ordin 351 2011 CNAS

Order 351/2011 CNAS - Befehl 351/2011 CNAS

keylinks: În fondul de salarii brute realizat sunt incluse și sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate, sumele reprezentând indemnizații de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, Baza lunară de calcul a contribuției pentru concedii și indemnizații, Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații achitate care depășesc obligația lunară de plată a contribuției pentru concedii și indemnizații, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă conform modelului, Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevăzut în anexa nr. 18, dovada achitării contribuției pentru concedii și indemnizații, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea

Ordin nr. 351 din 09/02/2011 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 24/02/2011, Intrare in vigoare: 24.02.2011

 

    Având în vedere:

   - Referatul de aprobare al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. Cs.A. 1.742/D.G. 530/2011;

   - titlul IX2 - Contribuții sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

   - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   - Hotărărea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate",

    în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,


    ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

   Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 în 16 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Evidența obligațiilor de plată către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se realizează pe baza Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 29619 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    (2) Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

    (3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoțit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18, numai în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate și în situația în care indemnizațiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația în care asiguratul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizații."

   2. La articolul 2, alineatul (1) se abrogă.

   3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 4. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligația de a verifica și de a valida datele cuprinse în declarația prevăzută la art. 1 alin. (1).

    (2) În cazul în care după validarea datelor se constată neconcordanțe care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaților acestora o notificare.

    (3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilații acestora au obligația de a transmite declarația rectificativă, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010.

    (4) Declarația prevăzută la alin. (3) poate fi depusă și din inițiativa angajatorilor sau a asimilaților acestora, pentru situațiile care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială."

   4. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația plății contribuției pentru concedii și indemnizații, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse și sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum și sumele reprezentând indemnizații de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.

    (3) Baza lunară de calcul a contribuției pentru concedii și indemnizații, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă fondul de salarii brute realizat prevăzut la alin. (2) și nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe țară. Prin sintagma "numărul asiguraților din lună" se înțelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuția pentru concedii și indemnizații."

   5. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (41), cu următorul cuprins:

    "(41) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuției pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate o reprezintă totalitatea drepturilor reprezentând indemnizații de șomaj și nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe țară."

   6. La articolul 9 alineatul (5), litera b) se abrogă.

   7. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 63. - Prevederile art. 62 se aplică și în situația în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești."

   8. La articolul 65, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizații au obligația să elibereze adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecțiuni în parte."

   9. La articolul 77, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "Art. 77. - (1) Sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație.

    (2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații achitate care depășesc obligația lunară de plată a contribuției pentru concedii și indemnizații, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, la care se atașează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevăzut în anexa nr. 18, precum și, după caz, dovada achitării contribuției pentru concedii și indemnizații, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea."

   10. La articolul 93, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 93. - (1) Drepturile la concedii și indemnizații care s-au născut anterior situației de încetare a activității angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate."

   11. La exemplele menționate la art. 74 și 75, la determinarea mediei zilnice a bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate (Mzbci), a bazei de calcul lunare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Bcli) și a cuantumului indemnizației (Ci) se vor lua în calcul numai două zecimale.

   12. Anexele nr. 1-3 se utilizează numai pentru depunerea declarațiilor rectificative pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011.

   13. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.

   14. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2.

   15. Anexa nr. 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3.

   16. Anexa nr. 12 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4.

   17. După anexa nr. 17 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 18, prevăzută în anexa nr. 5.

   Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine CNAS Û

 

 
 
 

 

ANEXE

 ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 4 la norme)

   

   Casa Națională de Asigurări de Sănătate
   Casa de Asigurări de Sănătate ...............................................
       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 

    DECLARAȚIE
de asigurare pentru concedii și indemnizații

   

   1. Date privind solicitantul
   Nume                              Prenume
   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                    ┌─┬─┬─┬─┐        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   B.I./C.I   Seria └─┴─┴─┴─┘    Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
               ┌─┬─┬─┬─┐             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   Eliberat de └─┴─┴─┴─┘     La data └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                      Z Z L L A A
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   CNP  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

   Adresa:
   Localitate                        Str.
   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   Nr.          Bl.          Sc.          Ap.          Sectorul
   ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Declarație cu privire la încadrarea în prevederile art. 1 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005:
                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   Începând cu data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                        Z Z L L A A

   2.1 Asiguratul declară că se încadrează în categoria:
   2.1.1 [] Asociat unic [] Asociați [] Comanditari [] Acționari
   2.1.2 [] Membri ai asociațiilor familiale
   2.1.3 [] Persoană autorizată să desfășoare activități independente
   2.1.4 [] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 158/2005
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Indemnizație lunară pentru asociat unic la nivelul valorii înscrise în
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   declarația de asigurări sociale └─┴─┴─┴─┴─┘ lei
                                                      ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   Contribuția lunară pentru concedii și indemnizații └─┴─┴─┴─┴─┘ lei
   Se completează de asigurații de la pct. 2.1.1 - asociat unic.
   3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse în declarația/contractul
                     ┌─┬─┬─┬─┬─┐
de asigurări sociale └─┴─┴─┴─┴─┘
                                                      ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   Contribuția lunară pentru concedii și indemnizații └─┴─┴─┴─┴─┘
   Se completează de asigurații de la pct. 2.1.4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Venitul din dividende estimat/anual
   ┌─┬─┬─┬─┬─┐                     ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┴─┘ lei, din care lunar └─┴─┴─┴─┴─┘ lei
                                                      ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   Contribuția lunară pentru concedii și indemnizații └─┴─┴─┴─┴─┘ lei

