ordin 680 2007 MMSF

Order 680/2007 MMSF - Befehl 680/2007 MMSF

keylinks:

Ordin nr. 680 din 01/08/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările și completările ulterioare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 22/08/2007, Intrare in vigoare: 22.08.2007

 

 Având în vedere:

   - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;

   - Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

   - Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. Punctul 2 din secțiunea I "Dispoziții generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuția de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:

    "2. Potrivit legii, Declarația nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a cărei rază își are sediul angajatorul persoană juridică sau își are domiciliul angajatorul persoană fizică, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

    Declarația nominală se depune, indiferent de numărul mediu lunar de asigurați, pe suport electronic, însoțit de suportul hârtie, în formatul prevăzut în «Modalități de transmitere pe cale electronică a Declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat», prezentate în anexa nr. 1.4.

    Declarația nominală pe suport de hârtie va purta semnăturile persoanelor autorizate și ștampila angajatorului.

    Angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligația de a înscrie în declarația nominală inclusiv persoanele cu care nu au raport de muncă sau de serviciu, dar cărora le achită drepturi bănești asupra cărora se datorează contribuția individuală de asigurări sociale stabilită de lege.

    Declararea privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv anexele nr. 1.1 și 1.2 la Declarația nominală, fără plafonarea bazei de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, conform prevederilor Legii nr. 250/2007 privind modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, se face de către angajatori începând cu raportarea obligațiilor de plată aferente lunii august 2007, indiferent de perioada pentru care se achită veniturile realizate de asigurați."

   2. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii "CAS datorată de asigurat", care se regăsește la punctul 5 de la secțiunea I "Dispoziții generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuția de asigurări sociale", va avea următorul cuprins:

    "Rubrica CAS datorată de asigurat se completează cu cuantumul obligației individuale de plată. Contribuția individuală de asigurări sociale se determină aplicându-se cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută de lege asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, aferentă indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate."

   3. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii "E. Total fond salarii brute realizate", care se regăsește la punctul 5 de la secțiunea I "Dispoziții generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuția de asigurări sociale", va avea următorul cuprins:

    "Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completează cu totalul veniturilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în anexa nr. 1.1, la care se calculează contribuția individuală de asigurări sociale. În această rubrică nu se include baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, aferentă indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate care se evidențiază la rubrica «I. Total bază de calcul a contribuției la BASS, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005»."

   4. Punctul 7 de la secțiunea I "Dispoziții generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuția de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:

    "7. În sistemul public de pensii se pot asigura, prin contract de asigurare socială, persoanele care doresc să-și completeze venitul asigurat și care se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, respectiv:

    a) desfășoară activitate pe bază de contract individual de muncă;

    b) sunt funcționari publici;

    c) desfășoară activitate într-o funcție electivă;

    d) sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești;

    e) sunt membri cooperatori într-o organizație a cooperației meșteșugărești;

    f) beneficiază de drepturi bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

    De asemenea, în sistemul public de pensii se pot asigura pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile legii, și alte persoane care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activități profesionale, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii."

   5. Punctul 10 de la secțiunea I "Dispoziții generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuția de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:

    "10. Sunt obligate să depună declarație de asigurare persoanele care realizează venituri ca urmare a încadrării în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV din lege, indiferent de nivelul veniturilor realizate anual.

    În categoria «persoane autorizate să desfășoare activități independente», prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. d) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, și anume:

    a) expert contabil;

    b) contabil autorizat;

    c) consultant de plasament în valori mobiliare;

    d) medic;

    e) farmacist;

    f) medic veterinar;

    g) psiholog cu drept de liberă practică;

    h) notar public;

    i) auditor financiar;

    j) practician în reorganizare și lichidare;

    k) persoane autorizate să realizeze și să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei;

    l) expert tehnic;

    m) urbanist;

    n) restaurator;

    o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;

    p) consilier în proprietate industrială;

    q) expert criminalist;

    r) executor judecătoresc;

    s) arhitect;

    t) traducător autorizat;

    u) consultant fiscal;

    v) broker;

    w) oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfășurată în mod independent, în condițiile legii, precum și persoanele care realizează venituri din practicarea unei meserii.

    Declarațiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire.

    În cazul în care se constată că declarația de asigurare transmisă prin poștă este incompletă sau eronat întocmită, aceasta nu va fi luată în considerare decât dacă este rectificată în termen de 30 de zile de la primirea înștiințării de rectificare transmise de casa teritorială de pensii.

    Nedepunerea la termen a declarației de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contravenție și se sancționează conform legii.

    Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declarației de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicări de modificare, conform anexei nr. 5.

    În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie încheierea unui act adițional la contract, conform anexei nr. 6.

    În situația în care casa teritorială de pensii deține informații certe cu privire la faptul că asigurații pe bază de declarație de asigurare nu mai îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a fi asigurați obligatoriu în sistemul public, poate proceda, după notificarea prealabilă, la încetarea, din oficiu, a calității de asigurat și a declarației de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunoștință persoanelor în cauză, în scris. Încetarea calității de asigurat și a declarației de asigurare se efectuează pe baza unui proces-verbal în care se consemnează explicit motivele încetării, precum și informațiile/documentele care au fost avute în vedere la constatarea faptului că asigurarea nu mai este, conform legii, obligatorie."

   6. Punctul 14 de la secțiunea I "Dispoziții generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuția de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:

    "14. Neplata contribuției de asigurări sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritorială de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare socială. În această perioadă, casele teritoriale de pensii notifică persoanelor în cauză să se prezinte pentru reglementarea situației. În situația neachitării contribuției de asigurări sociale restante și a majorărilor de întârziere aferente, rezilierea contractului de asigurare socială se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

    Rezilierea contractului de asigurare socială din inițiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contribuția de asigurări sociale neachitată, precum și majorările/dobânzile și penalitățile de întârziere aferente se urmăresc conform legislației privind recuperarea creanțelor bugetare."

   7. Punctul 19 de la secțiunea I "Dispoziții generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuția de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:

    "19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înțelege venitul brut în bani, achitat din fondul de salarii, reprezentând:

    a) salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal și suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizațiile de conducere, salariile de merit, indexări, compensări și alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază;

    b) sporurile, indemnizațiile și sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru: condiții deosebite de muncă (condiții grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfășurată în mediul rural, în zone izolate; activitate desfășurată de nevăzători; munca prestată în schimbul de noapte; îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază; sporul de fidelitate și altele asemănătoare;

    c) sumele plătite pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători, zile de repaus săptămânal, concedii plătite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalării pe post în cazul transferului, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaților);

    d) sumele acordate cu ocazia ieșirii la pensie;

    e) premiile anuale și cele din cursul anului sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariaților la profit;

    f) sumele plătite conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacanță, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor naționale sau religioase, etc.);

    g) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă (bonusuri, compensații, indemnizația pentru concediul de odihnă neefectuat, ajutoare, precum și alte sume, reprezentând venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate în lunile în care asigurații beneficiază de prestații de asigurări sociale fără a avea zile lucrate sau nu au fost prezenți la serviciu etc.);

    h) sumele rezultate prin «plata cu ora», gărzi, indemnizații clinice;

    i) sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, în comitetul de direcție și în comisia de cenzori;

    j) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii;

    k) indemnizații de ședință acordate membrilor comisiilor constituite la nivelul autorităților și instituțiilor publice, potrivit legii;

    l) alte sume acordate potrivit legii."

   8. Punctul 11 de la secțiunea a III-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:

    "11. La împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 sau, după caz, la împlinirea vârstei standard reduse în condițiile prevăzute la art. 42 din lege, beneficiarul unei pensii anticipate ori al unei pensii anticipate parțiale poate solicita trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

    La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se recalculează, prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate a fost suspendată.

    La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată parțială se recalculează, prin eliminarea diminuării aplicate asupra cuantumului pensiei prevăzute în tabelul nr. 2 de la art. 50 alin. (2) din lege, precum și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate parțiale a fost suspendată."

   9. Punctul 111 de la secțiunea a III-a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:

    "111. Pensia pentru limită de vârstă rezultată ca urmare a unei recalculări dintre cele prevăzute la art. 49 alin. (4) sau art. 52 din lege, după caz, se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată la casa teritorială de pensii."

