ordin 449 2008 MMFES

Order 449/2008 - Befehl 449/2008

keylinks: CERTIFICAT DE ATESTARE a debitelor cu privire la comisionul datorat de angajator, DECIZIA Nr. ...... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente comisionului datorat, DECIZIE privind nemodificarea bazei de impunere, DECIZIE de impunere din oficiu

Ordin nr. 449 din 11/07/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum și a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare și de păstrare ale acestora, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 28/07/2008, Intrare in vigoare: 28.07.2008

 

    Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, republicată, ale art. 228 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Nota inspectorului general de stat nr. 634 din 24 iunie 2008,

    în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

 

    ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emite următorul ordin:


   Art. 1. - Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

   1. Certificat de atestare a debitelor cu privire la comisionul datorat de angajatori;

   2. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente comisionului datorat;

   3. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

   4. Decizie de impunere din oficiu.

 

   Art. 2. - Formularele se emit de către personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, conform modelelor prezentate în anexa la prezentul ordin.

 

   Art. 3. - Direcția economică și monitorizare executare silită din cadrul Inspecției Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

ANEXĂ
 

    MODEL 1 

   I.
 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

    INSPECȚIA MUNCII

    Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului ............

    Str. ..................................... nr. ............

    Localitatea ............................................... 

    CERTIFICAT DE ATESTARE
a debitelor cu privire la comisionul datorat de angajator
i

   

   Ca urmare a Cererii nr. ...................... din data de

............................... se certifică prin prezenta că persoana

juridică/fizică: denumirea ...................................., județul

.............................., localitatea ...................................,

codul poștal ............................, bl. ............., sc.

..............., et. ..........., ap. .........., telefon

......................., fax ........................, înregistrată la registrul

comerțului sub nr. ..........................................., cod fiscal

..............................., figurează în evidență cu obligații de plată

către Inspectoratul Teritorial de Muncă ...................... la data de

.........................................

  

Nr.      Comision 0,25%        Comision 0,75%      Accesorii        ST

crt.

în sumă totală de ......................... lei.

   S-a eliberat prezentul certificat pentru a se evidenția debitele cu privire

la comisionul datorat de angajator pentru

...............................................................................

...............................................................................

   Prezentul certificat se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării.

   Încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

  

                                 Inspector-șef,

  

   Numele și prenumele .................................................

   Semnătura și ștampila ................................................

 

   II.
 

   1. Denumire: Certificat de atestare a debitelor cu privire la comisionul datorat de angajatori

   2. Format: A4

   3. Caracteristici de tipărire: se editează pe o singură pagină.

   4. Se utilizează: de către inspectoratele teritoriale de muncă.

   5. Se întocmește: în două exemplare.

   6. Circulă: - un exemplar la solicitant/debitor;

   - un exemplar rămâne la inspectoratul teritorial de muncă care îl eliberează.

   7. Se arhivează: un exemplar la inspectoratul de muncă care îl întocmește. 

    MODEL 2 

   I.
 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

    INSPECȚIA MUNCII

    Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului ..............

    Str. ...................................... nr. .............

    Localitatea ................................................. 

    DECIZIA Nr. ......
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente
comisionului datorat 

    Numele și prenumele/denumirea debitorului ...................................

    Domiciliul/sediul în localitatea ............................, str. ......... ....................................., nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ......, sectorul/județul .......................

    Cod de identificare ......................................

    În temeiul art. 88 lit. c) și art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a comisionului reglementat de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, republicată, s-au calculat pentru perioada ........................ următoarele:

    ▪ dobânzi .................... lei aferente comisionului datorat;

    ▪ penalități de întârziere .................... lei aferente comisionului datorat;

    ▪ majorări de întârziere .................... lei aferente comisionului datorat.

    Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată: fișa pe plătitor.

    Fișa pe plătitor se poate prezenta la cererea contribuabilului.

    În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță.

    Vă invităm ca în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să achitați sau să faceți dovada plății sumelor menționate în prezenta decizie, care constituie și înștiințare de plată.

    Împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul inspectoratului teritorial de muncă emitent.

    Data întocmirii .............................

    Data comunicării .........................

    Data comunicării prezentei decizii reprezintă:

    ▪ data semnării de primire, în condițiile art. 44 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    ▪ data înscrisă de poștă la remiterea "confirmării de primire", în conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    ▪ data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar în condițiile art. 44 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   

      Inspector-șef,                         Șef Compartiment relații de muncă,

..........................                  ....................................

           L.S.                                          Întocmit,

                                            ....................................

 

   II.
 

   1. Denumire: Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente comisionului datorat

   2. Format: A4

   3. Caracteristici de tipărire: se editează pe o singură pagină.

   4. Se utilizează: de către organul de control cu atribuții de inspecție fiscală la stabilirea obligațiilor de plată accesorii.

   5. Se întocmește: în două exemplare.

   6. Circulă: - un exemplar la contribuabil;

   - un exemplar rămâne la dosarul fiscal al contribuabilului, deținut de compartimentul de contabilitate.

