ordin 1294 2010 MMFPS

Order 1294/2010 MMFPS - Befehl 1294/2010 MMFPS

keylinks: se datorează contribuția individuală de asigurări sociale,  reținerii și plății contribuțiilor individuale de asigurări pentru șomaj corespunzătoare veniturilor care se realizează din drepturi de autor și drepturi conexe

Ordin nr. 1294 din 10/09/2010 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, și a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 13/09/2010, Intrare in vigoare: 13.09.2010

 

    Având în vedere:

   - dispozițiile art. II și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;

   - prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;

   - prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,


 

    ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:


 

   Art. I. - Declarațiile privind evidența nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, prevăzută la alin. (13) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, sunt declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelorde aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, precum și declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. II. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică așa cum urmează:

   1. La capitolul A "Contribuția de asigurări sociale" secțiunea I "Dispoziții generale" (capitolul I din lege), la punctul 2, după paragraful al șaselea se introduce un nou paragraf, paragraful șapte, cu următorul cuprins:

    "Începând cu data de 10 septembrie 2010, data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale, realizate din drepturi de autor și drepturi conexe, precum și asupra veniturilor din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil, se datorează contribuția individuală de asigurări sociale. Obligația declarării, calculării, reținerii și plății contribuției individuale de asigurări sociale, corespunzătoare acestor venituri, revine plătitorului de venit. Plătitorii de venit au obligația de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, declarația privind evidența nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, completată conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."

   2. Anexa nr. 1.4 la norme se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. III. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

    "Art. 11. - (1) Plătitorii de venit prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale se asimilează angajatorilor în ceea ce privește obligația declarării, calculării, reținerii și plății contribuțiilor individuale de asigurări pentru șomaj corespunzătoare veniturilor care se realizează din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil.

    (2) Obligația depunerii/transmiterii de către plătitorii de venit prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2010 a declarației privind evidența nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se realizează prin completarea declarației prevăzute la art. 1, constituită din documentele prezentate în anexele nr. 1 și 2."

   2. La articolul 7 punctul 4, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

    "g) persoanele care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

    h) persoanele care realizează venituri din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil."

   3. La articolul 7 punctul 5, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și r), cu următorul cuprins:

    "p) «98» - pentru contractele de drepturi de autor și drepturi conexe;

    r) «99» - pentru contractele/convențiile încheiate potrivit Codului civil."

   4. La articolul 7, punctul 9 se completează după cum urmează:

    "Rubrica «Bază de calcul contribuție individuală» pentru persoanele cu contracte de drepturi de autor și drepturi conexe (tip contract = 98) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligația de a reține și de a vira contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe, fără a depăși în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

    Rubrica «Bază de calcul contribuție individuală» pentru persoanele cu contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligația de a reține și de a vira contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut, pentru veniturile din activitățile profesionale desfășurate în baza contractelor, fără a depăși în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

   5. La articolul 8, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "1. Rubrica «Total contribuții datorate de asigurați» se completează cu suma contribuțiilor individuale datorate, declarate de angajator potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declarație privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj», cu excepția contribuțiilor individuale datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și de persoanele care realizează venituri din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil."

   6. La articolul 8, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

    "11. Rubrica «Total contribuții datorate de persoanele fizice» se completează cu suma contribuțiilor individuale declarate de plătitorul de venit asimilat angajatorului potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declarație privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj», datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil."

   7. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, TCIDACC, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC și SUB172RES. Angajatorii care au sediul în municipiul București vor completa câmpul «JUD» cu «București» și, în mod obligatoriu, câmpul «SECT» cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 și 6). Contribuabilii nerezidenți vor completa câmpul «JUD» cu «nerezident». Câmpul «TARA» se va completa cu abrevierea țării de rezidență a angajatorului/contribuabilului nerezident. Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC și SUB172RES se completează cu zero în cazul în care nu există sume recuperate prin deducere și/sau de restituit de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București. Câmpurile FS1 și CAD1, respectiv, după caz, FS2 și CAD2 se completează cu zero în cazul în care nu există sume care să fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 și 5, respectiv art. 8 pct. 3 și 6. Câmpul «SCA» și câmpul «NTASCA» se completează cu zero în cazul în care angajatorul nu este scutit de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2010, pentru niciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1. Câmpul «TCIDACC» se completează potrivit art. 8 pct. 11 sau, în caz contrar, cu zero;".

   8. La articolul 12 alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "f) NA reprezintă numărul de persoane asigurate, declarate la cap. 1, cu excepția persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și a persoanelor care realizează venituri din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil; o persoană este numărată o singură dată, chiar dacă are două sau mai multe înregistrări (contracte individuale de muncă cu același angajator). Nu se iau în considerare înregistrările din cap. 1 care privesc contractele de drepturi de autor și drepturi conexe sau/și contractele/convențiile încheiate potrivit Codului civil."

   9. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    "(5) Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru persoanele care realizează venituri din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat și s-au plătit contribuțiile individuale de asigurări pentru șomaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare."

   10. Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 la prezentul ordin.

 

   Art. IV. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û

 

 
 
 

Anexe

   ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1.4 la norme) 

    Modalități de transmitere pe cale electronică a declarațiilor
privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor
de plată către bugetul asigurărilor sociale 

    Condiții generale

    Declarațiile privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.

    Declarațiile în format electronic se depun odată cu declarațiile nominale pe suport hârtie (anexele nr. 1.1 și 1.2 la norme listate la calculator, semnate și ștampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.

    Condiții tehnice standard pentru formatul electronic

    Declarațiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5'' Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.

    Suporturile vor fi etichetate cu informațiile următoare:

   - denumirea fișierului;

   - codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;

   - numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.

    Suportul magnetic va conține două fișiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declarație, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri și conținut:

   - A11.DBF sau A11.TXT - (anexa nr. 1.1 la norme) conține datele aferente asiguraților;

   - A12.DBF sau A12.TXT - (anexa nr. 1.2 la norme) conține datele totalizatoare ale fișierului;

   - A11.DBF sau A11.TXT

    Ordinea câmpurilor din structura fișierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, și sunt de lungime fixă.

    În descrierea de mai jos "Tipul câmpului" are următoarea semnificație:

   - N - numeric, aliniat la dreapta

   - C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:'',.. (semne diacritice).

    În situația transmiterii fișierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fișier.

    Descrierea organizării înregistrărilor din fișiere

    Fișierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1 la norme) conține câte o înregistrare pentru fiecare asigurat și are următoarea structură:

   

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                             │Denumirea│ Tipul  │Lungimea│                       Explicații                       │

│                                             │câmpului │câmpului│        │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul                                         │   AN    │   N    │   4    │Se completează cu anul pentru care se                   │

│                                             │         │        │        │întocmește declarația.                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna                                         │   LN    │   N    │   2    │Se completează cu luna anului pentru care se            │

│                                             │         │        │        │întocmește declarația.                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru     │   CF    │   N    │   10   │Se completează partea numerică a codului unic           │

│angajatori persoane juridice                 │         │        │        │de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor   │

│                                             │         │        │        │persoane juridice.                                      │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod județ din nr. de înmatriculare în        │   RJ    │   C    │   3    │Conține primele 3 caractere din numărul de              │

│registrul comerțului                         │         │        │        │înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului. │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. de înregistrare din registrul comerțului │   RN    │   N    │   5    │Conține caracterele 4-8 din numărul de                  │

│                                             │         │        │        │înmatriculare în registrul comerțului al                │

│                                             │         │        │        │angajatorului (nr. în RC).                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul din nr. de înmatriculare în registrul   │   RA    │   N    │   4    │Conține ultimele 4 caractere din numărul de             │

│comerțului                                   │         │        │        │înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului. │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nume și prenume asigurat                     │  NUME   │   C    │   29   │Conține numele și prenumele asiguratului.               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod asigurat                                 │   CNP   │   N    │   13   │Conține codul numeric personal al asiguratului.         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contract individual de muncă                 │   CM    │   N    │   1    │Se completează cu:                                      │

│                                             │         │        │        │Pentru veniturile plătite începând cu                   │

│                                             │         │        │        │10 septembrie 2010:                                     │

│                                             │         │        │        │6 - asigurați care realizează venituri profesionale     │

│                                             │         │        │        │prevăzute de art. III din Ordonanța de urgență a        │

│                                             │         │        │        │Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și            │

│                                             │         │        │        │completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul            │

│                                             │         │        │        │fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu             │

│                                             │         │        │        │modificările ulterioare, denumită în continuare         │

│                                             │         │        │        │OUG nr. 58/2010, din drepturi de autor și drepturi      │

│                                             │         │        │        │conexe;                                                 │

│                                             │         │        │        │7 - asigurați care realizează venituri profesionale     │

│                                             │         │        │        │prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, cu           │

│                                             │         │        │        │modificările ulterioare, din desfășurarea activității   │

│                                             │         │        │        │profesionale în baza contractelor/convențiilor          │

│                                             │         │        │        │încheiate potrivit Codului civil.                       │

│                                             │         │        │        │Începând cu luna februarie 2010, dar nu mai             │

│                                             │         │        │        │târziu de data de 31 decembrie 2010                     │

│                                             │         │        │        │5 - asigurați ai căror angajatori și-au întrerupt       │

│                                             │         │        │        │temporar activitatea potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) │

│                                             │         │        │        │din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu                │

│                                             │         │        │        │modificările și completările ulterioare, denumit în     │

│                                             │         │        │        │continuare Codul muncii, și care sunt beneficiari       │

│                                             │         │        │        │ai prevederilor art. 1 alin. (1), (3) și (6) din        │

│                                             │         │        │        │Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2010,           │

│                                             │         │        │        │privind reglementarea unor măsuri de protecție          │

│                                             │         │        │        │socială pentru anul 2010, aprobată prin Legea           │

│                                             │         │        │        │nr. 107/2010.                                           │

│                                             │         │        │        │Începând cu 25 martie 2009                              │

│                                             │         │        │        │5 - asigurați ai căror angajatori și-au întrerupt       │

│                                             │         │        │        │temporar activitatea, potrivit art. 53 alin. (1) din    │

│                                             │         │        │        │Codul muncii, și care sunt beneficiari ai               │

│                                             │         │        │        │prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a          │

│                                             │         │        │        │Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea            │

│                                             │         │        │        │unor măsuri de protecție socială, aprobată cu           │

│                                             │         │        │        │modificări prin Legea nr. 268/2009                      │

│                                             │         │        │        │Începând cu 17 august 2006                              │

│                                             │         │        │        │4 - asigurații care beneficiază de indemnizațiile       │

│                                             │         │        │        │prevăzute la art. 42 din Normele metodologice de        │

│                                             │         │        │        │aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea        │

│                                             │         │        │        │pentru accidente de muncă și boli profesionale,         │

│                                             │         │        │        │cu modificările și completările ulterioare, aprobate    │

│                                             │         │        │        │prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale  │

│                                             │         │        │        │și familiei și al ministrului sănătății publice         │

│                                             │         │        │        │nr. 450/825/2006, cu modificările și completările       │

│                                             │         │        │        │ulterioare, și care sunt preluați în plată de casa      │

│                                             │         │        │        │județeană de pensii ca urmare a faptului că se          │

│                                             │         │        │        │află în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (2) și (4)│

│                                             │         │        │        │din aceleași norme metodologice                         │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii august            │

│                                             │         │        │        │2007                                                    │

│                                             │         │        │        │3 - în situația persoanelor care realizează venituri    │

│                                             │         │        │        │la angajatorul care efectuează raportarea fără a        │

│                                             │         │        │        │avea contract de muncă sau raport de serviciu cu        │

│                                             │         │        │        │acesta;                                                 │

│                                             │         │        │        │1 - pentru asigurații cu contract de muncă cu           │

│                                             │         │        │        │normă întreagă.                                         │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │2 - pentru raportarea efectuată de casele de            │

│                                             │         │        │        │sănătate pentru asigurații beneficiari ai               │

│                                             │         │        │        │Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005         │

│                                             │         │        │        │privind concediile și indemnizațiile de asigurări       │

│                                             │         │        │        │sociale de sănătate, aprobată cu modificări și          │

│                                             │         │        │        │completări prin Legea nr. 399/2006, cu                  │

│                                             │         │        │        │modificările ulterioare, denumită în continuare         │

│                                             │         │        │        │OUG nr. 158/2005 - art. 1 alin. (2), art. 23            │

│                                             │         │        │        │alin. (2) și art. 32 alin. (1) și (2);                  │

