OMF 2870 2010

Order 2870/2010 MF - Befehl 2870/2010 MF

keylinks: principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, Anexe

        bilant 31.12.2010 SC

Ordin nr. 2870 din 23/12/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 30/12/2010, Intrare in vigoare: 30.12.2010

 

    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 4, 28 și 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, persoanele prevăzute la art. 1 din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.

   (2) Potrivit art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exercițiului financiar este de 12 luni.

 

   Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 3. - Persoanele al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 4. - (1) Pentru scopuri contabile, exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

   (2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, se aprobă Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie pentru entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

   (3) Sistemul de raportare anuală menționat la alin. (2) se aplică societăților comerciale și sucursalelor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

   (4) Entitățile prevăzute la alin. (3) întocmesc raportări anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

   (5) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

   (6) La întocmirea situațiilor financiare anuale prevăzute la alin. (5) sunt avute în vedere atât prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, cât și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

 

   Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 3, precum și sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice străine, respectiv filialele unei societăți-mamă străine sau filialele filialelor unei societăți-mamă străine care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, sunt denumite în înțelesul prezentului ordin entități.

 

   Art. 6. - (1) Se aprobă machetele formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

   (2) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la art. 3 al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, respectiv raportările anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la art. 4 al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).

 

   Art. 7. - (1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 și la pct. I.1.4 din anexa nr. 1.

   (2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.2 din anexa nr. 1.

 

   Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 

Anexe

 

   ANEXA Nr. 1 

    Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale încheiate la 31 decembrie de către entitățile
al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic 

   I. Prevederi generale

   1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

   1.2. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

   1.3. Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, brokerii de asigurare și/sau de reasigurare și entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în formatul stabilit de aceste instituții cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității.

   1.4. La întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile cap. 5 "Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate" și cap. 6 "Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de către sucursalele din România ale instituțiilor de credit sau instituțiilor financiare nebancare străine" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste entități, termenul de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, a documentelor și informațiilor prevăzute de reglementările menționate mai sus este cel prevăzut la pct. III. Formatul electronic, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

   1.5. Entitățile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    Situațiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în formatul cuprins în anexa nr. 3 la ordin.

   II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

   2.1. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

   - total active: 3.650.000 euro;

   - cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

   - număr mediu salariați: 50,

    întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

   1. bilanț (cod 10);

   2. cont de profit și pierdere (cod 20);

   3. situația modificărilor capitalului propriu;

   4. situația fluxurilor de numerar;

   5. note explicative la situațiile financiare anuale.

    Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   2.2. Societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația în vigoare privind piața de capital, întocmesc situații financiare anuale cuprinzând cele 5 componente prevăzute la pct. 2.1, indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariați.

   2.3. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

   1. bilanț prescurtat (cod 10);

   2. cont de profit și pierdere (cod 20);

   3. note explicative la situațiile financiare anuale simplificate.

    Opțional, acestea pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar.

    Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit și pierdere - simbolul cod 20.

   2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale simplificate sau situații financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercițiu financiar de raportare, aceste entități analizează indicatorii determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent și indicatorii determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent, întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile de mărime înregistrate.

   2.6. Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate pentru sfârșitul exercițiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

   2.7. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situațiilor financiare anuale se aplică și subunităților înregistrate în România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

    În cazul acestor subunități, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

   2.8. Notele explicative cuprinse în cap. II secțiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de această secțiune.

   2.9. Formularele din cadrul situațiilor financiare anuale sunt prevăzute în cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

   2.10. Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

   2.11. Entitățile vor completa datele de identificare (denumirea entității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

    Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

    Prevederile de la acest punct referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

    Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț" a datelor prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității ori a situației economico-financiare și, în consecință, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

   2.12. Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 19 "Salarii și indemnizații", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

    La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

    La rândul 30 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

   2.13. Situațiile financiare anuale se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

   2.14. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

   2.15. În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02, coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul exercițiului financiar care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

   2.16. Entitățile prevăzute de prezentul ordin pot depune situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea situațiilor financiare se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național.

   2.17. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la sfârșitul exercițiului financiar nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună o declarație în acest sens, pe propria răspundere, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entității:

   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

   - adresa și numărul de telefon;

   - numărul de înregistrare la registrul comerțului;

   - codul fiscal/codul unic de înregistrare;

   - capitalul social.

   III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

   3.1. Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

   a) pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

   b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

    Subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

   3.2. Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

    Situațiile financiare anuale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   3.3. Entitățile care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

   3.4. Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, "Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

    b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

    c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate".

   IV. Completarea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie de către entități se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare

   V. Nomenclator - forme de proprietate

   

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Codul│                               Denumirea                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10   │PROPRIETATE DE STAT                                                     │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   11│Regii autonome                                                          │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   12│Societăți comerciale cu capital integral de stat                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   13│Alte unități economice de stat netransformate în societăți comerciale   │
│     │sau regii autonome                                                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   14│Companii și societăți naționale                                         │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20   │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat)                        │
│     ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   21│Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   22│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin    │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   23│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   24│Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin                │
│     │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)               │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   25│Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   26│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin    │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   27│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   28│Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30   │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ                                       │
│     │(cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, │
│     │societăți agricole)                                                     │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   31│Societăți comerciale în nume colectiv                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   32│Societăți comerciale în comandită simplă                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   33│Societăți comerciale în comandită pe acțiuni                            │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   34│Societăți comerciale pe acțiuni                                         │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   35│Societăți comerciale cu răspundere limitată                             │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   36│Societăți agricole                                                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   37│Societăți comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului   │
│     │curent                                                                  │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│40   │PROPRIETATE COOPERATISTĂ                                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   41│Cooperative de consum                                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   42│Cooperative meșteșugărești                                              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   43│Cooperative și asociații agricole netransformate                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   44│Cooperative de credit                                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│50   │PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți comerciale aparținând organizațiilor și│
│     │instituțiilor politice și obștești)                                     │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale

   6.1. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

   6.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro 

   ANEXA Nr. 2 

    Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie pentru entitățile care au
optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,
potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității
nr. 82/1991, republicată 

   I. Prevederi generale

   1.1. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, au obligația să întocmească și să depună raportări anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

   1.2. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național.

