ordin 193 2009 ANAF

Order 193/2009 ANAF - Befehl 193/2009 ANAF

keylinks: ANEXE, ADEVERINȚĂ DE VENIT, CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINȚE DE VENIT

 

Ordin nr. 193 din 17/02/2009 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Adeverință de venit" și "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit" pentru persoane fizice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 24/02/2009, Intrare in vigoare: 24.02.2009

 

 

   În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,

    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

   1. "Adeverință de venit", cod 14.13.21.13;

   2. "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit", cod 14.13.25.13.

 

   Art. 2. - Adeverința de venit atestă veniturile impozabile anuale realizate sau estimate, existente în evidența fiscală, la data solicitării, pe baza datelor declarate de persoanele fizice sau de plătitorii de venituri.

 

   Art. 3. - Procedura de completare a formularului menționat la art. 1 pct. 1 este prevăzută în anexa nr. 2.

 

   Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

   Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

 

   Art. 7. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.ANEXE

  

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXE

 

ANEXA Nr. 1

   

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală                                      Nr. de înregistrare ................
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .................           Data emiterii ....../....../........
Administrația Finanțelor Publice ........................
 

    ADEVERINȚĂ DE VENIT
pe anul ..........................

   

   Ca urmare a Cererii nr. ................ din data de ......................., se atestă faptul că
dl/dna .........................., cu domiciliul fiscal în ........................................,
str. ...................................... nr. ......., bl. ......., sc. ..., et. ....., ap. .....,
județul/sectorul ..............................., CNP/NIF .........................................,
figurează în evidența fiscală cu următoarele venituri impozabile/nu figurează în evidența fiscală cu
venituri impozabile:
┌────┬──────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │Documentul care atestă│Categoria de venit│    Tip venit     │Venit impozabil│    Impozit     │
│crt.│  venitul impozabil   │                  │(realizat/estimat)│    - lei -    │    - lei -     │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0  │          1           │        2         │        3         │       4       │       5        │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│    │                      │                  │                  │               │                │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│    │                      │                  │                  │               │                │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│    │                      │                  │                  │               │                │
└────┴──────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────┴────────────────┘
   S-a eliberat prezenta adeverință spre a-i servi la ........................................*) și
este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

   Conducătorul unității                                        Întocmit
   Numele și prenumele .............                            Numele și prenumele .............
   Semnătura .......................                            Semnătura .......................
   L.S.
 

    cod 14.13.21.13

    Număr de operator de date cu caracter personal -1067.

___________________

În cazul adeverințelor solicitate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) lit. b) din  Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/2006, cu modificările și completările ulterioare, se va completa următorul text: "stabilirea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului".


 

    Nr. .............../............. 

    CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINȚE DE VENIT 

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................... CNP/NIF .................................................., cu domiciliul fiscal în ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............................., cod poștal ............, telefon ..................., fax .....................,

    reprezentat/reprezentantă prin dl/dna ......................................, CNP/NIF ........................................................., cu domiciliul fiscal în ..........................., str. .................................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ..............., cod poștal ...................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ...... nr. ................, eliberat de ................................,

    solicit eliberarea unei adeverințe privind situația veniturilor impozabile pe anul .............., pentru a servi la ....................................... .

   

Numele și prenumele .....................            Semnătura .................
                                                     Data ......................
 

    cod 14.13.25.13

    Număr de operator de date cu caracter personal -1067. 

 ANEXA Nr. 2

 

    Procedura de completare a formularului "Adeverință de venit",
cod 14.13.21.13


   1. Formularul "Adeverință de venit" reprezintă documentul prin care se atestă faptul că o persoană fizică figurează în evidența fiscală, constituită pe baza declarațiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal.

   2. Adeverința de venit se eliberează de organul fiscal competent, conform legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit", cod 14.13.25.13.

   3. Prin organ fiscal competent se înțelege:

   a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

   b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

   4. Adeverința de venit se completează cu date privind venitul impozabil realizat într-un an fiscal, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală, constituită pe baza declarațiilor depuse.

    În situația în care, la data solicitării, în evidența fiscală nu există informații privind venitul impozabil realizat pentru perioada solicitată, adeverința de venit se completează cu venitul impozabil estimat, luat în calcul pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit.

    Completarea tabelului din formular se face după cum urmează:

   - col. 1 "Documentul care atestă venitul impozabil" - se înscriu denumirea, numărul și data documentului din care rezultă venitul impozabil realizat/estimat;

   - col. 2 "Categoria de venit" - se înscrie natura venitului realizat/estimat (de exemplu, venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală etc.);

   - col. 3 "Tip venit (realizat/estimat)" - se înscrie sintagma "venit realizat" sau "venit estimat", după caz, pe rândul corespunzător categoriei de venit;

   - col. 4 "Venit impozabil" - se înscrie suma reprezentând venitul impozabil corespunzător categoriei de venit, declarat de persoana fizică sau de plătitorul de venit, potrivit legii;

   - col. 5 "Impozit" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit datorat, stabilit de organul fiscal sau de plătitorii de venit, corespunzător venitului impozabil.

 

 


ANEXA Nr. 3

 

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de
păstrare a formularelor

 

   a) Adeverință de venit

   1. Denumirea: Adeverință de venit

   2. Codul: 14.13.21.13

   3. Formatul: A4/t1

   4. Caracteristici de tipărire: se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

   5. Se difuzează: gratuit.

   6. Se utilizează: la atestarea veniturilor impozabile declarate de contribuabil sau plătitorii de venituri, aflate în evidența fiscală pentru persoanele fizice.

   7. Se întocmește în două exemplare de către:

   a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

   b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

   8. Circulă: - copia la organul fiscal competent;

   - originalul la contribuabil.

   9. Se arhivează: la organul fiscal emitent.

   b) Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit

   1. Denumirea: Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit

   2. Codul: 14.13.25.13

   3. Formatul: A4/t1

   4. U/M: seturi

   5. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față.

   6. Se difuzează: gratuit.

   7. Se utilizează: la solicitarea eliberării unei adeverințe de venit pentru persoane fizice.

   8. Se întocmește în două exemplare.

   9. Circulă:

   - originalul la:

   a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

   b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

   - copia la contribuabil.

   10. Se arhivează: la organul fiscal competent.