ordin 3652 2009 ANAF

Order 3652/2009 ANAF - Befehl 3652/2009 ANAF

keylinks: Instrucțiuni din 24/12/2009 privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO, ANEXĂ

 

Ordin nr. 3652 din 24/12/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 11/01/2010

 

    Având în vedere:

   - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoțire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările și completările ulterioare;

   - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.599/2009 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ de însoțire în format electronic (e-DAI) utilizând aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize;

   - Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

    pentru punerea în aplicare a cerințelor Comisiei Europene referitoare la implementarea unui sistem informatic comun privind controlul mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul vamal al Comunității.

 

    vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:


   Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.599/2009 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ de însoțire în format electronic (e-DAI) utilizând aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, se abrogă prevederile Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5.823 din 23 iulie 2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicația informatică de urmărire a mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 1 august 2008.

 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 
 
 
 

 

ANEXĂ
 

 

Instrucțiuni din 24/12/2009 privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 11/01/2010


   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale 

   1. Aplicația EMCS-RO - componenta Mișcări permite depunerea documentului administrativ de însoțire în format electronic (e-DAI), urmărirea mișcării și închiderea operațiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul României.

   2. Depunerea documentelor administrative de însoțire în format electronic, prin intermediul aplicației EMCS-RO, se face de către operatorii economici autorizați să desfășoare operațiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.

   3. Soluțiile tehnice puse la dispoziție de Autoritatea Națională a Vămilor pentru accesul operatorilor economici autorizați ca antrepozitar, operator înregistrat, operator neînregistrat ori utilizator final la aplicația EMCS-RO sunt următoarele:

   3.1. conectarea securizată la o interfață web a EMCS-RO, denumită în continuare soluția de conectare DTI (Direct Trader Input), ce permite:

   3.1.1. introducerea datelor din documentul administrativ de însoțire și procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DAI;

   3.1.2. încărcarea datelor din documentul administrativ de însoțire dintr-un fișier XML generat de propriile aplicații conform specificațiilor tehnice publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale a Vămilor la secțiunea "EMCS/Conectare la sistemul informatic" și procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DAI;

   3.2. schimbul securizat de date între aplicațiile operatorilor economici și aplicația EMCS-RO, denumită în continuare soluția de conectare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului și structurilor aferente mesajelor definite și publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale a Vămilor la secțiunea "EMCS/Conectare la sistemul informatic".

   4. Operatorii economici care vor utiliza soluția tehnică recomandată la pct. 3.1 trebuie să îndeplinească cerințele tehnice hardware și software, prezentate în anexa nr. 1 la instrucțiuni.

   5. Accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO se realizează pe baza unei autorizații eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală. 

   CAPITOLUL II
  Procedura de autorizare a accesului la EMCS-RO, componenta Mișcări 

   A. Condiții de acces

   6. Accesul operatorilor economici autorizați să desfășoare operațiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicația EMCS-RO, care au optat pentru soluția de conectare DTI, se realizează pe baza unei autorizații eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor.

   7. Accesul operatorilor economici autorizați să desfășoare operațiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicația EMCS-RO, care au optat pentru soluția de conectare EDI, se realizează pe baza certificatului de conformitate emis în urma parcurgerii cu succes a testelor de conformitate și a autorizației eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor.

   B. Dosarul de autorizare

   8. Autorizația de acces al operatorilor economici autorizați să desfășoare operațiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicația EMCS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societății comerciale, tipul autorizației, informații privind sediul societății (localitatea, adresa), codul unic de înregistrare (CUI), numele, prenumele și funcțiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială, componenta pentru care se solicită acces la aplicație, precum și soluția/soluțiile tehnică(e) aleasă/alese. Cererea de autorizare pentru acces la aplicația EMCS-RO se depune de către reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ca antrepozitar, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final. Cererea se transmite la Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală împreună cu:

   8.1. copia autorizației de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final;

   8.2. cererea de autorizare pentru accesul la aplicația EMCS- RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;

   8.3. formularul de înregistrare în aplicația EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