   II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie

   2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

   a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

   b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

   c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

   d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

   2.2. Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

   2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

   2.4. Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

    Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", a datelor prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității sau a situației economico-financiare și, în consecință, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

   2.5. Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situațiile financiare anuale.

   2.6. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

   2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările anuale la 31 decembrie, pe suport magnetic, însoțite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistență, semnate și ștampilate.

   2.8. Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie se completează în lei.

   2.9. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entităților pentru care exercițiul financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

   III. Termenul de depunere a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

   3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic.

   3.2. Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 31 decembrie, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, care să cuprindă toate datele de identificare a entității:

   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

   - adresa și numărul de telefon;

   - numărul de înregistrare la registrul comerțului;

   - codul unic de înregistrare;

   - capitalul social.

    Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarațiilor entităților care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la data raportării, precum și ale celor care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic.

   3.3. Nedepunerea raportărilor anuale la 31 decembrie sau a declarațiilor menționate la pct. 3.1 și 3.2, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

   IV. Structura formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie

   4.1. Completarea raportărilor anuale la 31 decembrie de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

   4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

   

Județul ............................................. |_|_|       Forma de proprietate ............................................... |_|_|
Entitatea .................................................       Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea ....................., sectorul .......       (denumire clasă CAEN) ....................................................
str. ........................... nr. ..........., bl. .....       Cod clasă CAEN ................................................. |_|_|_|_|
sc. ........ ap. ............                                     Cod unic de înregistrare
Telefon ...................... Fax ........................       ...................................................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Număr din registrul comerțului ............................
 

    SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie ...

   

                                                                                                         - lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┐
│                                                                                 │Nr. │   Sold an curent la:   │
│                              Denumirea elementului                              │rd. ├───────────┬────────────┤
│                                                                                 │    │01 ianuarie│31 decembrie│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│                                        A                                        │ B  │     1     │     2      │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ A. │ACTIVE IMOBILIZATE                                                          │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)                               │ 01 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)                         │ 02 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active       │ 03 │           │            │
│    │similare și alte imobilizări necorporale                                    │    │           │            │
│    │(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                                 │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)                                  │ 04 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție                  │ 05 │           │            │
│    │(ct. 233 + 234 - 2933)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 01 la 05)                                                        │ 06 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE                                                   │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)      │ 07 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)               │ 08 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)       │ 09 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție                    │ 10 │           │            │
│    │(ct. 231 + 232 - 2931)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 07 la 10)                                                        │ 11 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE                                                 │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                 │ 12 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)       │ 13 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)                                 │ 14 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în         │ 15 │           │            │
│    │virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)                │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)                      │ 16 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │6. Alte împrumuturi                                                         │ 17 │           │            │
│    │(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 12 la 17)                                                        │ 18 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)                               │ 19 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ B. │ACTIVE CIRCULANTE                                                           │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │I. STOCURI                                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Materii prime și materiale consumabile                                   │ 20 │           │            │
│    │(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381            │    │           │            │
│    │+ 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                              │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Producția în curs de execuție                                            │ 21 │           │            │
│    │(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                          │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357      │ 22 │           │            │
│    │+ 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954         │    │           │            │
│    │- 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)                                           │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                          │ 23 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 20 la 23)                                                        │ 24 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │II. CREANȚE                                                                 │    │           │            │
│    │(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de            │    │           │            │
│    │un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)                    │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* -         │ 25 │           │            │
│    │- 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                     │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)             │ 26 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în         │ 27 │           │            │
│    │virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)                        │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** +            │ 28 │           │            │
│    │+ 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 +         │    │           │            │
│    │+ 473** - 496 + 5187)                                                       │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                            │ 29 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 25 la 29)                                                        │ 30 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                                             │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                  │ 31 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Alte investiții pe termen scurt                                          │ 32 │           │            │
│    │(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                       │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 31 + 32)                                                         │ 33 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI                                                │ 34 │           │            │
│    │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                    │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                                   │ 35 │           │            │
│    │(rd. 24 + 30 + 33 + 34)                                                     │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ C. │CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                               │ 36 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ D. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN       │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat         │ 37 │           │            │
│    │împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile                     │    │           │            │
│    │(ct. 161 + 1681 - 169)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +          │ 38 │           │            │
│    │+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                         │ 39 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                     │ 40 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                               │ 41 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │6. Sume datorate entităților afiliate                                       │ 42 │           │            │
│    │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                           │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea       │ 43 │           │            │
│    │intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările│ 44 │           │            │
│    │sociale                                                                     │    │           │            │
│    │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 +              │    │           │            │
│    │+ 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +           │    │           │            │
│    │+ 444*** + 446*** + 447*** + 4431 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462         │    │           │            │
│    │+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)                   │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 37 la 44)                                                        │ 45 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ E. │ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE                                 │ 46 │           │            │
│    │(rd. 35 + 36 - 45 - 63)                                                     │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ F. │TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                                          │ 47 │           │            │
│    │(rd. 19 + 46)                                                               │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ G. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN      │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat         │ 48 │           │            │
│    │împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile                     │    │           │            │
│    │(ct. 161 + 1681 - 169)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +          │ 49 │           │            │
│    │1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                    │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                         │ 50 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                     │ 51 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                               │ 52 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)     │ 53 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea       │ 54 │           │            │
│    │intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările│ 55 │           │            │
│    │sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 +            │    │           │            │
│    │+ 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +               │    │           │            │
│    │+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +         │    │           │            │
│    │+ 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)             │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 48 la 55)                                                        │ 56 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ H. │PROVIZIOANE                                                                 │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)               │ 57 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                   │ 58 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                  │ 59 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 57 la 59)                                                        │ 60 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ I. │VENITURI ÎN AVANS                                                           │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                    │ 61 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din      │ 62 │           │            │
│    │care:                                                                       │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                  │ 63 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                 │ 64 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Fond comercial negativ (ct. 2075)                                           │ 65 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)                                                    │ 66 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ J. │CAPITAL ȘI REZERVE                                                          │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │I. CAPITAL                                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       │ 67 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     │ 68 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                            │ 69 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 67 la 69)                                                        │ 70 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                              │ 71 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                       │ 72 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │IV. REZERVE                                                                 │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                │ 73 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            │ 74 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare       │ 75 │           │            │
│    │(ct. 1065)                                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  │ 76 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 73 la 76)                                                        │ 77 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   │ 78 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           │ 79 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            │ 80 │           │            │
│    ├─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)        │            SOLD C            │ 81 │           │            │
│    │(ct. 117)                                    ├──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │                                             │            SOLD D            │ 82 │           │            │
│    ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL      │            SOLD C            │ 83 │           │            │
│    │PERIOADEI DE RAPORTARE                       ├──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │(ct. 121)                                    │            SOLD D            │ 84 │           │            │
│    ├─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Repartizarea profitului (ct. 129)                                           │ 85 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │CAPITALURI PROPRII - TOTAL                                                  │ 86 │           │            │
│    │(rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)             │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Patrimoniul public (ct. 1016)                                               │ 87 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)                                            │ 88 │           │            │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┘

