OMF 1879 2010

Order 1879/2010 MF - Befehl 1879/2010 MF

keylinks: Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010

Ordin nr. 1879 din 22/06/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 01/07/2010, Intrare in vigoare: 01.07.2010

 

    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 4 și ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,


    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și brokerii de asigurare/reasigurare, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2010 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

 

   Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 
 

 

 

 

Anexe

 

   ANEXĂ
 

    SISTEMUL
de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici 

   CAPITOLUL I
  A. Norme metodologice privind întocmirea și verificarea
raportărilor contabile la 30 iunie 2010
ale operatorilor economici 

   1. Generalități

    Operatorii economici, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2010 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

    Operatorii economici pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

   2. Prezentarea și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2010

    Operatorii economici vor întocmi și vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

   a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

   b) Contul de profit și pierdere (cod 20);

   c) Date informative (cod 30).

    Operatorii economici vor completa datele de identificare (denumirea entității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea operatorului economic.

    Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

    Operatorii economici completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

    Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

    Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2010, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

    Formularul "Contul de profit și pierdere" cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2010.

    Datele care se raportează în formularul "Contul de profit și pierdere" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare. Rândul 65 se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit  Codului fiscal, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

    Operatorii economici înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 18 "Salarii și indemnizații", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La același rând se va cuprinde și contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

    Aceste informații sunt prezentate, de asemenea, la rândul 30 din formularul "Date informative" (cod 30).

    În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

    La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare, care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

    Raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

   - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată.

    Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, vor verifica și vor centraliza balanțele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2010.

    Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2010, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

    Programul de asistență este pus la dispoziția operatorilor economici gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

    Operatorii economici vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pe suport magnetic, raportările contabile la 30 iunie 2010, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate și ștampilate, potrivit legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum și o copie a balanței de verificare a conturilor sintetice.

    Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2010 se vor completa în lei.

    Operatorii economici care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2010 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2010, urmând să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entității:

   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

   - adresa și numărul de telefon;

   - numărul de înregistrare la registrul comerțului;

   - codul unic de înregistrare;

   - capitalul social.

    O declarație similară vor depune și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

   3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2010

    Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum și declarațiile operatorilor economici care nu au desfășurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la data de 13 august 2010.

    Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate și ștampilate sau a declarațiilor menționate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2010 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

   4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 de către operatorii economici se efectuează folosindu-se planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009. 

   B. Nomenclator - forme de proprietate

   

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul                                           Denumirea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10     PROPRIETATE DE STAT
11     Regii autonome
12     Societăți comerciale cu capital integral de stat
13     Alte unități economice de stat netransformate în societăți comerciale sau regii autonome
14     Companii și societăți naționale
20     PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat)
       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21     Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
22     Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
23     Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
24     Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin
       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
25     Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
26     Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
27     Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
28     Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin
30     PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
       (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
31     Societăți comerciale în nume colectiv
32     Societăți comerciale în comandită simplă
33     Societăți comerciale în comandită pe acțiuni
34     Societăți comerciale pe acțiuni
35     Societăți comerciale cu răspundere limitată
36     Societăți agricole
37     Societăți comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2010
40     PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41     Cooperative de consum
42     Cooperative meșteșugărești
43     Cooperative și asociații agricole netransformate
44     Cooperative de credit
50     PROPRIETATE OBȘTEASCĂ
       (societăți comerciale aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)
 

   CAPITOLUL II
  Conținutul de informații al formularelor de raportare
contabilă la data de 30 iunie 2010
*)

 

   

Județul ___________________________________|_|_|      Forma de proprietate ____________________|_|_|
Entitate _______________________________________      Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea __________, sectorul ______,      (denumire clasă CAEN) ________________________
str. __________________ nr. _______, bl. _______      Cod clasă CAEN ______________________|_|_|_|_|
sc. ______________, ap. __________                    Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefon __________________, fax ________________
Număr din registrul comerțului _________________

