OMF 2142 2010

Order 2142/2010 MF - Befehl 2142/2010 MF

keylinks: comercializarea în regim duty-free a băuturilor distilate

Ordin nr. 2142 din 10/08/2010 pentru aprobarea procedurii privind marcarea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun comercializate în regim duty-free, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 17/08/2010, Intrare in vigoare: 17.08.2010

 

    Având în vedere prevederile art. 93 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Comercializarea în regim duty-free a băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor și a altor băuturi spirtoase, precum și a produselor din tutun se va face doar după marcarea specifică.

   (2) Operatorul economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free are obligația să asigure ca timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticlă.

   (3) Produsele accizabile marcate cu timbre deteriorate ori altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) vor fi considerate ca nemarcate, fapta urmând a fi sancționată conform prevederilor legale.

   Art. 2. - Timbrele sunt inscripționate cu următoarele elemente:

   a) inscripția "EXPORT";

   b) denumirea operatorului economic cu drept de timbrare și codul unic de înregistrare;

   c) seria și numărul care identifică în mod unic timbrul.

   Art. 3. - (1) Nota de comandă, întocmită în 3 exemplare, aferentă timbrelor necesare pentru marcarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor și altor băuturi spirtoase, precum și a produselor din tutun, destinate comercializării în regim duty-free, întocmită pentru eliberarea timbrelor, se depune la Direcția de autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.

   (2) Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 1.

   (3) În cazul operatorilor economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free, fiecare notă de comandă se aprobă - total sau parțial - de către autoritatea menționată la alin. (1), în funcție de:

   a) datele din situația lunară privind evidența achiziționării, utilizării și returnării timbrelor, prezentată de solicitant la autoritatea vamală competentă cu aprobarea notelor de comandă de timbre, potrivit alin. (8);

   b) vânzările de produse accizabile timbrate, efectuate în ultimele 6 luni față de data solicitării unei noi note de comandă.

   (4) În situația în care în decursul unei luni se solicită o cantitate de timbre mai mare decât media lunară a vânzărilor din ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ în care vor fi explicate motivele care au generat necesitățile suplimentare.

   (5) Notele de comandă se aprobă în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării la Direcția de autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor. După aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comandă au următoarele destinații: primul exemplar se păstrează de către solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. și al treilea exemplar se păstrează de către autoritatea vamală care aprobă notele de comandă.

   (6) Operatorii economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free au obligația utilizării timbrelor aprobate prin notele de comandă în termen de 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. După expirarea acestui termen timbrele neutilizate vor fi restituite Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., în vederea distrugerii, operațiune care se va desfășura pe cheltuiala operatorului economic cu drept de timbrare.

   (7) În sensul prevederilor alin. (6), prin utilizarea timbrelor se înțelege aplicarea efectivă a acestora pe ambalajul produsului accizabil, în condițiile art. 1 alin. (2).

   (8) Operatorii economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free sunt obligați să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorității vamale evidența privind timbrele utilizate în luna anterioară celei pentru care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

   (9) Operatorii economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free vor ține o evidență distinctă a timbrelor distruse, precum și a celor deteriorate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

   (10) În cazul timbrelor pierdute sau sustrase, operatorii economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free au obligația ca, în termen de 15 zile de la înregistrarea declarației, procesului-verbal de constatare sau a sesizării scrise a persoanei care a constatat dispariția timbrelor, să anunțe autoritatea vamală.

   Art. 4. - (1) După aprobarea notelor de comandă de timbre de către Direcția de autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, exemplarul 2 al notei de comandă se va transmite de către operatorul economic cu drept de marcare către Compania Națională "Imprimeria Națională"- S.A. și va fi însoțit de dovada achitării contravalorii timbrelor comandate în contul acestei companii.

   (2) Eliberarea timbrelor se face de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

   (3) Timbrele se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod și o serie de emisiune aprobate de către direcția specializată cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (4) Termenul de executare a comenzilor de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este de 15 zile lucrătoare de la data primirii și înregistrării notelor de comandă aprobate de autoritatea vamală.

   (5) Până la eliberarea timbrelor către beneficiari, acestea se depozitează la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în condiții de deplină securitate.

   Art. 5. - (1) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. va asigura periodic instruiri ale personalului desemnat din cadrul Direcției de autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale și Direcției pentru Accize și Operațiuni Vamale a Municipiului București, precum și dotarea acestora cu instrumentele și materialele necesare în vederea verificării autenticității și controlului timbrelor.

   (2) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. va asigura, la cererea autorității vamale, expertizarea timbrelor, în vederea verificării autenticității acestora.

   Art. 6. - Pentru produsele supuse marcării destinate comercializării în magazinele duty-free, provenite din producția internă și din achiziții intracomunitare, aplicarea timbrelor se face de către operatorii autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free, înainte de punerea mărfurilor la raft în magazinele autorizate în vederea comercializării.

