OG 8 2013

Ordnance 8/2013- Erlass 8/2013

keylinks: norme de venit

Norme de aplicare prin ....

 

ORDONANȚĂ nr. 8 din 23 ianuarie 2013 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:


    1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 34, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscală este reprezentată de costul de achiziție, de producție sau de valoarea de piață în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul contribuabilului, după caz, utilizată pentru calculul amortizării fiscale. În valoarea fiscală se includ și evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul în care se efectuează evaluări ale activelor biologice care determină o descreștere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achiziție/producție sau valorii de piață în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a activelor biologice se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziție/producție sau a valorii de piață, după caz."

    2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înțelesul prezentului cod, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacții pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției. În cazul în care tranzacțiile sau o serie de tranzacții sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convențiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzacții artificiale se înțelege tranzacțiile sau seriile de tranzacții care nu au un conținut economic și care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obișnuite, scopul esențial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obține avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate."

    3. La articolul 12, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "k) venituri din servicii prestate în România și în afara României, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;"

    4. La articolul 12, litera l) se abrogă.

    5. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În scopul determinării profitului impozabil, contribuabilii sunt obligați să evidențieze în registrul de evidență fiscală veniturile impozabile realizate din orice sursă, într-un an fiscal, potrivit alin. (1), precum și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21."

    6. La articolul 19^1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "a) deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activități; deducerea suplimentară se calculează trimestrialaanual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispozițiilor art. 26;"

    7. La articolul 19^1, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Stimulentele fiscale se acordă pentru activitățile de cercetare-dezvoltare care conduc la obținerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, efectuate atât pe teritoriul național, cât și în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparțin Spațiului Economic European.
    (4) Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau comercială desfășurată de către contribuabili.
    (5) Stimulentele fiscale se acordă separat pentru activitățile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfășurat."

    8. La articolul 19^3 litera b), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflației a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, sunt tratate ca rezerve și impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiția evidențierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct;"

    9. La articolul 19^3 litera b), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. În situația în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflației a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, nu sunt menținute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel:
    a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflației a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflației a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei;
    b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe și terenurilor, după caz;"

    10. La articolul 20, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliareaactivelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiții imobiliareaactive biologice, după caz."

    11. La articolul 21 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate către autoritățile române/străine, potrivit prevederilor legale;"

    12. La articolul 21 alineatul (4), după litera ș^4) se introduc două noi litere, literele ș^5) și ș^6), cu următorul cuprins:
    "ș^5) cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării unei evaluări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, se înregistrează o descreștere a valorii acestora;
    ș^6) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziționate în baza unor contracte cu plată amânată."

    13. La articolul 21 alineatul (4), după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:
    "u) cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii."

    14. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În înțelesul alin. (1), prin credit/împrumut se înțelege orice convenție încheiată între părți care generează în sarcina uneia dintre părți obligația de a plăti dobânzi și de a restitui capitalul împrumutat."

    15. La articolul 24 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "a) investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune și altele asemenea;"

    16. La articolul 24 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) activele biologice, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară."

    17. La articolul 24 alineatul (4), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) imobilizările necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile."

    18. La articolul 24, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(10) Cheltuielile aferente achiziționării de brevete, drepturi de autor, licențe, mărci de comerț sau fabrică și alte imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepția cheltuielilor de constituire a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile, precum și cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente achiziționării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de invenție se poate utiliza și metoda de amortizare degresivă sau accelerată."

    19. La articolul 24, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (11^1) și (11^2), cu următorul cuprins:
    "(11^1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și 34, pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică prevederile alin. (11) lit. f).
    (11^2) Alin. (11^1) se aplică inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, achiziționate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite în baza valorii fiscale rămase neamortizate la această dată."

    20. La articolul 30, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) obținute de persoanele juridice străine, obligația de a calcula, reține, declara și vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacției, urmând ca persoana juridică străină să declare și să plătească impozit pe profit potrivit art. 35."

    21. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Deducerea prevăzută la alin. (2) se acordă doar din impozitul pe profit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin."