                      SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
                                      la data de 30 iunie 2010
┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10│                                                                                        - lei -│
├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┤
│                                                                        │Nr.│      Sold la:       │
│                         Denumirea elementului                          │rd.├──────────┬──────────┤
│                                                                        │   │01.01.2010│30.06.2010│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│                                   A                                    │ B │    1     │    2     │
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE                                                   │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤          │          │
│  │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                                           │01 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE                                            │02 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE                                          │03 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                           │04 │          │          │
│  │(rd. 01 la 03)                                                       │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE                                                    │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤          │          │
│  │I. STOCURI                                                           │05 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │II. CREANȚE                                                          │06 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                                      │07 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI                                         │08 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                            │09 │          │          │
│  │(rd. 05 la 08)                                                       │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS                                                  │10 │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN│11 │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE                          │12 │          │          │
│  │(rd. 09 + 10 - 11 - 19)                                              │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                                   │13 │          │          │
│  │(rd. 04 + 12)                                                        │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN  │14 │          │          │
│  │AN                                                                   │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│H.│PROVIZIOANE                                                          │15 │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18),                                     │16 │          │          │
│  │din care:                                                            │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Subvenții pentru investiții                                          │17 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Venituri înregistrate în avans - total (rd. 19 + 20),                │18 │          │          │
│  │din care:                                                            │   │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an                      │19 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an                     │20 │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│J.│CAPITAL ȘI REZERVE                                                   │   │          │          │
├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │I. CAPITAL (rd. 22 la 24),                                           │21 │          │          │
│  │din care:                                                            │   │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │- capital subscris vărsat                                            │22 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │- capital subscris nevărsat                                          │23 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │- patrimoniul regiei                                                 │24 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │II. PRIME DE CAPITAL                                                 │25 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │III. REZERVE DIN REEVALUARE                                          │26 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │IV. REZERVE                                                          │27 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Acțiuni proprii                                                      │28 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii              │29 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii               │30 │          │          │
│  ├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)   │SOLD C                      │31 │          │          │
│  │                                        ├────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │                                        │SOLD D                      │32 │          │          │
│  ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI │SOLD C                      │33 │          │          │
│  │FINANCIAR                               ├────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │                                        │SOLD D                      │34 │          │          │
│  ├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Repartizarea profitului                                              │35 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │CAPITALURI PROPRII - TOTAL                                           │36 │          │          │
│  │(rd. 21 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 + 31 - 32 + 33 - 34 - 35)      │   │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │Patrimoniul public                                                   │37 │          │          │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│  │CAPITALURI - TOTAL (rd. 36 + 37)                                     │38 │          │          │
└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

Administrator,                                        Întocmit
Numele și prenumele __________________________        Numele și prenumele ________________________
                                                      Calitatea __________________________________
Semnătura ____________________________________        Semnătura __________________________________
Ștampila unității                                     Nr. de înregistrare în
                                                      organismul profesional _____________________
 

    Raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2010 se completează astfel:

   - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

    CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2010

   

┌───┐
│20 │                                                                                        - lei -
├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────┐
│                                                                       │   │  Realizări aferente  │
│                        Denumirea indicatorilor                        │Nr.│perioadei de raportare│
│                                                                       │rd.├────────────┬─────────┤
│                                                                       │   │ Precedentă │ Curentă │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│                                   A                                   │ B │     1      │    2    │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)                 │01 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Producția vândută                                                  │02 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Venituri din vânzarea mărfurilor                                   │03 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Reduceri comerciale acordate                                       │04 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din        │05 │            │         │
│   │Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing  │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri    │06 │            │         │
│   │nete                                                               │   │            │         │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului producției în curs de │Sold C           │07 │            │         │
│   │execuție                                         ├─────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │                                                 │Sold D           │08 │            │         │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 3.│Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și   │09 │            │         │
│   │capitalizată                                                       │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare                                       │10 │            │         │
├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                                        │11 │            │         │
│(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)                                           │   │            │         │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 5.│a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile        │12 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Alte cheltuieli materiale                                          │13 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)                     │14 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │c) Cheltuieli privind mărfurile                                    │15 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Reduceri comerciale primite                                        │16 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:                  │17 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │a) Salarii și indemnizații                                         │18 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială                  │19 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 7.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și          │20 │            │         │
│   │necorporale (rd. 21 - 22)                                          │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │a.1) Cheltuieli                                                    │21 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │a.2) Venituri                                                      │22 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24 - 25)   │23 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │b.1) Cheltuieli                                                    │24 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │b.2) Venituri                                                      │25 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)                       │26 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe                        │27 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate     │28 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │8.3. Alte cheltuieli                                               │29 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile  │30 │            │         │
│   │radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte │   │            │         │
│   │de leasing                                                         │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)                       │31 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Cheltuieli                                                       │32 │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Venituri                                                         │33 │            │         │
├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                                       │34 │            │         │
│(rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)                           │   │            │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                 │35 │            │         │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤   ├────────────┼─────────┤
│   │- Profit (rd. 11 - 34)                                             │   │            │         │
│   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Pierdere (rd. 34 - 11)                                           │36 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare                               │37 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate          │38 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│10.│Venituri din alte investiți și împrumuturi care fac parte din      │39 │            │         │
│   │activele imobilizate                                               │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate          │40 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│11.│Venituri din dobânzi                                               │41 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate          │42 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Alte venituri financiare                                           │43 │            │         │
├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL                                            │44 │            │         │
│(rd. 37 + 39 + 41 + 43)                                                │   │            │         │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│12.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și            │45 │            │         │
│   │investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)│   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Cheltuieli                                                       │46 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Venituri                                                         │47 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│13.│Cheltuieli privind dobânzile                                       │48 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate         │49 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │Alte cheltuieli financiare                                         │50 │            │         │
├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)                       │51 │            │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                   │52 │            │         │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤   ├────────────┼─────────┤
│   │- Profit (rd. 44 - 51)                                             │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Pierdere (rd. 51 - 44)                                           │53 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│14.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                  │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)                                   │54 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)                                 │55 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│15.│Venituri extraordinare                                             │56 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│16.│Cheltuieli extraordinare                                           │57 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│17.│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:              │58 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤   ├────────────┼─────────┤
│   │- Profit (rd. 56 - 57)                                             │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Pierdere (rd. 57 - 56)                                           │59 │            │         │
├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)                                     │60 │            │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)                                   │61 │            │         │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                    │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤   ├────────────┼─────────┤
│   │- Profit (rd. 60 - 61)                                             │62 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Pierdere (rd. 61 - 60)                                           │63 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│18.│Impozitul pe profit                                                │64 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│19.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus                │65 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│20.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:            │   │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Profit (rd. 62 - 64 - 65                                         │66 │            │         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┤
│   │- Pierdere                                                         │67 │            │         │
│   │(rd. 63 + 64 + 65);                                                │   │            │         │
│   │(rd. 64 + 65 - 62)                                                 │   │            │         │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴─────────┘

