HG 1339 2008 restrictii de circulatie

Government Decision 1339/2008 - Regierungsbeschluss 1339/2008

keylinks: riveran, ANEXE

Hotărâre nr. 1339 din 22/10/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 29/10/2008, Intrare in vigoare: 13.11.2008

 

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 2, după liniuța a treia se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

    "- riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reședința/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerțului pe unul dintre sectoarele restricționate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localitățile pentru care singura cale de acces la un drum național se află pe unul dintre sectoarele restricționate prevăzute în anexa nr. 1."

   2. La articolului 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. I se pot efectua:

    a) dacă încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute și este justificată prin documente de însoțire a mărfii, în cazul persoanelor juridice; sau

    b) dacă încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute și este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice; sau

    c) dacă la bordul vehiculului există ordinul de intervenție, semnat de conducătorul unității sau de persoana desemnată, dacă este cazul; sau

    d) fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care locul descărcării ori locul încărcării se află pe unul dintre sectoarele restricționate, până la prima intersecție cu un drum național."

   3. La articolului 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

    "(3) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. J se pot efectua pe unul dintre sectoarele restricționate numai dacă au punctul de origine/destinație sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel:

    a) pentru circulația fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport;

    b) pentru circulația fără încărcătură, după descărcare - cu contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR), în original;

    c) pentru circulația cu încărcătură, pentru descărcare - în baza CMR, în original.

    (4) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. K se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restricționat pe care aceștia își au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerțului.

    (5) Dovada îndeplinirii condițiilor stabilite la alin. (4) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deținătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerțului, din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie ștampilată și semnată în original de către conducătorul unității, cu înscrisul «Conform cu originalul», în cazul persoanelor juridice."

   4. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXE

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 
 
 
 

 

ANEXE

   

   ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004) 

    SECTOARELE
de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) restricționate
din punct de vedere al circulației vehiculelor rutiere cu masa
totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele
destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de
vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, precum și
perioadele și intervalele orare supuse restricției

   

┌────┬─────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │   Indicativul   │Indicativul│                                     │                       │Intervalul │Intervalul│Intervalul│
│crt.│  autostrăzii/   │ drumului  │               Traseul               │    Perioada din an    │orar vineri│   orar   │   orar   │
│    │drumului național│ european  │                                     │                       │           │ sâmbătă  │ duminică │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  1 │     DN 1*)      │    E60    │Centura București-Otopeni-Ploiești   │1 ianuarie-31 decembrie│     -     │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │(intrare municipiu)                  │                       │           │  22,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  2 │      DN 1       │    E60    │Ploiești (ieșire municipiu) - Brașov │1 ianuarie-31 decembrie│     -     │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │(intrare municipiu)                  │                       │           │  22,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  3 │      DN 1       │    E60    │Cluj-Napoca (ieșire municipiu) -     │15 iunie-15 septembrie │     -     │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │Oradea (intrare municipiu)           │                       │           │  22,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  4 │      DN 2       │    E85    │Săbăoani (int. cu DN 28) -           │15 iunie-15 septembrie │     -     │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │Suceava - Siret (intrare oraș)       │                       │           │  22,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  5 │       A2        │    E81    │București (ieșire municipiu) -       │15 iunie-15 septembrie │  15,00-   │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │Fundulea - Lehliu - Drajna -         │                       │   24,00   │  14,00   │  22,00   │
│    │                 │           │Fetești - Cernavodă (int. cu DN 22 C)│                       │           │          │          │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  6 │     DN 22 C     │    E81    │Cernavodă - Medgidia - Basarabi      │15 iunie-15 septembrie │  15,00-   │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │(int. cu DN3)                        │                       │   24,00   │  14,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  7 │      DN 3       │    E81    │Basarabi - Constanța                 │15 iunie-15 septembrie │  15,00-   │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │                                     │                       │   24,00   │  14,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  8 │      DN 39      │    E87    │Agigea (int. cu DN 38) - Mangalia    │15 iunie-15 septembrie │     -     │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │(intrare municipiu)                  │                       │           │  22,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│  9 │      DN 7       │    E81    │Pitești (ieșire municipiu) - Râmnicu │15 iunie-15 septembrie │     -     │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │Vâlcea - Veștem (int. cu DN 1)       │                       │           │  22,00   │  22,00   │
├────┼─────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │      DN 7       │    E68    │Ilia (int. cu DN 68A) - Arad (intrare│15 iunie-15 septembrie │     -     │  6,00-   │  6,00-   │
│    │                 │           │municipiu)                           │                       │           │  22,00   │  22,00   │
└────┴─────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘
 

   *) Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t. 

   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004) 

    LISTA
transporturilor care nu se supun restricției de circulație,
conform art. 4 din hotărâre 

   A. Transporturi de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală:

   I. Animale vii din toate speciile:

   1. bovine;

   2. porcine;

   3. ovine;

   4. cabaline, măgari;

   5. iepuri;

   6. vânat;

   7. animale de menajerie;

   8. păsări, inclusiv pui de o zi;

   9. păsări exotice;

   10. colonii de albine;

   11. broaște, melci vii;

   12. faună acvatică;

   13. animale de companie (câini, pisici, maimuțe).

   II. Carne și preparate din carne:

   1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată și congelată;

   2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

   III. Lapte și produse lactate:

   1. lapte lichid;

   2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frișcă, smântână și altele);

   3. brânzeturi;

   4. unt, margarină;

   5. înghețată.

   IV. Ouă și produse din ouă:

   1. ouă de consum;

   2. ouă pentru incubație;

   3. produse din ouă (melanj, maioneză).

   V. Pește și produse din pește:

   1. pește refrigerat și congelat;

   2. icre de pește;

   3. ouă embrionate de pește;

   4. preparate din pește, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

   5. fructe de mare în stare proaspătă.

   VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici și altele în stare proaspătă

   VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

   VIII. Pâine și produse de panificație proaspete

   IX. Produse biologice și medicamente de uz veterinar

   X. Material seminal

   XI. Produse vegetale perisabile:

   1. fructe și legume proaspete;

   2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieți de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butași și altele asemenea);

   3. flori tăiate;

   4. plante ornamentale în ghivece.

   B. Deplasarea vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicații și telecomunicații, zone locuite și obiective de interes național

   C. Transporturi funerare

   D. Transportul de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale

   E. Transporturi poștale

   F. Transporturi pentru distribuirea de carburanți

   G. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată

   H. Transporturi cu vehicule destinate prin construcție tractării vehiculelor avariate

   I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării

   J. Transporturile efectuate în trafic internațional

   K. Transporturile efectuate cu vehicule deținute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing

   

 

 

sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û