    22. La articolul 41, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 71;"

    23. La articolul 42, litera k) se abrogă.

    24. La articolul 43 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;"

    25. La articolul 55 alineatul (2), literele i) și j^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "i) indemnizația primită de angajați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, precum și orice alte sume de aceeași natură, pentru partea care depășește 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice;
    ..............................................................
    j^1) sume reprezentând salarii, diferențe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile;"

    26. La articolul 55 alineatul (4), literele g) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "g) sumele primite de angajați în condițiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, ca indemnizații și orice alte sume de aceeași natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;
    .......................................................................
    m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activități dependente desfășurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepție veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situația în care România are drept de impunere;"

    27. La articolul 57, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) În cazul veniturilor reprezentând salarii, diferențe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, impozitul se calculează și se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății pentru veniturile realizate în afara funcției de bază, și se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite."

    28. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1.1), cu următorul cuprins:
    "(1^1.1) Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevăzut la alin. (1) se aplică și pentru veniturile considerate dividende, reprezentând sume plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia."

    29. Capitolul VII, alcătuit din articolele 71-74, se modifică și va avea următorul cuprins:
    "CAP. VII
    Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

    Definirea veniturilor
    Art. 71. - (1) Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute, individual sau într-o formă de asociere, din:
    a) cultivarea produselor agricole vegetale;
    b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole și altele asemenea;
    c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
    (2) Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.
    (3) Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activități independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.
    (4) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
    (5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activități independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

    Venituri neimpozabile
    Art. 72. - (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obținute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora și fauna sălbatică.
    (2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

┌───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Produse vegetale               │      Suprafață      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Cereale                        │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Plante oleaginoase             │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Cartof                         │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Sfeclă de zahăr                │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Tutun                          │până la 1 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Hamei pe rod                   │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Legume în câmp                 │până la 0,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Legume în spații protejate     │până la 0,2 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Leguminoase pentru boabe       │până la 1,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Pomi pe rod                    │până la 1,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Vie pe rod                     │până la 0,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Flori și plante ornamentale    │până la 0,3 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│                               │                     │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│           Animale             │Nr. de capete/Nr. de │
│                               │familii de albine    │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Vaci și bivolițe               │până la 2            │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Ovine și caprine               │până la 10           │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Porci pentru îngrășat          │până la 6            │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Albine                         │până la 50 de familii│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Păsări de curte                │până la 100          │
└───────────────────────────────┴─────────────────────┘

 

Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit
    Art. 73. - (1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabilește pe bază de norme de venit.
    (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafață (ha)/cap de animal/familie de albine.
    (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 și până la sfârșitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│Produse vegetale               │Suprafața destinată  │              │
│                               │producției vegetale/ │Norma de venit│
│                               │cap de animal/familie│   - lei -    │
│                               │     de albine       │              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Cereale                        │peste 2 ha           │           449│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Plante oleaginoase             │peste 2 ha           │           458│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Cartof                         │peste 2 ha           │         3.488│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Sfeclă de zahăr                │peste 2 ha           │           697│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Tutun                          │peste 1 ha           │         1.060│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Hamei pe rod                   │peste 2 ha           │         1.483│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Legume în câmp                 │peste 0,5 ha         │         4.001│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Legume în spații protejate     │peste 0,2 ha         │         8.033│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Leguminoase pentru boabe       │peste 1,5 ha         │           801│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Pomi pe rod                    │peste 1,5 ha         │         4.709│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Vie pe rod                     │peste 0,5 ha         │         1.385│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Flori și plante ornamentale    │peste 0,3 ha         │        11.773│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│                               │                     │              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│           Animale             │                     │              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Vaci și bivolițe               │peste 2 capete       │           453│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Ovine și caprine               │10-50 de capete      │            23│
│                               ├─────────────────────┼──────────────┤
│                               │peste 50 de capete   │            65│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Porci pentru îngrășat          │6-10 capete          │            56│
│                               ├─────────────────────┼──────────────┤
│                               │peste 10 capete      │           177│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Albine                         │50-100 de familii    │            70│
│                               ├─────────────────────┼──────────────┤
│                               │peste 100 familii    │            98│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Păsări de curte                │100-500 de capete    │             3│
│                               ├─────────────────────┼──────────────┤
│                               │peste 500 de capete  │             2│
└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘    (4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcțiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se aprobă și se publică de către direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

    Calculul și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole
    Art. 74. - (1) Impozitul pe venitul din activități agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activități agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
    (2) Contribuabilul care desfășoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligația de a depune anual o declarație la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligația depunerii declarației la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice în cadrul aceluiași termen. Anexa declarației depusă de asociatul desemnat va cuprinde și cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
    (3) Declarația prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 72.
    (4) Organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat și emite decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
    (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
    a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
    b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.
    (6) Impozitul se virează la bugetul de stat și din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale."