│                                             │         │        │        │0 în rest.                                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contract individual de muncă cu timp parțial │  CV*)   │   N    │   1    │Se completează cu:                                      │

│(din martie 2003 s-a introdus contractul de  │         │        │        │1 pentru codificări anterioare;                         │

│muncă cu timp parțial)                       │         │        │        │2 pentru  asigurații care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 2 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │3 pentru asigurații care lucrează cu contract de        │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 3 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │4 pentru asigurații care lucrează cu contract de        │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 4 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │5 pentru asigurații care lucrează cu contract de        │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 5 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │6 pentru asigurații care lucrează cu contract de        │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 6 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │7 pentru asigurații care lucrează cu contract de        │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 7 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │8 pentru asigurații care lucrează cu contract de        │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial mai puțin de două ore pe zi;      │

│                                             │         │        │        │0 în rest                                               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Pensionar                                    │   PE    │   N    │   1    │Se completează cu:                                      │

│                                             │         │        │        │1 pentru codificări anterioare;                         │

│                                             │         │        │        │2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 2 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 3 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 4 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 5 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 6 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, 7 ore pe zi;                     │

│                                             │         │        │        │8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu            │

│                                             │         │        │        │normă întreagă;                                         │

│                                             │         │        │        │9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de       │

│                                             │         │        │        │muncă cu timp parțial, mai puțin de două ore pe zi;     │

│                                             │         │        │        │0 în rest                                               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Șomer                                        │   SOM   │   N    │   1    │Se completează numai de Agenția Națională               │

│                                             │         │        │        │pentru Ocuparea Forței de Muncă/agenția                 │

│                                             │         │        │        │județeană pentru ocuparea forței de muncă cu:           │

│                                             │         │        │        │1 pentru beneficiarii de ajutor de șomaj;               │

│                                             │         │        │        │2 pentru beneficiarii de alocație de sprijin;           │

│                                             │         │        │        │3 pentru beneficiarii de plăți compensatorii;           │

│                                             │         │        │        │4 pentru alte beneficii suportate din fondul de         │

│                                             │         │        │        │șomaj, potrivit legii;                                  │

│                                             │         │        │        │0 în rest.                                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile                                   │  TT**)  │   N    │   2    │Conține suma zilelor lucrate și a zilelor în care       │

│                                             │         │        │        │asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute       │

│                                             │         │        │        │de OUG nr. 158/2005, de prestații prevăzute de          │

│                                             │         │        │        │Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru            │

│                                             │         │        │        │accidente de muncă și boli profesionale,                │

│                                             │         │        │        │republicată, denumită în continuare Legea               │

│                                             │         │        │        │nr. 346/2002, și, respectiv, de prestații de            │

│                                             │         │        │        │asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000 privind     │

│                                             │         │        │        │sistemul public de pensii și alte drepturi de           │

│                                             │         │        │        │asigurări sociale, cu modificările și completările      │

│                                             │         │        │        │ulterioare, denumită în continuare Legea                │

│                                             │         │        │        │nr. 19/2000, în cazul declarațiilor rectificative       │

│                                             │         │        │        │anterioare datei de 1 ianuarie 2006,  cu respectarea    │

│                                             │         │        │        │termenului general de prescripție (3 ani).              │

│                                             │         │        │        │De asemenea, se includ și zilele nelucrate plătite      │

│                                             │         │        │        │din fondul de salarii și pentru care se achită          │

│                                             │         │        │        │contribuție de asigurări sociale.                       │

│                                             │         │        │        │Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de        │

│                                             │         │        │        │zile lucrătoare din lună stabilit conform Codului       │

│                                             │         │        │        │muncii.                                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile lucrate în condiții normale             │  NN**)  │   N    │   2    │Conține numărul de zile lucrate de asigurat în          │

│                                             │         │        │        │condiții normale de muncă.                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile lucrate în condiții deosebite           │  DD**)  │   N    │   2    │Conține numărul de zile lucrate de asigurat în          │

│                                             │         │        │        │condiții deosebite de muncă.                            │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile lucrate în condiții speciale            │  SS**)  │   N    │   2    │Conține numărul de zile lucrate de asigurat în          │

│                                             │         │        │        │condiții speciale de muncă.                             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile indemnizații în condiții normale  │   PP    │   N    │   2    │Conține numărul total de zile în care asiguratul a      │

│                                             │         │        │        │beneficiat de indemnizații prevăzute de OUG             │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005, de prestații prevăzute de Legea           │

│                                             │         │        │        │nr. 346/2002 și, respectiv, de prestații de asigurări   │

│                                             │         │        │        │sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul             │

│                                             │         │        │        │declarațiilor rectificative anterioare datei de         │

│                                             │         │        │        │1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului              │

│                                             │         │        │        │general de prescripție (3 ani).                         │

│                                             │         │        │        │(Număr total de zile lucrătoare aferente prestației     │

│                                             │         │        │        │și/sau indemnizației acordate)                          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venit brut realizat de asigurat        │   TV    │   N    │   10   │Conține venitul brut total realizat de asigurat.        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Venit brut realizat de asigurat în condiții  │   TVN   │   N    │   10   │Pentru asigurații care realizează venituri              │

│normale                                      │         │        │        │profesionale prevăzute de art. III din OUG              │

│                                             │         │        │        │nr. 58/2010, câmpul se completează cu baza de           │

│                                             │         │        │        │calcul la care se datorează contribuția individuală     │

│                                             │         │        │        │de asigurări sociale și nu poate depăși în cursul       │

│                                             │         │        │        │unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori        │

│                                             │         │        │        │salariul mediu brut utilizat la fundamentarea           │

│                                             │         │        │        │bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) și        │

│                                             │         │        │        │aprobat prin legea BASS.                                │

│                                             │         │        │        │Se calculează conform art. III alin. (17) din OUG       │

│                                             │         │        │        │nr. 58/2010.                                            │

│                                             │         │        │        │Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții   │

│                                             │         │        │        │normale de muncă pentru toate celelalte cazuri.         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Venit brut realizat de asigurat în condiții  │   TVD   │   N    │   10   │Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții   │

│deosebite                                    │         │        │        │deosebite de muncă.                                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Venit brut realizat de asigurat în condiții  │   TVS   │   N    │   10   │Conține venitul brut realizat de asigurat în condiții   │

│speciale                                     │         │        │        │speciale de muncă.                                      │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│CAS datorat de asigurat                      │  CASAT  │   N    │   9    │Pentru veniturile plătite începând cu                   │

│                                             │         │        │        │10 septembrie 2010                                      │

│                                             │         │        │        │Pentru asigurații care realizează venituri              │

│                                             │         │        │        │profesionale prevăzute de art. III din OUG              │

│                                             │         │        │        │nr. 58/2010, baza de calcul a CAS datorat de            │

│                                             │         │        │        │asigurat se plafonează la echivalentul a 5 salarii      │

│                                             │         │        │        │medii brute.                                            │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii august            │

│                                             │         │        │        │2007                                                    │

│                                             │         │        │        │Baza de calcul a CAS datorat de asigurat nu se          │

│                                             │         │        │        │mai plafonează.                                         │

│                                             │         │        │        │Conform Legii nr. 250/2007, publicată în Monitorul      │

│                                             │         │        │        │Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie     │

│                                             │         │        │        │2007, cota CAS asigurat se aplică asupra sumei          │

│                                             │         │        │        │rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat și  │

│                                             │         │        │        │baza de calcul a contribuției la BASS aferente          │

│                                             │         │        │        │indemnizațiilor conform art. 45 din OUG                 │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005, proporțional cu nr. de zile de            │

│                                             │         │        │        │concediu medical pentru care se calculează CAS.         │

│                                             │         │        │        │CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS                     │

│                                             │         │        │        │asigurat/100,0]                                         │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │Conține contribuția de asigurări sociale reținută       │

│                                             │         │        │        │de la asigurat.                                         │

│                                             │         │        │        │Cota CAS asigurat se aplică la venitul total            │

│                                             │         │        │        │realizat pentru perioada lucrată plus baza de           │

│                                             │         │        │        │calcul a contribuției la BASS aferente                  │

│                                             │         │        │        │indemnizațiilor conform art. 45 din OUG                 │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005, proporțional cu nr. de zile de            │

│                                             │         │        │        │concediu medical pentru care se calculează CAS,         │

│                                             │         │        │        │suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute.        │

│                                             │         │        │        │- Dacă TV+BASS <= 5 * salariul mediu brut din           │

│                                             │         │        │        │legea BASS:                                             │

│                                             │         │        │        │CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS                     │

│                                             │         │        │        │asigurat/100,0].                                        │

│                                             │         │        │        │- Dacă TV+BASS > 5 * salariul mediu brut din            │

│                                             │         │        │        │legea BASS:                                             │

│                                             │         │        │        │CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din              │

│                                             │         │        │        │legea BASS * cota CAS asigurat/100,0).                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Conține contribuția de asigurări sociale reținută       │

│                                             │         │        │        │de la asigurat pentru venitul realizat.                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venit asigurat din                     │ CASTOT  │   N    │   9    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│indemnizații/prestații                       │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │Conține cuantumul indemnizației pentru                  │

│                                             │         │        │        │incapacitate temporară de muncă cauzată de              │

│                                             │         │        │        │accident de muncă sau boală profesională plus           │

│                                             │         │        │        │baza de calcul a contribuției la BASS aferente          │

│                                             │         │        │        │indemnizațiilor conform art. 45 din OUG                 │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe țară       │

│                                             │         │        │        │garantat în plată, proporțional cu nr. de zile de       │

│                                             │         │        │        │indemnizație pentru care se calculează CAS),            │

│                                             │         │        │        │conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de        │

│                                             │         │        │        │deces.                                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări     │

│                                             │         │        │        │sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar     │

│                                             │         │        │        │în cazul declarațiilor rectificative anterioare datei   │

│                                             │         │        │        │de 1 ianuarie 2006.                                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Baza de calcul a contribuției la BASS        │  BASS   │   N    │   9    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│aferente indemnizațiilor conform art. 45 din │         │        │        │2006                                                    │

│OUG nr. 158/2005, proporțional cu nr. de     │         │        │        │Conține cuantumul rezultat din salariul de bază         │

│zile de indemnizație pentru care se          │         │        │        │minim brut pe țară garantat în plată proporțional       │

│calculează CAS (fost prestații suportate din │         │        │        │cu nr. de zile de indemnizație, exclusiv ajutorul de    │

│BASS)                                        │         │        │        │deces.                                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări     │

│                                             │         │        │        │sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale       │

│                                             │         │        │        │de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar     │

│                                             │         │        │        │în cazul declarațiilor rectificative anterioare datei   │

│                                             │         │        │        │de 1 ianuarie 2006.                                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI) angajator     │  CNPA   │   N    │   13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin        │

│persoane fizice                              │         │        │        │certificatul de înregistrare angajatorilor persoane     │

│                                             │         │        │        │fizice și care reprezintă codul numeric personal al     │

│                                             │         │        │        │angajatorului.                                          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Norma zilnică de lucru                       │  NORMA  │   N    │   1    │Se completează cu programul normal de lucru             │

│                                             │         │        │        │specific locului de muncă al asiguratului, exprimat     │

│                                             │         │        │        │în ore. Prin program normal de lucru se înțelege        │

│                                             │         │        │        │programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul      │

│                                             │         │        │        │muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore          │

│                                             │         │        │        │stabilit cu respectarea prevederilor Legii              │

│                                             │         │        │        │nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de      │

│                                             │         │        │        │muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care            │

│                                             │         │        │        │lucrează în condiții deosebite - vătămătoare,           │

│                                             │         │        │        │grele sau periculoase sau ale art. 109 alin. (2) din    │

│                                             │         │        │        │Codul muncii.                                           │

│                                             │         │        │        │Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tipul declarației                            │  TIPD   │   C    │   1    │Se completează cu R pentru declarația                   │

│                                             │         │        │        │rectificativă, spațiu în rest.                          │

│                                             │         │        │        │Declarația rectificativă se completează astfel:         │

│                                             │         │        │        │a) anexa a1.1 se completează numai pentru               │

│                                             │         │        │        │pozițiile modificate față de declarația inițială        │

│                                             │         │        │        │(înregistrările cu modificări față de declarația        │

│                                             │         │        │        │inițială, înregistrări noi față de declarația inițială);│

│                                             │         │        │        │b) anexa a1.2 se recalculează, ținându-se cont de       │

│                                             │         │        │        │modificările efectuate față de declarația inițială.     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tip rectificare                              │  TIPR   │   C    │   1    │Se completează cu următoarele caractere:                │