   10. Punctul 26 de la secțiunea a VI-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:

    "26. Începând cu data de 1 august 2007, punctajul anual al asiguratului se determină potrivit art. 78 alin. (1) și (2) din lege, pe baza venitului brut realizat lunar prevăzut la punctul 19 din prezentele norme sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale.

    Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.

    Această majorare se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare realizate după îndeplinirea cumulativă a condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă.

    Majorarea punctajului se acordă și în cazul recalculării pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeași procedură."

   11. Punctul 30 de la secțiunea a VII-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:

    "30. Termenul de 45 de zile prevăzut la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data înregistrării la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul solicitantului, a cererii, însoțită de toate actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de pensionare."

   12. Punctul 39 de la secțiunea a VIII-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:

    "39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 160 alin. (3) din lege, se înțelege perioada în care foștii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unități agricole potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție*), calculat conform metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor**), republicată, cu modificările ulterioare.

    Timpul util la pensie realizat de către agricultori se exprimă în ani și se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor.

    Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. 2, nu poate depăși numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.

    Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor și informațiilor conținute în carnetul de pensii și asigurări sociale și/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deține arhiva fostelor unități agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

    În situația agricultorilor din zonele necooperativizate timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii și asigurări sociale și reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuția minimă lunară de 40 lei prevăzută de Legea nr. 5/1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate***)."

    ___________

   *) Legea nr. 4/1977 a fost abrogată prin Legea nr. 80/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000

   **) Legea nr. 80/1992 a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000.

   ***) Legea nr. 5/2007 a fost abrogată prin Legea nr. 82/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2007.


   13. După punctul 39 de la secțiunea a VIII-a a capitolului B "Pensii" se adaugă un nou punct, punctul 391, cu următorul cuprins:

    "391. Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util, realizat în cadrul fostelor unități agricole cooperatiste, precum și pentru fiecare an de contribuție, realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, reprezintă 0,57255 puncte.

    Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual aflat în plată la data de 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, se majorează, devenind 0,57255 puncte.

    Pentru perioada ulterioară apariției Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, punctajul lunar se determină prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.

    Beneficiază de majorarea prevăzută la art. II din Legea nr. 250/2007 persoanele provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 și nu au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003, și anume:

    a) persoanele beneficiare de două categorii de pensii din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei de urmaș din agricultură;

    b) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) și ale unei pensii proprii stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (invaliditate, limită de vârstă cu vechime completă, limită de vârstă cu vechime incompletă), caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor;

    c) persoanele ale căror drepturi au fost recalculate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările ulterioare, pentru activitatea desfășurată atât în agricultură, cât și în sectorul de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate;

    d) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) și titulare ale unei pensii de urmaș stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor;

    e) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă), ale unei pensii de urmaș agricultor și ale unei pensii de urmaș stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pensiei proprii de agricultor și pensiei de urmaș de agricultor.

    Prevederile art. II din Legea nr. 250/2007 se aplică și persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1 aprilie 2001 - 31 august 2007, conform dispozițiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea desfășurată atât în agricultură, cât și în sectorul de stat. În acest caz, punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.

    Majorarea punctajului acordată persoanelor prevăzute la art. II din Legea nr. 250/2007 se calculează ca diferență între punctajul de 0,57255 puncte și punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.

    Punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuție realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate reprezintă 0,25 puncte la care s-au adăugat, după caz, majorările acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2004 privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, și, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005.

    În situația în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj majorat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obține un cuantum al pensiei mai mare decât acesta."

   Art. II. - Anexele nr. 1.1, 1.2 și 1.4 la norme se înlocuiesc cu anexele nr. 1-2 și 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ___________

Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

   Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

.

 

 

 

 sus ñ

 

 

 
 

 

 

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 1.4 la norme) 

    MODALITĂȚI
de transmitere pe cale electronică a declarațiilor privind evidența
nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către
bugetul asigurărilor sociale 

    Condiții generale

    Declarațiile privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.

    Declarațiile în format electronic se depun odată cu declarațiile nominale pe suport de hârtie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2 listate la calculator, semnate și ștampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.

    Condiții tehnice standard pentru formatul electronic

    Declarațiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5'' Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.

    Suporturile vor fi etichetate cu informațiile următoare:

   - denumire fișier;

   - codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;

   - numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.

    Suportul magnetic va conține două fișiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declarație, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri și conținut:

    A11.DBF sau A11.TXT - (anexa nr. 1.1) conține datele aferente asiguraților;

    A12.DBF sau A12.TXT - (anexa nr. 1.2) conține datele totalizatoare ale fișierului;

    A11.DBF sau A11.TXT.

    Ordinea câmpurilor din structura fișierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, și sunt de lungime fixă.

    În descrierea de mai jos "Tip câmp" are următoarea semnificație:

    N - numeric, aliniat la dreapta;

    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).

    În situația transmiterii fișierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fișier.

    Descrierea organizării înregistrărilor din fișiere:

    Fișierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) conține câte o înregistrare pentru fiecare asigurat și are următoarea structură:

   

┌────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                    │Denumire│Tip câmp│Lungime│                         Explicații                          │

│                                    │  câmp  │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul                                │   AN   │   N    │   4   │Se completează cu anul pentru care se întocmește             │

│                                    │        │        │       │declarația.                                                  │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna                                │   LN   │   N    │   2   │Se completează cu luna anului pentru care se întocmește      │

│                                    │        │        │       │declarația.                                                  │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI)/CF   │   CF   │   N    │  10   │Se completează partea numerică a codului unic de             │

│pentru angajatori persoane          │        │        │       │înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor           │

│juridice                            │        │        │       │persoane juridice.                                           │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod județ din nr. de înmatriculare  │   RJ   │   C    │   3   │Conține primele 3 caractere din numărul de                   │

│în registrul comerțului             │        │        │       │înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.      │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. de înregistrare din registrul   │   RN   │   N    │   5   │Conține caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare         │

│comerțului                          │        │        │       │în registrul comerțului al angajatorului (nr. în RC).        │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul din nr. de înmatriculare în    │   RA   │   N    │   4   │Conține ultimele 4 caractere din numărul de                  │

│registrul comerțului                │        │        │       │înmatricualre în registrul comerțului al angajatorului.      │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nume și prenume asigurat            │  NUME  │   C    │  29   │Conține numele și prenumele asiguratului.                    │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod asigurat                        │  CNP   │   N    │  13   │Conține codul numeric personal al asiguratului.              │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contract individual de muncă        │   CM   │   N    │   1   │Se completează cu:                                           │

│                                    │        │        │       │Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007            │

│                                    │        │        │       │3 în situația persoanelor care realizează venituri la        │

│                                    │        │        │       │angajatorul care efectuează raportarea fără a avea           │

│                                    │        │        │       │contract de muncă sau raport de serviciu cu acesta           │

│                                    │        │        │       │1 pentru asigurații cu contract de muncă cu normă            │

│                                    │        │        │       │întreagă                                                     │

│                                    │        │        │       │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│                                    │        │        │       │2 pentru raportarea efectuată de casele de sănătate          │

│                                    │        │        │       │pentru asigurații beneficiari ai Ordonanței de urgență       │

│                                    │        │        │       │a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări            │

│                                    │        │        │       │prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare,         │

│                                    │        │        │       │denumită în continuare OUG nr. 158/2005, - art. 1            │

│                                    │        │        │       │alin. (2), art. 23 alin. (2) și art. 32 alin. (1) și (2),    │

│                                    │        │        │       │0 în rest.                                                   │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contract individual de muncă cu     │  CV*)  │   N    │   1   │Se completează cu:                                           │

│timp parțial                        │        │        │       │1 pentru codificări anterioare;                              │

│                                    │        │        │       │2 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă       │

│                                    │        │        │       │cu timp parțial, 2 ore pe zi;                                │

│                                    │        │        │       │3 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă       │

│                                    │        │        │       │cu timp parțial, 3 ore pe zi;                                │

│                                    │        │        │       │4 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă       │

│                                    │        │        │       │cu timp parțial, 4 ore pe zi;                                │

│                                    │        │        │       │5 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă       │

│                                    │        │        │       │cu timp parțial, 5 ore pe zi;                                │

│                                    │        │        │       │6 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă       │

│                                    │        │        │       │cu timp parțial, 6 ore pe zi;                                │

│                                    │        │        │       │7 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă       │

│                                    │        │        │       │cu timp parțial, 7 ore pe zi;                                │

│                                    │        │        │       │8 pentru asigurații care lucrează cu contract de muncă       │