   7. Se arhivează: exemplarul 1 la dosarul fiscal al contribuabilului. 

    MODEL 3 

   I.
 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

    INSPECȚIA MUNCII

    Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului ................

    Str. ......................................... nr. ............

    Localitatea ................................................... 

    DECIZIE
privind nemodificarea bazei de impunere 

   1. Datele de identificare a contribuabilului

    Denumirea contribuabilului ..................................................

    Codul de identificare fiscală ...............................................

    Domiciliul fiscal: localitatea ........................................., str. .................................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ................................................

   2. Date privind obligațiile fiscale supuse inspecției

   2.1.1. Obligații fiscale verificate:

   

┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │                                   │         Perioada verificată         │
│crt.│Denumire impozit, taxă, contribuție├──────────────────┬──────────────────┤
│    │                                   │    De la data    │   Până la data   │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 0  │                 1                 │        2         │        3         │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Comision                           │                  │                  │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Accesorii                          │                  │                  │
└────┴───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

 

   2.1.2. Motivul de fapt: Raportul de inspecție fiscală nr. ...

   2.1.3. Temeiul de drept: art. 109 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

    Data comunicării ..............................................

    Data comunicării prezentei decizii reprezintă:

   - data semnării de primire, în condițiile art. 44 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   - data înscrisă de poștă la remiterea "confirmării de primire", în condițiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar în condițiile art. 44 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   3. Dispoziții finale

    La prezenta decizie se anexează Raportul de inspecție fiscală care, împreună cu anexele, conține .... pagini.

    Împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul inspectoratului teritorial de muncă emitent.

   

       Inspector-șef,                        Șef Compartiment relații de muncă,

............................                ....................................

            L.S.                                         Întocmit,

                                            ....................................

 

   II.
 

   1. Denumire: Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

   2. Format: A4

   3. Caracteristici de tipărire: se editează pe o singură pagină.

   4. Se utilizează: de către organul de control cu atribuții de inspecție fiscală.

   5. Se întocmește: în două exemplare.

   6. Circulă: - un exemplar la contribuabil;

   - un exemplar rămâne la dosarul fiscal al contribuabilului, deținut de compartimentul de contabilitate.

   7. Se arhivează: exemplarul 1 la dosarul fiscal al contribuabilului. 

    MODEL 4 

   I.
 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

    INSPECȚIA MUNCII

    Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului .................

    Str. ...................... nr. ................................

    Localitatea .................................................... 

    DECIZIE
de impunere din oficiu 

    Datele de identificare a contribuabilului

    Denumirea contribuabilului ..........................

    Codul de identificare fiscală .............................

    Domiciliul fiscal: localitatea ....................., str. ........................ nr. ........, bl. ......, sc. ..., ap. ........, județul/sectorul ................

    În conformitate cu dispozițiile art. 83 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Referatului privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor nr. ...../..............,

    ca urmare a nedepunerii declarației fiscale (model aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 100/2006), se stabilesc din oficiu următoarele obligații fiscale:

   

┌────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Denumire impozit,│   Perioada de raportare pentru   │   Suma datorată    │
│crt.│taxă, contribuție│  care s-au stabilit din oficiu   │stabilită din oficiu│
│    │                 │       obligațiile fiscale        │                    │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│    │                 │              II.aa               │                    │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│    │                 │              II.aa               │                    │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│    │                 │              II.aa               │                    │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│    │                 │              II.aa               │                    │
└────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────┘

 

    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată conform legii.

    Impozitul, taxa sau contribuția stabilite din oficiu se corectează prin depunerea de către contribuabil a declarației fiscale referitoare la impozitele, taxele sau contribuțiile care au fost stabilite din oficiu.

    Impozitele, taxele sau contribuțiile calculate de organul fiscal se plătesc în funcție de data comunicării, astfel:

   - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

   - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

    Data comunicării .............................................

    Data comunicării prezentei decizii reprezintă:

   - data semnării de primire, în condițiile art. 44 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   - data înscrisă de poștă la remiterea "confirmării de primire", în condițiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar în condițiile art. 44 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Pentru neplata la termenele prevăzute de lege a obligațiilor fiscale se vor calcula majorări de întârziere, conform legii.

    Împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul inspectoratului teritorial de muncă emitent.

   

       Inspector-șef,                        Șef Compartiment relații de muncă,

............................                ....................................

            L.S.                                         Întocmit,

                                            ....................................

 

   II.
 

   1. Denumire: Decizie de impunere din oficiu

   2. Format: A4

   3. Caracteristici de tipărire: se editează pe o singură pagină.

   4. Se utilizează: de către organul de control cu atribuții de inspecție fiscală la stabilirea obligațiilor fiscale ale contribuabilului.

   5. Se întocmește: în două exemplare.

   6. Circulă: - un exemplar la contribuabil;

   - un exemplar rămâne la dosarul fiscal al contribuabilului, deținut de compartimentul de contabilitate.

   7. Se arhivează: exemplarul 1 la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û