   Se completează de asigurații de la pct. 2.1.1 - inclusiv asociatul unic care
nu se regăsește la pct. 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Venitul estimat/anual supus impozitului pe venit potrivit Legii
nr. 571/2003 privind
                        ┌─┬─┬─┬─┬─┐                     ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   Codul fiscal este de └─┴─┴─┴─┴─┘ lei, din care lunar └─┴─┴─┴─┴─┘ lei.
                                               ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   Contribuția pentru concedii și indemnizații └─┴─┴─┴─┴─┘ lei
   Se completează de asigurații de la pct. 2.1.2 și 2.1.3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Declarația asiguratului:
   - declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realității;
   - cunosc obligativitatea virării la bugetul FNUASS a contribuțiilor lunare
pentru concedii și indemnizații până la data de 25 a lunii următoare celei pentru
care se datorează plata, în caz contrar urmând să achit majorări de întârziere;
   - cunosc obligativitatea depunerii comunicării de modificare în termen de
maximum 30 de zile de la apariția modificării respective;
   - cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical până la
termenele stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005;
   - cunosc obligativitatea depunerii, la închiderea exercițiului financiar
anual, a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate în
vederea regularizării obligațiilor de plată, cu excepția situațiilor de la pct. 3.
        ┌─┬─┬─┬─┬─┐
   Data └─┴─┴─┴─┴─┘ Semnătura asiguratului ..................
 

 

 

 

   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 9 la norme)

   

   Casa Națională de Asigurări de Sănătate
   Casa de Asigurări de Sănătate ...............................................
       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 

    CERERE-TIP
privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate

   

   1. Date privind solicitantul
   Nume                           Prenume
   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                    ┌─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   B.I./C.I   Seria └─┴─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
               ┌─┬─┬─┬─┐          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   Eliberat de └─┴─┴─┴─┘  La data └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                   Z Z L L A A
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   CNP  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   Adresa:
   Localitate                     Str.
   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   Nr.          Bl.          Sc.          Ap.          Sectorul
   ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Calitatea solicitantului
   [] Asociat unic [] Asociați [] Comanditari [] Acționari
   [] Membri ai asociațiilor familiale [] Persoană autorizată să desfășoare activități independente
   [] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005
   [] Persoanele preluate în plată, prevăzute la art. 23 alin. (2) și art. 32 alin. (1) și (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 158/2005
                                                                        ┌─┬─┬─┬─┬─┐      
   Declarație/contract de asigurare pentru concedii și indemnizații nr. └─┴─┴─┴─┴─┘ din┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                                                                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Plata solicitată                                                  ACTE NECESARE:
   A. Indemnizația pentru:                                     - Certificat de concediu medical
   1) Incapacitate temporară de muncă                                ┌─┬─┬─┬─┐
   [] Boală obișnuită                                          Seria └─┴─┴─┴─┘
                                                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   [] Urgență medico-chirurgicală                              Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   [] Boală infectocontagioasă de grup A                       Data acordării └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   [] Boală cardiovasculară
   [] Tuberculoză
   [] Neoplazie
   [] SIDA
   2) Prevenire îmbolnăvire:
   [] Reducerea timpului de muncă cu o pătrime din             - Certificat de concediu medical cu avizul
   durata normală                                              medicului expert
   [] Carantină                                                - Certificat eliberat de D.S.P.
   3) [] Maternitate
   4) [] Îngrijire copil bolnav până la împlinirea vârstei     - Certificat de naștere copil (copie și original)
      de 7 ani sau pentru îngrijirea copilului cu handicap     - Certificat persoană cu handicap (copie și original)
      pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea         - Declarație pe propria răspundere care atestă că
      vârstei de 18 ani                                        celălalt părinte sau susținător legal nu execută
                                                               concomitent dreptul
       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   CNP └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   5) [] Risc maternal                                         - Certificat de concediu medical cu avizul medicului
                                                               de medicina muncii
   B. Indemnizația cuvenită pentru luna în curs și             - Certificat de deces
neachitată asiguratului decedat                                          ┌─┬─┬─┬─┐
                                                               Seria     └─┴─┴─┴─┘
                                                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                               Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                               - Actul de stare civilă care atestă calitatea de
                                                               soț/copil/părinte sau, în lipsa acestora, actul de
                                                               stare civilă al persoanei care dovedește că l-a
                                                               îngrijit pe asigurat până la data decesului
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   Data └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Semnătura solicitantului ....................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Date privind achitarea obligațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații
(Se completează de către plătitorul de drepturi.)
   A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuție) realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se
acordă concediul medical
         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   de la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ la └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și
indemnizații în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical
   Media veniturilor lunare
   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ lei └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ lei
   C. Numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni (cu excepția
concediului medical pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, maternitate, îngrijire copil bolnav)
   ┌─┬─┬─┐
   └─┴─┴─┘ zile
 

 

 

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 11 la norme)

   

                                         ┌──────────┐               ┌──────────┐
                                 inițial └──────────┘  rectificativ └──────────┘
 

    CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical eliberate
în luna ........... anul .............. 