   Art. 7. - Pentru produsele supuse marcării destinate comercializării în magazinele duty-free, provenite din țări terțe, aplicarea timbrelor se face de către furnizor. În cazul în care furnizorul nu aplică timbrele, acestea se aplică de către operatorii economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free, înainte de momentul în care produsele sunt puse în liberă circulație, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar.

   Art. 8. - În situația prevăzută la art. 7 expedierea timbrelor se face în maximum 15 zile de la executarea comenzii de către unitatea autorizată cu tipărirea.

   Art. 9. - După expirarea termenului de 15 zile, operatorii economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free sunt obligați să returneze unității specializate autorizate cu tipărirea, în vederea distrugerii, timbrele neexpediate și/sau neutilizate în termen.

   Art. 10. - În cazul produselor provenite din țări terțe, expedierea timbrelor către furnizori se face numai ca bagaj neînsoțit, cu depunerea în vamă a documentului vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie să fie însoțit de:

   a) documentul de transport internațional, din care să rezulte că destinatarul este furnizorul mărfurilor ce urmează a fi importate;

   b) o copie a contractului încheiat între operatorii economici autorizați să comercializeze mărfuri în regim duty-free și furnizor;

   c) o copie a autorizației de duty-free.

   Art. 11. - Cu ocazia importului, odată cu documentul vamal de import se depune un document vamal de reimport, pentru timbrele aplicate, în vederea încheierii regimului acordat la scoaterea temporară din țară a acestora.

   Art. 12. - În măsura în care prevederile prezentului ordin vor impune instrucțiuni de aplicare, acestea vor fi emise de Autoritatea Națională a Vămilor.

   Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 
 

 

 

 

Anexe

 

   ANEXA Nr. 1


    NOTA DE COMANDĂ
nr. ...... pentru timbre din .........................................
(ziua) (luna) (anul)


    Denumirea operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free ...............................................................

    Codul de identificare fiscală .................................................

    Sediul: .......................................................................

    Județul ................... sectorul ............. localitatea ................

    Str. ..................................................... nr. ................

    Bl. .............. sc. ................. et. .................. ap. ...........

    Cod poștal ....................................................................

    Telefon/fax ...................................................................

   

┌───────────────┬────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬───────────────┐
│        │Cantitatea de timbre│Prețul unitar│Valoarea│Valoarea T.V.A.│Valoarea totală│
│Tipul de produs│   - buc. -   │(fără T.V.A.)│- lei - │  - lei -  │  - lei -  │
│        │          │  - lei -  │    │        │        │
├───────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │          │       │    │        │        │
├───────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │          │       │    │        │        │
├───────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │          │       │    │        │        │
├───────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│  TOTAL:   │          │       │    │        │        │
└───────────────┴────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴───────────────┘
 

    Numele și prenumele .................................

    Semnătura și ștampila solicitantului ................


    Data aprobării comenzii .........................

    Numărul timbrelor aprobate .....................

    Modalitatea de plată ............................

    Conducătorul autorității vamale

    Numele și prenumele .............................

    Semnătura și ștampila ...........................


   ANEXA Nr. 2


    EVIDENȚA
achiziționării, utilizării și returnării timbrelor
în luna ....... anul .......


    Denumirea operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free ....................................................................................

    Codul de identificare fiscală ..................................................

    Sediul: ...................................................................................

    Județul ...................... sectorul ......... localitatea ..................

    Str. .................. nr. ........... bl. ......... sc. ..... et. ...... ap. ........

    Cod poștal ............................

    Telefon/fax ..........................

   

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │                                │ Numărul │
│crt.│                                │de timbre│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1 │Stoc la începutul lunii                    │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2 │Cumpărări în cursul lunii                   │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3 │TOTAL (rd. 1 + rd. 2)                     │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4 │Timbre utilizate                        │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5 │Timbre deteriorate                       │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6 │TOTAL timbre utilizate (rd. 4 + rd. 5)             │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7 │Stoc la sfârșitul lunii (rd. 3 - rd. 6)            │     │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
 

    Certificată de conducerea operatorului economic
Data ................
Numele și prenumele
.....................
Semnătura și ștampila
.....................


    Verificat de autoritatea vamală

    Data .....................


   ANEXA Nr. 3


    EVIDENȚA
timbrelor distruse și a celor deteriorate
în luna .......... anul ........


    Denumirea operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free: .......................................................................

    Codul de identificare fiscală .................................................

    Sediul: .......................................................................

    Județul .................... sectorul ............. localitatea ...............

    Str. ....................................................... nr. ..............

    Bl. ........... sc. ............. et. ........ ap. ............................

    Cod poștal ...............

    Telefon/fax ............................................

   

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Nr.  │    Cauzele deteriorării    │    Numărul de timbre     │
│ crt. │                 │                 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    │                 │                 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    │                 │                 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    │                 │                 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ TOTAL: │        X         │                 │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
 

    Certificată de conducerea operatorului economic
Data ....................................
Numele și prenumele .....................
Semnătura și ștampila ...................


    Autoritatea vamală
Verificat de ............................
Semnătura ...............................
Data ....................................
 

 

   

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û