   8.4. lista direcțiilor județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale/birourilor vamale (DJAOV/BV) în a căror rază de competență își desfășoară activitatea solicitantul și a persoanelor desemnate să depună documente administrative de însoțire în aplicația EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

   8.5. o declarație-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

   C. Emiterea autorizației de acces

   9. Pentru operatorii economici care vor utiliza soluția de conectare DTI, după verificarea documentelor menționate la lit. B, se întocmește autorizația de acces al operatorilor economici înregistrați la aplicația EMCS-RO, în două exemplare, și se semnează de către directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului analiza și optimizarea aplicațiilor informatice din cadrul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

   10. Autorizația de acces va conține informații privind componenta la care se autorizează accesul, denumirea și sediul societății, codul de acciză al antrepozitarului/operatorului înregistrat/operatorului neînregistrat/utilizatorului final, după caz, denumirea certificatului digital, precum și parola acestuia (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația EMCS-RO), alocate pentru fiecare operator economic autorizat, în funcție de DJAOV/BV pentru care este autorizat, precum și informații privind data emiterii autorizației/actualizării acesteia. Împreună cu autorizația se va transmite fișierul ce reprezintă certificatul digital, acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de solicitant prin formularul de înregistrare prevăzut la anexa nr. 3.

   11. Pentru operatorii economici care vor utiliza soluția de conectare EDI, după efectuarea cu succes a testelor de conformitate (condițiile și etapele necesare derulării testelor de conformitate sunt descrise în documentul "Instrucțiunile de conectare, configurare/dezvoltare necesare pentru implementarea soluției de conectare EDI", publicat pe pagina de internet a Autorității Naționale a Vămilor) se întocmește certificatul de atestare a conformității, în două exemplare, și se semnează de către directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

   12. După verificarea documentelor menționate la lit. B și a certificatului de conformitate, se întocmește autorizația de acces al operatorilor economici înregistrați la aplicația EMCS-RO, în două exemplare, și se semnează de către directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului analiza și optimizarea aplicațiilor informatice din cadrul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

   13. Autorizația de acces va conține informații privind componenta la care se autorizează accesul, denumirea și sediul societății, codul de acciză al antrepozitarului sau codul de acciză al operatorului înregistrat/operatorului neînregistrat/utilizatorului final, după caz, numele și parola certificatului digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația EMCS-RO), alocate pentru fiecare operator economic autorizat, în funcție de DJAOV/BV pentru care a solicitat acces, precum și informații privind data emiterii autorizației/actualizării acesteia. Împreună cu autorizația se va transmite fișierul ce reprezintă certificatul digital, acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de solicitant prin formularul de înregistrare prevăzut la anexa nr. 3.

   14. După obținerea autorizației de acces la aplicația EMCS-RO, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competență este autorizat să își desfășoară activitatea, împreună cu lista persoanelor (utilizatorilor) desemnate să depună documentele administrative de însoțire în format electronic pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

   D. Suspendarea, revocarea și anularea autorizației de acces

   15. Autoritatea Națională a Vămilor poate suspenda autorizația dacă:

   15.1. titularul solicită;

   15.2. titularul nu respectă regulile și condițiile tehnice impuse de cerințele Sistemului informatic integrat vamal. Înainte de a dispune suspendarea autorizației/extinderii autorizației, Autoritatea Națională a Vămilor pune în vedere titularului să își îndeplinească obligațiile și stabilește un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu își îndeplinește obligațiile în termenul stabilit, Autoritatea Națională a Vămilor suspendă autorizația pe o perioadă de la 3 la 12 luni. Dacă în această perioadă titularul își îndeplinește obligațiile, Autoritatea Națională a Vămilor poate ridica măsura suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu își îndeplinește obligațiile, Autoritatea Națională a Vămilor anulează autorizația.

   16. Autoritatea Națională a Vămilor poate anula sau revoca autorizația în condițiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. Autoritatea Națională a Vămilor poate dispune anularea autorizației/extinderii autorizației și atunci când titularul nu respectă regulile de funcționare, securitate și confidențialitate a datelor impuse de cerințele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.