│                                             │         │        │        │M - modificare sume, zile, CNP sau nume                 │

│                                             │         │        │        │asigurat pentru asigurații raportați anterior;          │

│                                             │         │        │        │A - adăugare asigurat nou;                              │

│                                             │         │        │        │S - ștergere asigurat existent în declarația            │

│                                             │         │        │        │anterioară.                                             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nume înainte de rectificare                  │ NUMEANT │   C    │   29   │Nume înainte de rectificare se completează              │

│                                             │         │        │        │numai dacă se modifică numele (TIPR=M), spațiu          │

│                                             │         │        │        │în rest.                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│CNP înainte de rectificare                   │ CNPANT  │   N    │   13   │CNP înainte de rectificare se completează numai         │

│                                             │         │        │        │dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest.            │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile indemnizații în condiții speciale │   PPS   │   N    │   2    │Conține numărul total de zile lucrătoare                │

│                                             │         │        │        │corespunzătoare concediului medical pentru              │

│                                             │         │        │        │incapacitate temporară de muncă, în situația în         │

│                                             │         │        │        │care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare          │

│                                             │         │        │        │concediului medical în condiții speciale de muncă.      │

│                                             │         │        │        │(Nu se înregistrează zilele de concediu de              │

│                                             │         │        │        │maternitate, concediu creștere copil, concediu          │

│                                             │         │        │        │îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea         │

│                                             │         │        │        │îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de            │

│                                             │         │        │        │muncă, care sunt corespunzătoare în aceste              │

│                                             │         │        │        │situații condițiilor normale de muncă.)                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile indemnizații în condiții deosebite│   PPD   │   N    │   2    │Conține numărul total de zile lucrătoare                │

│                                             │         │        │        │corespunzătoare concediului medical pentru              │

│                                             │         │        │        │incapacitate temporară de muncă, în situația în         │

│                                             │         │        │        │care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare          │

│                                             │         │        │        │concediului medical în condiții deosebite de            │

│                                             │         │        │        │muncă.                                                  │

│                                             │         │        │        │(Nu se înregistrează zilele de concediu de              │

│                                             │         │        │        │maternitate, concediu creștere copil, concediu          │

│                                             │         │        │        │îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea         │

│                                             │         │        │        │îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de            │

│                                             │         │        │        │muncă, care sunt corespunzătoare în aceste              │

│                                             │         │        │        │situații condițiilor normale de muncă.)                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile prestații suportate din BASS            │ PPBASS  │   N    │   2    │Nu se mai completează începând cu                       │

│                                             │         │        │        │raportarea aferentă lunii ianuarie 2006.                │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații      │

│                                             │         │        │        │suportat din BASS                                       │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile prestații suportate din Fondul de       │PPFAAMBP │   N    │   2    │Zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații      │

│asigurare pentru accidente de muncă și boli  │         │        │        │suportat din FAAMBP                                     │

│profesionale (FAAMBP).                       │         │        │        │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total cuantum prestații de asigurări sociale │ FAAMBP  │   N    │   9    │Conține total cuantum prestații de asigurări            │

│de suportat din Fondul pentru accidente de   │         │        │        │sociale de suportat din Fondul de accidente de          │

│muncă și boli profesionale                   │         │        │        │muncă și boli profesionale.                             │

│                                             │         │        │        │Acest câmp este completat numai pentru                  │

│                                             │         │        │        │concediile medicale cauzate de accidente de             │

│                                             │         │        │        │muncă sau boli profesionale.                            │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile indemnizații pentru calculul CAS        │  PPCAS  │   N    │   2    │Conține nr. zile indemnizații pentru care se            │

│                                             │         │        │        │calculează CAS, conform OUG nr. 158/2005 -              │

│                                             │         │        │        │art. 45.                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Indicativ condiții speciale                  │ IND_CS  │   N    │   1    │Conține temeiul legal al încadrării în condiții         │

│                                             │         │        │        │speciale de muncă                                       │

│                                             │         │        │        │Se completează cu:                                      │

│                                             │         │        │        │1 - art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;    │

│                                             │         │        │        │2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000,    │

│                                             │         │        │        │zona I de radiații;                                     │

│                                             │         │        │        │3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000,    │

│                                             │         │        │        │zona II de radiații;                                    │

│                                             │         │        │        │4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;    │

│                                             │         │        │        │5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;    │

│                                             │         │        │        │6 - Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor          │

│                                             │         │        │        │locuri de muncă în condiții speciale;                   │

│                                             │         │        │        │0 - în rest                                             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Zile de concediu fără plata indemnizației    │ NRZ_CFP │   N    │   2    │Conține numărul de zile de concediu fără plata          │

│pentru creșterea copilului, conform art. 61  │         │        │        │indemnizației pentru creșterea copilului, conform       │

│alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a  │         │        │        │art. 61 alin. (1) și (2) din OUG nr. 148/2005. Se       │

│Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea   │         │        │        │acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada    │

│familiei în vederea creșterii copilului,     │         │        │        │până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani,   │

│aprobată cu modificări prin Legea            │         │        │        │respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.         │

│nr. 7/2007, cu modificările și completările  │         │        │        │Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc            │

│ulterioare, denumită în continuare OUG       │         │        │        │condițiile prevăzute la art. 1 după primele             │

│nr. 148/2005                                 │         │        │        │3 nașteri sau, după caz, după primii 3 copii ai         │

│Atenție!                                     │         │        │        │persoanelor aflate în una dintre situațiile             │

│Se acordă pentru persoanele care             │         │        │        │prevăzute la art. 5 alin. (2).                          │

│îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1   │         │        │        │Atenție!                                                │

│după primele 3 nașteri sau, după caz, după   │         │        │        │Acest câmp nu se completează pentru                     │

│primii 3 copii ai persoanelor aflate în una  │         │        │        │persoanele aflate în concediu pentru creșterea          │

│dintre situațiile prevăzute la art. 5        │         │        │        │copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani,          │

│alin. (2)                                    │         │        │        │respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu      │

│                                             │         │        │        │activitate suspendată) și raportate de direcțiile de    │

│                                             │         │        │        │muncă și protecție socială județene și a                │

│                                             │         │        │        │municipiului București.                                 │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

 

   *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.

   **) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parțial. În perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în funcție de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parțial. 

    TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZ_CFP, începând cu raportarea lunii ianuarie 2007

    PPBASS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, unde, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006, PPBASS = 0

    PPCAS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006

    CASTOT <= BASS + FAAMBP

    Fișierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2 la norme) conține o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligațiile de plată ale angajatorului și are următoarea structură:

   

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│                                             │Denumirea│ Tipul  │Lungimea│                      Explicații                       │

│                                             │câmpului │câmpului│        │                                                       │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul                                         │   AN    │   N    │   4    │Se completează cu anul pentru care se                  │

│                                             │         │        │        │întocmește declarația.                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna                                         │   LN    │   N    │   2    │Se completează cu luna anului pentru care se           │

│                                             │         │        │        │întocmește declarația.                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Ziua lichidării drepturilor salariale        │  DCZZ   │   N    │   2    │Se completează cu ziua lichidării drepturilor          │

│                                             │         │        │        │salariale.                                             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna lichidării drepturilor salariale        │  DCLL   │   N    │   2    │Se completează cu luna lichidării drepturilor          │

│                                             │         │        │        │salariale.                                             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul lichidării drepturilor salariale        │  DCAA   │   N    │   4    │Se completează cu anul lichidării drepturilor          │

│                                             │         │        │        │salariale.                                             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Denumire angajator                           │   DEN   │   C    │   29   │Conține denumirea angajatorului.                       │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru       │   CF    │   N    │   10   │Se completează partea numerică a codului unic          │

│angajatori persoane juridice                 │         │        │        │de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor  │

│                                             │         │        │        │persoane juridice.                                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod județ din nr. de înmatriculare în        │   RJ    │   C    │   3    │Conține primele 3 caractere din numărul de             │

│registrul comerțului                         │         │        │        │înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.│

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. de înregistrare din registrul comerțului │   RN    │   N    │   5    │Conține caracterele 4-8 din numărul de                 │

│                                             │         │        │        │înmatriculare în registrul comerțului al               │

│                                             │         │        │        │angajatorului (nr. în RC).                             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul din nr. de înmatriculare în registrul   │   RA    │   N    │   4    │Conține ultimele 4 caractere din numărul de            │

│comerțului                                   │         │        │        │înmatriculare în registrul comerțului al               │

│                                             │         │        │        │angajatorului.                                         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr mediu asigurați                        │   NRM   │   N    │  8(2)  │Numărul mediu de asigurați se calculează cu            │

│                                             │         │        │        │două zecimale prin rotunjire matematică.               │

│                                             │         │        │        │Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea             │

│                                             │         │        │        │întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală).          │

│                                             │         │        │        │De exemplu, dacă din calcul rezultă 10,172895,         │

│                                             │         │        │        │atunci numărul mediu de asigurați este 10,17.          │

│                                             │         │        │        │Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul      │

│                                             │         │        │        │mediu de asigurați este 10,18.                         │

│                                             │         │        │        │Începând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de             │

│                                             │         │        │        │asigurați reprezintă media aritmetică simplă           │

│                                             │         │        │        │rezultată din suma efectivelor zilnice de asigurați    │

│                                             │         │        │        │din luna respectivă, indiferent de tipul contractului  │

│                                             │         │        │        │individual de muncă cu care sunt încadrați,            │

│                                             │         │        │        │exclusiv zilele de repaus săptămânal și de             │

│                                             │         │        │        │sărbători legale, raportată la numărul total de zile   │

│                                             │         │        │        │lucrătoare din lună, stabilit conform Codului muncii.  │

│                                             │         │        │        │La stabilirea numărului mediu de asigurați se iau      │

│                                             │         │        │        │în considerare numai perioadele pentru care se         │

│                                             │         │        │        │datorează contribuția de asigurări sociale,            │

│                                             │         │        │        │conform legii.                                         │

│                                             │         │        │        │NRM = Suma (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din      │

│                                             │         │        │        │lună                                                   │

│                                             │         │        │        │Această formulă este valabilă și pentru perioada       │

│                                             │         │        │        │1 aprilie 2001-28 februarie 2003.                      │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005 se         │

│                                             │         │        │        │păstrează vechea formulă de calcul.                    │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

 

    Formula de calcul al numărului mediu de asigurați pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005

    Notații:

    A = Norma zilnică 1

    B = Norma zilnică 2

    C = Norma zilnică 3

    Suma (suma) se calculează după numărul de zile lucrate. 

    Formula pentru calculul numărului mediu de asigurați este:

    NRM = [Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă* A * Zile lucrate) + Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 7 ore * Nr. zile lucrate) ]/(Zile lucrătoare din lună * A) ] + [Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă*B * Zile lucrate) + Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 2 ore * Zile lucrate)+......+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. zile lucrătoare din lună * B) + [Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu normă întreagă*C * Zile lucrate)+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ Suma (Nr. asigurați cu contract de muncă cu timp parțial * 5 ore * Zile lucrate) ]/(Zile lucrătoare din lună * C)

    Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).

    Exemplu:

    Norma 1 = 8 ore

    Norma 2 = 7 ore

    O firmă are 9 angajați în luna martie 2003, din care:

   - cu norma 1:

    3 angajați lucrează 21 de zile;

    1 angajat lucrează 10 zile și 11 zile este în concediu medical;

    1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parțial 3 ore;

    1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parțial 2 ore;

   - cu norma 2:

    1 angajat lucrează 21 de zile;

    1 angajat lucrează 15 zile și 6 zile este în concediu medical;

    1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parțial 4 ore.

    NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6,35 

    Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

   

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                             │Denumirea│ Tipul  │Lungimea│                       Explicații                       │

│                                             │câmpului │câmpului│        │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venituri brute realizate lunar         │   FS    │   N    │   13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate de   │

│                                             │         │        │        │asigurații înscriși în anexa a11 la care se             │

│                                             │         │        │        │calculează contribuția individuală de asigurări         │

│                                             │         │        │        │sociale, exclusiv baza de calcul a contribuției la      │

│                                             │         │        │        │BASS aferente indemnizațiilor conform OUG               │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005.                                           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venituri brute realizate lunar în      │   FSN   │   N    │   13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în   │

│condiții normale de muncă                    │         │        │        │condiții normale de muncă de asigurații înscriși în     │

│                                             │         │        │        │anexa a11 la care se calculează contribuția             │

│                                             │         │        │        │individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de      │

│                                             │         │        │        │calcul a contribuției la BASS aferente                  │

│                                             │         │        │        │indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005.               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venituri brute realizate lunar în      │   FSD   │   N    │   13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în   │

│condiții deosebite de muncă                  │         │        │        │condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși      │

│                                             │         │        │        │în anexa a11 la care se calculează contribuția          │

│                                             │         │        │        │individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de      │

│                                             │         │        │        │calcul a contribuției la BASS aferente                  │

│                                             │         │        │        │indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005.               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total venituri brute realizate lunar în      │   FSS   │   N    │   13   │Conține totalul veniturilor brute lunare realizate în   │

│condiții speciale de muncă                   │         │        │        │condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în    │

│                                             │         │        │        │anexa a11 la care se calculează contribuția             │

│                                             │         │        │        │individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de      │

│                                             │         │        │        │calcul a contribuției la BASS aferente                  │

│                                             │         │        │        │indemnizațiilor conform OUG nr. 158/2005.               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total contribuții individuale de asigurări   │  CASS   │   N    │   13   │Conține total contribuție individuală de asigurări      │

│sociale de virat                             │         │        │        │sociale de virat.                                       │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total CAS datorat de angajator conform       │  CASAN  │   N    │   13   │Conține total contribuție de asigurări sociale          │

│Legii nr. 19/2000                            │         │        │        │datorată de angajator conform Legii nr. 19/2000.        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total cuantum prestații de asigurări sociale │  BASS   │   N    │   13   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│de suportat din BASS                         │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │Conține numai cuantumul ajutorului de deces.            │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Conține total cuantum prestații de asigurări            │

│                                             │         │        │        │sociale de suportat din bugetul asigurărilor sociale    │

│                                             │         │        │        │de stat, inclusiv ajutorul de deces.                    │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│CASS conform art. 54 alin. (2) din           │ CASS145 │   N    │   13   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│Ordonanța de urgență a Guvernului            │         │        │        │2006                                                    │

│nr. 150/20021) privind organizarea și        │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│funcționarea sistemului de asigurări sociale │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│de sănătate, cu modificările și completările │         │        │        │Conține contribuția de asigurări de sănătate            │

│ulterioare, denumită în continuare OUG       │         │        │        │aferentă concediilor medicale, exclusiv concediile      │

│nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă    │         │        │        │medicale aferente accidentelor de muncă și              │

│și boli profesionale)                        │         │        │        │bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2)         │

│                                             │         │        │        │din OUG nr. 150/2002.                                   │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total CAS angajator de virat                 │ CASVIR  │   N    │   13   │Conține total CAS angajator de virat                    │

│                                             │         │        │        │Formula de calcul începând cu raportarea                │

│                                             │         │        │        │aferentă lunii noiembrie 2006:                          │

│                                             │         │        │        │CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) - BASS                      │

│                                             │         │        │        │Formula de calcul începând cu raportarea                │

│                                             │         │        │        │aferentă lunii ianuarie 2006:                           │

│                                             │         │        │        │CASVIR = CASAN - BASS                                   │

│                                             │         │        │        │Formula de calcul pentru perioada aferentă              │

│                                             │         │        │        │anilor 2001-2003:                                       │

│                                             │         │        │        │CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145                  │

│                                             │         │        │        │Formula de calcul pentru perioada aferentă              │

│                                             │         │        │        │anului 2004:                                            │

│                                             │         │        │        │CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS                         │

│                                             │         │        │        │Formula de calcul pentru perioada aferentă              │

│                                             │         │        │        │anului 2005:                                            │

│                                             │         │        │        │CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS                         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr total de file de la anexa nr. 1.1 la   │   NRF   │   N    │   3    │Conține număr file de la anexa nr. 1.1                  │

│norme                                        │         │        │        │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                                   │   B1    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                                 │   F1    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                                    │   C1    │   C    │   35   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                                   │   B2    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                                 │   F2    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                                    │   C2    │   C    │   35   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                                   │   B3    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                                 │   F3    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                                    │   C3    │   C    │   35   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca****)                                   │   B4    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Filiala****)                                 │   F4    │   C    │   16   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cont****)                                    │   C4    │   C    │   35   │                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI) pentru        │  CNPA   │   N    │   13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin        │

│angajatori persoane fizice                   │         │        │        │certificatul de înregistrare angajatorilor persoane     │

│                                             │         │        │        │fizice și care reprezintă codul numeric personal al     │

│                                             │         │        │        │angajatorului.                                          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuție asigurări pentru accidente       │ CAAMBP  │   N    │   13   │Conține contribuție asigurări pentru accidente de       │

│de muncă și boli profesionale (Legea         │         │        │        │muncă și boli profesionale (Legea nr. 346/2002).        │

│nr. 346/2002)                                │         │        │        │Începând cu anul 2008:                                  │

│                                             │         │        │        │(art. 101 din Ordonanța de urgență a Guvernului         │

│                                             │         │        │        │nr. 91/2007): CAAMBP = ROUND ((FS + TBASS)*             │

│                                             │         │        │        │PCAMBP/100,0)                                           │

│                                             │         │        │        │Pentru anii 2003, 2004:                                 │

│                                             │         │        │        │CAAMBP = ROUND (FS*0,5/100,0)                           │

│                                             │         │        │        │Începând cu anul 2005:                                  │

│                                             │         │        │        │CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Localitatea (oraș, comună)                   │ A_LOCA  │   C    │   21   │Adresa sediu angajator - localitate (oraș sau           │

│                                             │         │        │        │comună)                                                 │

│                                             │         │        │        │- se completează obligatoriu.                           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Strada (strada, satul)                       │  A_STR  │   C    │   21   │Adresa sediu angajator - stradă sau sat                 │

│                                             │         │        │        │- dacă se completează orașul, se completează            │

│                                             │         │        │        │obligatoriu și strada.                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr                                        │  A_NR   │   C    │   7    │Adresa sediu angajator - număr                          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Bloc                                         │  A_BL   │   C    │   5    │Adresa sediu angajator - bloc                           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Scara                                        │  A_SC   │   C    │   4    │Adresa sediu angajator - scara                          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Etaj                                         │  A_ET   │   C    │   2    │Adresa sediu angajator - etaj                           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Apartament                                   │  A_AP   │   C    │   4    │Adresa sediu angajator - apartament                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Telefon                                      │ TELEFON │   N    │   10   │Telefon de legătură angajator                           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Județ                                        │  A_JUD  │   C    │   3    │Adresa sediu angajator - cod județ                      │

│                                             │         │        │        │- se completează obligatoriu*****).                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sector                                       │ A_SECT  │   N    │   2    │Adresa sediu angajator - sector (numai pentru           │

│                                             │         │        │        │București)                                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│E-mail                                       │ E_MAIL  │   C    │   45   │Adresa e-mail angajator                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tipul declarației                            │  TIPD   │   C    │   1    │Se completează cu R pentru declarația                   │

│                                             │         │        │        │rectificativă, spațiu în rest.                          │

│                                             │         │        │        │Declarația rectificativă pentru anexa a12 se            │

│                                             │         │        │        │completează astfel:                                     │

│                                             │         │        │        │- se recalculează a12, ținându-se cont de               │

│                                             │         │        │        │modificările efectuate în anexa a11 față de             │

│                                             │         │        │        │declarația inițială.                                    │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru incapacitate  │ NRCAZB  │   N    │   5    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│temporară de muncă                           │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Număr total cazuri indemnizație pentru incapacitate     │

│                                             │         │        │        │temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv        │

│                                             │         │        │        │pentru accidente de muncă și boli profesionale          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri accidente de muncă și boli        │ NRCAZA  │   N    │   5    │Număr total cazuri accidente de muncă și boli           │

│profesionale****)                            │         │        │        │profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai      │

│                                             │         │        │        │folosește din anul 2005).                               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri prevenire îmbolnăviri             │ NRCAZP  │   N    │   5    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel       │

│                                             │         │        │        │de unitate = sumă de cazuri de:                         │

│                                             │         │        │        │- trecere temporară în altă muncă;                      │

│                                             │         │        │        │- reducere a timpului de muncă;                         │

│                                             │         │        │        │- carantină.                                            │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri sarcină și lăuzie                 │ NRCAZL  │   N    │   5    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Număr total cazuri sarcină și lăuzie la nivel de        │

│                                             │         │        │        │unitate                                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri îngrijire copil bolnav            │ NRCAZI  │   N    │   5    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de   │

│                                             │         │        │        │unitate                                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri creștere copil până la 2 ani/3 ani│ NRCAZC  │   N    │   5    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total cazuri creștere copil până la 2 ani/3 ani la  │

│                                             │         │        │        │nivel de unitate                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri ajutoare de deces                 │ NRCAZD  │   N    │   5    │Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de          │

│                                             │         │        │        │unitate                                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație de risc maternal     │ NRCAZR  │   N    │   5    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total cazuri cu indemnizație de risc maternal       │

│                                             │         │        │        │la nivel de unitate                                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații indemnizație pentru │  NRPPB  │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│incapacitate temporară de muncă              │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total zile lucrătoare indemnizație pentru           │

│                                             │         │        │        │incapacitate temporară de muncă la nivel de             │

│                                             │         │        │        │unitate din certificatele medicale                      │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații accidente de muncă  │  NRPPA  │   N    │   6    │Nr. total zile lucrătoare prestații accidente de        │

│și boli profesionale****)                    │         │        │        │muncă și boli profesionale la nivel de unitate din      │

│                                             │         │        │        │certificatele medicale (câmpul nu se mai folosește      │

│                                             │         │        │        │din anul 2005)                                          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații prevenire           │  NRPPP  │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│îmbolnăviri                                  │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total zile lucrătoare prestații prevenire           │

│                                             │         │        │        │îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele       │

│                                             │         │        │        │medicale                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații sarcină și lăuzie   │  NRPPL  │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total zile lucrătoare prestații sarcină și lăuzie la│

│                                             │         │        │        │nivel de unitate din certificatele medicale             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații îngrijire copil     │  NRPPI  │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│bolnav                                       │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total zile lucrătoare prestații îngrijire copil     │

│                                             │         │        │        │bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale   │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații creștere copil până │  NRPPC  │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│la 2 ani/3 ani                               │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total zile lucrătoare prestații creștere copil      │

│                                             │         │        │        │până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații indemnizație de risc│  NRPPR  │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│maternal                                     │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Nr. total zile lucrătoare prestații indemnizație de     │

│                                             │         │        │        │risc maternal la nivel de unitate din certificatele     │

│                                             │         │        │        │medicale                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru indemnizație pentru    │  SUMAB  │   N    │   12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│incapacitate temporară de muncă suportate    │         │        │        │2006                                                    │

│din BASS                                     │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Suma prestații indemnizație pentru incapacitate         │

│                                             │         │        │        │temporară de muncă la nivel de unitate suportate        │

│                                             │         │        │        │din BASS                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru accidente de muncă     │  SUMAA  │   N    │   12   │Suma prestații pentru accidente de muncă și boli        │

│și boli profesionale suportate din BASS****) │         │        │        │profesionale la nivel de unitate suportate din          │

│                                             │         │        │        │BASS (câmpul nu se mai folosește din anul 2005)         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru prevenire îmbolnăviri  │  SUMAP  │   N    │   12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│suportate din BASS                           │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează                                   │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Suma prestații pentru prevenire îmbolnăviri la          │

│                                             │         │        │        │nivel de unitate suportate din BASS                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru sarcină și lăuzie      │  SUMAL  │   N    │   12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│suportate din BASS                           │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Suma prestații pentru sarcină și lăuzie la nivel de     │

│                                             │         │        │        │unitate suportate din BASS                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru îngrijire copil bolnav │  SUMAI  │   N    │   12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│suportate din BASS                           │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Suma prestații pentru îngrijire copil bolnav la nivel   │

│                                             │         │        │        │de unitate suportate din BASS                           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru creștere copil până la │  SUMAC  │   N    │   12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│2 ani/3 ani suportate din BASS               │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Suma prestații pentru creștere copil până la            │

│                                             │         │        │        │2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS      │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma ajutoare de deces suportate din         │  SUMAD  │   N    │   12   │Suma totală ajutoare de deces la nivel de unitate       │

│BASS                                         │         │        │        │suportate din BASS                                      │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru indemnizație de risc   │  SUMAR  │   N    │   12   │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│maternal suportate din BASS                  │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Suma prestații pentru indemnizație de risc              │

│                                             │         │        │        │maternal la nivel de unitate suportate din BASS         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod CAEN                                     │ CODCAEN │   C    │   4    │Se completează cu codul CAEN al angajatorului           │