   1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente
contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente
într-o perioadă mai mică de 12 luni.
   *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
   **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

           Administrator                                                              Întocmit
Numele și prenumele ...............                                 Numele și prenumele ...............
Semnătura ...............                                           Calitatea ...............
Ștampila unității                                                   Semnătura ...............
                                                                    Nr. de înregistrare în organismul profesional
 

   4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoare:

   

Formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor" este reprodus în facsimil. 

    SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie .........

   

                                                                                                                          - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┐
│                                                                                                  │Nr. │ Perioada de raportare  │
│                                     Denumirea indicatorilor                                      │rd. ├────────────┬───────────┤
│                                                                                                  │    │An precedent│ An curent │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│                                                A                                                 │ B  │     1      │     2     │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 1. │Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)                                           │ 01 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)                              │ 02 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                   │ 03 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                       │ 04 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au │ 05 │            │           │
│    │în derulare contracte de leasing (ct. 766*)                                                  │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)              │ 06 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 2. │Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)                    │ 07 │            │           │
│    │Sold C                                                                                       │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Sold D                                                                                       │ 08 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 3. │Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)│ 09 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 4. │Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)                                         │ 10 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, venituri din fondul comercial negativ                                            │ 11 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)                                      │ 12 │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 5. │a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)           │ 13 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)                                        │ 14 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)                              │ 15 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)                                                    │ 16 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                        │ 17 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 6. │Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:                                            │ 18 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │a) Salarii și indemnizații1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)                               │ 19 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)                           │ 20 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 7. │a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)          │ 21 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)                                                            │ 22 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │a.2) Venituri (ct. 7813)                                                                     │ 23 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                             │ 24 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)                                                             │ 25 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)                                                               │ 26 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 8. │Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)                                                 │ 27 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623     │ 28 │            │           │
│    │+ 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)                                                        │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)                     │ 29 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)                                                         │ 30 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul      │ 31 │            │           │
│    │general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)                           │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)                                                 │ 32 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Cheltuieli (ct. 6812)                                                                      │ 33 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Venituri (ct. 7812)                                                                        │ 34 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)                     │ 35 │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;                                                            │    │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 12 - 35)                                                                       │ 36 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 35 - 12)                                                                     │ 37 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 9. │Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)                                       │ 38 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                    │ 39 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│10. │Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)│ 40 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                    │ 41 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│11. │Venituri din dobânzi (ct. 766*)                                                              │ 42 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                    │ 43 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                   │ 44 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)                                               │ 45 │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│12. │Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca  │ 46 │            │           │
│    │active circulante (rd. 47 - 48)                                                              │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Cheltuieli (ct. 686)                                                                       │ 47 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Venituri (ct. 786)                                                                         │ 48 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│13. │Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)                                               │ 49 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                   │ 50 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)                                 │ 51 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)                                                  │ 52 │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                              │    │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 45 - 52)                                                                       │ 53 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 52 - 45)                                                                     │ 54 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│14. │PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                            │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)                                                             │ 55 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)                                                           │ 56 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│15. │Venituri extraordinare (ct. 771)                                                             │ 57 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│16. │Cheltuieli extraordinare (ct. 671)                                                           │ 58 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│17. │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:                                        │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 57 - 58)                                                                       │ 59 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 58 - 57)                                                                     │ 60 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)                                                                │ 61 │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                                                              │ 62 │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                                              │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 61 - 62)                                                                       │ 63 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 62 - 61)                                                                     │ 64 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│18. │Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                │ 65 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│19. │Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                │ 66 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│20. │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:                                      │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 63 - 65 - 66)                                                                  │ 67 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)                                            │ 68 │            │           │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┘

   1) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul
debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
   *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

           Administrator                                                                               Întocmit
Numele și prenumele ...............                                                  Numele și prenumele ...............
Semnătura ...............                                                            Calitatea ...............
Ștampila unității                                                                    Semnătura ...............
                                                                                     Nr. de înregistrare în organismul profesional
 

   ANEXA Nr. 3 

    Machetele formularelor "Date informative" (cod 30) și
"Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul
de completare a acestora 

   1. Formularele care compun situațiile financiare anuale la 31 decembrie și raportările anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   2. În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01 și 02, coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

   3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

   4. La rândul 30 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

   5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor. 