   17. Decizia de suspendare, revocare sau de anulare conține data de la care măsura intră în vigoare și este transmisă titularului.

   E. Actualizarea datelor privind autorizația de acces

   18. Autorizația de acces al operatorilor economici la aplicația EMCS-RO se actualizează, la cererea titularului, atunci când:

   a) au survenit modificări față de situația inițială privind depunerea documentelor administrative de însoțire în format electronic;

   b) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate). 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale 

   19. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicația EMCS-RO.

   20. Operatorul economic care a obținut autorizația de acces la aplicația EMCS-RO va parcurge toți pașii prezentați în "Instrucțiunile de instalare și configurare a aplicației EMCS-RO prin conexiuni internet", publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale a Vămilor.

   21. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizației se va transmite în scris Autorității Naționale a Vămilor sau DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competență își desfășoară activitatea solicitantul (pentru situația în care sunt modificări privind personalul desemnat să depună documente administrative de însoțire a produselor accizabile - anexa nr. 4 de către operatorul economic solicitant în termen de 24 de ore de la producerea acesteia, cu completarea corespunzătoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 și 5.

   22. Autoritatea Națională a Vămilor va informa operatorii economici, prin publicare pe pagina de internet proprie, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la aplicația EMCS-RO, aprobate prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

   23. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni. 

   ANEXA Nr. 1
la instrucțiuni 

    CERINȚE TEHNICE
pentru utilizarea aplicației EMCS-RO

   

^ Hardware

        > Pentium IV

              - 512 MB RAM

              - 40 GB HDD

              - USB

        > Conexiune internet stabilă (128 Kbps), nerecomandat dial-up

        > Imprimantă laser (600 Dots/inch)

^ Software

        > Windows XP

        > Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară

 

   ANEXA Nr. 2
la instrucțiuni 

    Nr. ................. din .................... 

    Către

    Autoritatea Națională a Vămilor

    Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală 

    CERERE DE AUTORIZARE
pentru acces la EMCS-RO, pentru componenta Mișcări 

    Societatea ..........................................................................., autorizată ca:

    ( ) antrepozitar,

    ( ) operator înregistrat,

    ( ) operator neînregistrat,

    ( ) utilizator final,

    având CUI ..............................................................................., cu sediul în (localitatea, adresa)....................................................................................., nume fișier certificat digital alocat pentru accesul la RO-DAI* ............................................................................, reprezentată legal de ............................................................................., având funcția de ............................................................ ,

    solicităm utilizarea următoarei/următoarelor soluții tehnice pentru accesul la EMCS-RO, componenta Mișcări.

    ( ) conectare securizată la interfața WEB a EMCS-RO, în vederea introducerii/actualizării datelor din documentul administrativ de însoțire (DTI);

    ( ) schimb securizat de date între aplicația operatorului economic și EMCS-RO (EDI). 

    ...............................................................
(numele, prenumele, funcția)
...............................................................
(semnătura și ștampila)

    ___________

    ( ) Se bifează căsuța corespunzătoare.

   * Acest câmp este obligatoriu de completat pentru operatorii economici care beneficiază de o autorizație de acces la aplicația RO-DAI. Se vor completa numele fișierelor cu extensia *.p12, care se regăsesc în autorizația de acces la aplicația RO-DAI pentru care se dorește accesul la aplicația EMCS-RO. 