    30. La articolul 80, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică în cazul veniturilor din activități agricole definite la art. 71 alin. (1) pentru care sunt stabilite norme de venit."

    31. La articolul 82, alineatele (1), (3), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum și din silvicultură și piscicultură, cu excepția veniturilor din arendare, sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă.
    .........................................................................
    (3) Plățile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăți anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat.
    ........................................................................
    (6) Plățile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum și pentru veniturile din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final.
    .........................................................................
    (8) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent o declarație, însoțită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăților anticipate."

    32. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real, au obligația de a depune o declarație privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere."

    33. La articolul 83 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "g) veniturile din activități agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);"

    34. La articolul 86, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(4) Asocierile, cu excepția celor care realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligația să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, declarații anuale de venit, conform modelului stabilit de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care vor cuprinde și distribuția venitului net/pierderii pe asociați."

    35. La articolul 94, după alineatul (16) se introduc trei noi alineate, alineatele (17)-(19), cu următorul cuprins:
    "(17) Pentru veniturile din activități agricole realizate până la 1 februarie 2013, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
    (18) Pentru veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit obținute în perioada 1 ianuarie 2013 și până la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de către direcțiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se aprobă de către direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează și se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Norma anuală de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 și 1 februarie 2013. Obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
    (19) Pentru veniturile obținute din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real între 1 ianuarie 2013 și 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plăți anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2014."

    36. La articolul 112^1, litera b) se abrogă.

    37. La articolul 112^1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 65.000 euro;"

    38. Articolul 112^2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
    Art. 112^2. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
    (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 112^1.
    (3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013, prin excepție de la prevederile art. 34 și 35.
    (4) O persoană juridică română care este nou-înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiția prevăzută la art. 112^1 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerțului.
    (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 112^1.
    (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
    a) desfășoară activități în domeniul bancar;
    b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
    c) desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului.
    (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013."

    39. Articolul 112^6 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro
    Art. 112^6. - Prin excepție de la prevederile art. 112^2 alin. (5) și (7), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depășit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferența dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro și impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013."

    40. Articolul 112^8 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Termenele de declarare a mențiunilor
    Art. 112^8. - (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
    (2) Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal înscriu mențiunea în cererea de înregistrare la registrul comerțului.
    (3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
    (4) Microîntreprinderile care intră sub incidența prevederilor art. 112^6 comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală."

    41. La articolul 115 alineatul (1), litera i) se abrogă.

    42. La articolul 115 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "k) venituri din servicii prestate în România și în afara României, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;"

    43. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se abrogă.

    44. La articolul 116 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a)-g), k) și l), dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații;"

    45. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu următorul cuprins:
    "Locul operațiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat și Vidin
    Art. 133^1. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 132-133, pentru operațiunile legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat și Vidin, se aplică prevederile alin. (2) și (3).
    (2) Pentru a determina locul operațiunilor impozabile în ceea ce privește întreținerea sau repararea podului de frontieră, frontiera teritorială este considerată ca fiind la mijlocul podului, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii, achizițiile intracomunitare și importurile de bunuri, destinate întreținerii sau reparării podului.
    (3) Pentru a determina locul operațiunii impozabile în ceea ce privește perceperea taxei de trecere a podului, se consideră toată lungimea podului ca fiind:
    a) parte a teritoriului României, pentru călătoriile dinspre România spre Bulgaria;
    b) parte a teritoriului Bulgariei, pentru călătoriile dinspre Bulgaria spre România."

    46. La articolul 134^1, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(9) În cazul operațiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății."

    47. La articolul 137 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 21, baza de impozitare este considerată valoarea de piață în următoarele situații:
    1. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piață, iar beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145, 145^1 și 147;
    2. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piață, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 și 147 și livrarea sau prestarea este scutită conform art. 141;
    3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piață, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 și 147."

    48. La articolul 137, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În sensul alin. (1) lit. e), valoare de piață înseamnă suma totală pe care, pentru obținerea bunurilor ori serviciilor în cauză la momentul respectiv, un client aflat în aceeași etapă de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui să o plătească în condiții de concurență loială unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci când nu poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă, valoare de piață înseamnă:
    1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai mică decât prețul de cumpărare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, în absența unui preț de cumpărare, prețul de cost, stabilit la momentul livrării;
    2. pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decât costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului."