│                                    │        │        │       │cu timp parțial mai puțin de 2 ore pe zi;                    │

│                                    │        │        │       │0 în rest.                                                   │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Pensionar                           │   PE   │   N    │   1   │Se completează cu:                                           │

│                                    │        │        │       │1 pentru codificări anterioare;                              │

│                                    │        │        │       │2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de            │

│                                    │        │        │       │muncă cu timp parțial, 2 ore pe zi;                          │

│                                    │        │        │       │3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de            │

│                                    │        │        │       │muncă cu timp parțial, 3 ore pe zi;                          │

│                                    │        │        │       │4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de            │

│                                    │        │        │       │muncă cu timp parțial, 4 ore pe zi;                          │

│                                    │        │        │       │5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de            │

│                                    │        │        │       │muncă cu timp parțial, 5 ore pe zi;                          │

│                                    │        │        │       │6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de            │

│                                    │        │        │       │muncă cu timp parțial, 6 ore pe zi;                          │

│                                    │        │        │       │7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de            │

│                                    │        │        │       │muncă cu timp parțial, 7 ore pe zi;                          │

│                                    │        │        │       │8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă           │

│                                    │        │        │       │întreagă;                                                    │

│                                    │        │        │       │9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de            │

│                                    │        │        │       │muncă cu timp parțial, mai puțin de 2 ore pe zi;             │

│                                    │        │        │       │0 în rest.                                                   │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Șomer                               │  SOM   │   N    │   1   │Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu:                      │

│                                    │        │        │       │1 pentru beneficiarii de ajutor de șomaj;                    │

│                                    │        │        │       │2 pentru beneficiarii de alocație de sprijin;                │

│                                    │        │        │       │3 pentru beneficiarii de plăți compensatorii;                │

│                                    │        │        │       │4 pentru alte beneficii suportate din fondul de șomaj,       │

│                                    │        │        │       │potrivit legii;                                              │

│                                    │        │        │       │0 în rest.                                                   │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile                          │ TT**)  │   N    │   2   │Conține suma zilelor lucrate și a zilelor în care            │

│                                    │        │        │       │asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de         │

│                                    │        │        │       │OUG nr. 158/2005, de prestații prevăzute de Legea            │

│                                    │        │        │       │nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare,    │

│                                    │        │        │       │denumită în continuare Legea nr. 346/2002, și,               │

│                                    │        │        │       │respectiv, de prestații de asigurări sociale conform         │

│                                    │        │        │       │Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările           │

│                                    │        │        │       │ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000,        │

│                                    │        │        │       │în cazul declarațiilor rectificative anterioare datei de     │

│                                    │        │        │       │1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de        │

│                                    │        │        │       │prescripție (3 ani). De asemenea, se includ și zilele        │

│                                    │        │        │       │nelucrate plătite din fondul de salarii și pentru care se    │

│                                    │        │        │       │achită contribuție de asigurări sociale. Total zile nu       │

│                                    │        │        │       │poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din       │

│                                    │        │        │       │lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,      │

│                                    │        │        │       │cu modificările și completările ulterioare, denumită în      │

│                                    │        │        │       │continuare Codul muncii.                                     │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zilele lucrate în condiții normale  │ NN**)  │   N    │   2   │Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții      │

│                                    │        │        │       │normale de muncă.                                            │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile lucrate în condiții deosebite  │ DD**)  │   N    │   2   │Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții      │

│                                    │        │        │       │deosebite de muncă.                                          │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile lucrate în condiții speciale   │ SS**)  │   N    │   2   │Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții      │

│                                    │        │        │       │speciale de muncă.                                           │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile indemnizații în condiții │   PP   │   N    │   2   │Conține numărul total de zile în care asiguratul a           │

│normale                             │        │        │       │beneficiat de indemnizații prevăzute de OUG                  │

│                                    │        │        │       │nr. 158/2005, de prestații prevăzute de Legea                │

│                                    │        │        │       │nr. 346/2002 și, respectiv, de prestații de asigurări        │

│                                    │        │        │       │sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declarațiilor    │

│                                    │        │        │       │rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu        │

│                                    │        │        │       │respectarea termenului general de prescripție (3 ani)        │

│                                    │        │        │       │(numărul total de zile lucrătoare aferente prestației        │

│                                    │        │        │       │și/sau indemnizației acordate).                              │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venit realizat de asigurat    │   TV   │   N    │  10   │Conține venitul brut total realizat de asigurat.             │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Venit realizat de asigurat în       │  TVN   │   N    │  10   │Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții        │

│condiții normale                    │        │        │       │normale de muncă.                                            │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Venit realizat de asigurat în       │  TVD   │   N    │  10   │Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții        │

│condiții deosebite                  │        │        │       │deosebite de muncă.                                          │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Venit realizat de asigurat în       │  TVS   │   N    │  10   │Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții        │

│condiții speciale                   │        │        │       │speciale de muncă.                                           │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│CAS datorat de asigurat             │ CASAT  │   N    │   9   │Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007            │

│                                    │        │        │       │Baza de calcul a CAS datorat de asigurat NU SE MAI           │

│                                    │        │        │       │PLAFONEAZĂ                                                   │

│                                    │        │        │       │Conform Legii nr. 250/2007, publicată în Monitorul           │

│                                    │        │        │       │Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007     │

│                                    │        │        │       │Cota CAS asigurat se aplică asupra sumei                     │

│                                    │        │        │       │rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat          │

│                                    │        │        │       │și baza de calcul a contribuției BASS, aferentă              │

│                                    │        │        │       │indemnizațiilor conform art. 45 din OUG                      │

│                                    │        │        │       │nr. 158/2005, proporțional cu nr. de zile de                 │

│                                    │        │        │       │concediu medical pentru care se calculează CAS.              │

│                                    │        │        │       │CASAT = ROUND ((TV + BASS) * cota CAS                        │

│                                    │        │        │       │asigurat/100,0)                                              │

│                                    │        │        │       │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│                                    │        │        │       │Conține contribuția de asigurări sociale reținută de la      │

│                                    │        │        │       │asigurat;                                                    │

│                                    │        │        │       │Cota CAS asigurat se aplică la venitul total realizat        │

│                                    │        │        │       │pentru perioada lucrată plus baza de calcul a                │

│                                    │        │        │       │contribuției la BASS, aferentă indemnizațiilor conform       │

│                                    │        │        │       │art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporțional cu nr. de         │

│                                    │        │        │       │zile de concediu medical pentru care se calculează           │

│                                    │        │        │       │CAS, suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute         │

│                                    │        │        │       │- Dacă TV + BASS <= 5 *                                      │

│                                    │        │        │       │salariul mediu brut din Legea BASS:                          │

│                                    │        │        │       │CASAT = ROUND((TV + BASS) * cota CAS                         │

│                                    │        │        │       │asigurat/100,0),                                             │

│                                    │        │        │       │- Dacă TV + BASS > 5 * salariul mediu brut din               │

│                                    │        │        │       │Legea BASS:                                                  │

│                                    │        │        │       │CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din Legea             │

│                                    │        │        │       │BASS * cota CAS asigurat/100,0)                              │

│                                    │        │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │        │        │       │Conține contribuția de asigurări sociale reținută de la      │

│                                    │        │        │       │asigurat pentru venitul realizat.                            │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venit asigurat din            │ CASTOT │   N    │   9   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│indemnizații/prestații              │        │        │       │Conține cuantumul indemnizației pentru incapacitate          │

│                                    │        │        │       │temporară de muncă cauzată de accident de muncă              │

│                                    │        │        │       │sau boală profesională plus baza de calcul a                 │

│                                    │        │        │       │contribuției la BASS, aferentă indemnizațiilor conform       │

│                                    │        │        │       │art. 45 din OUG nr. 158/2005 (salariul de bază minim         │

│                                    │        │        │       │brut pe țară garantat în plată, proporțional cu nr. de       │

│                                    │        │        │       │zile de indemnizație pentru care se calculează CAS),         │

│                                    │        │        │       │conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.      │

│                                    │        │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │        │        │       │Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări          │

│                                    │        │        │       │sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în       │

│                                    │        │        │       │cazul declarațiilor rectificative anterioare datei de        │

│                                    │        │        │       │1 ianuarie 2006.                                             │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Baza de calcul a contribuției la    │  BASS  │   N    │   9   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│BASS, aferentă indemnizațiilor      │        │        │       │Conține cuantumul rezultat din salariul de bază minim        │