   ANEXA Nr. 3
la instrucțiuni

   

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                       MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                                        │

│            SIGLĂ                AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                  SIGLĂ           │

│                                      Autoritatea Națională a Vămilor                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                    FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN EMCS-RO                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤

│TIP OPERATOR ECONOMIC                                 │[] ANTREPOZITAR                                      │

│                                                      │[] OPERATOR ÎNREGISTRAT                              │

│                                                      │[] OPERATOR NEÎNREGISTRAT                            │

│                                                      │[] UTILIZATOR FINAL                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│COD DE ACCIZĂ ANTREPOZITAR/ANTREPOZIT FISCAL/OPERATOR │*                                                    │

│ÎNREGISTRAT/UTILIZATOR FINAL/OPERATOR NEÎNREGISTRAT*  │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**                            │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│NUME                                                  │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ADRESĂ                                                │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│COD POȘTAL (ZIP)                                      │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ORAȘ/LOCALITATE                                       │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│SECTOR/JUDEȚ                                          │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ȚARĂ                                                  │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│TELEFON                                               │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│FAX                                                   │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│E-MAIL                                                │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│NUME REPREZENTANT LEGAL                               │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAȚII DE ACCES               │[] DA  Nr. autorizație:          Data:               │

│LA APLICAȚIA RO-DAI                                   │[] NU                                                │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│BENEFICIAR ACCES LA APLICAȚIA EMCS-RO                 │[] DA    [] NU                                       │

│FAZA-PILOT                                            │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│NUME FIȘIER CERTIFICAT DIGITAL ALOCAT                 │                                                     │

│PENTRU ACCESUL LA RO-DAI***                           │                                                     │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│DATA INTRODUCERII ÎN EMCS-RO                          │****                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│DATA IEȘIRII DIN EMCS-RO                              │****                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│OPERATOR ECONOMIC                                     │AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR                      │

│SEMNĂTURĂ                                             │SEMNĂTURĂ                                            │

│ȘTAMPILĂ                                              │ȘTAMPILĂ                                             │

└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

 

   * Se preia din autorizația de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final.

   ** Se preia din certificatul de înregistrare.

   *** Se completează de către operatorii economici beneficiari ai unei autorizații de acces la RO-DAI.

   **** Se completează de către A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat. 

   ANEXA Nr. 4
la instrucțiuni 

    LISTA
direcțiilor județene și a municipiului București pentru accize
și operațiuni vamale/birourilor vamale (DJAOV/BV) în a căror
rază de competență își desfășoară activitatea solicitantul
și a persoanelor desemnate să depună documente administrative
de însoțire în aplicația EMCS-RO

   

┌────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│    │             DJAOV/BV              │     Cod acciză     │    Persoane desemnate     │           │       Nume        │

│    │                                   │   antrepozitar/    │                           │Componenta │ utilizator/Parola │

│Nr. ├────────┬──────────────────────────┤  antrepozit** sau  ├─────┬───────┬──────┬──────┤pentru care├───────────┬───────┤

│crt.│        │                          │operator înregistrat│     │       │      │      │se solicită│           │       │

│    │  Cod   │         Denumire         │    ori operator    │Nume │Prenume│ CNP  │Adresa│ conectare │   Nume    │Parola*│

│    │        │                          │ neînregistrat sau  │     │       │      │      │(M-MIȘCĂRI)│utilizator*│       │

