 

 

Anexe

 ANEXA Nr. 1

   

┌─────────────────────────────────────────┐
│                                         │                                     DECLARAȚIE
│Agenția Națională de Administrare Fiscală│                       INFORMATIVĂ PRIVIND IMPOZITUL REȚINUT                        205
│                                         │                    PE VENITURILE CU REGIM DE REȚINERE LA SURSĂ,
└─────────────────────────────────────────┘                              PE BENEFICIARI DE VENIT
[ ] Declarație rectificativă                                              pe anul ┌──┬──┬──┬──┐
Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative                          └──┴──┴──┴──┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                        I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT                                         │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire/Nume, prenume                                                                        Cod de identificare fiscală       │
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  ┌───┐  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  └───┘  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘│
│Județ/Sector ┌─────────────────────┐ Localitate ┌─────────────────────┐ Strada ┌──────────────────────┐ Număr ┌────┐ Bloc ┌────┐│
│             └─────────────────────┘            └─────────────────────┘        └──────────────────────┘       └────┘      └────┘│
│Scara ┌──┐ Ap. ┌────┐ Cod poștal ┌───────┐ Telefon ┌─────────────────┐ Fax ┌─────────────────┐ E-mail ┌────────────────────────┐│
│      └──┘     └────┘            └───────┘         └─────────────────┘     └─────────────────┘        └────────────────────────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                  II. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR ȘI A IMPOZITULUI REȚINUT                                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. Natura veniturilor:                                                                                                          │
│[ ] <- Venituri din drepturi de proprietate intelectuală                  [ ] <- Venituri din activități independente realizate │
│[ ] <- Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație                   într-o formă de asociere cu o persoană juridică│
│[ ] <- Venituri obținute în baza unui contract de agent                   [ ] <- Venituri din dividende                         │
│[ ] <- Venituri obținute în baza unui contract de comision sau            [ ] <- Venituri din dobânzi                           │
│       mandat comercial                                                   [ ] <- Câștiguri din transferul titlurilor de valoare │
│[ ] <- Venituri din activități de expertiză contabilă și tehnică,                cu impunere finală                             │
│       judiciară și extrajudiciară                                        [ ] <- Venituri din lichidare                         │
│[ ] <- Venituri din activități desfășurate în baza contractelor/          [ ] <- Venituri din premii și jocuri de noroc         │
│       convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil               [ ] <- Venituri din pensii                            │
│[ ] <- Venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de                  [ ] <- Venituri din activități agricole               │
│       vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de                  [ ] <- Alte venituri                                  │
│       contract, precum și orice alte operațiuni similare                                                                       │
│       Câștiguri din transferul titlurilor de valoare:                                                                          │
│[ ] <- deținute mai mult de 365 de zile                                                                                         │
│[ ] <- deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv                                                                              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Natura impozitului reținut:                                                                                                  │
│[ ] <- Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit                                                                    │
│[ ] <- Impozit final                                                                                                            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        III. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REȚINUT LA SURSĂ PE BENEFICIARI DE VENIT                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┐│
││Nr. │         Numele și prenumele          │     Cod numeric personal/     │Baza de calcul a impozitului│   Impozit reținut   ││
││crt.│       beneficiarului de venit        │ Număr de identificare fiscală │           (lei)            │        (lei)        ││
│├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤│
││ 0  │                  1                   │               2               │             3              │          4          ││
│├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤│
│├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤│
│├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤│
│├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤│
│└────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

                                                                                                        Semnătura și ștampila
 Nume, Prenume ┌────────────────────────────────────────────────────┐                             ┌──────────────────────────────┐
               └────────────────────────────────────────────────────┘                             │                              │
 Funcția       ┌────────────────────────────────────────────────────┐                             │                              │
               └────────────────────────────────────────────────────┘                             └──────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Loc rezervat organului fiscal                                                                                                   │
│                                                 Nr. înregistrare: ┌─────────────────────────┐ Data: ┌─────────────────────────┐│
│                                                                   └─────────────────────────┘       └─────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/I
 

  

 

 ANEXA Nr. 2

 

    INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind
impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă,
pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I 

    Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, cu excepția veniturilor de natură salarială și asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    În cazul asocierilor între persoane fizice și persoane juridice române, declarația se completează și se depune de către persoana juridică română desemnată prin contractul de asociere, care are obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor pentru asociații persoane fizice*).

    Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

    Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. 3. Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de borderoul centralizator prevăzute în anexa nr. 4, listat pe hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii.

    Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    Borderoul se completează în două exemplare:

   - originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declarației;

   - copia se păstrează de către plătitorul de venit.

   I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT

    Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

    Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

   II. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR ȘI A IMPOZITULUI REȚINUT

   A. Natura veniturilor

    Se bifează căsuța corespunzătoare naturii venitului plătit:

   a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

   b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;

   c) venituri obținute în baza unui contract de agent;

   d) venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

   e) venituri din activități de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

   f) venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

   g) venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică*);

   h) câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile;

   i) câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv;

   j) venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare;

   k) venituri din dividende;

   l) venituri din dobânzi;

   m) câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală;

   n) venituri din lichidare;

   o) venituri din premii și jocuri de noroc;

   p) venituri din pensii;

   r) venituri din activități agricole;

   s) alte venituri.

    Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declarație informativă.

    Căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile" [lit. h)] și căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv" [lit. i)] se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale și pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii și virării impozitului, în cursul anului, potrivit legii.

    Potrivit art. 67 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, câștigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, sunt venituri neimpozabile și intermediarii/plătitorii de venituri nu au obligația declarării acestora.

    Căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală" [lit. m)] se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care impozitul reținut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.

    În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în vigoare în anul de impunere.