│conform art. 45 din OUG             │        │        │       │brut pe țară garantat în plată proporțional cu nr. de zile   │

│nr. 158/2005, proporțional cu       │        │        │       │de indemnizație), exclusiv ajutorul de deces.                │

│nr. de zile de indemnizație pentru  │        │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│care se calculează CAS (fost        │        │        │       │Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări          │

│prestații suportate din BASS)       │        │        │       │sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale de         │

│                                    │        │        │       │stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul    │

│                                    │        │        │       │declarațiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie   │

│                                    │        │        │       │2006.                                                        │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI)      │  CNPA  │   N    │  13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin             │

│angajator persoane fizice           │        │        │       │certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice   │

│                                    │        │        │       │și care reprezintă codul numeric personal al                 │

│                                    │        │        │       │angajatorului.                                               │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Norma zilnică de lucru              │ NORMA  │   N    │   1   │Se completează cu programul normal de lucru specific         │

│                                    │        │        │       │locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin      │

│                                    │        │        │       │program normal de lucru se înțelege programul                │

│                                    │        │        │       │prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau          │

│                                    │        │        │       │programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu              │

│                                    │        │        │       │respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau alin. (2)     │

│                                    │        │        │       │al art. 109 din Codul muncii.                                │

│                                    │        │        │       │Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.                │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tipul declarației                   │  TIPD  │   C    │   1   │Se completează cu R pentru declarația rectificativă,         │

│                                    │        │        │       │spațiu în rest.                                              │

│                                    │        │        │       │Declarația rectificativă se completează astfel:              │

│                                    │        │        │       │a) anexa a11 se completează numai pentru pozițiile           │

│                                    │        │        │       │modificate față de declarația inițială (înregistrările cu    │

│                                    │        │        │       │modificări față de declarația inițială, înregistrări noi față│

│                                    │        │        │       │de declarația inițială);                                     │

│                                    │        │        │       │b) anexa a12 se recalculează, ținându-se cont de             │

│                                    │        │        │       │modificările efectuate față de declarația inițială.          │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tip rectificare                     │  TIPR  │   C    │   1   │Se completează cu următoarele caractere:                     │

│                                    │        │        │       │M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat             │

│                                    │        │        │       │pentru asigurații raportați anterior;                        │

│                                    │        │        │       │A - adăugare asigurat nou;                                   │

│                                    │        │        │       │S - ștergere asigurat existent în declarația anterioară      │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nume înainte de rectificare         │NUMEANT │   C    │  29   │Nume înainte de rectificare, se completează numai            │

│                                    │        │        │       │dacă se modifică numele (TIPR = M), spațiu în rest           │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│CNP înainte de rectificare          │ CNPANT │   N    │  13   │CNP înainte de rectificare, se completează numai             │

│                                    │        │        │       │dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest                  │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile indemnizații în condiții │  PPS   │   N    │   2   │Conține numărul total de zile lucrătoare                     │

│speciale                            │        │        │       │corespunzătoare concediului medical pentru                   │

│                                    │        │        │       │incapacitate temporară de muncă, în situația în care         │

│                                    │        │        │       │asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului        │

│                                    │        │        │       │medical în condiții speciale de muncă.                       │

│                                    │        │        │       │(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate,      │

│                                    │        │        │       │concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau        │

│                                    │        │        │       │prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și                │

│                                    │        │        │       │recuperarea capacității de muncă, care sunt                  │

│                                    │        │        │       │corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale       │

│                                    │        │        │       │de muncă.)                                                   │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile indemnizații în condiții │  PPD   │   N    │   2   │Conține numărul total de zile lucrătoare                     │

│deosebite                           │        │        │       │corespunzătoare concediului medical pentru                   │

│                                    │        │        │       │incapacitate temporară de muncă, în situația în care         │

│                                    │        │        │       │asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului        │

│                                    │        │        │       │medical în condiții deosebite de muncă.                      │

│                                    │        │        │       │(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate,      │

│                                    │        │        │       │concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau        │

│                                    │        │        │       │prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și                │

│                                    │        │        │       │recuperarea capacității de muncă, care sunt                  │

│                                    │        │        │       │corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale       │

│                                    │        │        │       │de muncă.)                                                   │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile prestații suportate din BASS   │ PPBASS │   N    │   2   │Nu se mai completează începând cu raportarea                 │

│                                    │        │        │       │aferentă lunii ianuarie 2006                                 │

│                                    │        │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │        │        │       │Zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații           │

│                                    │        │        │       │suportat din BASS                                            │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile prestații suportate din        │PPFAAMBP│   N    │   2   │Zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații           │

│FAAMBP                              │        │        │       │suportat din FAAMBP                                          │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total cantum prestații de asigurări │ FAAMBP │   N    │   9   │Conține total cuantum prestații de asigurări sociale de      │

│sociale de suportat din Fondul      │        │        │       │suportat din Fondul de accidente de muncă și boli            │

│pentru accidente de muncă și boli   │        │        │       │profesionale. Acest câmp este completat numai pentru         │

│profesionale                        │        │        │       │concediile medicale cauzate de accidente de muncă            │

│                                    │        │        │       │sau boli profesionale.                                       │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile indemnizații pentru calculul   │ PPCAS  │   N    │   2   │Conține nr. zile indemnizații pentru care se calculează      │

│CAS                                 │        │        │       │CAS, conform OUG nr. 158/2005 - art. 45                      │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Indicativ condiții speciale         │ IND_CS │   N    │   1   │Conține temeiul legal al încadrării în condiții speciale     │

│                                    │        │        │       │de muncă                                                     │

│                                    │        │        │       │Se completează cu:                                           │

│                                    │        │        │       │1 - art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;         │

│                                    │        │        │       │2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000,         │

│                                    │        │        │       │zona I de radiații;                                          │

│                                    │        │        │       │3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000,         │

│                                    │        │        │       │zona II de radiații;                                         │

│                                    │        │        │       │4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;         │

│                                    │        │        │       │5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;         │

│                                    │        │        │       │6 - Legea nr. 226/2006;                                      │

│                                    │        │        │       │0 în rest.                                                   │

├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile de concediu fără plata         │NRZ_CFP │   N    │   2   │Conține numărul de zile de concediu fără plata               │

│indemnizației pentru creșterea      │        │        │       │indemnizației pentru creșterea copilului, conform            │

│copilului, conform art. 61 alin. (1)│        │        │       │art. 61 alin. (1) și (2) din OUG nr. 148/2005. Se acordă     │

│și (2) din Ordonanța de urgență a   │        │        │       │integral (3 luni), o singură dată în perioada până la        │

│Guvernului nr. 148/2005, aprobată   │        │        │       │împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv      │

│cu modificări prin Legea nr. 7/2007,│        │        │       │3 ani în cazul copilului cu handicap.                        │

│denumită în continuare OUG          │        │        │       │Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc                 │

│nr. 148/2005.                       │        │        │       │condițiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nașteri        │

│Atenție);">);">                     │        │        │       │sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate     │

│Se acordă pentru persoanele care    │        │        │       │în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2).      │

│îndeplinesc condițiile prevăzute la │        │        │       │ATENȚIE );">!                                                │

│art. 1 după primele 3 nașteri       │        │        │       │Acest câmp nu se completează pentru persoanele               │

│sau, după caz, după primii 3        │        │        │       │aflate în concediu pentru creșterea copilului până           │

│copii ai persoanelor aflate în      │        │        │       │la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în           │

│una dintre situațiile prevăzute     │        │        │       │cazul copilului cu handicap (cu activitate                   │

│la art. 5 alin. (2).                │        │        │       │suspendată) și raportare de direcțiile de muncă și           │

│                                    │        │        │       │protecție socială județene și a municipiului                 │

│                                    │        │        │       │București.                                                   │

├────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.             │

│**) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de  │

│    numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parțial. În perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005, stagiul se va│

│    calcula corelativ cu câmpul CV, în funcție de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parțial.           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

    TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZ_CFP începând cu raportarea lunii ianuarie 2007

    PPBASS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, unde începând cu raportarea lunii ianuarie 2006 PPBASS = 0

    PPCAS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS începând cu raportarea lunii ianuarie 2006

    CASTOT >= BASS + FAAMBP

    Fișierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) conține o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligațiile de plată ale angajatorului și are următoarea structură:

   

┌─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                     │Denumire│Tip câmp│Lungime│                       Explicații                       │