│                                             │         │        │        │conform Nomenclatorului privind clasificarea            │

│                                             │         │        │        │activităților economice la nivel național.              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile prestații pentru prestațiile de la│   TPP   │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie          │

│pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la      │         │        │        │2006                                                    │

│calculul contribuției de sănătate            │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare 2001-2005                  │

│                                             │         │        │        │Conține nr. total zile prestații (atât plătite de       │

│                                             │         │        │        │angajator, cât și suportate din BASS).                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Procent contribuție de asigurări pentru      │ PCAMBP  │   N    │  5(3)  │Procent contribuție de asigurări pentru accidente       │

│accidente de muncă și boli profesionale      │         │        │        │de muncă și boli profesionale, în funcție de            │

│                                             │         │        │        │încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total zile prestații pentru prestațiile de la│  TPPA   │   N    │   6    │Începând cu raportarea aferentă lunii iunie             │

│pct. O1, O2, O3, O4, folosit la calculul     │         │        │        │2006                                                    │

│contribuției de sănătate                     │         │        │        │nu se mai completează.                                  │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada de raportare anterioară                 │

│                                             │         │        │        │Conține nr. total zile prestații pentru accidente de    │

│                                             │         │        │        │muncă și boli profesionale (atât plătite de             │

│                                             │         │        │        │angajator, cât și suportate din FAAMBP).                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│CASS aferentă concediilor medicale           │CASS145A │   N    │   13   │Începând cu raportarea aferentă lunii august            │

│cauzate de accidente de muncă ce se          │         │        │        │2008                                                    │

│suportă din Fondul de asigurare pentru       │         │        │        │formula de calcul care a fost stabilită în              │

│accidente de muncă și boli profesionale,     │         │        │        │conformitate cu prevederile art. 260 alin. (3)          │

│conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în │         │        │        │coroborate cu cele ale art. 260 alin. (1) lit. b) din   │

│domeniul sănătății, cu modificările și       │         │        │        │Legea nr. 95/2006 devine:                               │

│completările ulterioare, denumită în         │         │        │        │CASS145A = ROUND (SUMAIT * 5,5/100,0)                   │

│continuare Legea nr. 95/2006, art. 260       │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii iulie             │

│alin. (3) coroborate cu art. 260             │         │        │        │2008                                                    │

│alin. (1) lit. b)                            │         │        │        │formula de calcul devine:                               │

│                                             │         │        │        │CASS145A = ROUND (TSUMAIT * 5,5/100,0)                  │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii iunie             │

│                                             │         │        │        │2006                                                    │

│                                             │         │        │        │formula de calcul devine:                               │

│                                             │         │        │        │CASS145A = ROUND (TSUMAIT * 6,5/100,0)                  │

│                                             │         │        │        │CASS se calculează numai pentru indemnizațiile          │

│                                             │         │        │        │pentru incapacitate temporară de muncă cauzată          │

│                                             │         │        │        │de accidente de muncă sau boli profesionale.            │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada ianuarie-mai 2006                       │

│                                             │         │        │        │Conține contribuția de asigurări de sănătate            │

│                                             │         │        │        │aferente concediilor medicale cauzate de                │

│                                             │         │        │        │accidente de muncă și boli profesionale, conform        │

│                                             │         │        │        │art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002                  │

│                                             │         │        │        │CASS145A=ROUND (salariul minim brut pe țară             │

│                                             │         │        │        │*2 * 6,5%/Nr. zile lucrătoare din luna de               │

│                                             │         │        │        │raportare)*Nr. total zile de indemnizație,0).           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total cuantum prestații de asigurări sociale │ PFAAMBP │   N    │   13   │Conține total cuantum prestații de asigurări            │

│de suportat din Fondul de asigurare pentru   │         │        │        │sociale de suportat din Fondul de asigurare             │

│accidente de muncă și boli profesionale      │         │        │        │pentru accidente de muncă și boli profesionale.         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru incapacitate  │ NRCAZIT │   N    │   5    │Nr. total cazuri indemnizație pentru incapacitate       │

│temporară de muncă cauzată de accidente      │         │        │        │temporară de muncă cauzată de accidente de              │

│de muncă și boli profesionale                │         │        │        │muncă și boli profesionale la nivel de unitate          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru trecerea      │ NRCAZTT │   N    │   5    │Nr. total cazuri indemnizație pentru trecerea           │

│temporară în alt loc de muncă cauzată de     │         │        │        │temporară în alt loc de muncă cauzată de                │

│accidente de muncă și boli profesionale      │         │        │        │accidente de muncă și boli profesionale la nivel        │

│                                             │         │        │        │de unitate                                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pentru reducerea     │ NRCAZRT │   N    │   5    │Nr. total cazuri indemnizație pentru reducerea          │

│timpului de lucru cauzată de accidente de    │         │        │        │timpului de lucru cauzată de accidente de muncă         │

│muncă și boli profesionale                   │         │        │        │și boli profesionale la nivel de unitate                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. cazuri indemnizație pe durata cursurilor │ NRCAZCC │   N    │   5    │Nr. total cazuri indemnizație pe durata cursurilor      │

│de calificare și reconversie profesională    │         │        │        │de calificare și reconversie profesională cauzate       │

│cauzate de accidente de muncă și boli        │         │        │        │de accidente de muncă și boli profesionale la           │

│profesionale                                 │         │        │        │nivel de unitate                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații indemnizație pentru │ NRPPIT  │   N    │   6    │Nr. total zile lucrătoare prestații pentru              │

│incapacitate temporară de muncă cauzată      │         │        │        │incapacitate temporară de muncă cauzată de              │

│de accidente de muncă și boli profesionale   │         │        │        │accidente de muncă și boli profesionale la nivel        │

│                                             │         │        │        │de unitate din certificatele medicale                   │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații pentru trecerea     │ NRPPTT  │   N    │   6    │Nr. total zile lucrătoare prestații pentru trecerea     │

│temporară în alt loc de muncă cauzată de     │         │        │        │temporară în alt loc de muncă cauzată de                │

│accidente de muncă și boli profesionale      │         │        │        │accidente de muncă și boli profesionale la nivel        │

│                                             │         │        │        │de unitate din certificatele medicale                   │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații pentru reducerea    │ NRPPRT  │   N    │   6    │Nr. total zile lucrătoare prestații pentru reducerea    │

│timpului de lucru cauzată de accidente de    │         │        │        │timpului de lucru cauzată de accidente de muncă         │

│muncă și boli profesionale                   │         │        │        │și boli profesionale la nivel de unitate din            │

│                                             │         │        │        │certificatele medicale                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Nr. total zile prestații pe durata cursurilor│ NRPPCC  │   N    │   6    │Nr. total zile lucrătoare prestații pe durata cursurilor│

│de calificare și reconversie profesională    │         │        │        │de calificare și reconversie profesională cauzate       │

│cauzate de accidente de muncă și boli        │         │        │        │de accidente de muncă și boli profesionale la nivel     │

│profesionale                                 │         │        │        │de unitate din certificatele medicale                   │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru incapacitate           │ SUMAIT  │   N    │   12   │Suma prestații pentru incapacitate temporară de         │

│temporară de muncă cauzată de accidente      │         │        │        │muncă cauzată de accidente de muncă și boli             │

│de muncă și boli profesionale suportate din  │         │        │        │profesionale la nivel de unitate suportate din          │

│FAAMBP                                       │         │        │        │FAAMBP                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru trecerea temporară în  │ SUMATT  │   N    │   12   │Suma prestații pentru trecerea temporară în alt         │

│alt loc de muncă cauzată de accidente de     │         │        │        │loc de muncă cauzată de accidente de muncă și           │

│muncă și boli profesionale suportate din     │         │        │        │boli profesionale la nivel de unitate suportate din     │

│FAAMBP                                       │         │        │        │FAAMBP                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pentru reducerea timpului de  │ SUMART  │   N    │   12   │Suma prestații pentru reducerea timpului de lucru       │

│lucru cauzată de accidente de muncă și boli  │         │        │        │cauzată de accidente de muncă și boli                   │

│profesionale suportate din FAAMBP            │         │        │        │profesionale la nivel de unitate suportate din          │

│                                             │         │        │        │FAAMBP                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Suma prestații pe durata cursurilor de       │ SUMACC  │   N    │   12   │Suma prestații pe durata cursurilor de calificare și    │

│calificare și reconversie profesională       │         │        │        │reconversie profesională cauzate de accidente de        │

│cauzate de accidente de muncă și boli        │         │        │        │muncă și boli profesionale la nivel de unitate          │

│profesionale suportate din FAAMBP            │         │        │        │suportate din FAAMBP                                    │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuție de asigurări pentru accidente de │ FAMBPV  │   N    │   13   │Conține contribuția de asigurări pentru accidente       │

│muncă și boli profesionale de virat          │         │        │        │de muncă și boli profesionale de virat.                 │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii                   │

│                                             │         │        │        │noiembrie 2006                                          │

│                                             │         │        │        │FAMBPV=CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A-                         │

│                                             │         │        │        │CONTR_CM                                                │

│                                             │         │        │        │Pentru perioada anterioară                              │

│                                             │         │        │        │FAMBPV = CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Datorează contribuție pentru accidente de    │ DATORAT │   N    │   1    │Se completează astfel:                                  │

│muncă și boli profesionale.                  │         │        │        │1 - datorează contribuție de accidente de muncă         │

│                                             │         │        │        │și boli profesionale                                    │

│                                             │         │        │        │0 - nu datorează contribuție de accidente de            │

│                                             │         │        │        │muncă și boli profesionale (pentru angajatorii la       │

│                                             │         │        │        │care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002)       │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pentru incapacitate  │ TSUMAIT │   N    │   12   │Cuantum total prestații pentru incapacitate             │

│temporară de muncă cauzată de accidente      │         │        │        │temporară de muncă cauzată de accidente de              │

│de muncă și boli profesionale                │         │        │        │muncă și boli profesionale la nivel de unitate          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pentru trecerea      │ TSUMATT │   N    │   12   │Cuantum total prestații pentru trecerea temporară       │

│temporară în alt loc de muncă cauzată de     │         │        │        │în alt loc de muncă cauzată de accidente de             │

│accidente de muncă și boli profesionale      │         │        │        │muncă și boli profesionale la nivel de unitate          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pentru reducerea     │ TSUMART │   N    │   12   │Cuantum total prestații pentru reducerea timpului       │

│timpului de lucru cauzată de accidente de    │         │        │        │de lucru cauzată de accidente de muncă și boli          │

│muncă și boli profesionale                   │         │        │        │profesionale la nivel de unitate                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestații pe durata cursurilor │ TSUMACC │   N    │   12   │Cuantum total prestații pe durata cursurilor de         │

│de calificare și reconversie profesională    │         │        │        │calificare și reconversie profesională cauzate de       │

│cauzate de accidente de muncă și boli        │         │        │        │accidente de muncă și boli profesionale la nivel        │

│profesionale                                 │         │        │        │de unitate                                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției la BASS  │  TBASS  │   N    │   13   │Începând cu raportarea aferentă lunii                   │

│aferente indemnizațiilor conform OUG         │         │        │        │noiembrie 2006                                          │

│nr. 158/2005                                 │         │        │        │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS     │

│                                             │         │        │        │aferente indemnizațiilor conform OUG                    │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției la BASS  │ TBASS_N │   N    │   13   │Începând cu raportarea aferentă lunii                   │

│aferente indemnizațiilor conform OUG         │         │        │        │noiembrie 2006                                          │

│nr. 158/2005, în condiții normale de muncă   │         │        │        │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS     │

│                                             │         │        │        │aferente indemnizațiilor conform OUG                    │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005, în situația în care asiguratul a lucrat în│

│                                             │         │        │        │ziua premergătoare concediului medical în condiții      │

│                                             │         │        │        │normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției la BASS  │ TBASS_D │   N    │   13   │Începând cu raportarea aferentă lunii                   │

│aferente indemnizațiilor conform OUG         │         │        │        │noiembrie 2006                                          │

│nr. 158/2005, în condiții deosebite de       │         │        │        │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS     │

│muncă                                        │         │        │        │aferente indemnizațiilor conform OUG                    │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005, în situația în care asiguratul a lucrat în│

│                                             │         │        │        │ziua premergătoare concediului medical în condiții      │

│                                             │         │        │        │deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.         │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total bază de calcul a contribuției la BASS  │ TBASS_S │   N    │   13   │Începând cu raportarea aferentă lunii                   │