    DATE INFORMATIVE

 

Formularul "Date informative" este reprodus în facsimil.

   

┌────┐
│ 30 │                                                                                                           - lei -
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────┬──────────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat                                       │Nr.│   Nr. unități   │       Sume       │
│                                                                             │rd.│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│                                      A                                      │ B │        1        │        2         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Unități care au înregistrat profit                                           │01 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Unități care au înregistrat pierdere                                         │02 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┬──────┴──────────────────┤
│                                                                             │   │          │        Din care:        │
│                                                                             │Nr.│  Total   ├───────────┬─────────────┤
│II. Date privind plățile restante                                            │rd.│col. 2 + 3│  Pentru   │   Pentru    │
│                                                                             │   │          │activitatea│ activitatea │
│                                                                             │   │          │  curentă  │de investiții│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│                                      A                                      │ B │    1     │     2     │      3      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Plăți restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:              │03 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:                         │04 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - peste 30 de zile                                                      │05 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - peste 90 de zile                                                      │06 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - peste 1 an                                                            │07 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total              │08 │          │           │             │
│(rd. 09 la 13). din care:                                                    │   │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de              │09 │          │           │             │
│angajatori, salariați și alte persoane asimilate                             │   │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate            │10 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - contribuția pentru pensia suplimentară                                │11 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj                  │12 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - alte datorii sociale                                                  │13 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri      │14 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Obligații restante față de alți creditori                                    │15 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat           │16 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale           │17 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:   │18 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - restante după 30 de zile                                              │19 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - restante după 90 de zile                                              │20 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│     - restante după 1 an                                                    │21 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzi restante                                                             │22 │          │           │             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┴──────┬────┴─────────────┤
│III. Număr mediu de salariați                                                │Nr.│  31 decembrie   │   31 decembrie   │
│                                                                             │rd.│  an precedent   │    an curent     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│                                      A                                      │ B │        1        │        2         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Număr mediu de salariați                                                     │23 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴──────────────────┤
│IV. Plăți de dobânzi și redevențe                                            │Nr.│                Sume                │
│                                                                             │rd.│                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│                                      A                                      │ B │                 1                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către       │24 │                                    │
│persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din   │   │                                    │
│care:                                                                        │   │                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│     - impozitul datorat la bugetul de stat                                  │25 │                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către       │26 │                                    │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii      │   │                                    │
│Europene, din care:                                                          │   │                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│     - impozitul datorat la bugetul de stat                                  │27 │                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către           │28 │                                    │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii      │   │                                    │
│Europene, din care:                                                          │   │                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│     - impozitul datorat la bugetul de stat                                  │29 │                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă                                                           │Nr.│                Sume                │
│                                                                             │rd.│                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│                                      A                                      │ B │                 1                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților                      │30 │                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬──────────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)       │Nr.│  31 decembrie   │   31 decembrie   │
│                                                                             │rd.│  an precedent   │    an curent     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│                                      A                                      │ B │        1        │        2         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:                                │31 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - din fonduri publice                                                   │32 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - din fonduri private                                                   │33 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare***)                                               │Nr.│  31 decembrie   │   31 decembrie   │
│                                                                             │rd.│  an precedent   │    an curent     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│                                      A                                      │ B │        1        │        2         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:                      │34 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei                  │35 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei       │36 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei                  │37 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│VIII. Alte informații                                                        │Nr.│  31 decembrie   │   31 decembrie   │
│                                                                             │rd.│  an precedent   │    an curent     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│                                      A                                      │ B │        1        │        2         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:               │38 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare,            │39 │                 │                  │
│alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume              │   │                 │                  │
│brute (rd. 40 la 46), din care:                                              │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni cotate emise de rezidenți                                     │40 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni necotate emise de rezidenți                                   │41 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - părți sociale emise de rezidenți                                      │42 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - obligațiuni emise de rezidenți                                        │43 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de       │44 │                 │                  │
│SIF-uri) emise de rezidenți                                                  │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți                         │45 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - obligațiuni emise de nerezidenți                                      │46 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:                  │47 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se  │48 │                 │                  │
│face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                          │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                           │49 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte                   │50 │                 │                  │
│conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)                │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate                       │51 │                 │                  │
│(ct. 425 + 4282)                                                             │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul               │52 │                 │                  │
│statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 +                   │   │                 │                  │
│+ 445 + 446 + 447 + 4482)                                                    │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)            │53 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)                        │54 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187)                                                │55 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Investiții pe termen scurt, în sume brute                                    │56 │                 │                  │
│(ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:               │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni cotate emise de rezidenți                                     │57 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni necotate emise de rezidenți                                   │58 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - părți sociale emise de rezidenți                                      │59 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - obligațiuni emise de rezidenți                                        │60 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv                    │61 │                 │                  │
│rezidente (inclusiv de SIF-uri)                                              │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni emise de nerezidenți                                          │62 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - obligațiuni emise de nerezidenți                                      │63 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Alte valon de încasat (ct. 5113 + 5114)                                      │64 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:                            │65 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei (ct. 5311)                                                     │66 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută (ct. 5314)                                                  │67 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:        │68 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei (ct. 5121)                                                     │69 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută (ct. 5124)                                                  │70 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:         │71 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - sume în curs de decontare, acreditive și alte valon de                │72 │                 │                  │
│încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                     │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - sume în curs de decontare și acreditive în valută                     │73 │                 │                  │
│(ct. 5125 + 5412)                                                            │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:   │74 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume     │75 │                 │                  │
│brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:                             │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei                                                                │76 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută                                                             │77 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 +  │78 │                 │                  │
│+ 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:                      │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei                                                                │79 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută                                                             │80 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 +  │81 │                 │                  │
│+ 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:                      │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei                                                                │82 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută                                                             │83 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 +    │84 │                 │                  │
│+ 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care:                             │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei                                                                │85 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută                                                             │86 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682),    │87 │                 │                  │
│(rd. 88 + 89), din care:                                                     │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei                                                                │88 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută                                                             │89 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)                │90 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 +      │91 │                 │                  │
│+ 1687), (rd. 92 + 93), din care:                                            │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în              │92 │                 │                  │
│funcție de cursul unei valute                                                │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - în valută                                                             │93 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte                 │94 │                 │                  │
│conturi asimilate, în sume brute                                             │   │                 │                  │
│(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)                                      │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421            │95 │                 │                  │
│+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                              │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul             │96 │                 │                  │
│statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) │   │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)          │97 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)                           │98 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)    │99 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│- Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                               │100│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:              │101│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni cotate1)                                                      │102│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - acțiuni necotate2)                                                    │103│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - părți sociale                                                         │104│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│     - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                 │105│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Brevete și licențe (din ct. 205)                                             │106│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii                         │Nr.│  31 decembrie   │   31 decembrie   │
│                                                                             │rd.│  an precedent   │    an curent     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│                                      A                                      │ B │        1        │        2         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                        │107│                 │                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────┴──────────────────┘