│                                     │  câmp  │        │       │                                                        │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul                                 │   AN   │   N    │   4   │Se completează cu anul pentru care se întocmește        │

│                                     │        │        │       │declarația.                                             │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna                                 │   LN   │   N    │   2   │Se completează cu luna anului pentru care se            │

│                                     │        │        │       │întocmește declarația.                                  │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ziua lichidării drepturilor salariale│  DCZZ  │   N    │   2   │Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.│

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna lichidării drepturilor salariale│  DCLL  │   N    │   2   │Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.│

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul lichidării drepturilor salariale│  DCAA  │   N    │   4   │Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.│

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Denumire angajator                   │  DEN   │   C    │  29   │Conține denumirea angajatorului.                        │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare CUI/CF      │   CF   │   N    │  10   │Se completează partea numerică a codului unic de        │

│pentru angajatori persoane           │        │        │       │înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor persoane │

│juridice                             │        │        │       │juridice.                                               │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod județ din nr. de înmatriculare   │   RJ   │   C    │   3   │Conține primele 3 caractere din numărul de              │

│în registrul comerțului              │        │        │       │înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului. │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. de înregistrare din registrul    │   RN   │   N    │   5   │Conține caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare    │

│comerțului                           │        │        │       │în registrul comerțului al angajatorului (nr. în RC).   │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul din nr. de înmatriculare în     │   RA   │   N    │   4   │Conține ultimele 4 caractere din numărul de             │

│registrul comerțului                 │        │        │       │înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului. │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr mediu asigurați                │  NRM   │   N    │ 8(2)  │Numărul mediu de asigurați se calculează cu două        │

│                                     │        │        │       │zecimale prin rotunjire matematică.                     │

│                                     │        │        │       │Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă,    │

│                                     │        │        │       │respectiv 2 cifre partea zecimală)                      │

│                                     │        │        │       │De exemplu: dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci   │

│                                     │        │        │       │numărul mediu de asigurați este 10,17; dacă din calcul  │

│                                     │        │        │       │rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asigurați    │

│                                     │        │        │       │este 10,18.                                             │

│                                     │        │        │       │Începând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de asigurați    │

│                                     │        │        │       │reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma   │

│                                     │        │        │       │efectivelor zilnice de asigurați din luna respectivă,   │

│                                     │        │        │       │indiferent de tipul contractului individual de muncă cu │

│                                     │        │        │       │care sunt încadrați, exclusiv zilele de repaus          │

│                                     │        │        │       │săptămânal și de sărbători legale, raportată la numărul │

│                                     │        │        │       │total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform     │

│                                     │        │        │       │Codului muncii.                                         │

│                                     │        │        │       │La stabilirea numărului mediu de asigurați se iau în    │

│                                     │        │        │       │considerare numai perioadele pentru care se             │

│                                     │        │        │       │datorează contribuția de asigurări sociale, conform     │

│                                     │        │        │       │legii.                                                  │

│                                     │        │        │       │NRM = Sumă (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din lună  │

│                                     │        │        │       │Această formulă este valabilă și pentru perioada        │

│                                     │        │        │       │1 aprilie 2001 - 28 februarie 2003.                     │

│                                     │        │        │       │Pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005 se        │

│                                     │        │        │       │păstrează vechea formulă de calcul.                     │

└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

 

    Formula de calcul al numărului mediu de asigurați pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005

    Notații:

    A = norma zilnică 1;

    B = norma zilnică 2;

    C = norma zilnică 3;

    Sumă (Suma) se calculează după numărul de zile lucrate.

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Formula pentru calculul numărului mediu de asigurați este:                                                             │

│   NRM = [Sumă (nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă* A * zile lucrate)                                   │

│   + Sumă (nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 2 ore * zile lucrate)+ .......                            │

│   + Sumă (nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 7 ore * nr. zile lucrate)]/(zile lucrătoare din lună *A)]+│

│   [Sumă (nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă *B * zile lucrate) + Sumă (nr. asigurați cu contract de    │

│muncă cu timp parțial * 2 ore * zile lucrate) + ....... + Sumă (nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 6 ore│

│* zile lucrate)]/nr. zile lucrătoare din lună * B)+                                                                       │

│   [Sumă (nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă*C * zile lucrate) + Sumă (nr. asigurați cu contract de     │

│muncă cu timp parțial * 2 ore * zile lucrate)+ ........ + Sumă (nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial *5 ore │

│* zile lucrate)]/(zile lucrătoare din lună * C)                                                                           │

│   Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).                                                           │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

    Exemplu:

    Norma 1 = 8 ore

    Norma 2 = 7 ore

    O firmă are 9 angajați în luna martie 2003, din care:

   - cu norma 1:

    3 angajați lucrează 21 de zile;

    1 angajat lucrează 10 zile și 11 zile este în concediu medical;

    1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parțial 3 ore;

    1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parțial 2 ore;

   - cu norma 2:

    1 angajat lucrează 21 de zile;

    1 angajat lucrează 15 zile și 6 zile este în concediu medical;

    1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parțial 4 ore.

    NRM = [(((3*8*21) + (1*8*10) + (1*3*21) + (1*2*18))/(21*8)) + (((1*7*21) + (1*7*15) + (1*4*21)/(21*7))] = 6.35

    Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

   

┌────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                    │Denumire │Tip câmp│Lungime│                         Explicații                          │

│                                    │  câmp   │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total fond salarii brute realizate  │   FS    │   N    │  13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate de        │

│                                    │         │        │       │asigurații înscriși în anexa a11 la care se calculează       │

│                                    │         │        │       │contribuția individuală de asigurări sociale, exclusiv       │

│                                    │         │        │       │baza de calcul a contribuției la BASS, aferentă              │

│                                    │         │        │       │indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005.                    │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total salarii brute realizate în    │   FSN   │   N    │  13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în        │

│condiții normale de muncă           │         │        │       │condiții normale de muncă de asigurații înscriși în          │

│                                    │         │        │       │anexa a11 la care se calculează contribuția individuală      │

│                                    │         │        │       │de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a              │

│                                    │         │        │       │contribuției la BASS, aferentă indemnizațiilor conform       │

│                                    │         │        │       │OUG nr. 158/2005.                                            │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total salarii brute realizate în    │   FSD   │   N    │  13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în        │

│condiții deosebite de muncă         │         │        │       │condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în        │

│                                    │         │        │       │anexa a11 la care se calculează contribuția individuală      │

│                                    │         │        │       │de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a              │

│                                    │         │        │       │contribuției la BASS, aferentă indemnizațiilor conform       │

│                                    │         │        │       │OUG nr. 158/2005.                                            │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total salarii brute realizate în    │   FSS   │   N    │  13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în        │

│condiții speciale de muncă          │         │        │       │condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în         │

│                                    │         │        │       │anexa a11 la care se calculează contribuția individuală      │

│                                    │         │        │       │de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a              │

│                                    │         │        │       │contribuției la BASS, aferentă indemnizațiilor conform       │

│                                    │         │        │       │OUG nr. 158/2005.                                            │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total contribuții individuale de    │  CASS   │   N    │  13   │Conține total contribuție individuală de asigurări           │

│asigurări sociale de virat          │         │        │       │sociale de virat.                                            │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total CAS datorat de angajator      │  CASAN  │   N    │  13   │Conține total contribuție de asigurări sociale datorată      │

│conform Legii nr. 19/2000           │         │        │       │de angajator conform Legii nr. 19/2000.                      │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total cuantum prestații de          │  BASS   │   N    │  13   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│asigurări sociale de suportat din   │         │        │       │Conține numai cuantumul ajutorului de deces                  │

│BASS                                │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Conține total cuantum prestații de asigurări sociale de      │

│                                    │         │        │       │suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat,           │

│                                    │         │        │       │inclusiv ajutorul de deces                                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│CASS conform art. 54 alin. (2) din  │ CASS145 │   N    │  13   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│Ordonanța de urgență a              │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│Guvernului nr. 150/2002 (exclusiv   │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│accidente de muncă și boli          │         │        │       │Conține contribuția de asigurări de sănătate aferentă        │

│profesionale)                       │         │        │       │concediilor medicale, exclusiv concediile medicale           │

│                                    │         │        │       │aferente accidentelor de muncă și bolilor profesionale,      │

│                                    │         │        │       │conform art. 54 alin. (2) din Ordonanța de urgență a         │

│                                    │         │        │       │Guvernului nr. 150/20021), cu modificările și                │