│aferente indemnizațiilor conform OUG         │         │        │        │noiembrie 2006                                          │

│nr. 158/2005, în condiții speciale de muncă  │         │        │        │Conține total bază de calcul a contribuției la BASS     │

│                                             │         │        │        │aferente indemnizațiilor conform OUG                    │

│                                             │         │        │        │nr. 158/2005, în situația în care asiguratul a lucrat   │

│                                             │         │        │        │în ziua premergătoare concediului medical în            │

│                                             │         │        │        │condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de        │

│                                             │         │        │        │deces.                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total CAS datorat de angajator conform       │CASAN_CM │   N    │   13   │Conține total contribuție de asigurări sociale          │

│OUG nr. 158/2005                             │         │        │        │datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005.          │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii                   │

│                                             │         │        │        │noiembrie 2006                                          │

│                                             │         │        │        │CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS                  │

│                                             │         │        │        │angajator pentru condiții normale/100) +                │

│                                             │         │        │        │(TBASS_D * cota CAS angajator pentru condiții           │

│                                             │         │        │        │deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS                    │

│                                             │         │        │        │angajator pentru condiții speciale/100)),0)             │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuția pentru concedii și indemnizații  │CONTR_CM │   N    │   13   │Conține contribuția pentru concedii și indemnizații     │

│conform art. 6 alin. (7) din OUG             │         │        │        │conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005,          │

│nr. 158/2005, suportată din FAAMBP           │         │        │        │suportată din FAAMBP.                                   │

│                                             │         │        │        │Începând cu raportarea aferentă lunii                   │

│                                             │         │        │        │noiembrie 2006                                          │

│                                             │         │        │        │CONTR_CM=ROUND (SUMAIT* cota de                         │

│                                             │         │        │        │contribuție pentru concedii și indemnizații/100,0)      │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

 

   1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

   

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 TPPA = 0│

│Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC                                          │

│Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC                                                │

│Total (CASTOT - BASS) din a11 = T SUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC                                    │

│                                                                                                           │

│Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006                           │

│                                                                                                           │

│T BASS = TBASS_N + TBASS_D+ TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC                                                   │

│PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC                                                        │

│Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12                                                                     │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

   ****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului).

   *****) Codurile de județe

   

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│            Codul județului             │         Denumirea județului         │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│011                                     │Alba                                 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│021                                     │Arad                                 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│031                                     │Argeș                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│041                                     │Bacău                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│051                                     │Bihor                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│061                                     │Bistrița                             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│071                                     │Botoșani                             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│081                                     │Brașov                               │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│091                                     │Brăila                               │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│101                                     │Buzău                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│111                                     │Caraș-Severin                        │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│121                                     │Cluj                                 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│131                                     │Constanța                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│141                                     │Covasna                              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│151                                     │Dâmbovița                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│161                                     │Dolj                                 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│171                                     │Galați                               │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│181                                     │Gorj                                 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│191                                     │Harghita                             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│201                                     │Hunedoara                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│211                                     │Ialomița                             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│221                                     │Iași                                 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│231                                     │Giurgiu                              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│241                                     │Maramureș                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│251                                     │Mehedinți                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│261                                     │Mureș                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│271                                     │Neamț                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│281                                     │Olt                                  │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│291                                     │Prahova                              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│301                                     │Satu Mare                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│311                                     │Sălaj                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│321                                     │Sibiu                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│331                                     │Suceava                              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│341                                     │Teleorman                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│351                                     │Timiș                                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│361                                     │Tulcea                               │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│371                                     │Vaslui                               │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│381                                     │Vâlcea                               │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│391                                     │Vrancea                              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│401                                     │Călărași                             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│411                                     │București                            │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│471                                     │Ilfov                                │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

 

 

 

  ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 2 la procedură) 

    Capitol 2 

    DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENȚII, SCUTIRI ȘI REDUCERI
pentru luna ________________ anul _________

 

Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

   

┌────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│Total contribuții datorate de   │Contribuție angajator 1│Total contribuții datorate de angajator (TCAD)│Rest de plată (RP):     │

│asigurați (TCID) ...............│(CAD1)                 ├──────────────────────────────────────────────┤                        │

│                                │                       │Scutire contribuție angajator (SCA)           │                        │

├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Total contribuții datorate de   │Contribuție angajator 2│Subvenții, scutiri și reduceri recuperate     │Rest de încasat (RI):   │

│pers. fizice (TCIDACC) .........│(CAD2)                 │(SSRR)                                        │                        │

├─────────────┬─────┬────────────┴───────┬────┬──────────┴────────┬────┬───────┬────┬───────────────────┴───────────┬────────────┤

│             │     │Numărul de asigurați│    │Nr. de asigurați   │    │NTASCA:│    │       CUI (Cod fiscal)        │            │

│             │     │(CNP-uri unice)     │    │cu tip asigurat = 2│    │       │    │            sau CNP            ├────────────┤

│Rectificativă│ [ ] │din capitolul 1     │    │                   │    │       │    │                               │            │

│             │     ├────────────────────┴────┴───────────────────┴────┼───────┴────┼───────────────────────────────┼────────────┤

│             │     │Numărul de înregistrări (total contracte de muncă)│            │           Cod CAEN            │            │

│             │     │din capitolul 1:                                  │            │                               │            │

├─────────────┴─────┼──────────────────────────────────────────────────┴────────────┼───────────────────────────────┼────────────┤

│                   │                                                               │   CUI (Cod fiscal) sau CNP    │            │

│Denumire angajator ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤anterior*) numai dacă REC = "C"│            │

│                   │                                                               ├───────────────────────────────┼────────────┤

├───────────────────┼─────┬────────────────────────────┬────┬───────────────────────┤  Baza de calcul contribuție   │            │

│                   │Loc. │                            │Str.│                       │datorată angajator 1 (LEI) FS1 │            │

│                   ├─────┼──────┬───┬─────┬───┬───┬───┼────┼───┬────┬──────┬───────┼───────────────────────────────┼────────────┤

│      Adresa       │ Nr. │      │Bl.│     │Sc.│   │Et.│    │Ap.│    │Sector│       │  Baza de calcul contribuție   │            │

│                   ├─────┼──────┴───┴─────┴───┴───┴───┼────┼───┴────┴──────┴───────┤datorată angajator 2 (LEI) FS2 │            │

│                   │Județ│                            │Țara│                       │                               │            │

├───────┬───────────┼─────┼───────────┬──────┬─────────┴────┴────┬──────────┬───────┼────────┬────────────────┬─────┼────────────┤

│Telefon│           │ Fax │           │e-mail│                   │cod poștal│       │Cod IBAN│                │Banca│            │

├────┬──┴───────────┴─────┴───────────┴──────┴───────────────────┴──────────┴───────┼────────┴─────────────┬──┴─────┴────────────┤

│Nr. │                                                                              │   Recuperate prin    │ De restituit de la  │

│crt.│                  Subvenții, scutiri și reduceri (după caz)                   │     deducere din     │Bugetul Asigurărilor │

│    │                                                                              │ contribuția datorată │    pentru șomaj     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│ 0  │                                      1                                       │          2           │          3          │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  1 │Subvenții conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și           │                      │                     │

│    │completările ulterioare                                                       │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  2 │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator, conform art. 80       │                      │                     │

│    │din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare             │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  3 │Subvenții conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și           │                      │                     │

│    │completările ulterioare                                                       │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  4 │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator, conform art. 85       │                      │                     │

│    │alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare   │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  5 │Subvenții conform art. 7 alin. (3) din OUG nr. 58/2001, cu modificările și    │                      │                     │

│    │completările ulterioare                                                       │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  6 │Subvenții în baza Legii nr. 116/2002 și a Normelor metodologice aprobate      │                      │                     │

│    │prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002                                      │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  7 │Reduceri ale contribuției datorate de angajator, conform art. 93 și art. 94   │                      │                     │

│    │din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare             │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  8 │Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005,           │                      │                     │

│    │cu modificările și completările ulterioare                                    │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│  9 │Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea 279/2005,               │                      │                     │

│    │cu modificările și completările ulterioare                                    │                      │                     │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10 │Subvenții conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările și            │                      │                     │

│    │completările ulterioare                                                       │                      │                     │

└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

 

    Sub sancțiunile aplicate falsului în declarații, declar ca am examinat această declarație și în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.

   

Persoana autorizată: Numele ___________________________ Prenumele ___________________________ Funcția ____________________________

                                                                                Semnătura și ștampila ____________________________

           AJOFM/AMOFM

Nr. înreg. _________/_____________

 

    Notă: Angajatorii care depun declarația lunară pe CD sau discheta și angajatorii care au încheiat convenții cu AJOFM/AMOFM depun acest formular și pe suport de hârtie. 

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedură) 

    Fișierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT

    Conține câte o înregistrare pentru fiecare asigurat*1) și are următoarea structură:

   

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                             │Denumirea│ Tipul  │Lungimea│                            Semnificația                             │

│                                             │câmpului │câmpului│câmpului│                                                                     │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      1                      │    2    │   3    │   4    │                                  5                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna declarației                             │   LD    │   N    │   2    │Se completează cu luna anului pentru care se                         │

│                                             │         │        │        │întocmește declarația.                                               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul declarației                             │   AD    │   N    │   4    │Se completează cu anul pentru care se întocmește                     │

│                                             │         │        │        │declarația.                                                          │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare                     │   CF    │   N    │   10   │Se completează partea numerică a codului unic de                     │

│(CUI)/CF pentru angajatori persoane          │         │        │        │înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor -                 │

│juridice                                     │         │        │        │persoane juridice.                                                   │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP           │  CNPA   │   N    │   13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul        │

│angajatori persoane fizice                   │         │        │        │de înregistrare angajatorilor persoane fizice/codul                  │

│                                             │         │        │        │numeric personal al angajatorului.                                   │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Numele și prenumele asiguratului             │  NUME   │   C    │   30   │Conține numele și prenumele asiguratului.                            │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod numeric personal                         │   CNP   │   N    │   13   │Conține codul numeric personal al asiguratului.                      │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod numeric personal anterior                │ CNPANT  │   N    │   13   │Se completează numai în cazul declarațiilor rectificative            │

│                                             │         │        │        │(REC = "C") și conține codul numeric personal al                     │

│                                             │         │        │        │asiguratului din declarația inițială care trebuie schimbat.          │

│                                             │         │        │        │Tipul contractului TC C 2 Se completează cu*):                       │

│                                             │         │        │        │"1" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu                  │

│                                             │         │        │        │durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă                    │

│                                             │         │        │        │întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;                 │

│                                             │         │        │        │"10" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu                 │

│                                             │         │        │        │durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă                    │

│                                             │         │        │        │întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;                 │

│                                             │         │        │        │"11" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu                 │

│                                             │         │        │        │durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă                    │

│                                             │         │        │        │întreagă, unde timpul  normal de lucru este de 6 ore;                │

│                                             │         │        │        │"2" - pentru contractul individual de muncă cu timp                  │

│                                             │         │        │        │parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de                │

│                                             │         │        │        │8 ore;                                                               │

│                                             │         │        │        │"3" - pentru contractul individual de muncă cu timp                  │

│                                             │         │        │        │parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de                │

│                                             │         │        │        │7 ore;                                                               │

│                                             │         │        │        │"4" - pentru contractul individual de muncă cu timp                  │

│                                             │         │        │        │parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de                │

│                                             │         │        │        │6 ore;                                                               │

│                                             │         │        │        │"5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata                 │

│                                             │         │        │        │normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,                 │

│                                             │         │        │        │unde timpul normal de lucru este de 8 ore;                           │

│                                             │         │        │        │"50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata                │

│                                             │         │        │        │normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,                 │

│                                             │         │        │        │unde timpul normal de lucru este de 7 ore;                           │

│                                             │         │        │        │"51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata                │

│                                             │         │        │        │normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,                 │

│                                             │         │        │        │unde timpul normal de lucru este de 6 ore;                           │

│                                             │         │        │        │"6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp                   │

│                                             │         │        │        │parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de                │

│                                             │         │        │        │8 ore;                                                               │

│                                             │         │        │        │"7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp                   │

│                                             │         │        │        │parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de                │

│                                             │         │        │        │7 ore;                                                               │

│                                             │         │        │        │"8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp                   │

│                                             │         │        │        │parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de                │

│                                             │         │        │        │6 ore;                                                               │

│                                             │         │        │        │"9" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale                 │

│                                             │         │        │        │angajaților militari cu durata normală a timpului de                 │

│                                             │         │        │        │muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de                 │