    49. La articolul 137 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate;"

    50. La articolul 139, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport și asigurare, care intervin până la primul loc de destinație a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1), precum și cele care decurg din transportul către alt loc de destinație din Comunitate, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator. Primul loc de destinație a bunurilor îl reprezintă destinația indicată în documentul de transport sau în orice alt document în baza căruia bunurile sunt importate în România ori, în absența unei astfel de mențiuni, primul loc de descărcare a bunurilor în România."

    51. La articolul 141 alineatul (2) litera e), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
    "e) arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepție următoarele operațiuni:".

    52. La articolul 143 alineatul (1) litera h), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "2. livrarea de carburanți și provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00, care părăsesc țara și se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancorate, cu excepția proviziilor în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastă;".

    53. La articolul 148 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "c) persoana impozabilă își pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate și serviciile neutilizate în cazul unor evenimente precum modificări legislative, modificări ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operațiuni care dau drept de deducere și, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsă din gestiune, inclusiv bunuri furate."

    54. La articolul 148 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamități naturale ori a unor cauze de forță majoră, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător;"

    55. La articolul 148, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă poate anula ajustarea efectuată conform alin. (1) la data la care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească definitivă."

    56. La articolul 149 alineatul (4) litera d), punctul 3 se abrogă.

    57. La articolul 149, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă poate anula ajustarea efectuată conform alin. (4) lit. d) la data la care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească definitivă."

    58. La articolul 150, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(6) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (2)-(5), în cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizată de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) și care nu este înregistrată în România conform art. 153, persoana obligată la plata taxei este persoana impozabilă ori persoana juridică neimpozabilă, stabilită în România, indiferent dacă este sau nu înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153, sau persoana nestabilită în România, dar înregistrată în România conform art. 153, care este beneficiar al unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133."

    59. La articolul 152, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(3) Persoana impozabilă care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă."

    60. La articolul 153 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 153. - (1) Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:".

    61. La articolul 153 alineatul (9^1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "d) la solicitarea persoanei impozabile, în situația prevăzută la alin. (9) lit. e), pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că va desfășura activități economice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuride TVA. Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În situația în care persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA. În cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României și care trebuie sau optează, potrivit legii, să se înregistreze în scopuri de TVA în România, direct, printr-un reprezentant fiscal ori printr-un sediu fix, organele fiscale vor aproba eventuale cereri de reînregistrare în scopuri de TVA, chiar dacă acestea sunt depuse după 180 de zile de la data anulării înregistrării."

    62. La articolul 155, alineatul (34) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție. În cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin mijloace electronice și datele ce garantează autenticitatea originii și integritatea conținutului facturilor, în conformitate cu alin. (24) și (25). În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările ulterioare."

    63. La articolul 156^3, alineatele (9)-(13) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(9) După anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) lit. g), persoanele impozabile depun o declarație până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligația sau, după caz, dreptul de ajustare/corecție a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecții a ajustărilor/regularizări efectuate în următoarele situații:
    a) nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161;
    b) trebuie să efectueze regularizările prevăzute la art. 134 alin. (5) sau să ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării;
    c) trebuie să efectueze alte ajustări ale taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile din norme.
    (10) Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, respectiv:
    a) taxa colectată care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) și (1^3) pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA;
    b) taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă potrivit art. 134^2 alin. (3)-(8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA.
    (11) Persoana impozabilă prevăzută la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8), are obligația să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), nu depășește plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligația să depună notificarea persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic precedent și care este obligată să continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului că cifra sa de afaceri nu a depășit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. În situația în care persoana impozabilă prevăzută la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de înregistrare, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligația aplicării sistemului TVA la încasare și data înregistrării din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:
    a) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de persoana impozabilă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2), iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile privind exigibilitatea taxei prevăzute la art. 134^2 alin. (3)-(8);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercită aplicându-se regulile generale de deducere prevăzute la art. 145 alin. (1). De la data înregistrării din oficiu a furnizorului/prestatorului în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizițiile realizate de la acesta pe măsura plății în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1).
    (12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare și care depășește în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligația să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (4). În situația în care persoana impozabilă care depășește plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:
    a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1) și (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercită pe măsura plății în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1). De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizițiile realizate de la acesta în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).
    (13) Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 134^2 alin. (3)-(8). Registrul este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Înscrierea și radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se fac de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) și (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, sau din oficiu, în condițiile prevăzute la alin. (11) și (12). Prin excepție, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 134^2 alin. (3) lit. b), sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. În cazul înregistrării persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în situația în care data publicării în registru este ulterioară datei de la care persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii își exercită dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1), începând cu data publicării în registru."

