ordin 1555 2009 MMFES

Order 1454/2009 MMFES - Befehl 1454/2009 MMFES

keylinks: Procedura de repartizare de contingent,  Declarație notarială a reprezentantului legal al societății comerciale

Ordin nr. 1555 din 09/09/2009 privind modificarea Procedurii de repartizare de contingent societăților comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 133/2005, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 28/09/2009

  

Având în vedere:

   - Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;

   - Hotărârea Guvernului nr. 167/1991 privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, cu modificările ulterioare,

    în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările și completările ulterioare,


    ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

 

   Art. I. – Procedura de repartizare de contingent societăților comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 29 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. Punctul 1, partea introductivă a punctului 4, precum și punctul 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "1. În vederea obținerii de contingent, societățile comerciale depun la Registratura Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă un dosar care trebuie să îndeplinească criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 1 și să conțină cererea privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de documentația completă prevăzută în anexa nr. 3a), cu cel mult 60 de zile înainte de data începerii derulării contractului.

    ..............................................................................

    4. Direcția de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă întocmește un referat privind dosarul depus în vederea trimiterii de personal român, detașat din societăți comerciale cu sediul în România, pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, prevăzut în anexa nr. 4 la procedură, numai pentru societățile comerciale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

    ..............................................................................

    6. Referatul prevăzut la pct. 4, întocmit de direcția de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, se aprobă de către președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În baza referatului aprobat, direcția de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă eliberează societății comerciale contingentul necesar pentru trimiterea de personal român, detașat pentru a activa pe bază de contracte de lucrări în Republica Federală Germania, și returnează originalul contractului de lucrări, precum și devizul lucrării/lista de servicii."

   2. La anexa nr. 1, punctul 8 va avea următorul cuprins:

    "8. Societatea comercială trebuie să cunoască și să respecte regimul privind dreptul la ședere și muncă."

   3. La anexa nr. 3a), punctul 8 va avea următorul cuprins:

    "8. Declarație notarială a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte:

    - cunoașterea și respectarea legislației și a reglementărilor în domeniu (Convenția din 31 iulie 1990, încheiată între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania);

    - respectarea elementelor minime legale în ceea ce privește asigurarea medicală, asigurarea de accidente, cazarea, asigurarea mesei, asigurarea echipamentului de protecție și transportul local."

 

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. III. - Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 133/2005 privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societăților comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 29 martie 2005, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û