│                                    │         │        │       │completările ulterioare, denumită în continuare OUG          │

│                                    │         │        │       │nr. 150/2002                                                 │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total CAS angajator de virat        │ CASVIR  │   N    │  13   │Conține total CAS angajator de virat                         │

│                                    │         │        │       │Formula de calcul începând cu raportarea aferentă            │

│                                    │         │        │       │lunii noiembrie 2006:                                        │

│                                    │         │        │       │CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) - BASS                           │

│                                    │         │        │       │Formula de calcul începând cu raportarea aferentă            │

│                                    │         │        │       │lunii ianuarie 2006:                                         │

│                                    │         │        │       │CASVIR = CASAN - BASS                                        │

│                                    │         │        │       │Formula de calcul pentru perioada aferentă anilor            │

│                                    │         │        │       │2001-2003:                                                   │

│                                    │         │        │       │CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145                       │

│                                    │         │        │       │Formula de calcul pentru perioada aferentă anului            │

│                                    │         │        │       │2004:                                                        │

│                                    │         │        │       │CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS                              │

│                                    │         │        │       │Formula de calcul pentru perioada aferentă anului            │

│                                    │         │        │       │2005:                                                        │

│                                    │         │        │       │CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS                              │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr total de file de la anexa     │   NRF   │   N    │   3   │Conține număr file de la anexa nr. 1.1                       │

│nr. 1.1                             │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                          │   B1    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                        │   F1    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                           │   C1    │   C    │  35   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                          │   B2    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                        │   F2    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                           │   C2    │   C    │  35   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                          │   B3    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                        │   F3    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                           │   C3    │   C    │  35   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                          │   B4    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                        │   F4    │   C    │  16   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                           │   C4    │   C    │  35   │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI)      │  CNPA   │   N    │  13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin             │

│pentru angajatori persoane fizice   │         │        │       │certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice   │

│                                    │         │        │       │și care reprezintă codul numeric personal al                 │

│                                    │         │        │       │angajatorului                                                │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuție asigurări pentru        │ CAAMBP  │   N    │  13   │Conține contribuție asigurări pentru accidente de            │

│accidente de muncă și boli          │         │        │       │muncă și boli profesionale (art. 140 din Legea               │

│profesionale (art. 140 din Legea    │         │        │       │nr. 346/2002, completată și modificată)                      │

│nr. 346/2002)                       │         │        │       │Pentru anii 2003, 2004:                                      │

│                                    │         │        │       │CAAMBP = ROUND (FS*0.5/100,0)                                │

│                                    │         │        │       │Începând cu anul 2005:                                       │

│                                    │         │        │       │CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Localitatea (oraș, comună)          │ A_LOCA  │   C    │  21   │Adresă sediu angajator - localitate (oraș sau                │

│                                    │         │        │       │comună)                                                      │

│                                    │         │        │       │- se completează obligatoriu                                 │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Strada (strada, satul)              │  A_STR  │   C    │  21   │Adresă sediu angajator - stradă sau sat                      │

│                                    │         │        │       │- dacă se completează orașul, se completează                 │

│                                    │         │        │       │obligatoriu și strada                                        │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr                               │  A_NR   │   C    │   7   │Adresă sediu angajator - număr                               │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Bloc                                │  A_BL   │   C    │   5   │Adresă sediu angajator - bloc                                │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Scara                               │  A_SC   │   C    │   4   │Adresă sediu angajator - scara                               │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Etaj                                │  A_ET   │   C    │   2   │Adresă sediu angajator - etaj                                │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Apartament                          │  A_AP   │   C    │   4   │Adresă sediu angajator - apartament                          │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Telefon                             │ TELEFON │   N    │  10   │Telefon de legătură angajator                                │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Județ                               │  A_JUD  │   C    │   3   │Adresă sediu angajator - cod județ                           │

│                                    │         │        │       │- se completează obligatoriu (*****)                         │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sector                              │ A_SECT  │   N    │   2   │Adresă sediu angajator - sector (numai pentru                │

│                                    │         │        │       │București)                                                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│E-mail                              │ E_MAIL  │   C    │  45   │Adresă e-mail angajator                                      │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tipul declarației                   │  TIPD   │   C    │   1   │Se completează cu R pentru declarația rectificativă,         │

│                                    │         │        │       │spațiu în rest. Declarația rectificativă pentru anexa        │

│                                    │         │        │       │a12 se completează astfel:                                   │

│                                    │         │        │       │- se recalculează a12, ținându-se cont de                    │

│                                    │         │        │       │modificările efectuate în anexa a11 față de declarația       │

│                                    │         │        │       │inițială                                                     │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru      │ NRCAZB  │   N    │   5   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│incapacitate temporară de muncă     │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Număr total cazuri indemnizație pentru incapacitate          │

│                                    │         │        │       │temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv             │

│                                    │         │        │       │pentru accidente de muncă și boli profesionale               │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri accidente de muncă și    │ NRCAZA  │   N    │   5   │Număr total cazuri accidente de muncă și boli                │

│boli profesionale****)              │         │        │       │profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai           │

│                                    │         │        │       │folosește din anul 2005)                                     │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri prevenire îmbolnăviri    │ NRCAZP  │   N    │   5   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│                                    │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de         │

│                                    │         │        │       │unitate = sumă de cazuri de:                                 │

│                                    │         │        │       │- trecere temporară în altă muncă                            │

│                                    │         │        │       │- reducerea timpului de muncă                                │

│                                    │         │        │       │- carantină                                                  │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri sarcină și lăuzie        │ NRCAZL  │   N    │   5   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│                                    │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Număr total cazuri sarcină și lăuzie la nivel de unitate     │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri îngrijire copil bolnav   │ NRCAZI  │   N    │   5   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│                                    │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de        │

│                                    │         │        │       │unitate                                                      │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri creștere copil până la   │ NRCAZC  │   N    │   5   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│2 ani/3 ani                         │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr. total cazuri creștere copil până la 2 ani/3 ani la nivel │

│                                    │         │        │       │de unitate                                                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri ajutoare de deces        │ NRCAZD  │   N    │   5   │Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate       │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație de risc     │ NRCAZR  │   N    │   5   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│maternal                            │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr. total cazuri cu indemnizație de risc maternal la         │

│                                    │         │        │       │nivel de unitate                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații            │  NRPPB  │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│indemnizație pentru incapacitate    │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│temporară de muncă                  │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr. total zile lucrătoare indemnizație pentru                │

│                                    │         │        │       │incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate          │

│                                    │         │        │       │din certificatele medicale                                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații accidente  │  NRPPA  │   N    │   6   │Nr. total zile lucrătoare prestații accidente de muncă       │

│de muncă și boli profesionale****)  │         │        │       │și boli profesionale la nivel de unitate din certificatele   │

│                                    │         │        │       │medicale (câmpul nu se mai folosește din anul 2005)          │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații prevenire  │  NRPPP  │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│îmbolnăviri                         │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr total zile lucrătoare prestații prevenire îmbolnăviri     │

│                                    │         │        │       │la nivel de unitate din certificatele medicale               │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații sarcină și │  NRPPL  │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│lăuzie                              │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr. total zile lucrătoare prestații sarcină și lăuzie la     │

│                                    │         │        │       │nivel de unitate din certificatele medicale                  │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații            │  NRPPI  │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│îngrijire copil bolnav              │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr. total zile lucrătoare prestații îngrijire copil bolnav la│

│                                    │         │        │       │nivel de unitate din certificatele medicale                  │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații creștere   │  NRPPC  │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│copil până la 2 ani/3 ani           │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr. total zile lucrătoare prestații creștere copil până la   │

│                                    │         │        │       │2 ani/3 ani la nivel de unitate                              │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații            │  NRPPR  │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│indemnizație de risc maternal       │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Nr. total zile lucrătoare prestații indemnizație de risc     │

│                                    │         │        │       │maternal la nivel de unitate din certificatele medicale      │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru               │  SUMAB  │   N    │  12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│indemnizație pentru incapacitate    │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│temporară de muncă, suportate       │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│din BASS                            │         │        │       │Sumă prestații indemnizație pentru incapacitate              │

│                                    │         │        │       │temporară de muncă la nivel de unitate, suportate din        │

│                                    │         │        │       │BASS                                                         │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru accidente     │  SUMAA  │   N    │  12   │Sumă prestații pentru accidente de muncă și boli             │