   *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
   **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea
fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
   ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004
de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și
dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267
din 14 august 2004.
   1) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe
reglementate sau alte piețe secundare.
   2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau
tranzacționate pe piețe organizate.

            Administrator                                                                    Întocmit
Numele și prenumele                                                        Numele și prenumele ...............
Semnătura ...........................                                      Calitatea ...............
Ștampila unității                                                          Semnătura ...............
                                                                           Nr. de înregistrare în organismul profesional
 

    SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie .......................
*)

   

Formularul "Situația activelor imobilizate" este reprodus în facsimil.

   

┌────┐
│ 40 │                                                                                                                     - lei -
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                     │   │                     Valori brute                     │
│                                                                     │   ├────────────┬────────┬─────────────────┬──────────────┤
│                                                                     │Nr.│            │        │    Reduceri     │              │
│                       Elemente de imobilizări                       │rd.│            │        ├─────┬───────────┤  Sold final  │
│                                                                     │   │Sold inițial│Creșteri│     │ Din care: │(col. 5=1+2-3)│
│                                                                     │   │            │        │Total│dezmembrări│              │
│                                                                     │   │            │        │     │ și casări │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│                                  A                                  │ B │     1      │   2    │  3  │     4     │      5       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Imobilizări necorporale                                              │   │            │        │     │           │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare                │01 │            │        │     │     X     │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Alte imobilizări                                                     │02 │            │        │     │     X     │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Avansuri și imobilizări necorporale în curs                          │03 │            │        │     │     X     │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│TOTAL (rd. 01 la 03)                                                 │04 │            │        │     │     X     │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Imobilizări corporale                                                │   │            │        │     │           │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Terenuri                                                             │05 │            │        │     │     X     │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Construcții                                                          │06 │            │        │     │           │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Instalații tehnice și mașini                                         │07 │            │        │     │           │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Alte instalații, utilaje și mobilier                                 │08 │            │        │     │           │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Avansuri și imobilizări corporale în curs                            │09 │            │        │     │     X     │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│TOTAL (rd. 05 la 09)                                                 │10 │            │        │     │           │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Imobilizări financiare                                               │11 │            │        │     │     X     │              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11)                        │12 │            │        │     │           │              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────┴─────┴───────────┴──────────────┘
 

    SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

   

┌────┐
│ 40 │                                                                                                                     - lei -
├────┴─────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│               Elemente de Imobilizări                │Nr.│            │Amortizare în│ Amortizare aferentă │   Amortizare la    │
│                                                      │rd.│Sold inițial│cursul anului│imobilizărilor scoase│  sfârșitul anului  │
│                                                      │   │            │             │    din evidență     │(col. 9 = 6 + 7 + 8)│
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│                          A                           │ B │     6      │      7      │          8          │         9          │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Imobilizări necorporale                               │   │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare │13 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Alte imobilizări                                      │14 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│TOTAL (rd. 13 + 14)                                   │15 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Imobilizări corporale                                 │   │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Terenuri                                              │16 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Construcții                                           │17 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Instalații tehnice și mașini                          │18 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Alte instalații, utilaje și mobilier                  │19 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│TOTAL (rd. 16 la 19)                                  │20 │            │             │                     │                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20)                      │21 │            │             │                     │                    │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
 

    SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

   

┌────┐
│ 40 │                                                                                                                     - lei -
├────┴───────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│                                                            │Nr.│            │   Ajustări   │ Ajustări │       Sold final       │
│                  Elemente de imobilizări                   │rd.│Sold inițial│constituite în│reluate la│(col. 13 = 10 + 11 - 12)│
│                                                            │   │            │cursul anului │ venituri │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│                             A                              │ B │     10     │      11      │    12    │           13           │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Imobilizări necorporale                                     │   │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare       │22 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Alte imobilizări                                            │23 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Avansuri și imobilizări necorporale în curs                 │24 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│TOTAL (rd. 22 la 24)                                        │25 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Imobilizări corporale                                       │   │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Terenuri                                                    │26 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Construcții                                                 │27 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Instalații tehnice și mașini                                │28 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Alte instalații, utilaje și mobilier                        │29 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Avansuri și imobilizări corporale în curs                   │30 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│TOTAL (rd. 26 la 30)                                        │31 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Imobilizări financiare                                      │32 │            │              │          │                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)       │33 │            │              │          │                        │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────────────┘

                Administrator                                                                       Întocmit
Numele și prenumele .........................                                 Numele și prenumele ................................
Semnătura ...................................                                 Calitatea ..........................................
Ștampila unității                                                             Semnătura ..........................................
                                                                              Nr. de înregistrare în organismul profesional ......
 