Administrator,                                        Întocmit
Numele și prenumele __________________________        Numele și prenumele ________________________
                                                      Calitatea __________________________________
Semnătura ____________________________________        Semnătura __________________________________
Ștampila unității                                     Nr. de înregistrare în
                                                      organismul profesional _____________________
 

    Raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2010 se completează astfel:

   - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

    DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2010

   

┌──┐
│30│                                                                                         - lei -
├──┴────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┬───────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat                         │Nr.│ Nr. unități  │     Sume      │
│                                                               │rd.│              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│                               A                               │ B │      1       │       2       │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Unități care au înregistrat profit                             │01 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Unități care au înregistrat pierdere                           │02 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┬───────┴───────────────┤
│                                                               │   │      │       Din care:       │
│                                                               │   │Total ├───────────┬───────────┤
│II. Date privind plățile restante                              │Nr.│ col. │  Pentru   │  Pentru   │
│                                                               │rd.│2 + 3 │activitatea│activitatea│
│                                                               │   │      │  curentă  │    de     │
│                                                               │   │      │           │investiții │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│                               A                               │ B │  1   │     2     │     3     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Plăți restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:│03 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:           │04 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile                                             │05 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile                                             │06 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an                                                   │07 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total│08 │      │           │           │
│(rd. 09 la 13), din care:                                      │   │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de     │09 │      │           │           │
│angajatori, salariați și alte persoane asimilate               │   │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate   │10 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuția pentru pensia suplimentară                       │11 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj         │12 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte│14 │      │           │           │
│fonduri                                                        │   │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligații restante față de alți creditori                      │15 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de  │16 │      │           │           │
│stat                                                           │   │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele    │17 │      │           │           │
│locale                                                         │   │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadență - total               │18 │      │           │           │
│(rd. 19 la 21), din care:                                      │   │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30 de zile                                     │19 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de zile                                     │20 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an                                           │21 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi restante                                               │22 │      │           │           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────┴───────┬───┴───────────┤
│III. Număr mediu de salariați                                  │Nr │30 iunie 2009 │ 30 iunie 2010 │
│                                                               │rd.│              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│                               A                               │ B │      1       │       2       │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Număr mediu de salariat                                        │23 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┴───────────────┤
│IV. Plăți de dobânzi și redevențe                              │Nr.│             Sume             │
│                                                               │rd.│                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│                               A                               │ B │              1               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice      │24 │                              │
│române către persoanele fizice nerezidente din statele membre  │   │                              │
│ale Uniunii Europene, din care:                                │   │                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat                         │25 │                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice      │26 │                              │
│române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din      │   │                              │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care:                 │   │                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat                         │27 │                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române   │28 │                              │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele     │   │                              │
│membre ale Uniunii Europene, din care:                         │   │                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat                         │29 │                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă                                             │Nr.│             Sume             │
│                                                               │rd.│                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│                               A                               │ B │              1               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților        │30 │                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┬───────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de                 │Nr.│30 iunie 2009 │ 30 iunie 2010 │
│cercetare-dezvoltare**)                                        │rd.│              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│                               A                               │ B │      1       │       2       │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:                  │31 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- din fonduri publice                                          │32 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- din fonduri private                                          │33 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare***)                                 │Nr.│30 iunie 2009 │ 30 iunie 2010 │
│                                                               │rd.│              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│                               A                               │ B │      1       │       2       │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:        │34 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei         │35 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul        │36 │              │               │
│perioadei                                                      │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei         │37 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│VIII. Alte informații                                          │Nr.│30 iunie 2009 │ 30 iunie 2010 │
│                                                               │rd.│              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│                               A                               │ B │      1       │       2       │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care: │38 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de           │39 │              │               │
│participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen │   │              │               │
│lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:                  │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni cotate                                               │40 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni necotate                                             │41 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- părți sociale                                                │42 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- obligațiuni                                                  │43 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv │44 │              │               │
│de SIF-uri)                                                    │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:    │45 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror      │46 │              │               │
│decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct.    │   │              │               │
│267)                                                           │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                  │47 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte     │48 │              │               │
│conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)  │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate         │49 │              │               │
│(ct. 425 + 4282)                                               │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul │50 │              │               │
│statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 │   │              │               │
│+ 446 + 447 + 4482)                                            │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)    │51 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187)                                  │52 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 │53 │              │               │
│+ din ct. 508) (rd. 54 la 58), din care:                       │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni cotate                                               │54 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni necotate                                             │55 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- părți sociale                                                │56 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- obligațiuni                                                  │57 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv │58 │              │               │
│de SIF-uri)                                                    │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                       │59 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:              │60 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei (ct. 5311)                                            │61 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută (ct. 5314)                                         │62 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65),    │63 │              │               │
│din care:                                                      │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei (ct. 5121)                                            │64 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută (ct. 5124)                                         │65 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din │66 │              │               │
│care:                                                          │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de      │67 │              │               │
│încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                       │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 +│68 │              │               │
│5412)                                                          │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din │69 │              │               │
│care:                                                          │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile         │70 │              │               │
│aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 71 + 72), din    │   │              │               │
│care:                                                          │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei                                                       │71 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută                                                    │72 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente  │73 │              │               │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din    │   │              │               │
│care:                                                          │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei                                                       │74 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută                                                    │75 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente│76 │              │               │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din    │   │              │               │
│care:                                                          │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei                                                       │77 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută                                                    │78 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct.    │79 │              │               │
│1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:    │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei                                                       │80 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută                                                    │81 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din │82 │              │               │
│ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:                             │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei                                                       │83 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută                                                    │84 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Credite de la Trezoreria Statului (ct. 1626 + din ct. 1682)  │85 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 │86 │              │               │
│+ 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:                        │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în     │87 │              │               │
│funcție de cursul unei valute                                  │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- în valută                                                    │88 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte   │89 │              │               │
│conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +  │   │              │               │
│408 + 419)                                                     │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate       │90 │              │               │
│(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                       │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și       │91 │              │               │
│bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 +   │   │              │               │
│444 + 446 + 447 + 4481)                                        │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462   │92 │              │               │
│+ 472 + 473 + 269 + 509)                                       │   │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                 │93 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 95 la 97), din care:   │94 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni cotate                                               │95 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- acțiuni necotate                                             │96 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│- părți sociale                                                │97 │              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii           │Nr.│30 iunie 2009 │ 30 iunie 2010 │
│                                                               │rd.│              │               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│                               A                               │ B │      1       │       2       │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                          │98 │              │               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┴───────────────┘

Administrator,                                        Întocmit
Numele și prenumele __________________________        Numele și prenumele ________________________
                                                      Calitatea __________________________________
Semnătura ____________________________________        Semnătura __________________________________
Ștampila unității                                     Nr. de înregistrare în
                                                      organismul profesional _____________________
 

    ___________

   *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

   **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

   ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea. 

    Raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2010 se completează astfel:

   - directorul economic, contabiful-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û