│    │        │                          │  utilizator final  │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                              Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Brașov                               │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROBV0300│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Alba               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROBV0900│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Brașov             │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROBV5600│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Harghita           │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROBV7820│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Covasna            │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROBV7900│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Sibiu              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 6. │ROBV8800│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Mureș              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                             Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale București                             │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROBU1200│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni Ilfov│                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROBU3910│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Giurgiu                   │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROBU3980│BV Zona Liberă Giurgiu    │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROBU1030│BV Otopeni Călători       │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROBU7100│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Prahova            │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 6. │ROBU8600│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Dâmbovița          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 7. │ROBU1040│BV Băneasa                │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 8. │ROBU1400│Direcția Municipiului     │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │București pentru Accize   │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │și Operațiuni Vamale      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                             Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța                             │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROCT1710│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Călărași           │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROCT1970│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Constanța          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROCT1900│BV Constanța Sud          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROCT5400│BV Mangalia               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROCT8220│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Ialomița           │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                              Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Craiova                              │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROCR0310│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Teleorman          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROCR2100│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Dolj               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROCR9000│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Mehedinți          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROCR7280│BV Orșova                 │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROCR7000│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Argeș              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 6. │ROCR7700│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Vâlcea             │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 7. │ROCR8210│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Olt                │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 8. │ROCR8810│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Gorj               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 9. │ROCR1720│BV Bechet                 │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│10. │ROCR1700│BV Calafat                │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│11. │ROCR7270│BV Porțile de Fier I      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│12. │ROCR9100│BV Turnu Măgurele         │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                              Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați                               │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROGL0700│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Brăila             │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROGL0710│BV Zona Liberă Brăila     │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROGL1500│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Buzău              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROGL3600│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Vrancea            │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROGL3800│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Galați             │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 6. │ROGL3810│BV Zona Liberă Galați     │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 7. │ROGL3850│BV Giurgiulești           │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 8. │ROGL3610│BV Oancea                 │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 9. │ROGL8900│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Tulcea             │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                               Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași                                │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROIS0100│BV Albita                 │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROIS0600│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Bacău              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROIS0620│BV Bacău Aero             │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROIS1600│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Botoșani           │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROIS2700│BV Dornești               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 6. │ROIS4650│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Iași               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 7. │ROIS4800│BV Pașcani                │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 8. │ROIS7400│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Neamț              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 9. │ROIS4990│BV Sculeni                │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│10. │ROIS8200│BV Siret                  │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│11. │ROIS1610│BV Stânca Costești        │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│12. │ROIS8230│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Suceava            │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│13. │ROIS9610│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Vaslui             │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                               Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Cluj                                │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROCJ0500│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Maramureș          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROCJ0400│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Bistrița-Năsăud    │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROCJ1800│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Cluj               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROCJ1810│BV Cluj-Napoca Aero       │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROCJ4310│BV Halmeu                 │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 6. │ROCJ6570│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Bihor              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 7. │ROCJ7810│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Satu Mare          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 8. │ROCJ8000│BV Sighet                 │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 9. │ROCJ9700│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Sălaj              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┤

│                             Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Timișoara                             │

├────┬────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────┤

│ 1. │ROTM0200│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Arad               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 2. │ROTM0230│BV Arad Aero              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 3. │ROTM2300│BV Zona Liberă Curtici    │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 4. │ROTM8100│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Hunedoara          │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 5. │ROTM5010│BV Jimbolia               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 6. │ROTM5510│BV Moravița               │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 7. │ROTM6100│BV Naidaș                 │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 8. │ROTM7600│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Caraș-Severin      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│ 9. │ROTM8720│Direcția Județeană pentru │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Accize și Operațiuni      │                    │     │       │      │      │           │           │       │

│    │        │Vamale Timiș              │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│10. │ROTM8730│BV Timișoara Aero         │                    │     │       │      │      │           │           │       │

├────┼────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────┤

│11. │ROTM8750│BV Lugoj                  │                    │     │       │      │      │           │           │       │

└────┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────┘

  

            .....................................                     .....................................

                 Numele, prenumele, funcția,                                Semnătura și ștampila***

 

    ___________

   * Se completează de către administratorii de sistem din cadrul DJAOV/BV.

   ** În cazul antrepozitarilor se va completa codul de acciză al antrepozitarului sau/și codurile de antrepozite fiscale la care utilizatorul are dreptul să efectueze operațiuni cu produse accizabile.

   *** Semnătura și ștampila sunt necesare pe fiecare pagină completată. 

   ANEXA Nr. 5
la instrucțiuni 

    OPERATOR ECONOMIC

    Cod unic de înregistrare

    .................................................... 

    DECLARAȚIE - ANGAJAMENT
privind respectarea obligațiilor ce revin utilizatorilor EMCS-RO
Nr. ................/data ....................... 