 

 

   ANEXA Nr. 1 

    Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale încheiate la 31 decembrie de către entitățile
al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic 

   I. Prevederi generale

   1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

   1.2. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

   1.3. Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, brokerii de asigurare și/sau de reasigurare și entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în formatul stabilit de aceste instituții cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității.

   1.4. La întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile cap. 5 "Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate" și cap. 6 "Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de către sucursalele din România ale instituțiilor de credit sau instituțiilor financiare nebancare străine" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste entități, termenul de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, a documentelor și informațiilor prevăzute de reglementările menționate mai sus este cel prevăzut la pct. III. Formatul electronic, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

   1.5. Entitățile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    Situațiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în formatul cuprins în anexa nr. 3 la ordin.

   II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

   2.1. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

   - total active: 3.650.000 euro;

   - cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

   - număr mediu salariați: 50,

    întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

   1. bilanț (cod 10);

   2. cont de profit și pierdere (cod 20);

   3. situația modificărilor capitalului propriu;

   4. situația fluxurilor de numerar;

   5. note explicative la situațiile financiare anuale.

    Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   2.2. Societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația în vigoare privind piața de capital, întocmesc situații financiare anuale cuprinzând cele 5 componente prevăzute la pct. 2.1, indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariați.

   2.3. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

   1. bilanț prescurtat (cod 10);

   2. cont de profit și pierdere (cod 20);

   3. note explicative la situațiile financiare anuale simplificate.

    Opțional, acestea pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar.

    Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit și pierdere - simbolul cod 20.

   2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale simplificate sau situații financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercițiu financiar de raportare, aceste entități analizează indicatorii determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent și indicatorii determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent, întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile de mărime înregistrate.

   2.6. Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate pentru sfârșitul exercițiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

   2.7. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situațiilor financiare anuale se aplică și subunităților înregistrate în România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

    În cazul acestor subunități, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

   2.8. Notele explicative cuprinse în cap. II secțiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de această secțiune.

   2.9. Formularele din cadrul situațiilor financiare anuale sunt prevăzute în cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

   2.10. Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

   2.11. Entitățile vor completa datele de identificare (denumirea entității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

    Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

    Prevederile de la acest punct referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

    Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț" a datelor prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității ori a situației economico-financiare și, în consecință, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

   2.12. Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 19 "Salarii și indemnizații", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

    La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

    La rândul 30 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

   2.13. Situațiile financiare anuale se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

   2.14. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

   2.15. În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02, coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul exercițiului financiar care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

   2.16. Entitățile prevăzute de prezentul ordin pot depune situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea situațiilor financiare se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național.

   2.17. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la sfârșitul exercițiului financiar nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună o declarație în acest sens, pe propria răspundere, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entității:

   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

   - adresa și numărul de telefon;

   - numărul de înregistrare la registrul comerțului;

   - codul fiscal/codul unic de înregistrare;

   - capitalul social.

   III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

   3.1. Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

   a) pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

   b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

    Subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

   3.2. Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

    Situațiile financiare anuale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   3.3. Entitățile care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

   3.4. Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, "Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

    b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

    c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate".

   IV. Completarea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie de către entități se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare

   V. Nomenclator - forme de proprietate

   

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Codul│                               Denumirea                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10   │PROPRIETATE DE STAT                                                     │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   11│Regii autonome                                                          │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   12│Societăți comerciale cu capital integral de stat                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   13│Alte unități economice de stat netransformate în societăți comerciale   │
│     │sau regii autonome                                                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   14│Companii și societăți naționale                                         │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20   │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat)                        │
│     ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   21│Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   22│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin    │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   23│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   24│Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin                │
│     │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)               │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   25│Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   26│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin    │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   27│Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   28│Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30   │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ                                       │
│     │(cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, │
│     │societăți agricole)                                                     │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   31│Societăți comerciale în nume colectiv                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   32│Societăți comerciale în comandită simplă                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   33│Societăți comerciale în comandită pe acțiuni                            │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   34│Societăți comerciale pe acțiuni                                         │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   35│Societăți comerciale cu răspundere limitată                             │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   36│Societăți agricole                                                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   37│Societăți comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului   │
│     │curent                                                                  │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│40   │PROPRIETATE COOPERATISTĂ                                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   41│Cooperative de consum                                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   42│Cooperative meșteșugărești                                              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   43│Cooperative și asociații agricole netransformate                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   44│Cooperative de credit                                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│50   │PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți comerciale aparținând organizațiilor și│
│     │instituțiilor politice și obștești)                                     │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale

   6.1. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

   6.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro 

   ANEXA Nr. 2 

    Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie pentru entitățile care au
optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,
potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității
nr. 82/1991, republicată 

   I. Prevederi generale

   1.1. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, au obligația să întocmească și să depună raportări anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

   1.2. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național.

   II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie

   2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

   a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

   b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

   c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

   d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

   2.2. Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

   2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

   2.4. Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

    Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", a datelor prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității sau a situației economico-financiare și, în consecință, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

   2.5. Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situațiile financiare anuale.

   2.6. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

   2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările anuale la 31 decembrie, pe suport magnetic, însoțite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistență, semnate și ștampilate.

   2.8. Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie se completează în lei.

   2.9. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entităților pentru care exercițiul financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

   III. Termenul de depunere a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

   3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic.