│                                             │         │        │        │lucru este de 8 ore;                                                 │

│                                             │         │        │        │"90" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale                │

│                                             │         │        │        │angajaților militari cu durata normală a timpului de                 │

│                                             │         │        │        │muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de                 │

│                                             │         │        │        │lucru este de 7 ore;                                                 │

│                                             │         │        │        │"91" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale                │

│                                             │         │        │        │angajaților militari cu durata normală a timpului de                 │

│                                             │         │        │        │muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de                 │

│                                             │         │        │        │lucru este de 6 ore.                                                 │

│                                             │         │        │        │*) În situația directorilor și membrilor directoratului societăților │

│                                             │         │        │        │pe acțiuni, numiți în condițiile Legii nr. 31/1990 privind           │

│                                             │         │        │        │societățile comerciale, republicată, cu modificările și              │

│                                             │         │        │        │completările ulterioare, și în situația salariaților contribuabililor│

│                                             │         │        │        │nerezidenți care sunt supuși legislației de asigurări sociale din    │

│                                             │         │        │        │România în condițiile reglementărilor comunitare cu privire la       │

│                                             │         │        │        │aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților,            │

│                                             │         │        │        │lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care      │

│                                             │         │        │        │se deplasează în interiorul Comunității Europene, Spațiului          │

│                                             │         │        │        │Economic European și Elveției, rubrica "tip contract" se va          │

│                                             │         │        │        │completa în mod corespunzător tipului de contract care poate         │

│                                             │         │        │        │fi asimilat contractului de mandat, respectiv contractului           │

│                                             │         │        │        │încheiat de salariații contribuabililor nerezidenți.                 │

│                                             │         │        │        │"98" - pentru contractele drepturi de autor și drepturi              │

│                                             │         │        │        │conexe;                                                              │

│                                             │         │        │        │"99" - pentru contractele/convențiile încheiate conform              │

│                                             │         │        │        │Codului civil                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr ore normă în lună                      │   NOL   │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore de lucru normate în                 │

│                                             │         │        │        │lună.                                                                │

│                                             │         │        │        │Exemplul nr. 1:                                                      │

│                                             │         │        │        │- timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi;                 │

│                                             │         │        │        │zile lucrătoare în lună: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21              │

│                                             │         │        │        │de zile = 168 de ore normate în lună.                                │

│                                             │         │        │        │Exemplul nr. 2:                                                      │

│                                             │         │        │        │- timpul de muncă/lucru, timp parțial: 1 oră/zi; zile                │

│                                             │         │        │        │lucrătoare în lună: 22 de zile; NOL= 1 oră/zi X 22 de zile           │

│                                             │         │        │        │= 22 de ore normate în lună.                                         │

│                                             │         │        │        │Exemplul nr. 3:                                                      │

│                                             │         │        │        │- în situația unui program de lucru inegal format din                │

│                                             │         │        │        │două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este              │

│                                             │         │        │        │de 3 ore/zi și două zile lucrătoare în care timpul de                │

│                                             │         │        │        │muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul           │

│                                             │         │        │        │lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate în lună.               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr ore lucrate efectiv în lună            │  NOEL   │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună.            │

│                                             │         │        │        │Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de                 │

│                                             │         │        │        │serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de                 │

│                                             │         │        │        │muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în              │

│                                             │         │        │        │același mod în care se completează pentru persoanele                 │

│                                             │         │        │        │care au lucrat toată luna. (Orele din programul de lucru în          │

│                                             │         │        │        │care raporturile de muncă sau de serviciu sunt                       │

│                                             │         │        │        │suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de                 │

│                                             │         │        │        │cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)           │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr ore suspendate în lună                 │   NOS   │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore din programul de                    │

│                                             │         │        │        │lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt              │

│                                             │         │        │        │suspendate, conform legii, cu excepția suspendării                   │

│                                             │         │        │        │pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult                   │

│                                             │         │        │        │30 de zile. (Orele din programul de lucru în care                    │

│                                             │         │        │        │raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate                 │

│                                             │         │        │        │pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult                   │

│                                             │         │        │        │30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)                    │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Baza de calcul contribuție individuală       │   BC    │   N    │   10   │Se completează cu suma reprezentând baza lunară de                   │

│                                             │         │        │        │calcul asupra căreia angajatorii au obligația de a reține            │

│                                             │         │        │        │și de a vira contribuția individuală la bugetul asigurărilor         │

│                                             │         │        │        │pentru șomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată             │

│                                             │         │        │        │de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate               │

│                                             │         │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din            │

│                                             │         │        │        │Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru               │

│                                             │         │        │        │șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu                     │

│                                             │         │        │        │modificările și completările ulterioare, determinat în               │

│                                             │         │        │        │conformitate cu prevederile art. 14 din Normele                      │

│                                             │         │        │        │metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind                 │

│                                             │         │        │        │sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării            │

│                                             │         │        │        │forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului                  │

│                                             │         │        │        │nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.            │

│                                             │         │        │        │Pentru persoanele cu contracte drepturi de autor și                  │

│                                             │         │        │        │drepturi conexe (tip contract = 98) se completează cu                │

│                                             │         │        │        │suma reprezentând baza de calcul asupra căreia                       │

│                                             │         │        │        │plătitorii de venit au obligația de a reține și de a vira            │

│                                             │         │        │        │contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru               │

│                                             │         │        │        │șomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de                 │

│                                             │         │        │        │venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară                │

│                                             │         │        │        │prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50        │

│                                             │         │        │        │alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,       │

│                                             │         │        │        │cu modificările și completările ulterioare, pentru                   │

│                                             │         │        │        │veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe, fără a          │

│                                             │         │        │        │depăși în cursul unei luni calendaristice echivalentul a             │

│                                             │         │        │        │de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea               │

│                                             │         │        │        │bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin               │

│                                             │         │        │        │legea bugetului asigurărilor sociale de stat.                        │

│                                             │         │        │        │Pentru persoanele cu contracte/convenții încheiate                   │

│                                             │         │        │        │potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completează            │

│                                             │         │        │        │cu suma reprezentând Baza de calcul asupra căreia                    │

│                                             │         │        │        │plătitorii de venit au obligația de a reține și de a vira            │

│                                             │         │        │        │contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru               │

│                                             │         │        │        │șomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de                 │

│                                             │         │        │        │venitul brut, pentru veniturile din activitățile profesionale        │

│                                             │         │        │        │desfășurate în baza contractelor, fără a depăși în cursul            │

│                                             │         │        │        │unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul            │

│                                             │         │        │        │mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului                       │

│                                             │         │        │        │asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea                   │

│                                             │         │        │        │bugetului asigurărilor sociale de stat.                              │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuția individuală datorată             │   CID   │   N    │   8    │Conține contribuția datorată de asigurat și reținută de              │

│                                             │         │        │        │angajator (cotă contribuție individuală, stabilită potrivit          │

│                                             │         │        │        │legii, x BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale.             │

│                                             │         │        │        │De exemplu: 0,5% x BC)                                               │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tip asigurat                                 │   TA    │   N    │   1    │Se completează cu:                                                   │

│                                             │         │        │        │"1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul               │

│                                             │         │        │        │legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul            │

│                                             │         │        │        │are obligația, conform Legii nr. 200/2006 privind                    │

│                                             │         │        │        │constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru              │

│                                             │         │        │        │plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, de a         │

│                                             │         │        │        │plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata          │

│                                             │         │        │        │creanțelor salariale;                                                │

│                                             │         │        │        │"2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul               │

│                                             │         │        │        │legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul            │

│                                             │         │        │        │nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006 privind                 │

│                                             │         │        │        │constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru              │

│                                             │         │        │        │plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, de a         │

│                                             │         │        │        │plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata          │

│                                             │         │        │        │creanțelor salariale.                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Rectificativă                                │   REC   │   C    │   1    │- spațiu, dacă declarația nu este rectificativă;                     │

│                                             │         │        │        │- "M", dacă se dorește modificarea înregistrării inițiale;           │

│                                             │         │        │        │- "A", dacă se dorește adăugarea unei înregistrări noi;              │

│                                             │         │        │        │- "S", dacă se dorește ștergerea înregistrării inițiale;             │

│                                             │         │        │        │- "C", dacă se dorește modificarea CNP-ului din                      │

│                                             │         │        │        │declarația inițială                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr ore suspendate în lună,                │  NOSST  │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore din programul de                    │

│reprezentând șomaj tehnic pentru care se     │         │        │        │lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în                │

│beneficiază de scutire de la plata           │         │        │        │temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 -            │

│contribuțiilor sociale la bugetul            │         │        │        │Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,            │

│asigurărilor pentru șomaj în condițiile      │         │        │        │și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt               │

│legii.                                       │         │        │        │scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru       │

│                                             │         │        │        │șomaj în condițiile legii.                                           │

│                                             │         │        │        │(Se completează numai în situația în care salariații și              │

│                                             │         │        │        │angajatorul sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la          │

│                                             │         │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din              │

│                                             │         │        │        │Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind                │

│                                             │         │        │        │reglementarea unor măsuri de protecție socială,                      │

│                                             │         │        │        │aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, sau                  │

│                                             │         │        │        │art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2010,             │

│                                             │         │        │        │aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se                  │

│                                             │         │        │        │completează cu zero.)                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr zile suspendare șomaj tehnic pentru    │  NZSST  │   N    │   2    │Se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună                │

│care se beneficiază de scutire de la plata   │         │        │        │în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul              │

│contribuțiilor sociale la bugetul            │         │        │        │art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu                  │

│asigurărilor pentru șomaj în condițiile legii│         │        │        │modificările și completările ulterioare, și pentru care              │

│                                             │         │        │        │salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata             │

│                                             │         │        │        │contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în               │

│                                             │         │        │        │temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului                 │

│                                             │         │        │        │nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea                       │

│                                             │         │        │        │nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanța de urgență a                  │

│                                             │         │        │        │Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea                           │

│                                             │         │        │        │nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero.                 │

│                                             │         │        │        │În situația raporturilor de muncă cu durata normală a                │

│                                             │         │        │        │timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul               │

│                                             │         │        │        │normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este egal              │

│                                             │         │        │        │cu raportul dintre NOSST și numărul de ore                           │

│                                             │         │        │        │reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de              │

│                                             │         │        │        │contract (8, 7 sau 6 ore).                                           │

│                                             │         │        │        │În situația raporturilor de muncă cu timp parțial de lucru,          │

│                                             │         │        │        │unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore,                  │

│                                             │         │        │        │NZSST este mai mare decât raportul dintre NOSST și                   │

│                                             │         │        │        │numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru,                  │

│                                             │         │        │        │conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).                        │

│                                             │         │        │        │În luna martie 2009, numărul maxim de zile de                        │

│                                             │         │        │        │suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în              │

│                                             │         │        │        │condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului                        │

│                                             │         │        │        │nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea                       │

│                                             │         │        │        │nr. 268/2009, (NZSST) este 5.                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Salariul de bază minim brut pe țară garantat │   SB    │   N    │   4    │Se completează cu salariul de bază minim brut pe țară                │

│în plată utilizat la calculul IS             │         │        │        │garantat în plată utilizat la calculul indemnizației de              │

│                                             │         │        │        │șomaj în condițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a                │

│                                             │         │        │        │Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin                  │

│                                             │         │        │        │Legea nr. 268/2009, și art. 1 din Ordonanța de urgență               │

│                                             │         │        │        │a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea                         │

│                                             │         │        │        │nr. 107/2010 (salariul de bază minim brut pe țară                    │

│                                             │         │        │        │garantat în plată în vigoare în perioada de suspendare               │

│                                             │         │        │        │a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d)         │

│                                             │         │        │        │din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările               │

│                                             │         │        │        │ulterioare, pentru care salariații și angajatorul acestora           │

│                                             │         │        │        │sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la bugetul              │

│                                             │         │        │        │asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța            │

│                                             │         │        │        │de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu                     │

│                                             │         │        │        │modificări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din                   │

│                                             │         │        │        │Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2010, aprobată               │

│                                             │         │        │        │prin Legea nr. 107/2010, corespunzător numărului de                  │

│                                             │         │        │        │ore din programul de lucru în care raporturile de muncă              │

│                                             │         │        │        │sunt suspendate în temeiul aceluiași articol și pentru               │

│                                             │         │        │        │care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata        │

│                                             │         │        │        │contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în               │

│                                             │         │        │        │temeiul art. 2 și, respectiv, art. 1 din ordonanțele de              │

│                                             │         │        │        │urgență menționate).                                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Tip asigurat pentru scutire contribuție      │  TASCA  │   N    │   1    │Se completează cu:                                                   │

│angajator                                    │         │        │        │"1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul               │

│                                             │         │        │        │legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul            │

│                                             │         │        │        │nu este scutit de plata contribuției datorate de angajator           │

│                                             │         │        │        │la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul                      │

│                                             │         │        │        │Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2010 privind               │

│                                             │         │        │        │reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării              │

│                                             │         │        │        │de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul               │

│                                             │         │        │        │2010;                                                                │

│                                             │         │        │        │"2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul               │

│                                             │         │        │        │legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul            │

│                                             │         │        │        │este scutit de plata contribuției datorate de angajator la           │

│                                             │         │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul Ordonanței              │

│                                             │         │        │        │de urgență a Guvernului nr. 13/2010.                                 │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

   * 1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă și/sau contracte drepturi de autor și drepturi conexe și/sau contracte/convenții încheiate conform Codului civil la același angajator, declarația se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte. 