    Societatea .................................................................................................................., autorizată ca antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final ................, având CUI ............................................., reprezentată legal prin ..............................................., având funcția de ........................................................, se angajează:

    în calitate de utilizator, cunoscând dispozițiile legale cu caracter general și special în materie de protecție a dreptului de proprietate, precum și sancțiunile aplicabile în cazul săvârșirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct și necondiționat obligațiile privitoare la utilizarea EMCS-RO față de Autoritatea Națională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

   I. Obligațiile utilizatorului

    Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai EMCS-RO, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

    Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific EMCS-RO, în condițiile pe care le consideră necesare.

    Față de cele de mai sus, ne obligăm:

   1. Condiții tehnice:

   a) să deținem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a EMCS-RO;

   b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condițiile stabilite prin prezentele instrucțiuni privind accesul la EMCS-RO;

   c) să deținem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a EMCS-RO;

   d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea și funcționarea normală a EMCS-RO.

   2. Resurse umane:

   a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic și vamal capabil să utilizeze EMCS-RO;

   b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al EMCS-RO cu privire la instrucțiunile în vigoare.

   3. Confidențialitatea și securitatea datelor:

   a) să asigurăm utilizarea EMCS-RO pusă la dispoziție de autoritatea vamală, la parametrii definiți de către aceasta*;

   b) să nu permitem accesul terților la EMCS-RO;

   c) să nu utilizăm EMCS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice;

   d) să nu difuzăm EMCS-RO altor persoane juridice sau fizice;

   e) să nu modificăm EMCS-RO;

   f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la EMCS-RO**;

   g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

   h) să asigurăm confidențialitatea datelor și informațiilor de care luăm cunoștință prin utilizarea EMCS-RO;

   i) să nu înstrăinăm certificatul digital ce permite accesul securizat la aplicația EMCS-RO altor persoane neautorizate;

   j) să nu divulgăm altor persoane neautorizate utilizatorii și parolele care asigură accesul la EMCS-RO.

   4. Asigurarea condițiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorității Naționale a Vămilor asupra activității desfășurate:

   a) să respectăm obligațiile referitoare la condițiile tehnice, comunicații și confidențialitatea și securitatea datelor;

   b) să asigurăm nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze EMCS-RO cu respectarea instrucțiunilor de lucru.

   II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Națională a Vămilor

    În cazul nerespectării obligațiilor asumate, am luat cunoștință că suntem pasibili de a suporta următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite:

   a) suspendarea temporară a autorizației de acces la EMCS-RO pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;

   b) anularea autorizației de acces la EMCS-RO.

    Autoritatea Națională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancțiunile acordate.

    Aplicarea sancțiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă și penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârșite.

   

Data ...........................................             Utilizator,

Funcția ........................................

Numele .........................................             Semnătura ..................................

 

    ___________

   * Valabilă pentru conectare securizată la interfața web a EMCS-RO în vederea introducerii/actualizării datelor din documentul administrativ de însoțire (DTI).

   ** Valabilă pentru schimb securizat de date între aplicația operatorului economic și EMCS-RO (EDI). 

   ANEXA Nr. 6
la instrucțiuni 

    AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

    DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ 

    Exemplar nr. .... 

    AUTORIZAȚIE
pentru accesul la EMCS-RO, componenta Mișcări
Nr. ............................. din .................... 

   1. Denumirea și sediul solicitantului ...............................................................................

    .....................................................................................................................

    .....................................................................................................................

   2. Cod de acciză antrepozitar/operator înregistrat/utilizator final/operator neînregistrat

    .....................................................................................................................

    .....................................................................................................................

   3. Certificat digital .....................

    Parolă: 

    Director,
....................................... 

    Autorizația este valabilă începând cu data de ........................................ .

    Actualizarea autorizației este valabilă începând cu data de ................... . 

   ANEXA Nr. 7
la instrucțiuni 

    CERTIFICAT
de atestare a conformității 

    Prin prezentul document se certifică faptul că operatorul economic .............................................. a efectuat cu succes testele de conformitate în vederea conectării sistemului propriu la aplicația EMCS-RO, utilizând soluția de conectare EDI. 

    Director,
....................................... 

 

 

 

 sus ñ

 

 

 inapoi la ordine ANAF Û