OMF 3055 2009

Order 3055/2009 MF - Befehl 3055/2009 MF

keylinks: criterii de mărime, situații financiare anuale simplificate

Ordin nr. 3055 din 29/10/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 10/11/2009, Intra in vigoare: 01 ianuarie 2010

 

 

  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,


    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) ce face parte integrantă din prezentul ordin.

   (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


   Art. 2. - (1) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene se aplică de entitățile prevăzute la pct. 1 alin. (3) din reglementări.

   (2) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum și subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul ori domiciliul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor menționate la alin. (1).

 

   Art. 3. - (1) Persoanele juridice care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

   - total active: 3.650.000 euro;

   - cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

   - număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50 întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

   - bilanț;

   - cont de profit și pierdere;

   - situația modificărilor capitalului propriu;

   - situația fluxurilor de numerar;

   - note explicative la situațiile financiare anuale.

   (2) Persoanele juridice care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

   - bilanț prescurtat;

   - cont de profit și pierdere;

   - note explicative la situațiile financiare anuale simplificate. Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar.

   (3) Potrivit legii contabilității, situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

   (4) Persoanele juridice care au întocmit situații financiare anuale simplificate întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) numai dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). Persoanele juridice care au întocmit situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) întocmesc situații financiare anuale simplificate numai dacă în două exerciții financiare consecutive nu depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

   (5) În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu de raportare situații financiare anuale simplificate sau situații financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entități analizează indicatorii determinați din situațiile financiare ale anului precedent și indicatorii determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent, întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile de mărime înregistrate.

 

   Art. 4. - În cazul entităților administrate în sistem dualist, potrivit legii, referirile din reglementările prevăzute la art. 1 la "administratori" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului".

 

   Art. 5. - (1) Situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt auditate, potrivit legii.

   (2) Fac obiectul auditului statutar și situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.

   (3) Situațiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.

 

   Art. 6. - Societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația în vigoare privind piața de capital, întocmesc situații financiare anuale cu 5 componente, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 3 alin. (1), indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau numărul mediu de salariați.

 

   Art. 7. - (1) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.

   (2) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

   (3) În înțelesul prezentului ordin, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.

   (4) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, țin contabilitatea proprie în funcție de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situații financiare anuale și raportări contabile, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

   (5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

 

   Art. 8. - (1) În cazul asocierilor în participație încheiate între o persoană juridică română și o persoană juridică străină, contabilitatea se ține de către persoana desemnată de asociați, care răspunde potrivit legii.

   (2) La organizarea și conducerea contabilității asocierii în participație trebuie avute în vedere atât Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, cât și cerințele care rezultă din alte prevederi legale.

   (3) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene se aplică, de asemenea, asocierilor în participație între persoane juridice străine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere să îndeplinească obligațiile fiscale organizează și conduce evidența contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informațiile și obligațiile prevăzute de lege, fără a întocmi situații financiare anuale.

 

   Art. 9. - Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare pot solicita prezentarea în situațiile financiare anuale a unor informații suplimentare față de cele care trebuie prezentate în concordanță cu reglementările prevăzute la art. 1.

 

   Art. 10. - În aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităților care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective.

 

   Art. 11. - (1) Situațiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

   (2) O societate-mamă trebuie să întocmească situații financiare anuale consolidate dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăți și îndeplinește una dintre următoarele condiții:

   a) deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă societate denumită filială;

   b) este acționar sau asociat al unei societăți și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale societății în cauză (filială), care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot;

   c) este acționar sau asociat al unei societăți și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor ori asociaților societății, ca urmare a unui acord cu alți acționari sau asociați;

   d) este acționar sau asociat și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea comercială în cauză ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte ori clauze;

   e) societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă ori control asupra unei filiale;

   f) este acționar sau asociat și are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau

   g) societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.

 

   Art. 12. - (1) O societate-mamă este scutită de la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, societățile comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc împreună, pe baza celor mai recente situații financiare anuale ale acestora, limitele a două dintre următoarele 3 criterii:

   - total active: 17.520.000 euro;

   - cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;

   - număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

   (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie consolidate este o societate comercială ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital.

   (3) Condițiile în care o societate-mamă este scutită de la obligația întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate sunt prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

   (4) Criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza situațiilor financiare anuale ale societății-mamă și ale filialelor sale.

 

   Art. 13. - Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

 

   Art. 14. - (1) Entitățile care fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu excepția societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, a societăților de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societăților de pensii, a societăților de servicii de investiții financiare, societăților de administrare a investițiilor și organismelor de plasament colectiv, și care au obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situații fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene, fie în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

   (2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice, altele decât cele de interes public, care au obligația, potrivit legii, să întocmească situații financiare anuale consolidate.

   (3) Persoanele juridice care au optat, potrivit prevederilor de mai sus, pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate au obligația să asigure continuitatea aplicării acestora.

 

   Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

   Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 și nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û