    64. La articolul 156^3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă potrivit art. 134^2 alin. (3)-(8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA."

    65. La articolul 156^3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:
    "(11^1) Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată de organele fiscale, în temeiul alin. (11) sau al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012, ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi radiată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării și data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:
    a) persoana impozabilă care nu avea obligația de a aplica sistemul TVA la încasare aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1) și (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1). Persoana impozabilă nu este însă sancționată în cazul în care în perioada respectivă aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3)-(8) și își exercită dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercită pe măsura plății potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectivă."

    66. La articolul 156^3, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) Când se constată că persoana impozabilă a fost radiată de organele fiscale, ca urmare a unei erori, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi înregistrată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Pe perioada cuprinsă între data radierii și data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:
    a) persoana impozabilă continuă aplicarea sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3)-(8) și își exercită dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2). Persoana impozabilă nu este însă sancționată în cazul în care, în perioada respectivă, aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1) și (2), și își exercită dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercită pe măsura plății potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectivă."

    67. La articolul 158^2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari au obligația ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepția societăților pe acțiuni, au obligația ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății."

    68. La articolul 158^2 alineatul (10), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) persoanele impozabile care nu respectă obligația prevăzută la alin. (8^1)."

    69. La articolul 207, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:
    "d) berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice prevăzută la art. 206^10, la care ponderea gradelor Plato provenite din malț, cereale malțificabile și/sau nemalțificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato;
    e) băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, prevăzute la art. 206^12, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe și sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%."

    70. La articolul 208, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) și e) se aplică suplimentar celor prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII «Accize și alte taxe speciale»."

    71. Articolul 209 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Plătitori de accize
    Art. 209. - (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) sunt operatorii economici care produc, achiziționează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse.
    (2) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) și e) sunt antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, operatorii economici care achiziționează astfel de produse din teritoriul comunitar ori care importă astfel de produse.
    (3) Operatorii economici, alții decât antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați, care achiziționează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-e), au obligația ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condițiile prevăzute în normele metodologice, și să respecte următoarele cerințe:
    a) să garanteze plata accizelor în condițiile stabilite de autoritatea competentă;
    b) să țină contabilitatea livrărilor de produse;
    c) să prezinte produsele oricând li se cere aceasta de către organele de control;
    d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului."

    72. La articolul 210, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru produsele prevăzute la art. 207 retrase de pe piață, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condițiile de comercializare, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic."

    73. La articolul 210, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) și e), care ulterior sunt exportate ori livrate într-un alt stat membru, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic.
    (6) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1)-(5) vor fi reglementate prin normele metodologice."

    74. Articolul 211 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Exigibilitatea
    Art. 211. - Momentul exigibilității accizei intervine:
    a) pentru produsele provenite din achiziții intracomunitare, la momentul recepționării acestora;
    b) pentru produsele provenite din operațiuni de import, la data înregistrării declarației vamale de import;
    c) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) și e), la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7."

    75. Articolul 213 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Plata accizelor la bugetul de stat
    Art. 213. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepționate produsele.
    (2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) și e), provenite din producția internă sau din teritoriul comunitar, termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile.
    (3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 provenite din operațiuni de import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declarației vamale de import."

    76. La articolul 221^3 alineatul (2), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:
    "n^1) utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor într-un alt scop decât cel pentru care a fost acordată scutirea;".

    77. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 1 - Bere, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică și va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad Plato, la subpunctul 1.1 - Bere produsă de producătorii independenți cu o capacitate de producție anuală ce nu depășește 200 mii hl, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică și va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato.

    78. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

    79. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

    80. La articolul 296^4 alineatul (1), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "m) indemnizațiile primite pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, precum și orice alte sume de aceeași natură, pentru partea care depășește limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice;".