│de muncă și boli profesionale,      │         │        │       │profesionale la nivel de unitate, suportate din BASS         │

│suportate din BASS****)             │         │        │       │(câmpul nu se mai folosește din anul 2005)                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru prevenire     │  SUMAP  │   N    │  12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│îmbolnăviri, suportate din BASS     │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Sumă prestații pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de      │

│                                    │         │        │       │unitate, suportate din BASS                                  │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru sarcină și    │  SUMAL  │   N    │  12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│lăuzie, suportate din BASS          │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Sumă prestații pentru sarcină și lăuzie la nivel de          │

│                                    │         │        │       │unitate, suportate din BASS                                  │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru îngrijire     │  SUMAI  │   N    │  12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│copil bolnav, suportate din BASS    │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Sumă prestații pentru îngrijire copil bolnav la nivel de     │

│                                    │         │        │       │unitate, suportate din BASS                                  │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru creștere      │  SUMAC  │   N    │  12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│copil până la 2 ani/3 ani, suportate│         │        │       │nu se mai completează                                        │

│din BASS                            │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Sumă prestații pentru creștere copil până la 2 ani/3 ani     │

│                                    │         │        │       │la nivel de unitate, suportate din BASS                      │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă ajutoare de deces              │  SUMAD  │   N    │  12   │Sumă totală ajutoare de deces la nivel de unitate,           │

│suportate din BASS                  │         │        │       │suportate din BASS                                           │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru               │  SUMAR  │   N    │  12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│indemnizație de risc maternal,      │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│suportate din BASS                  │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│                                    │         │        │       │Sumă prestații pentru indemnizație de risc maternal la       │

│                                    │         │        │       │nivel de unitate, suportate din BASS                         │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod CAEN                            │COD CAEN │   C    │   4   │Se completează cu codul CAEN al angajatorului                │

│                                    │         │        │       │conform Nomenclatorului privind clasificarea                 │

│                                    │         │        │       │activităților economice la nivel național                    │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile prestații pentru         │   TPP   │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006          │

│prestațiile de la pct. L1, L2, L3,  │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│L4, L5, L7, folosit la calculul     │         │        │       │Pentru perioada de raportare 2001-2005                       │

│contribuției de sănătate            │         │        │       │Conține nr. total zile prestații (atât plătite de angajator, │

│                                    │         │        │       │cât și suportate din BASS)                                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Procent contribuție de asigurări    │ PCAMBP  │   N    │ 5(3)  │Procent contribuție de asigurări pentru accidente de         │

│pentru accidente de muncă și boli   │         │        │       │muncă și boli profesionale, în funcție de încadrarea în      │

│profesionale                        │         │        │       │clasele de risc (cod CAEN)                                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile prestații pentru         │  TPPA   │   N    │   6   │Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006             │

│prestațiile de la pct. O1, O2, O3,  │         │        │       │nu se mai completează                                        │

│O4, folosit la calculul contribuției│         │        │       │Pentru perioada de raportare anterioară                      │

│de sănătate                         │         │        │       │Conține nr. total zile prestații pentru accidente de         │

│                                    │         │        │       │muncă și boli profesionale (atât plătite de angajator,       │

│                                    │         │        │       │cât și suportate din FAAMBP)                                 │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│CASS aferentă concediilor           │CASS145A │   N    │  13   │Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006,            │

│medicale cauzate de accidente de    │         │        │       │formula de calcul devine:                                    │

│muncă conform Legii nr. 95/2006,    │         │        │       │CAS145A = ROUND (TSUMAIT * 6.5/100,0)                        │

│cu modificările și completările     │         │        │       │CASS se calculează numai pentru indemnizațiile               │

│ulterioare, art. 260 alin. (3)      │         │        │       │pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de            │

│                                    │         │        │       │accidente de muncă sau boli profesionale                     │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada ianuarie-mai 2006:                           │

│                                    │         │        │       │Conține contribuția de asigurări de sănătate aferentă        │

│                                    │         │        │       │concediilor medicale cauzate de accidente de muncă           │

│                                    │         │        │       │și boli profesionale conform art. 54 alin. (2) din           │

│                                    │         │        │       │OUG nr. 150/2002                                             │

│                                    │         │        │       │CASS145A = ROUND (salariul minim brut pe țară *2 *           │

│                                    │         │        │       │6.5%/nr. zile lucrătoare din luna de raportare)*nr. total    │

│                                    │         │        │       │zile de indemnizație,0)                                      │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total cuantum prestații de          │ PFAAMBP │   N    │  13   │Conține total cuantum prestații de asigurări sociale de      │

│asigurări sociale de suportat din   │         │        │       │suportat din Fondul de accidente de muncă și boli            │

│Fondul de accidente de muncă și     │         │        │       │profesionale                                                 │

│boli profesionale                   │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru      │ NRCAZIT │   N    │   5   │Nr. total cazuri indemnizație pentru incapacitate            │

│incapacitate temporară de muncă,    │         │        │       │temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă            │

│cauzată de accidente de muncă și    │         │        │       │și boli profesionale la nivel de unitate                     │

│boli profesionale                   │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru      │ NRCAZTT │   N    │   5   │Nr. total cazuri indemnizație pentru trecerea temporară      │

│trecerea temporară în alt loc de    │         │        │       │în alt loc de muncă, cauzate de accidente de muncă și        │

│muncă, cauzată de accidente de      │         │        │       │boli profesionale la nivel de unitate                        │

│muncă și boli profesionale          │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru      │ NRCAZRT │   N    │   5   │Nr. total cazuri indemnizație pentru reducerea timpului      │

│reducerea timpului de lucru,        │         │        │       │de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli              │

│cauzată de accidente de muncă și    │         │        │       │profesionale la nivel de unitate                             │

│boli profesionale                   │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pe durata   │ NRCAZCC │   N    │   5   │Nr. total cazuri indemnizație pe durata cursurilor de        │

│cursurilor de calificare și         │         │        │       │calificare și reconversie profesională, cauzată de           │

│reconversie profesională, cauzate   │         │        │       │accidente de muncă și boli profesionale la nivel de          │

│de accidente de muncă și boli       │         │        │       │unitate                                                      │

│profesionale                        │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații            │ NRPPIT  │   N    │   6   │Nr. total zile lucrătoare prestații pentru incapacitate      │

│indemnizație pentru incapacitate    │         │        │       │temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă            │

│temporară de muncă, cauzată de      │         │        │       │și boli profesionale la nivel de unitate din certificatele   │

│accidente de muncă și boli          │         │        │       │medicale                                                     │

│profesionale                        │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații pentru     │ NRPPTT  │   N    │   6   │Nr. total zile lucrătoare prestații pentru trecerea          │

│trecerea temporară în alt loc de    │         │        │       │temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente          │

│muncă, cauzată de accidente de      │         │        │       │de muncă și boli profesionale la nivel de unitate din        │

│muncă și boli profesionale          │         │        │       │certificatele medicale                                       │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații pentru     │ NRPPRT  │   N    │   6   │Nr. total zile lucrătoare prestații pentru reducerea         │

│reducerea timpului de lucru,        │         │        │       │timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și          │

│cauzată de accidente de muncă și    │         │        │       │boli profesionale la nivel de unitate din certificatele      │

│boli profesionale                   │         │        │       │medicale                                                     │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații pe durata  │ NRPPCC  │   N    │   6   │Nr. total zile lucrătoare prestații pe durata cursurilor de  │

│cursurilor de calificare și         │         │        │       │calificare și reconversie profesională, cauzate de           │

│reconversie profesională, cauzate   │         │        │       │accidente de muncă și boli profesionale la nivel de          │

│de accidente de muncă și boli       │         │        │       │unitate din certificatele medicale                           │

│profesionale                        │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru incapacitate  │ SUMAIT  │   N    │  12   │Sumă prestații pentru incapacitate temporară de              │

│temporară de muncă cauzată de       │         │        │       │muncă cauzată de accidente de muncă și boli                  │

│accidente de muncă și boli          │         │        │       │profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP       │

│profesionale, suportate din         │         │        │       │                                                             │

│FAAMBP                              │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru trecerea      │ SUMATT  │   N    │  12   │Sumă prestații pentru trecerea temporară în alt loc de       │

│temporară în alt loc de muncă,      │         │        │       │muncă, cauzată de accidente de muncă și boli                 │