   3.2. Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 31 decembrie, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, care să cuprindă toate datele de identificare a entității:

   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

   - adresa și numărul de telefon;

   - numărul de înregistrare la registrul comerțului;

   - codul unic de înregistrare;

   - capitalul social.

    Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarațiilor entităților care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la data raportării, precum și ale celor care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic.

   3.3. Nedepunerea raportărilor anuale la 31 decembrie sau a declarațiilor menționate la pct. 3.1 și 3.2, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

   IV. Structura formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie

   4.1. Completarea raportărilor anuale la 31 decembrie de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

   4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

   

Județul ............................................. |_|_|       Forma de proprietate ............................................... |_|_|
Entitatea .................................................       Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea ....................., sectorul .......       (denumire clasă CAEN) ....................................................
str. ........................... nr. ..........., bl. .....       Cod clasă CAEN ................................................. |_|_|_|_|
sc. ........ ap. ............                                     Cod unic de înregistrare
Telefon ...................... Fax ........................       ...................................................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Număr din registrul comerțului ............................
 

    SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie ...

   

                                                                                                         - lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┐
│                                                                                 │Nr. │   Sold an curent la:   │
│                              Denumirea elementului                              │rd. ├───────────┬────────────┤
│                                                                                 │    │01 ianuarie│31 decembrie│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│                                        A                                        │ B  │     1     │     2      │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ A. │ACTIVE IMOBILIZATE                                                          │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)                               │ 01 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)                         │ 02 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active       │ 03 │           │            │
│    │similare și alte imobilizări necorporale                                    │    │           │            │
│    │(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                                 │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)                                  │ 04 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție                  │ 05 │           │            │
│    │(ct. 233 + 234 - 2933)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 01 la 05)                                                        │ 06 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE                                                   │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)      │ 07 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)               │ 08 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)       │ 09 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție                    │ 10 │           │            │
│    │(ct. 231 + 232 - 2931)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 07 la 10)                                                        │ 11 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE                                                 │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                 │ 12 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)       │ 13 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)                                 │ 14 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în         │ 15 │           │            │
│    │virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)                │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)                      │ 16 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │6. Alte împrumuturi                                                         │ 17 │           │            │
│    │(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 12 la 17)                                                        │ 18 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)                               │ 19 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ B. │ACTIVE CIRCULANTE                                                           │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │I. STOCURI                                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Materii prime și materiale consumabile                                   │ 20 │           │            │
│    │(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381            │    │           │            │
│    │+ 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                              │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Producția în curs de execuție                                            │ 21 │           │            │
│    │(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                          │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357      │ 22 │           │            │
│    │+ 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954         │    │           │            │
│    │- 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)                                           │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                          │ 23 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 20 la 23)                                                        │ 24 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │II. CREANȚE                                                                 │    │           │            │
│    │(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de            │    │           │            │
│    │un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)                    │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* -         │ 25 │           │            │
│    │- 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                     │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)             │ 26 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în         │ 27 │           │            │
│    │virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)                        │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** +            │ 28 │           │            │
│    │+ 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 +         │    │           │            │
│    │+ 473** - 496 + 5187)                                                       │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                            │ 29 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 25 la 29)                                                        │ 30 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                                             │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                  │ 31 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Alte investiții pe termen scurt                                          │ 32 │           │            │
│    │(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                       │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 31 + 32)                                                         │ 33 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI                                                │ 34 │           │            │
│    │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                    │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                                   │ 35 │           │            │
│    │(rd. 24 + 30 + 33 + 34)                                                     │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ C. │CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                               │ 36 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ D. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN       │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat         │ 37 │           │            │
│    │împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile                     │    │           │            │
│    │(ct. 161 + 1681 - 169)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +          │ 38 │           │            │
│    │+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                         │ 39 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                     │ 40 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                               │ 41 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │6. Sume datorate entităților afiliate                                       │ 42 │           │            │
│    │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                           │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea       │ 43 │           │            │
│    │intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările│ 44 │           │            │
│    │sociale                                                                     │    │           │            │
│    │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 +              │    │           │            │
│    │+ 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +           │    │           │            │
│    │+ 444*** + 446*** + 447*** + 4431 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462         │    │           │            │
│    │+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)                   │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 37 la 44)                                                        │ 45 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ E. │ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE                                 │ 46 │           │            │
│    │(rd. 35 + 36 - 45 - 63)                                                     │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ F. │TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                                          │ 47 │           │            │
│    │(rd. 19 + 46)                                                               │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ G. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN      │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat         │ 48 │           │            │
│    │împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile                     │    │           │            │
│    │(ct. 161 + 1681 - 169)                                                      │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +          │ 49 │           │            │
│    │1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                    │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                         │ 50 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                     │ 51 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                               │ 52 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)     │ 53 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea       │ 54 │           │            │
│    │intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările│ 55 │           │            │
│    │sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 +            │    │           │            │
│    │+ 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +               │    │           │            │
│    │+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +         │    │           │            │
│    │+ 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)             │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 48 la 55)                                                        │ 56 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ H. │PROVIZIOANE                                                                 │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)               │ 57 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                   │ 58 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                  │ 59 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 57 la 59)                                                        │ 60 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ I. │VENITURI ÎN AVANS                                                           │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                    │ 61 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din      │ 62 │           │            │
│    │care:                                                                       │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                  │ 63 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                 │ 64 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Fond comercial negativ (ct. 2075)                                           │ 65 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)                                                    │ 66 │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ J. │CAPITAL ȘI REZERVE                                                          │    │           │            │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │I. CAPITAL                                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       │ 67 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     │ 68 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                            │ 69 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 67 la 69)                                                        │ 70 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                              │ 71 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                       │ 72 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │IV. REZERVE                                                                 │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                │ 73 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            │ 74 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare       │ 75 │           │            │
│    │(ct. 1065)                                                                  │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  │ 76 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │TOTAL (rd. 73 la 76)                                                        │ 77 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   │ 78 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           │ 79 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            │ 80 │           │            │
│    ├─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)        │            SOLD C            │ 81 │           │            │
│    │(ct. 117)                                    ├──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │                                             │            SOLD D            │ 82 │           │            │
│    ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL      │            SOLD C            │ 83 │           │            │
│    │PERIOADEI DE RAPORTARE                       ├──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │(ct. 121)                                    │            SOLD D            │ 84 │           │            │
│    ├─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Repartizarea profitului (ct. 129)                                           │ 85 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │CAPITALURI PROPRII - TOTAL                                                  │ 86 │           │            │
│    │(rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)             │    │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │Patrimoniul public (ct. 1016)                                               │ 87 │           │            │
│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│    │CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)                                            │ 88 │           │            │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┘