    Fișierul Cap 2.DBF sau Cap 2.TXT

    Conține o singură înregistrare și are următoarea structură

   

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                             │Denumirea │ Tipul  │Lungimea│                             Semnificație                              │

│                                             │câmpului  │câmpului│câmpului│                                                                       │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      1                      │    2     │   3    │   4    │                                   5                                   │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Luna declarației                             │    LD    │   N    │   2    │Se completează cu luna anului pentru care se                           │

│                                             │          │        │        │întocmește declarația.                                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Anul declarației                             │    AD    │   N    │   4    │Se completează cu anul pentru care se întocmește                       │

│                                             │          │        │        │declarația.                                                            │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Denumire angajator                           │   DEN    │   C    │   30   │Conține denumirea completă a angajatorului sau, după                   │

│                                             │          │        │        │caz, numele și prenumele angajatorului persoană fizică.                │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare CUI)/CF pentru      │    CF    │   N    │   10   │Se completează partea numerică a codului unic de                       │

│angajatori persoane juridice                 │          │        │        │înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor -                   │

│                                             │          │        │        │persoane juridice.                                                     │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare anterior (CUI)/CF   │  CFANT   │   N    │   10   │Se completează numai în cazul declarațiilor rectificative              │

│pentru angajatori persoane juridice          │          │        │        │(REC = "C") și conține codul fiscal al angajatorului din               │

│                                             │          │        │        │declarația inițială care trebuie schimbat (a fost introdus             │

│                                             │          │        │        │eronat în declarația inițială).                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru    │   CNPA   │   N    │   13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul          │

│angajatori persoane fizice                   │          │        │        │de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul                   │

│                                             │          │        │        │numeric personal al angajatorului).                                    │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru    │ CNPAANT  │   N    │   13   │Se completează numai în cazul declarațiilor rectificative              │

│angajatori persoane fizice                   │          │        │        │(REC = "C") și conține codul numeric personal al                       │

│                                             │          │        │        │angajatorului persoană fizică din declarația inițială care             │

│                                             │          │        │        │trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declarația inițială).      │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod CAEN                                     │   CAEN   │   C    │   4    │Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază                 │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Țara                                         │   TARA   │   C    │   2    │Abrevierea țării de rezidență a angajatorului/contribuabilului         │

│                                             │          │        │        │nerezident.                                                            │

│                                             │          │        │        │Abrevieri utilizate*):                                                 │

│                                             │          │        │        │BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca;                      │

│                                             │          │        │        │DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES =                         │

│                                             │          │        │        │Spania; FR = Franța; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru;            │

│                                             │          │        │        │LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU =                      │

│                                             │          │        │        │Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL =                   │

│                                             │          │        │        │Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia;                │

│                                             │          │        │        │FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS =                  │

│                                             │          │        │        │Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH =                       │

│                                             │          │        │        │Elveția; RO = România; BG = Bulgaria.                                  │

│                                             │          │        │        │*) Se modifică în mod corespunzător în situația în care se modifică    │

│                                             │          │        │        │abrevierile utilizate pentru completarea formularelor emise, conform   │

│                                             │          │        │        │reglementărilor comunitare, de către instituțiile competente în materie│

│                                             │          │        │        │de șomaj.                                                              │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Localitatea                                  │   LOC    │   C    │   30   │Adresa, sediul angajatorului - localitate (orașul sau                  │

│(oraș, comună)                               │          │        │        │comuna)                                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Strada (strada, satul)                       │   STR    │   C    │   30   │Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul                        │

│                                             │          │        │        │- dacă localitatea este oraș, se completează                           │

│                                             │          │        │        │obligatoriu și strada                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Număr                                        │   NRA    │   C    │   10   │Adresa, sediul angajatorului - număr                                   │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Bloc                                         │    BL    │   C    │   10   │Adresa, sediul angajatorului - bloc                                    │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Scara                                        │    SC    │   C    │   4    │Adresa, sediul angajatorului - scara                                   │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Etaj                                         │    ET    │   C    │   2    │Adresa, sediul angajatorului - etaj                                    │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Apartament                                   │    AP    │   C    │   4    │Adresa, sediul angajatorului - apartament                              │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Sector                                       │   SECT   │   N    │   1    │Adresa, sediul angajatorului - sector (numai pentru                    │

│                                             │          │        │        │București); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul              │

│                                             │          │        │        │în municipiul București                                                │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Județ                                        │   JUD    │   C    │   15   │Adresa, sediul angajatorului - județ                                   │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Telefon                                      │   TEL    │   N    │   10   │Telefon de legătură al angajatorului (fără prefixul de                 │

│                                             │          │        │        │țară)                                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Fax                                          │   FAX    │   N    │   10   │Numărul de fax al angajatorului (fără prefixul de țară)                │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│E-mail                                       │   MAIL   │   C    │   50   │Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite                 │

│                                             │          │        │        │declarația, respectiv cea comunicată în scris în condițiile            │

│                                             │          │        │        │art. 5 alin. (2) din procedură                                         │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod poștal                                   │  CPOST   │   C    │   6    │Codul poștal                                                           │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Cod IBAN                                     │   IBAN   │   C    │   24   │Codul IBAN                                                             │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Banca                                        │  BANCA   │   C    │   30   │Banca la care angajatorul are deschis contul.                          │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Baza de calcul contribuție datorată          │   FS1    │   N    │   15   │Baza de calcul al contribuției datorate de angajator la                │

│angajator 1                                  │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj, în situația în care                 │

│                                             │          │        │        │pentru asigurații obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți           │

│                                             │          │        │        │la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și           │

│                                             │          │        │        │completările ulterioare (salariații încadrați în temeiul unui          │

│                                             │          │        │        │contract individual de muncă încheiat pentru normă                     │

│                                             │          │        │        │întreagă sau cu timp parțial ori a unui contract de muncă              │

│                                             │          │        │        │la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la                    │

│                                             │          │        │        │locul de muncă, indiferent de durata acestora, cu                      │

│                                             │          │        │        │excepția persoanelor care au calitatea de pensionari),                 │

│                                             │          │        │        │angajatorul are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu              │

│                                             │          │        │        │modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la               │

│                                             │          │        │        │Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale                  │

│                                             │          │        │        │Se completează, după caz, astfel:                                      │

│                                             │          │        │        │a) suma bazelor de calcul al contribuției individuale la               │

│                                             │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj ale asiguraților                     │

│                                             │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți la art. 19 lit. a)          │

│                                             │          │        │        │din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările                 │

│                                             │          │        │        │ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile                 │

│                                             │          │        │        │art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii                   │

│                                             │          │        │        │nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și              │

│                                             │          │        │        │stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin                     │

│                                             │          │        │        │Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și                  │

│                                             │          │        │        │completările ulterioare, în situația în care pentru această            │

│                                             │          │        │        │categorie de asigurați angajatorul are obligația, conform              │

│                                             │          │        │        │Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti             │

│                                             │          │        │        │lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata                  │

│                                             │          │        │        │creanțelor salariale;                                                  │

│                                             │          │        │        │b) cu zero, în situația în care pentru asigurații                      │

│                                             │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor              │

│                                             │          │        │        │pentru șomaj, prevăzuți la art. 19 din Legea nr. 76/2002,              │

│                                             │          │        │        │cu modificările și completările ulterioare, angajatorul nu             │

│                                             │          │        │        │are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările             │

│                                             │          │        │        │ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de                  │

│                                             │          │        │        │garantare pentru plata creanțelor salariale; (de exemplu:              │

│                                             │          │        │        │instituții publice definite conform Legii nr. 500/2002                 │

│                                             │          │        │        │privind finanțele publice, cu modificările și completările             │

│                                             │          │        │        │ulterioare, care pot să angajeze forță de muncă pe bază                │

│                                             │          │        │        │de contract individual de muncă, în condițiile prevăzute               │

│                                             │          │        │        │de Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările                  │

│                                             │          │        │        │ulterioare etc.)                                                       │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Baza de calcul contribuție datorată          │   FS2    │   N    │   15   │Baza de calcul al contribuției datorate de angajator la                │

│angajator 2                                  │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj, în situația în care                 │

│                                             │          │        │        │pentru asigurații obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți           │

│                                             │          │        │        │la art. 19 lit. a)-f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările           │

│                                             │          │        │        │și completările ulterioare, angajatorul nu are obligația,              │

│                                             │          │        │        │conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare,                │

│                                             │          │        │        │de a plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru             │

│                                             │          │        │        │plata creanțelor salariale                                             │

│                                             │          │        │        │Se completează, după caz, astfel:                                      │

│                                             │          │        │        │a) cu zero, în situația în care în cadrul angajatorului își            │

│                                             │          │        │        │desfășoară activitatea numai persoane asigurate                        │

│                                             │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor                   │

│                                             │          │        │        │prevăzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu                 │

│                                             │          │        │        │modificările și completările ulterioare, și pentru care                │

│                                             │          │        │        │angajatorul are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu              │

│                                             │          │        │        │modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la               │

│                                             │          │        │        │Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;                 │

│                                             │          │        │        │b) cu suma bazelor de calcul al contribuției individuale               │

│                                             │          │        │        │la bugetul asigurărilor pentru șomaj ale asiguraților                  │

│                                             │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți la art. 19 din              │

│                                             │          │        │        │Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările                     │

│                                             │          │        │        │ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile                 │

│                                             │          │        │        │art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii                   │

│                                             │          │        │        │nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și              │

│                                             │          │        │        │stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin                     │

│                                             │          │        │        │Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și                  │

│                                             │          │        │        │completările ulterioare, în situația în care pentru acești             │

│                                             │          │        │        │asigurați angajatorul nu are obligația, conform Legii                  │

│                                             │          │        │        │nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar             │

│                                             │          │        │        │contribuția la Fondul de garantare pentru plata                        │

│                                             │          │        │        │creanțelor salariale.                                                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuție angajator 1                      │   CAD1   │   N    │   10   │Contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor              │

│                                             │          │        │        │pentru șomaj, aferentă categoriilor de persoane                        │

│                                             │          │        │        │asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul                 │

│                                             │          │        │        │asigurărilor pentru șomaj, pentru care, potrivit                       │

│                                             │          │        │        │prevederilor legale, angajatorul are obligația, conform                │

│                                             │          │        │        │Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti             │

│                                             │          │        │        │lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata                  │

│                                             │          │        │        │creanțelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor               │

│                                             │          │        │        │legale. [CAD1 = FS1 x cota contribuției datorate de                    │

│                                             │          │        │        │angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită             │

│                                             │          │        │        │potrivit legii]                                                        │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Contribuție angajator 2                      │   CAD2   │   N    │   10   │Contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor              │

│                                             │          │        │        │pentru șomaj, aferentă categoriilor de persoane                        │

│                                             │          │        │        │asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul                 │

│                                             │          │        │        │asigurărilor pentru șomaj, pentru care, potrivit                       │

│                                             │          │        │        │prevederilor legale, angajatorul nu are obligația,                     │

│                                             │          │        │        │conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare,                │

│                                             │          │        │        │de a plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru             │

│                                             │          │        │        │plata creanțelor salariale, cu rotunjire potrivit                      │

│                                             │          │        │        │prevederilor legale.                                                   │

│                                             │          │        │        │[CAD2 = FS2 x cota contribuției datorate de angajatori                 │

│                                             │          │        │        │la bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit               │

│                                             │          │        │        │legii]                                                                 │

├────────────