    81. La articolul 296^15, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "g) indemnizațiile primite pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, și orice alte sume de aceeași natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice, precum și sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;".

    82. La articolul 296^19, alineatele (1^11) și (1^12) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(1^11) Angajatorii prevăzuți la alin. (1^9) și (1^10) au obligația să transmită organului fiscal competent informații cu privire la acordul încheiat cu angajații.
    (1^12) Dacă între angajatorii prevăzuți la alin. (1^9) și (1^10) și persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b) nu au fost încheiate acorduri, obligația privind achitarea contribuțiilor sociale datorate de angajatori, reținerea și virarea contribuțiilor sociale individuale, precum și depunerea declarației prevăzute la alin. (1) revine angajatorilor. Declarația se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit."

    83. La articolul 296^19, după alineatul (1^12) se introduce un nou alineat, alineatul (1^13), cu următorul cuprins:
    "(1^13) În cazul în care angajatorii prevăzuți la alin. (1^9) nu își îndeplinesc obligațiile menționate la alin. (1^12), persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b) care obțin venituri sub formă de salarii de la acești angajatori depun declarația prevăzută la alin. (1) lunar, direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, și achită contribuțiile sociale individuale, iar contribuțiile sociale ale angajatorilor cad în sarcina acestora."

    84. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:
    "CAP. II
    Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activități independente, activități agricole, silvicultură, piscicultură, precum și din asocieri fără personalitate juridică"

    85. La articolul 296^21 alineatul (1), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "g) persoanele care realizează venituri din activitățile agricole prevăzute la art. 71 alin. (1);
    h) persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2) și (5)."

    86. La articolul 296^21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuții sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit titlului III."

    87. La articolul 296^22, alineatele (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, determinată potrivit prevederilor art. 73, raportată la cele 12 luni ale anului.
    (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuțiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părți, diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare și extrajudiciare, și orice alte venituri obținute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reținerea la sursă a impozitului pe venit.
    ...............................................................
    (6) În cazul persoanelor care realizează numai venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) și (5) sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară lunar și nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe țară."

    88. La articolul 296^22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. h) este diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale, raportată la cele 12 luni ale anului."

    89. La articolul 296^23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "Art. 296^23. - (1) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute art. 71 alin. (1), (2) și (5), venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică, precum și cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), nu datorează contribuție de asigurări sociale."

    90. La articolul 296^23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și orice alte venituri din desfășurarea unei activități dependente, venituri din pensii și venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile obținute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 296^21 alin. (1)."

    91. La articolul 296^24, alineatele (1), (2), (4), (5), (5^1) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "Art. 296^24. - (1) Contribuabilii prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) și h) sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale.
    (2) În cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate, plățile anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevăzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declarației de venit estimat/norma de venit sau a declarației privind venitul realizat, după caz. În cazul contribuției de asigurări sociale, obligațiile lunare de plată se stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. (1).
    .............................................................
    (4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) și h) se evidențiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (5) Contribuabilii prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. f) datorează contribuții sociale individuale în cursul anului, sub forma plăților anticipate, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și virării sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 și 34, după caz.
    (5^1) Plătitorii de venit calculează, rețin și virează contribuțiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și sunt înregistrate fiscal potrivit legislației în materie.
    ............................................................
    (8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), obligațiile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuție asupra veniturilor prevăzute la art. 296^22 alin. (4), se rețin și se virează de către plătitorul de venit."

    92. La articolul 296^24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f)-h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) și (6) se face de către organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza declarațiilor fiscale."

    93. La articolul 296^25, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "Art. 296^25. - (1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale se realizează prin depunerea unei declarații privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum și a declarației de venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 81 și a declarației privind venitul realizat prevăzută la art. 83, pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate.
    (2) În cazul impunerii în sistem real, obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (2) și (4^1).
    (3) La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 80.
    (4) Stabilirea obligațiilor anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăți anticipate, și se efectuează încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) și (6)."

    94. La articolul 296^25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. g), obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declarației prevăzute la art. 74 alin. (2), prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (3). Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere prevăzută la art. 74 alin. (4), iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 octombrie inclusiv și 15 decembrie inclusiv."

    ART. II
    Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La articolul 67, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situația în care contribuabilii prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal nu depun declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabilește prin estimare baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art. 296^22 alin. (1) din Codul fiscal. Dispozițiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător."

