ordin 819 2008 ANAF

Order 819/2008 ANAF - Befehl 819/2008 ANAF

keylinks: PROCEDURA PRIVIND ÎNSCRIEREA CONTRIBUABILILOR ÎN EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR INACTIVI, PROCEDURA PRIVIND SCOATEREA CONTRIBUABILILOR DIN EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR DECLARAȚI INACTIVI, PUBLICAREA EVIDENȚEI CONTRIBUABILILOR DECLARAȚI INACTIVI PE PAGINA DE INTERNET A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, ANEXĂ

Ordin nr. 819 din 19/05/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 29/05/2008, Intrare in vigoare: 29.05.2008

 

 În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 78 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declarați inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înființat rămân inactivi.

 

   Art. 3. - Declararea contribuabililor inactivi se face cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi.

 

   Art. 4. - La publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi, cu aceeași dată se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse în listă.

 

   Art. 5. - Evidența contribuabililor declarați inactivi se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la secțiunea "Informații publice".

 

   Art. 6. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

ANEXĂ
 

    PROCEDURĂ
privind declararea contribuabililor inactivi

 

Procedură din 19/05/2008 privind declararea contribuabililor inactivi, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 29/05/2008, Intrare in vigoare: 29/05/2008

 

   A. PREVEDERI GENERALE

   1.1. În evidența contribuabililor declarați inactivi, potrivit prevederilor art. 78 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, parte componentă a Registrului contribuabililor, sunt înscriși contribuabilii persoane juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

   - nu au depus nicio declarație la două termene de declarare consecutive;

   - nu li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

   1.2. În sensul prezentului ordin, prin declarații se înțelege formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", formularul 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale", formularul 103 "Declarație privind accizele", formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", formularul 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", formularul 390 VIES "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri" și formularul 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național".

   2. Declararea contribuabililor inactivi se face începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi.

   3. Contribuabilii declarați inactivi se reactivează dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

   - li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;

   - și-au îndeplinit toate obligațiile declarative.

   4. Reactivarea contribuabililor declarați inactivi se face începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivați.

   5. Prezenta procedură se aplică de către compartimentele cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale din cadrul organelor fiscale competente.

   6. Transmiterea listelor prevăzute de prezenta procedură între nivelele ierarhice implicate se face numai în format electronic.

   B. PROCEDURA PRIVIND ÎNSCRIEREA CONTRIBUABILILOR ÎN EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR INACTIVI

   1. Lunar, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor, organul fiscal competent întocmește lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, emite și transmite notificări acestei categorii de contribuabili.

   2. În termen de 15 zile de la data transmiterii notificărilor, organul fiscal competent întocmește lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative acei contribuabili care au depus declarațiile ca urmare a notificărilor primite.

   3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:

   a) se selectează numai acei contribuabili care, la două termene de declarare consecutive, nu și-au îndeplinit niciuna dintre obligațiile declarative înscrise în vectorul fiscal;

   b) nu se selectează sediile secundare ale contribuabililor care au numai obligații de declarare a impozitului pe venitul din salarii.

   4. Lista prevăzută la pct. 2 conține, în mod obligatoriu, următoarele informații:

   a) denumirea contribuabilului;

   b) codul de identificare fiscală;

   c) domiciliul fiscal;

   d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

   5. În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, listele cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi se transmit Direcției generale de tehnologia informației.

   6. În termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi, Direcția generală de tehnologia informației întocmește Lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi, consolidată la nivelul întregii țări, și o transmite Direcției generale proceduri pentru administrarea veniturilor, în vederea elaborării proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea acestei liste.

   7. Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

   8. La data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, Direcția generală de tehnologia informației transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi, înscriși în evidențele lor fiscale.

   9. În termen de maximum 5 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, organul fiscal competent transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competența sa de administrare, câte o notificare privind includerea în lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru evitarea acestui fapt.

   10. În termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, potrivit pct. 7, organele fiscale competente transmit Direcției generale de tehnologia informației lista finală a contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi.

   11. Pentru întocmirea listei finale prevăzute la pct. 10, organul fiscal competent verifică în evidențele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, dacă sunt îndeplinite, în continuare, condițiile pentru a fi declarat inactiv.

   12. După primirea listei finale a contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor asigură parcurgerea etapelor de aprobare și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi.

   C. PROCEDURA PRIVIND SCOATEREA CONTRIBUABILILOR DIN EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR DECLARAȚI INACTIVI

   1. În prima zi a fiecărei luni, organul fiscal competent întocmește, pentru luna precedentă, lista contribuabililor declarați inactivi care îndeplinesc condițiile pentru reactivare, structurată pe două secțiuni:

   a) secțiunea I - contribuabilii declarați inactivi care îndeplinesc condițiile de reactivare;

   b) secțiunea II - contribuabilii declarați inactivi prin eroare materială.

   2. Pentru fiecare contribuabil înscris în Lista contribuabililor declarați inactivi se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de reactivare.

   3. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil în parte, în afara datelor de identificare ale acestuia, motivația propunerii de reactivare. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

   4. După aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent întocmește lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi reactivați, cu cele două secțiuni prevăzute la pct. 1, care conține următoarele informații:

   a) denumirea contribuabilului;

   b) codul de identificare fiscală;

   c) domiciliul fiscal;

   d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

   5. Lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi reactivați se transmite Direcției generale de tehnologia informației până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni.

   6. Direcția generală de tehnologia informației transmite lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi reactivați Direcției generale proceduri pentru administrarea veniturilor, în vederea parcurgerii etapelor de aprobare și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivați.

   7. La data reactivării unui contribuabil se reactivează toate sediile secundare care aparțin respectivului contribuabil.

   D. PUBLICAREA EVIDENȚEI CONTRIBUABILILOR DECLARAȚI INACTIVI PE PAGINA DE INTERNET A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ

   1. Se constituie, ca secțiune în cadrul Registrului contribuabililor, evidența contribuabililor inactivi, cu următoarea structură:

   - denumirea contribuabilului;

   - codul de identificare fiscală;

   - domiciliul fiscal;

   - data la care a fost declarat inactiv (zz/ll/aa);

   - perioada pentru care a fost declarat inactiv (de la zz/ll/aa la zz/ll/aa), care se completează numai pentru contribuabilii reactivați.

   2. În cazul contribuabililor care au sedii secundare, în evidență se înscriu și sediile secundare înregistrate fiscal.

   3. În două zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi, respectiv a Listei contribuabililor reactivați, se actualizează evidența contribuabililor inactivi.

   4. Evidența contribuabililor declarați inactivi, astfel întocmită, se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.