    Căsuța "Venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare" [lit. j)] se bifează în cazul câștigului rezultat din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

    Căsuța "Venituri din activități agricole" [lit. r)] se bifează în cazul veniturilor din activități agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    Declarația se completează și pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activități agricole [lit. r)] pentru care plătitorul de venituri nu a reținut impozit, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizarea ca atare, caz în care la col. 4 "Impozit reținut" se înscrie cifra "0".

    Potrivit art. 67 alin. (21) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen și/sau instrumentele de economisire realizate începând cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile și plătitorii de venituri nu au obligația declarării acestora.

   B. Natura impozitului reținut

    Se bifează căsuța corespunzătoare naturii impozitului pe venit reținut de plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă.

    Căsuța "Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit" se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul reținut reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.

    Căsuța "Impozit final" se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul reținut este final.

    În cazul veniturilor prevăzute la lit. a)-f) de la secțiunea A "Natura veniturilor", pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plăți anticipate în contul impozitului anual, potrivit art. 52 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, plătitorii de venituri bifează căsuța "Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit".

    În cazul veniturilor prevăzute la lit. a)-f) de la secțiunea A "Natura veniturilor", pentru care beneficiarii veniturilor au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78 și 79 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru care impozitul reținut este final, plătitorii de venituri bifează căsuța "Impozit final".

   III. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REȚINUT LA SURSĂ PE BENEFICIARI DE VENIT

    Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice cărora li s-au efectuat plăți în cursul anului fiscal.

    Col. 2 - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

    Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câștigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal.

    Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    În cazul asocierilor între persoane fizice și persoane juridice române, profitul/venitul cuvenit persoanei fizice se stabilește potrivit legislației privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor*).

    Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câștig calculat și reținut cu ocazia plăților efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

    În cazul asocierilor între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit calculat și reținut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe venitul microîntreprinderilor*).

    Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.

    ___________

   *) Începând cu 1 ianuarie 2010, dispozițiile titlului IV "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

   ANEXA Nr. 3 

    INSTRUCȚIUNI
pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației
informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim
de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I 

    Declarația informativă 205 se depune la organul fiscal în format electronic, însoțită de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declarației 205 se poate obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală și se transmite organului fiscal competent pe suport magnetic sau optic.

    Programul de asistență este distribuit contribuabililor gratuit de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    Informațiile din declarația informativă 205 vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

    Fișierul text conține două tipuri de înregistrări.

    Prima înregistrare va conține informațiile:

   - codul de identificare fiscală al plătitorului de venit (13 caractere numerice);

   - natura veniturilor codificată conform listei (2 caractere numerice);

   - total impozit reținut de plătitor (12 caractere numerice).

    Următoarele înregistrări vor conține informațiile:

   - codul numeric personal (13 caractere numerice);

   - baza de calcul al impozitului (12 caractere numerice);

   - impozit reținut (12 caractere numerice).

    Lista veniturilor cu regim de reținere la sursă:

   

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație
03. Venituri obținute în baza unui contract de agent
04. Venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial
05. Venituri din activități de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară
06. Venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit
Codului civil
07. Venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică
08. Venituri din dividende
09. Venituri din dobânzi
10. Venituri din premii și jocuri de noroc
11. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală
12. Venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază
de contract, precum și orice alte operațiuni similare
13.
Câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile
14.
Venituri din pensii
15. Venituri din lichidare
16. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
17. Venituri din activități agricole
18. Alte venituri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele fișierului text este format astfel:
   D205xx_aaaa_nnnnnnnnnnnnn_ss.txt unde:
      xx - prima poziție I/R și a II-a poziție A/F;
      (I - inițială, R - rectificativă, A - plată anticipată, F - impozit final);
      aaaa - anul înregistrării venitului (>= 2009);
      nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;
      ss - natura veniturilor codificată conform listei.
Exemplu:
   Fișierul cu numele D205IA_2009_2222_09.txt
(unde aaaa = 2009, I - inițială, A - plată anticipată, nnnnnnnnnnnnn = 2222, ss = 09) și conținutul:
      - prima înregistrare
        2222,09,779890
      - următoarele înregistrări
        1111111111126,777777777777,222222
        1111111111134,555555555555,555555
        1111111111150,546546546,2113
 

   

 

ANEXA Nr. 4

 

    BORDEROU CENTRALIZATOR*)
de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe
veniturile cu regim de reținere la sursă,
pe beneficiari de venit, pentru anul .......... 

    Cod de identificare fiscală plătitor de venit:

    Denumire/Nume și prenume:

    Adresa:

    Telefon: 

    Persoana de contact:

    Telefon: 

    Natura veniturilor:

   

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│Număr beneficiari de venit│Declarație informativă rectificativă**)│Venit bază de calcul│Impozit reținut│
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│            1             │                   2                   │         3          │       4       │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│                          │                                       │                    │               │
└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘

Nume, prenume:
Funcția:
Semnătura și ștampila plătitorului de venit:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc rezervat organului fiscal                                          Nr. înregistrare .................
                                                                       Data .............................
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    *) Datele se preiau din formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit".

  **) Se completează cu "x" în cazul depunerii declarației informative rectificative. 

   ANEXA Nr. 5


 

    CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE,
DE UTILIZARE ȘI DE PĂSTRARE A FORMULARULUI

 

   1. Denumire: 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit".

   2. Cod: 14.13.01.13/I.

   3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență asigurat gratuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

   4. Se utilizează la declararea impozitului reținut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit.

   5. Se întocmește în două exemplare, de plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului.

   6. Circulă: - un exemplar pe suport magnetic sau optic, însoțit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin ordin;

   - un exemplar la plătitorul de venit.

   7. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û