    2. La articolul 78^1, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(9) Înscrierea în registrul prevăzut la alin. (8) se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării."

    3. La articolul 109^1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Persoana supusă verificării are obligația de a depune o declarație de patrimoniu și venituri la solicitarea organului fiscal. În situația în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declarația se depune în termenul prevăzut la alin. (5); în situația în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declarația se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.
    (5^2) Elementele de patrimoniu și de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării, precum și modelul declarației se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice."

    4. Articolul 109^2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 109^2
    Locul și durata desfășurării verificării
    (1) Verificarea se desfășoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență potrivit art. 106 alin. (3).
    (2) Durata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal și nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate."

    5. La articolul 141, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(10) Instituțiile publice finanțate total sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanțate instituțiile publice."

    6. La articolul 141, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, după caz, organelor fiscale ale unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz."

    7. La articolul 148^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pe toată perioada suspendării executării silite potrivit prezentului articol, creanțele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepția situației în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (3^2)."

    8. La articolul 149, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) În situația în care, la data comunicării adresei de înființare a popririi, terțul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, va înștiința despre acest fapt organul de executare în termen de 5 zile de la primirea adresei de înființare a popririi."

    9. La articolul 219 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
    "(s) nerespectarea obligației prevăzute la art. 109^1 alin. (5^1)."

    10. La articolul 219 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. s)."

    ART. III
    (1) Ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 109^1 alin. (5^2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
    (2) Prevederile art. 149 alin. (9^1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile popririlor înființate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
    ART. IV
    (1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale sunt aplicabile numai de autoritățile administrației publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, așa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
    (2) Autoritățile administrației publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele și taxele locale pentru anul 2013 în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 1/2013 și care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1) adoptă noi hotărâri, stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile se adoptă în procedură de urgență, intrând sub incidența prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare.
    (3) Persoanele fizice care au achitat impozitele și taxele locale pentru anul 2013 și achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferențele rezultate în urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) și art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
    ART. V
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, dându-se textelor o nouă numerotare.
    ART. VI
    Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, dându-se textelor o nouă numerotare.
    ART. VII
    Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare la data de 1 februarie 2013, cu excepția pct. 79 al art. I, care se aplică începând cu 1 aprilie 2013, și a art. IV, care se aplică în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la titlul VII "Accize și alte taxe speciale"
din Codul fiscal)

┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│     │    Denumirea produsului sau a grupei     │                  │ Acciză   │
│Nr.  │              de produse                  │       U.M.       │ - euro/  │
│crt. │                                          │                  │  U.M.-   │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│   1.│Cafea verde                               │        tonă      │       153│
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│   2.│Cafea prăjită, inclusiv cafea cu          │                  │          │
│     │înlocuitori                               │        tonă      │       225│
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│   3.│Cafea solubilă                            │        tonă      │       900│
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│   4.│Bere                                      │   hl de produs   │        10│
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│   5.│Băuturi fermentate, altele decât bere și  │                  │          │
│     │vinuri                                    │   hl de produs   │        25│
└─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘
 

ANEXA 2
    (Anexa nr. 6 la titlul VII "Accize și alte taxe speciale"
din Codul fiscal)

┌──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│   Data de implementare   │   2013  │   2014  │   2015  │   2016  │   2017  │   2018   │
│                          ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│                          │1 aprilie│1 aprilie│1 aprilie│1 aprilie│1 aprilie│1 ianuarie│
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│             1            │    2    │    3    │    4    │    5    │    6    │    7     │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Acciza minimă             │         │         │         │         │         │          │
│(euro/1.000 țigarete)     │    79,00│    81,50│    84,00│    86,50│    89,00│     90,00│
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Acciza ad valorem %       │    19   │    18   │    17   │    16   │    15   │     14   │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Acciza totală             │         │         │         │         │         │          │
│(euro/1.000 țigarete)     │    81,78│    84,37│    86,96│    89,55│    92,14│     93,18│
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Acciza specifică          │         │         │         │         │         │          │
│(euro/1.000 țigarete)     │    X*1) │    X*1) │    X*1) │    X*1) │    X*1) │     X*1) │
└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

--------
    *1) Se determină, în funcție de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul aferent anului precedent, acciza ad valorem și acciza totală.