OMF 4504 2010

Order 4504/2010 MF - Befehl 4504/2010 MF

keylinks: deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

Ordin nr. 4504 din 20/07/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 12/08/2010, Intrare in vigoare: 12.08.2010


    În baza referatului de aprobare, aprobat de președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică,

    în temeiul prevederilor art. 191 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,


    ministrul finanțelor publice și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emit următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția legislație impozite directe din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 

Anexe

 

Normă din 06/08/2010 privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 12/08/2010, Intrare in vigoare: 12.08.2010

 

  Art. 1. - Stimulentele fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare reprezintă reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporție de 20%, a cheltuielilor efectuate de aceștia în anul fiscal respectiv, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, precum și prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare.

   Art. 2. - Stimulentele fiscale se acordă pentru activitățile de cercetare-dezvoltare care conduc la obținerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, în folos propriu, în scopul creșterii veniturilor.

   Art. 3. - Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt următoarele:

   a) cheltuielile de amortizare a imobilizărilor corporale, create sau achiziționate de contribuabili în stare nouă, folosite la activități de cercetare-dezvoltare;

   b) cheltuielile cu salariile personalului care desfășoară în mod direct activități de cercetare-dezvoltare;

   c) cheltuielile cu întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale prevăzute la lit. a), executate de terți;

   d) cheltuielile de amortizare a imobilizărilor necorporale, achiziționate de contribuabili, folosite la activități de cercetare-dezvoltare;

   e) cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli privind animalele de experiment, cât și alte produse similare folosite la activități de cercetare-dezvoltare;

   f) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporțional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune.

   (i) În categoria cheltuielilor de regie direct alocate pot fi incluse costurile pentru: chiria locației unde se desfășoară activitățile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităților, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeței utilizate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, precum și cheltuieli pentru consumabile și birotică, multiplicare și fotocopiere, servicii poștale și de curierat, telefon, facsimile, internet, aferente activităților de cercetare-dezvoltare necesare pentru obținerea rezultatelor cercetării.

   (ii) În categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative și de contabilitate, servicii poștale și telefonice, servicii pentru întreținerea echipamentelor IT, multiplicare și fotocopiere, consumabile și birotică, chiria locației unde se desfășoară activitățile proiectului, asigurarea utilităților, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale, și alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

   Art. 4. - Sunt eligibile numai acele cheltuieli înregistrate în contabilitate, pe baza documentelor justificative, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

   Art. 5. - Pentru a fi eligibile pentru acordarea stimulentelor fiscale pentru cercetare-dezvoltare, cheltuielile prevăzute la art. 3 trebuie să fie cheltuieli efectuate de contribuabili în scopul realizării de venituri. Deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual, după caz.

   Art. 6. - În vederea determinării sumei ce reprezintă deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil, cheltuielile eligibile prezentate la art. 3 se însumează și se vor înscrie în registrul de evidență fiscală.

   Art. 7. - Amortizarea accelerată în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare se realizează conform prevederilor art. 24 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aparatura și echipamentele sunt cele prevăzute în subgrupele 2.1 și 2.2 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

   Art. 8. - Deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare se evidențiază în formularul 101 - "Declarație privind impozitul pe profit", la rândul 18 "Alte sume deductibile".

   Art. 9. - În sensul prezentelor norme, expresiile sau termenii folosiți au următoarele sensuri:

   1. activitatea de cercetare-dezvoltare1 cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică;

   a) cercetarea fundamentală2: activitatea desfășurată, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese, precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze, modele conceptuale și teorii;

   b) cercetarea aplicativă3: activitatea destinată, în principal, utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse, tehnologii și servicii;

   c) dezvoltarea tehnologică4 este formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde:

    c1) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

    c2) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică;

   2. valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială, economică și culturală;

   3. rezultatele cercetării5 - rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, precum:

   a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;

   b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;

   c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;

   d) obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, instalații-pilot și produse;

   4. exemple de activități care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare:

   a) cercetare în domeniul științelor sociale (incluzând științele economice, de management al afacerilor și științele comportamentale), arte sau relații umane;

   b) programe curente de testare și analiză în scopul controlului calității sau cantității;

   c) modificări de natură cromatică sau stilistică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătățiri;

   d) cercetare operațională, cum sunt studiile de management sau de eficiență care nu sunt întreprinse în totalitate ori exclusiv în scopul unei activități de cercetare sau de dezvoltare;

   e) acțiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producția comercială a unui produs;

   f) activități juridice și administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea și soluționarea litigiilor legate de invenții și vânzarea sau brevetarea invențiilor;

   g) activități, inclusiv design și inginerie în construcții, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcțiune a instalațiilor ori a echipamentelor, altele decât instalațiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate și exclusiv în scopul desfășurării de către întreprindere a activităților de cercetare-dezvoltare;

   h) studii de cercetare a pieței, de testare și dezvoltare a pieței, de promovare a vânzărilor sau de consum;

   i) prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, țiței sau gaze naturale;

   j) activitățile comerciale și financiare necesare pentru cercetarea pieței, producția comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătățit;

   k) servicii administrative și de asistență generală (cum ar fi: transportul, depozitarea, curățarea, repararea, întreținerea și asigurarea securității) care nu sunt întreprinse în totalitate și exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare.

    ___________

   1 Conform cu Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

   2 Definiția este compatibilă cu cea din Regulamentul CE nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună, în aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

   3 Definiția este compatibilă cu definiția pentru "cercetarea industrială" din Regulamentul CE nr. 800/2008.

   4 Definiția este compatibilă cu definiția pentru "dezvoltarea experimentală" din Regulamentul CE nr. 800/2008.

   5 Definiția include și extinde sensurile cuprinse în art. 74 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 

   

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û