   1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente
contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente
într-o perioadă mai mică de 12 luni.
   *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
   **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

           Administrator                                                              Întocmit
Numele și prenumele ...............                                 Numele și prenumele ...............
Semnătura ...............                                           Calitatea ...............
Ștampila unității                                                   Semnătura ...............
                                                                    Nr. de înregistrare în organismul profesional
 

   4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoare:

   

Formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor" este reprodus în facsimil. 

    SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie .........

   

                                                                                                                          - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────────┐
│                                                                                                  │Nr. │ Perioada de raportare  │
│                                     Denumirea indicatorilor                                      │rd. ├────────────┬───────────┤
│                                                                                                  │    │An precedent│ An curent │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│                                                A                                                 │ B  │     1      │     2     │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 1. │Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)                                           │ 01 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)                              │ 02 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                   │ 03 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                       │ 04 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au │ 05 │            │           │
│    │în derulare contracte de leasing (ct. 766*)                                                  │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)              │ 06 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 2. │Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)                    │ 07 │            │           │
│    │Sold C                                                                                       │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Sold D                                                                                       │ 08 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 3. │Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)│ 09 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 4. │Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)                                         │ 10 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, venituri din fondul comercial negativ                                            │ 11 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)                                      │ 12 │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 5. │a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)           │ 13 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)                                        │ 14 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)                              │ 15 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)                                                    │ 16 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                        │ 17 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 6. │Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:                                            │ 18 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │a) Salarii și indemnizații1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)                               │ 19 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)                           │ 20 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 7. │a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)          │ 21 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)                                                            │ 22 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │a.2) Venituri (ct. 7813)                                                                     │ 23 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                             │ 24 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)                                                             │ 25 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)                                                               │ 26 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 8. │Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)                                                 │ 27 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623     │ 28 │            │           │
│    │+ 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)                                                        │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)                     │ 29 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)                                                         │ 30 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul      │ 31 │            │           │
│    │general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)                           │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)                                                 │ 32 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Cheltuieli (ct. 6812)                                                                      │ 33 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Venituri (ct. 7812)                                                                        │ 34 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)                     │ 35 │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;                                                            │    │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 12 - 35)                                                                       │ 36 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 35 - 12)                                                                     │ 37 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│ 9. │Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)                                       │ 38 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                    │ 39 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│10. │Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)│ 40 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                    │ 41 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│11. │Venituri din dobânzi (ct. 766*)                                                              │ 42 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                    │ 43 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                   │ 44 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)                                               │ 45 │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│12. │Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca  │ 46 │            │           │
│    │active circulante (rd. 47 - 48)                                                              │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Cheltuieli (ct. 686)                                                                       │ 47 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Venituri (ct. 786)                                                                         │ 48 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│13. │Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)                                               │ 49 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                   │ 50 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)                                 │ 51 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)                                                  │ 52 │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                              │    │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 45 - 52)                                                                       │ 53 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 52 - 45)                                                                     │ 54 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│14. │PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                            │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)                                                             │ 55 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)                                                           │ 56 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│15. │Venituri extraordinare (ct. 771)                                                             │ 57 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│16. │Cheltuieli extraordinare (ct. 671)                                                           │ 58 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│17. │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:                                        │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 57 - 58)                                                                       │ 59 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 58 - 57)                                                                     │ 60 │            │           │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)                                                                │ 61 │            │           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                                                              │ 62 │            │           │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                                              │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 61 - 62)                                                                       │ 63 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 62 - 61)                                                                     │ 64 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│18. │Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                │ 65 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│19. │Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                │ 66 │            │           │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│20. │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:                                      │    │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Profit (rd. 63 - 65 - 66)                                                                  │ 67 │            │           │
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┤
│    │- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)                                            │ 68 │            │           │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┘

   1) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul
debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
   *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

           Administrator                                                                               Întocmit
Numele și prenumele ...............                                                  Numele și prenumele ...............
Semnătura ...............                                                            Calitatea ...............
Ștampila unității                                                                    Semnătura ...............
                                                                                     Nr. de înregistrare în organismul profesional
 

   ANEXA Nr. 3 

    Machetele formularelor "Date informative" (cod 30) și
"Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul
de completare a acestora 

   1. Formularele care compun situațiile financiare anuale la 31 decembrie și raportările anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și de formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).

   2. În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01 și 02, coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

   3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

   4. La rândul 30 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

   5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor. 

    DATE INFORMATIVE

 

Formularul "Date informative" este reprodus în facsimil.

   

┌────┐
│ 30 │                                                                                                           - lei -
├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────┬──────────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat                                       │Nr.│   Nr. unități   │       Sume       │
│                                                                             │rd.│                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│                                      A                                      │ B │        1        │        2         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Unități care au înregistrat profit                                           │01 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Unități care au înregistrat pierdere                                         │02 │                 │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┬──────┴──────────────────┤
│                                                                             │   │          │        Din care:        │
│       &nbs