    Unitatea sanitară emitentă ...............

    CUI ......................................

    Numărul convenției ................ încheiate cu CAS .......................

   

┌────┬────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┬─────────┬────┬───┬───────────┬───────────┬───────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│    │        │     │     │        │Serie CCM│Număr CCM│    │   │    Cod    │           │       │         │            │  Data   |
│Nr. │  Tip   │Serie│Număr│ Număr  │ anulat  │ anulat  │Luna│An │  urgență  │ Cod boală │  Cod  │ Tip CM  │    Data    │ început |
│crt.│ recti- │ CCM │ CCM │duplicat│  prin   │  prin   │CCM │CCM│  medico-  │ infecto-  │indem- │  amb./  │ acordării  │   CCM   |
│    │ficare*)│     │     │        │duplicare│duplicare│    │   │  chirur-  │contagioasă│nizație│int./ext.│(eliberării)│amb./int.|
│    │        │     │     │        │         │         │    │   │  gicală   │           │       │         │            │         |
├────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─────────|
├────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─────────|
├────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─────────|
├────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─────────|
├────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┼─────────|
└────┴────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴─────────┴────┴───┴───────────┴───────────┴───────┴─────────┴────────────┴─────────┘
-> continuare
┌─────────┬───────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬──────┬─────┐
|  Data   │ Data  │ Data  │          │          │        │           │   Tip   │Număr │ Data │ Cod  │ Cod  │  Cod   │      │     │
| sfârșit │început│sfârșit│   Cod    │   Cod    │  CNP   │Cod parafă │   CCM   │ aviz │ aviz │parafă│parafă│ parafă │ CAS  │ CNP │
|   CM    │CCM la │  CCM  │diagnostic│diagnostic│asigurat│   medic   │(inițial,│medic │medic │medic │medic │ medic  │ asi- │copil│
|amb./int.│ ext.  │la ext.│amb./int. │   ext.   │        │prescriptor│ conti-  │expert│expert│expert│ șef  │medicina│gurat │     │
|         │       │       │          │          │        │           │ nuare)  │      │      │      │secție│ muncii │      │     │
|─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┤
|─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┤
|─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┤
|─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┤
|─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┤
└─────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴─────┘

   *) M = modificare        A = adăugare asigurat       S = ștergere asigurat
 

    Răspundem de realitatea și exactitatea datelor
Reprezentant legal al unității sanitare,
.................................... 

   ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 12 la norme) 

    UNITATEA

    ..............................

    Str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,

    ap. ...., sectorul/județul .......................

    Codul fiscal .....................................

    Contul ...........................................

    Trezoreria/Banca .................................

    Nr. ............../............................... 

    Către Casa de Asigurări de Sănătate ....................... 

    Unitatea ............................, cod fiscal ............, cu sediul în localitatea ..............., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul ..................., cont ................, deschis la Trezoreria/Banca......................, vă rugăm a ne vira suma de .............. (...................) lei, reprezentând diferența dintre suma indemnizațiilor cuvenite (tip indemnizații):

   - J1 .............................. lei;

   - J2 .............................. lei;

   - J3 .............................. lei;

   - J4 .............................. lei;

   - J5 .............................. lei;

    și contribuția de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pe luna/perioada ...................., după cum urmează:

   - totalul cuantumului prestațiilor de suportat din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații plătite pe luna/perioada .............................., suma: ....................... lei;

   - totalul contribuțiilor pentru concedii și indemnizații datorat de angajator pe luna/perioada ........................, suma: ................ lei;

   - totalul sumei de recuperat de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații pe luna/perioada ................., suma: ................ lei.

    La prezenta cerere depunem un număr de .............. certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.

    Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus și pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizații sociale de sănătate.

    Anexă: Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................

   

        Director,                                        Director economic,
     (Administrator)                                 ...........................
.........................
 

 

 

   ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 18 la norme) 

    UNITATEA

    ..................................................

    Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,

    ap. ...., sectorul/județul .......................

    Codul fiscal .....................................

    Contul ...........................................

    Trezoreria/Banca .................................

    Nr. ............../............................... 

    CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent
lunii/lunilor ...........................

   

┌────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Numele și prenumele│     CNP      │     CNP*)     │Seria și numărul │    Seria și numărul    │                   │
│crt.│   asiguratului    │   asigurat   │     copil     │certificatului de│   certificatului de    │Codul indemnizației│
│    │                   │              │               │concediu medical │concediu medical inițial│                   │
├────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│    │                   │              │               │                 │                        │                   │
├────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│    │                   │              │               │                 │                        │                   │
└────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘
 

    Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.

   

        Director,                                        Director economic,
     (Administrator)                                 ...........................
.........................
 

    ___________

   *) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizație 09.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine CNAS Û