│cauzate de accidente de muncă și    │         │        │       │profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP       │

│boli profesionale, suportate din    │         │        │       │                                                             │

│FAAMBP                              │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pentru reducerea     │ SUMART  │   N    │  12   │Sumă prestații pentru reducerea timpului de lucru            │

│timpului de lucru cauzate de        │         │        │       │cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la        │

│accidente de muncă și boli          │         │        │       │nivel de unitate, suportate din FAAMBP                       │

│profesionale, suportate din         │         │        │       │                                                             │

│FAAMBP                              │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sumă prestații pe durata            │ SUMACC  │   N    │  12   │Sumă prestații pe durata cursurilor de calificare și         │

│cursurilor de calificare și         │         │        │       │reconversie profesională, cauzată de accidente de            │

│reconversie profesională, cauzate   │         │        │       │muncă și boli profesionale la nivel de unitate,              │

│de accidente de muncă și boli       │         │        │       │suportate din FAAMBP                                         │

│profesionale, suportate din         │         │        │       │                                                             │

│FAAMBP                              │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuție de asigurări pentru     │ FAMBPV  │   N    │  13   │Conține contribuția de asigurări pentru accidente de         │

│accidente de muncă și boli          │         │        │       │muncă și boli profesionale de virat                          │

│profesionale de virat               │         │        │       │Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006         │

│                                    │         │        │       │FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A -                       │

│                                    │         │        │       │CONTR - CM                                                   │

│                                    │         │        │       │Pentru perioada anterioară                                   │

│                                    │         │        │       │FAMBPV= CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A                          │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Datorează contribuție pentru        │ DATORAT │   N    │   1   │Se completează astfel:                                       │

│accidente de muncă și boli          │         │        │       │1 - datorează contribuție de accidente de muncă și boli      │

│profesionale                        │         │        │       │profesionale                                                 │

│                                    │         │        │       │0 - nu datorează contribuție de accidente de muncă și        │

│                                    │         │        │       │boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se          │

│                                    │         │        │       │aplică prevederile Legii nr. 346/2002)                       │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pentru      │ TSUMAIT │   N    │  12   │Cuantum total prestații pentru incapacitate temporară        │

│incapacitate temporară de muncă     │         │        │       │de muncă cauzată de accidente de muncă și boli               │

│cauzată de accidente de muncă și    │         │        │       │profesionale la nivel de unitate                             │

│boli profesionale                   │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pentru      │ TSUMATT │   N    │  12   │Cuantum total prestații pentru trecerea temporară în         │

│trecerea temporară în alt loc de    │         │        │       │alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă și            │

│muncă cauzată de accidente de       │         │        │       │boli profesionale la nivel de unitate                        │

│muncă și boli profesionale          │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pentru      │ TSUMART │   N    │  12   │Cuantum total prestații pentru reducerea timpului de         │

│reducerea timpului de lucru         │         │        │       │lucru cauzată de accidente de muncă și boli                  │

│cauzată de accidente de muncă și    │         │        │       │profesionale la nivel de unitate                             │

│boli profesionale                   │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pe durata   │ TSUMACC │   N    │  12   │Cuantum total prestații pe durata cursurilor de              │

│cursurilor de calificare și         │         │        │       │calificare și reconversie profesională, cauzate de           │

│reconversie profesională, cauzate   │         │        │       │accidente de muncă și boli profesionale la nivel de          │

│de accidente de muncă și boli       │         │        │       │unitate                                                      │

│profesionale                        │         │        │       │                                                             │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției │  TBASS  │   N    │  13   │Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006         │

│la BASS, aferentă indemnizațiilor   │         │        │       │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS,         │

│conform OUG nr. 158/2005            │         │        │       │aferentă indemnizațiilor conform  OUG nr. 158/2005,          │

│                                    │         │        │       │exclusiv ajutorul de deces                                   │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției │ TBASS_N │   N    │  13   │Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006         │

│la BASS, aferentă indemnizațiilor   │         │        │       │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS,         │

│conform OUG nr. 158/2005, în        │         │        │       │aferentă indemnizațiilor conform  OUG nr. 158/2005,          │

│condiții normale de muncă           │         │        │       │în situația în care asiguratul a lucrat în ziua              │

│                                    │         │        │       │premergătoare concediului medical în condiții normale        │

│                                    │         │        │       │de muncă, exclusiv ajutorul de deces                         │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției │ TBASS_D │   N    │  13   │Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006         │

│la BASS, aferentă indemnizațiilor   │         │        │       │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS,         │

│conform OUG nr. 158/2005, în        │         │        │       │aferentă indemnizațiilor conform  OUG nr. 158/2005,          │

│condiții deosebite de muncă         │         │        │       │în situația în care asiguratul a lucrat în ziua              │

│                                    │         │        │       │premergătoare concediului medical în condiții                │

│                                    │         │        │       │deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces               │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției │ TBASS_S │   N    │  13   │Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006         │

│la BASS, aferentă indemnizațiilor   │         │        │       │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS,         │

│conform OUG nr. 158/2005, în        │         │        │       │aferentă indemnizațiilor conform  OUG nr. 158/2005,          │

│condiții speciale de muncă          │         │        │       │în situația în care asiguratul a lucrat în ziua              │

│                                    │         │        │       │premergătoare concediului medical în condiții speciale       │

│                                    │         │        │       │de muncă, exclusiv ajutorul de deces                         │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total CAS datorat de angajator      │CASAN_CM │   N    │  13   │Conține total contribuție de asigurări sociale datorat       │

│conform OUG nr. 158/2005            │         │        │       │de angajator conform OUG nr. 158/2005                        │

│                                    │         │        │       │Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie              │

│                                    │         │        │       │2006                                                         │

│                                    │         │        │       │CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS                       │

│                                    │         │        │       │angajator pentru condiții normale/100) + (TBASS_D *          │

│                                    │         │        │       │cota CAS angajator pentru condiții deosebite/100) +          │

│                                    │         │        │       │(TBASS_S * cota CAS angajator pentru condiții                │

│                                    │         │        │       │speciale/100)),0)                                            │

├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuția pentru concedii și      │CONTR_CM │   N    │  13   │Conține contribuția pentru concedii și indemnizații          │

│indemnizații conform art. 6         │         │        │       │conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005,               │

│alin. (7) din OUG nr. 158/2005,     │         │        │       │suportată din FAAMBP                                         │

│suportată din FAAMBP                │         │        │       │Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006         │

│                                    │         │        │       │CONTR_CM = ROUND (SUMAIT* cota de contribuție                │

│                                    │         │        │       │pentru concedii și indemnizații/100,0)                       │

└────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 TPPA = 0                │

│  Total PP  + PPS + PPD din a11 >=  NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC                                                        │

│  Total PPFAAMBP din a11 < =  NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC                                                              │

│  Total (CASTOT -  BASS) din a11 = TSUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC                                                    │

│  Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006                                           │

│  TBASS = TBASS_N + TBASS_D + TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC                                                                   │

│  PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC                                                                        │

│  Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12                                                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 95/2006.                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului)               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

 

   *****) Codurile de județe

   

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│       Cod județ        │                   Denumire județ                    │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          011           │Alba                                                 │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          021           │Arad                                                 │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          031           │Argeș                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          041           │Bacău                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          051           │Bihor                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          061           │Bistrița                                             │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          071           │Botoșani                                             │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          081           │Brașov                                               │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          091           │Brăila                                               │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          101           │Buzău                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          111           │Caraș-Severin                                        │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          121           │Cluj                                                 │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          131           │Constanța                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          141           │Covasna                                              │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          151           │Dâmbovița                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          161           │Dolj                                                 │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          171           │Galați                                               │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          181           │Gorj                                                 │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          191           │Harghita                                             │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          201           │Hunedoara                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          211           │Ialomița                                             │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          221           │Iași                                                 │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          231           │Giurgiu                                              │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          241           │Maramureș                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          251           │Mehedinți                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          261           │Mureș                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          271           │Neamț                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          281           │Olt                                                  │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          291           │Prahova                                              │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          301           │Satu Mare                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          311           │Sălaj                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          321           │Sibiu                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          331           │Suceava                                              │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          341           │Teleorman                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          351           │Timiș                                                │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          361           │Tulcea                                               │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          371           │Vaslui                                               │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          381           │Vâlcea                                               │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          391           │Vrancea                                              │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          401           │Călărași                                             │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          411           │București                                            │

├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│          471           │Ilfov                                                │

└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

  

 sus ñ